Tải bản đầy đủ

Dạy học văn học sử (ngữ văn 11) theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

DẠY HỌC VĂN HỌC SỬ ( NGỮ VĂN 11 ) THEO ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA NGƢỜI HỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN

HÀ NỘI – 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

DẠY HỌC VĂN HỌC SỬ ( NGỮ VĂN LỚP 11) THEO ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA NGƢỜI HỌC


LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN
CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC
(BỘ MÔN NGỮ VĂN)
Mã số: 60 14 01 11

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Tôn Quang Cƣờng

HÀ NỘI – 2015


MỤC LỤC
Lời cảm ơn.......................................................................................................... i
Danh mu ̣c chữ viế t tắ t ...................................................................................... ii
Mục lục ............................................................................................................ iii
Danh mu ̣c bảng................................................................................................. vi
Danh mu ̣c biể u đồ ........................................................................................... vii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HS TRONG DẠY HỌC VHS Ở
THPT .................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1. Cơ sở lý luận ............................................ Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Tự học ................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Năng lực tự học ..................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Năng lực tự học đối với các bài VHS trong chương trình THPT .. Error!
Bookmark not defined.
1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Thực trạng nhận thức của học sinh THPT về tác dụng của tự học Error!
Bookmark not defined.
1.2.2. Thực trạng về năng lực tự học môn Ngữ văn của học sinh THPTError!
Bookmark not defined.
1.2.3. Thực trạng việc phát triển năng lực tự học cho HS THPT của GV
......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Thực trạng rèn năng lực tự học qua các bài VHS cho HS THPT .. Error!
Bookmark not defined.
Kết luận chương 1 ........................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO
HỌC SINH QUA CÁC BÀI VHS TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGỮ
VĂN 11. .............................................................. Error! Bookmark not defined.

1
2.1. Nhóm biện pháp phát triển kĩ năng thu thập thông tin cho HS qua các bài
VHS trong chương trình ngữ văn 11. .............. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Kĩ năng thu thập thông tin..................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Nhóm biện pháp phát triển kĩ năng thu thập thông tin cho HS qua các
bài VHS trong chương trình ngữ văn 11. ....... Error! Bookmark not defined.
2.2. Nhóm biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng xử lý thông tin cho HS
qua các bài VHS trong chương trình ngữ văn 11.Error!

Bookmark

not

defined.
2.2.1. Kĩ năng xử lý thông tin ......................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Nhóm biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng xử lý thông tin cho
HS qua các bài VHS trong chương trình ngữ văn 11.Error! Bookmark not
defined.
2.3. Nhóm biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng hợp tác trao đổi thông
tin về bài VHS cho HS THPT ......................... Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Kĩ năng hợp tác trao đổi thông tin ........ Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Nhóm biện pháp phát triển kĩ năng hợp tác trao đổi thông tin về bài
VHS cho HS THPT ......................................... Error! Bookmark not defined.
2.4. Nhóm biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng tự kiểm tra – đánh giá
và tự điều chỉnh trong tự học bài VHS. .......... Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Kĩ năng tự kiểm tra- đánh giá và tự điều chỉnhError! Bookmark not
defined.
2.4.2. Nhóm biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng tự kiểm tra – đánh giá
và tự điều chỉnh trong tự học bài VHS. .......... Error! Bookmark not defined.
2.5. Đổi mới giờ VHS theo hướng tổ chức học sinh trình bày kết quả tự học.
......................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.6. Sử dụng mạng xã hội Facebook để phát triển năng lực tự học VHS cho
HS. ................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.6.1 Mạng xã hội (Facebook) với khả năng phát triển năng lực tự học cho HS.
......................................................................... Error! Bookmark not defined.

2


2.6.2. Phát triển năng lực tự học VHS cho HS thông qua mạng xã hội
Facebook. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
2.6.3. Những điểm lưu ý khi sử dụng MXH (Facebook) trong dạy học VHS để
phát triển năng lực tự học cho HS. .................. Error! Bookmark not defined.
Kết luận chương 2 ........................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .. Error! Bookmark not defined.
3.1. Mục đích thực nghiệm ............................. Error! Bookmark not defined.
3.2. Đối tượng thực nghiệm ............................ Error! Bookmark not defined.
3.3. Nội dung thực nghiệm .............................. Error! Bookmark not defined.
3.4. Phương pháp tiến hành thực nghiệm........ Error! Bookmark not defined.
3.4.1. Cách tiến hành ...................................... Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Cách đánh giá ....................................... Error! Bookmark not defined.
3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm ................ Error! Bookmark not defined.
3.5.1. Nhận xét chung về kết quả thực nghiệmError!

