Tải bản đầy đủ

chuyen dong nem ngang


Chào mừng quý thầy cô và các
em học sinh tham dự tiết học

Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Lực hướng tâm là loại lực:

a. mới như lực hấp dẫn.
Câu 1: Định nghĩa lực hướng tâm? Biểu thức?
b.không mới như lực hấp dẫn.

Quy ước của tiết học
Thấy biểu tượng này ghi
chép không quá 3 phút.
Thấy biểu tượng này hoặc
câu hỏi thì thảo luân trong
bàn đóng góp ý kiến.

Bài 15
Tiết 24 : Chuyển Động Ném
Ngang.

I. Khảo Sát Chuyển động Ném Ngang: (sgk).
1. Chọn hệ trục tọa độ:
-
Hệ tọa độ Đề_các xOy có :
+ gốc tọa độ O.
+ Ox trùng với v
0.
+ OY trùng với P.

O
X
Y
Quỹ đạo chuyển
động của vật có
hình dạng như thế
nào vậy các trò?
Hãy cho biết cách xác
định vị các vị trí của vật
?
h
P
r
P
r
P
r
v
x
v
y
M
y
v
0
M
x
P

2. Phân tích chuyển động Ném ngang:

- Khi vật M chuyển động thì hình chiếu
M
x
và M
y
của nó cũng chuyển động theo
trên hai trục tọa độ.

- Chuyển động ném ngang của vật M
được phân tích thành hai chuyển động
thành phần theo hai phương Ox và Oy

O
X
0
v
r
M
Học sinh trả lời:
Câu 1 trang 86 sgk
3. Xác định các chuyển động thành phần.
a. Các phương trình của chuyển động thành phần trên trục
OX của chất Điểm:
+ a
x
= 0
+ v
x
= v
0
(m/s)
+ x = v
0
.t (m)
vậy : chuyển động của vật M theo
phương ox là chuyển động thẳng
đều.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×