Bookmark

not

defined.
3.5.2. Kết quả thực nghiệm cụ thể .................. Error! Bookmark not defined.
Kết luận chương 3 ........................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................... Error! Bookmark not defined.
1. Kết luận ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Khuyến nghị ................................................ Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 11
PHỤ LỤC ........................................................... Error! Bookmark not defined.

3


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế tri thức cùng với sự bùng nổ của thông tin như hiện nay đã
đặt con người trước những thử thách. Tri thức thì vô hạn và ngày càng phong
phú trong khi kiến thức của mỗi người là có hạn. Để đáp ứng được yêu cầu
của thời đại, con người phải không ngừng học tập, học tập suốt đời. Nhà
trường là nơi tối ưu nhất giúp con người chiếm lĩnh tri thức hiệu quả, nhưng
thời gian và điều kiện để học tập ở nhà trường đối với mỗi người là có hạn. Vì
vậy việc học của mỗi người không chỉ đóng khung trong nhà trường, trong thời
gian đi học mà là học bất kì lúc nào, học bất kì nơi nào và học suốt đời. Để làm
được điều đó, người học phải có năng lực tự học, tự nghiên cứu. Đó chính là
chìa khoá để giải quyết nghịch lý.
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương
trình giáo dục nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ
quan tâm đến việc HS được học cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được
cái gì qua việc học. Và trong số các năng lực cần hình thành ở người học, thì
năng lực tự học chính là năng lực nền tảng, là chìa khoá quan trọng của mọi
năng lực.
Cũng như các môn học khác, môn Ngữ văn không thể đứng ngoài mục
tiêu đào tạo, giáo dục hiện nay. Ngày nay, việc dạy văn không còn chỉ quan
tâm đến dạy cho HS kiến thức mà phải chú trọng hình thành năng lực cho
người học. Quan điểm, chủ trương là vậy nhưng thực tế cho thấy: việc dạy –
học văn vẫn nặng về trang bị kiến thức mà chưa hướng vào việc hình thành và
phát triển các năng lực cần thiết ở người học. Trong đó năng lực tự học của
HS lại càng chưa được chú trọng. Chính bởi vậy mà HS tỏ ra khá lúng túng
trong việc tự học môn Ngữ văn – môn học đòi hỏi khá cao năng lực tự học.
Trong dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT, các bài học VHS dù có vai
trò quan trọng nhưng lại chưa thực sự được chú trọng. Bên cạnh đó, hệ thống
kiến thức của các bài VHS với sự giao thoa giữa văn học và nghệ thuật tồn tại

4


trong một hệ thống có tính chất đa chiều và hết sức phức tạp gây không ít khó
khăn cho cả người dạy và người học. Việc dạy học VHS trong nhà trường vẫn
chủ yếu là thuyết giảng, truyền thụ một chiều hoặc khi tổ chức hoạt động cho
học sinh chiếm lĩnh tri thức của bài học thì thường thiếu thời gian, “cháy”
giáo án và chưa hiệu quả. Tất cả những điều này dẫn đến tình trạng giờ dạy
VHS thường nặng nề, không tạo được hứng thú cho người học và nhất là chưa
chú trọng tới việc hình thành và phát triển các năng lực cần thiết cho người
học.
Vì vậy việc hình thành và phát triển năng lực tự học cho HS thông qua
các bài VHS không chỉ là một định hướng đổi mới phương pháp để nâng cao
chất lượng dạy học các bài học VHS một cách hiệu quả mà nó thực sự trở nên
cần thiết, phù hợp với định hướng đổi mới của giáo dục phổ thông nước ta
trong giai đoạn hiện nay.
Đó chính là lý do chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:“ Dạy học văn học sử
(Ngữ văn 11) theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học”.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
2.1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực.
Chương trình giáo dục định hướng năng lực nay còn gọi là “dạy học
định hướng kết quả đầu ra” được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thể kỷ
XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế.
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá IX về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo xác định “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ
các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm
chất, năng lực của người học”.
Ở Việt Nam, trong những năm gần đây cũng xuất hiện những bài viết
về vấn đề đổi mới dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực. Các tác giả
Nguyễn Văn Cường-Bernd Meier trong cuốn “Lý luận dạy học hiện đại” phần
“Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học” cũng đã chỉ rõ “
Giáo dục định hướng năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.

5


Giáo dục định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy
học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú
trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm
chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và
nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách
chủ thể của quá trình nhận thức.
Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định
hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể
coi là “sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng
dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức
là kết quả học tập của HS”. [65].
Gần đây nhất, trong tài liệu tập huấn “Dạy học và kiểm tra đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn THPT”, các
chuyên gia của Bộ giáo dục và đào tạo đã có những định hướng và hướng dẫn
cụ thể việc thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn THPT theo
định hướng phát triển năng lực của người học. Tài liệu nêu rõ: “Phải thực
hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một
chiều” sang dạy học cách học. cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng,
hình thành năng lực và phẩm chất”. [7].
2.2. Năng lực tự học trong nhà trường nói chung
Vấn đề tự học của HS, sinh viên đã được rất nhiều các nhà nghiên
cứu trong và ngoài nước quan tâm ở nhiều góc độ khác nhau.
Ở nước ngoài, trong sách “Học tập hợp lí” (Cộng hòa dân chủ Đức
trước đây) do R.Retzke chủ biên, các tác giả đã đề cập đến vấn đề bồi dưỡng
năng lực tự nghiên cứu cho HS mới vào trường. Năm 1984, NXB Thanh
niên giới thiệu cuốn “Nghiên cứu học tập như thế nào” của Hebơc
Smitman (Cộng hoà dân chủ Đức). Với cuốn sách này, tác giả đã đề cập
tới nhiều vấn đề về phương pháp nghiên cứu và tự học như thế nào cho
khoa học và đạt kết quả cao. Cuốn “Tự học như thế nào” của Rubakin xuất

6


b ả n 1982 đã giúp bạn đọc biết tự học tập, nâng cao kiến thức toàn diện cho
mình. Cuốn “Phương pháp dạy và học hiệu quả” – Cark Rogers – một nhà
giáo dục học, nhà tâm lý học người Mĩ đã giải đáp cho HS câu hỏi học cái
gì và học như thế nào? Câu hỏi dạy cái gì và dạy như thế nào cũng được giải
đáp. Ngoài ra, còn khá nhiều cuốn sách cũng đề cập đến vấn đề tự học.
Ở nước ta, trong những năm gần đây vấn đề tự học rất được quan tâm.
Tác giả Vũ Quốc Anh có bài viết: “Tạo ra năng lực tự học sáng tạo của HS
THPT”. Tại Hà Nội năm 1998, một cuộc hội thảo khoa học với tiêu đề
“Nghiên cứu tự học – tự đào tạo” đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều
nhà nghiên cứu, nhiều giáo sư đầu ngành. Trong cuộc hội thảo này, nội
dung các bài viết, các bài phát biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự
học và yêu cầu các cấp, các ngành phải chăm lo xây dựng phong trào tự học
toàn dân. Bên cạnh đó, còn có một số cuốn sách đã được xuất bản như “Tôi
tự học” – Nguyễn Duy Cần, “Tự học là một nhu cầu của thời đại” – Nguyễn
Hiến Lê, “Luận bàn và kinh nghiệm tự học” – Nguyễn Cảnh Toàn... Những
cuốn sách này chủ yếu đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong quá trình
tự học của một số tác giả. Đặc biệt, Trung tâm nghiên cứu và phát triển tự
học còn cho ra mắt bạn đọc tạp chí “Tự học”. Tạp chí này đã thu hút sự
quan tâm chú ý và sự tham gia luận bàn về vấn đề tự học của nhiều nhà khoa
học, giáo sư, nhà giáo...
Cuốn “Học và dạy cách học” do tác giả Nguyễn Cảnh Toàn chủ biên
là một trong những cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam viết một cách có hệ thống
về việc “học” và “dạy cách học”. Cuốn sách này thực sự là tài liệu bổ ích
giúp cho việc đổi mới phương pháp dạy và học ở Việt Nam, đặc biệt là quá
trình dạy tự học.
2.3. Năng lực tự học trong dạy học môn Ngữ văn
Ngữ văn là một môn học có những đặc trưng riêng nên tự học trong
môn Ngữ văn cũng có những nét khác biệt. Cuốn “Áp dụng dạy và học tích cực
trong môn Văn học” do nhóm tác giả Trần Bá Hoành, Nguyễn Trí, Cao Đức

7


Tiến, Nguyễn Trọng Hoàn biên soạn đã nói đến một trong những đặc trưng
của phương pháp dạy học tích cực đó là tự học. Trong bài: “Dạy văn để HS
tự học văn”, GS Phan Trọng Luận đặt ra yêu cầu và mục tiêu của việc dạy
Văn là dạy HS cách tự học Văn. Trong các luận văn, luận án, bài viết của các
tác giả gần đây, vấn đề tự học cũng rất được quan tâm. Hai tác giả Phạm Thị
Xuyến và Vũ Thị Sáu trong hai cuốn luận văn “Dạy học văn học sử theo
hướng hình thành và phát triển năng lực tự học ở học sinh lớp 10” và “Hình
thành thói quen tự học cho học sinh THPT qua bài học Văn học sử (tác gia)
đã quan tâm đến việc hình thành năng lực, thói quen tự học trong phần VHS.
Tác giả Trần Thị Hương Mai trong luận văn “Dạy học phần đọc thêm các tác
phẩm tự sự trong chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng
dẫn” lại đi sâu nghiên cứu dạy học các bài đọc thêm theo hướng tự học có
hướng dẫn. Ngoài ra còn có một số bài viết khác như “Cách tự học môn Ngữ
văn hiệu quả” (Nguyễn Văn Phiên), “Rèn kĩ năng tự học môn Ngữ văn”
(Đặng Quang Sơn), trong đó các tác giả mới đề xuất những cách làm mang
tính chất kinh nghiệm chứ chưa đi sâu nghiên cứu kĩ vấn đề.
2.4. Năng lực tự học đối với bài học VHS
Trong chương trình ngữ văn THPT các bài VHS chiếm giữ một vị trí
quan trọng vì nó cung cấp tri thức khái quát về văn học cho HS, nhưng lại
chưa được quan tâm một cách đúng mức. Các công trình nghiên cứu về lĩnh
vực này còn ít ỏi. “Mấy vấn đề giảng dạy VHS ở trường PT cấp 3” và “Rèn
luyện tư duy qua giảng dạy văn học” của giáo sư Phan Trọng Luận hay cuốn
“Phương pháp dạy học văn” do GS Phan Trọng Luận chủ biên cũng chỉ dành
một chương để nói về VHS. Trong cuốn “Dạy văn cái hay cái đẹp”, tác giả
Nguyễn Duy Bình cũng dành một phần không nhiều để nói về vấn đề này.
Tuy vậy, trong vài năm gần đây một số luận văn cũng đã bắt đầu khai thác
vấn đề tự học, tự nghiên cứu trong các bài VHS, như “Những hình thức tích
cực hoá hoạt động nhận thức của HS trong giờ VHS ở trường THPT” của tác
giả Đào Văn Phán. “Hình thành năng lực nghiên cứu cho học sinh THPT

8


thông qua giờ VHS” của Lê Khánh Tùng. “Rèn luyện năng lực tự học cho HS
qua những giờ VHS (bài khái quát giai đoạn văn học) của Nguyễn Thị Bích
Hường. “Hình thành thói quen tự học cho HS THPT qua bài VHS về tác gia”
của Vũ Thị Sáu.
Như vậy, qua tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, chúng tôi nhận thấy:
Lý luận chung về tự học đã được các tác giả nghiên cứu khá kĩ tạo ra cơ sở lí
luận vững chắc cho những nghiên cứu tiếp theo về năng lực tự học. Tuy nhiên
có rất ít công trình nghiên cứu một cách cụ thể về năng lực tự học và nhất là
việc nghiên cứu việc hình thành và phát triển năng lực tự học cho HS ở các
bài VHS còn hạn chế.
3. Mục đích nghiên cứu
- Trên cơ sở tìm hiểu thực tế giảng dạy các bài VHS ở THPT theo
chương trình SGK ngữ văn lớp 11 ban cơ bản được thực thi đại trà từ năm
học 2006-2007 mà cụ thể là tìm hiểu tiến trình, các phương thức tổ chức hoạt
động của thầy-trò và hiệu quả trong giờ VHS đề xuất những giải pháp cụ thể
nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học của HS khi dạy các bài học về
VHS.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học VHS theo định hướng phát
triển năng lực tự học của người học.
- Khảo sát và đánh giá thực trạng của việc dạy học VHS ở trường
THPT theo định hướng phát triển năng lực tự học của người học.
- Đề xuất các giải pháp để phát triển năng lực tự học của HS qua việc
dạy học VHS ở trường THPT.
- Xây dựng quy trình tổ chức dạy học các bài VHS theo định hướng
phát triển năng lực tự học của người học.
5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học các bài học về VHS theo
định hướng hình thành và phát triển năng lực tự học của HS.

9


5.2. Phạm vi nghiên cứu: Các bài học về VHS trong chương trình SGK Ngữ
văn lớp 11 ban cơ bản.
6. Vấn đề nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, một số vấn đề sau đây được đưa ra để xem xét:
- Dạy học các bài học về VHS theo định hướng phát triển năng lực tự học của
người học ở THPT.
- Các giải pháp trong việc dạy học các bài học VHS theo định hướng hình
thành và phát triển năng lực tự học của HS.
7. Giả thuyết nghiên cứu
Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp được nêu trong đề tài sẽ góp phần
phát triển năng lực tự học của HS thông qua việc dạy học các bài VHS trong
chương trình ngữ văn lớp 11 ban cơ bản ở trường THPT.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu
8.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp phân tích, tổng hợp
- Phương pháp thống kê, phân loại
8.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra: khảo sát bằng phiếu điều tra, phỏng vấn đối với GV
và HS.
- Phương pháp thống kê, phân loại: thống kê, phân loại kết quả khảo sát.
- Phương pháp quan sát: quan sát các hoạt động tự học của HS trong và ngoài
giờ lên lớp.
- Phương pháp thực nghiệm: ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
9. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu; Kết luận và khuyến nghị; Tài liệu tham khảo; phụ
lục, luận văn bao gồm các chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển năng
lực tự học cho HS trong dạy học VHS ở THPT.

10


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2013), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về
dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm
2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2010), Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ
văn ở trường trung học phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam
3. Bộ Giáo dục và đào tạo (2007), SGK Ngữ văn lớp 11, tập 1, NXB Giáo
dục Việt Nam
4. Bộ Giáo dục và đào tạo (2007), SGK Ngữ văn lớp 11, tập 2, NXB Giáo
dục Việt Nam
5. Bộ Giáo dục và đào tạo (2009), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ
năng môn Ngữ văn lớp 11, NXB Giáo dục Việt Nam
6. Bộ Giáo dục và đào tạo (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện
chương trình, SGK lớp 11 THPT môn Ngữ văn, NXB Giáo dục
7. Bộ Giáo dục và đào tạo (2014), Tài liệu “Dạy học và kiểm tra đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn THPT”
8. Nguyễn Viết Chữ (2010), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương
trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam
9. Tôn Quang Cƣờng (2014), Tài liệu tập huấn “Tổ chức hoạt động tự học
cho sinh viên trong dạy học ở bậc đại học”, Khoa Sư phạm, Trường Đại học
Giáo dục, ĐHQGHN
10. Nguyễn Văn Cƣờng- Bernd Meier (2014). Lý luận dạy học hiện đại- Cơ
sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học sư
phạm
11. Vũ Cao Đàm (2011), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học,
NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội
12. Nguyễn Thị Bích Hà (2010), Biện pháp hoàn thiện kĩ năng tự học môn
Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo quan điểm sư phạm tương
tác, Luận án tiến sĩ Giáo dục học

11


13. Lê Văn Hồng, Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Tài liệu dùng
cho các trường ĐHSP, CĐSP, HN, 1995.
14. Nguyễn Thúy Hồng (2005), Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ
văn, NXB Giáo dục, Hà Nội
15. Nguyễn Thúy Hồng (2008), Đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Ngữ
văn của học sinh THCS, THPT, NXB Giáo dục, Hà Nội
16. Nguyễn Thanh Hùng (2011), Kĩ năng đọc hiểu Văn, NXB Đại học Sư
phạm
17. Phan Trọng Luận (2012), Phương pháp dạy học Văn tập 1, NXB Đại
học Sư phạm
18. Phan Trọng Luận (2012), Phương pháp dạy học Văn tập 2, NXB Đại
học Sư phạm
19. Phan Trọng Luận, Tự học – Chìa khóa vàng của giáo dục, Tạp chí
nghiên cứu giáo dục số 2/1998
20. Phƣơng Lựu (2009), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, NXB Đại
học Sư phạm
21. NA Rubakin (1982), Tự học như thế nào, NXB Thanh niên
22. Đỗ Thị Quyên, Rèn luyện kĩ năng tự học cho HS trong dạy học bài Ôn
tập, sơ kết, tổng kết môn Lịch sử, Luận văn thạc sĩ
23. Phạm Thị Kim Anh, Rèn kĩ năng tự học truyện dân gian cho HS THPT,
Luận văn thạc sĩ
24. Đỗ Ngọc Thống (2011), Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ
thông Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam
25. Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Học và dạy cách học, NXB Đại học Sư
phạm
26. Nguyễn Cảnh Toàn (1998), Quá trình dạy tự học, NXB Giáo dục

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×