Tải bản đầy đủ

Đề KT học kì I lớp 11 kì I

Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN BáI Năm học: 2008 - 2009
TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ
Họ và tên:................................... PHIếU trả lời Trắc nghiệm
Lớp 11A: ( Bài kiểm tra học kì I)
Môn: Hoá học
Thời gian: 45 phút
L u ý: Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh đợc chọn
và dùng bút chì đen tô kín một ô tròn tơng ứng với
phơng án trả lời. Cách tô đúng :


01 11 21
02 12 22
03 13 23
04 14 24
05 15 25
06 16 26
07 17 27
08 18 28
09 19 29
10 20 30

Điểm
Điểm
Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN BáI Năm học: 2008 - 2009
TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ
đề kiểm tra trắc nghiệm học kì I Mã đề thi 806
Môn: Hóa học(đề có 3 trang)
Thời gian: 45 phút
Học sinh chọn đáp án đúng theo yêu cầu của mỗi câu rồi tô vào phiếu trả lời
trắc nghiệm ( ở trang 1)
Câu 1 :
Trong các chất sau: C
3
H
6
O
2
, C
3
H
6
, C
2
H
5
Cl, C
4
H
8
, C
3
H
7
O
2
N, C
5
H
12
. Số chất thuộc loại dẫn
xuất hiđro cacbon là:


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2 :
Theo A - rê - ni - ut, axit là chất khi tan trong nớc phân li ra:
A.
Cation kim loại
B.
Cation H
+
.
C.
Anion OH
-
.
D.
Cation H
+
và anion OH
-
.
Câu 3 :
Tính chất hoá học cơ bản của CO
2
là:
A.
Tính chất của 1 oxit bazơ.
B.
Tính chất của 1 oxit axit.
C.
Tính oxi hoá và tính khử.
D.
Tính oxi hoá.
Câu 4 :
Số lợng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C
3
H
6
là:
A.
4.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 5 :
Cho các chất: (1) CH
3
- O - C
3
H
7
; (2) C
3
H
7
- COOH; (3) C
4
H
9
COOH.
Những cặp chất là đồng đẳng của nhau là:
A.
(1), (3).
B.
(2), (3).
C.
(1), (2).
D.
(2), (3), (1).
Câu 6 :
Ba dung dịch axit đậm đặc: HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
đựng trong ba lọ bị mất nhãn. Thuốc thử
duy nhất có thể nhận đợc 3 axit trên là:
A.
Cu.
B.
dd BaCl
2
.
C.
dd AgNO
3
.
D.
CuO.
Câu 7 :
Khi cho Cu tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng thu đợc Cu(NO
3
)
2
, H
2
O và:
A. N
2
O. B. NH
4
NO
3
. C. N
2
. D. NO.
Câu 8 :
Số oxi hoá của P trong dãy chất: PCl
3
, P, PH
3
, P
2
O
5
lần lợt là:
A.
- 3, 0, + 3, + 5.
B.
+ 3, 0, - 3, + 5.
C.
+ 3, 0, + 5, - 3.
D.
- 3, 0, + 5, + 3.
Câu 9 :
Cho V(ml) dung dịch NaOH 1,00 M tác dung với 40 ml dung dịch H
3
PO
4
0,50M thu đợc
muối hiđrophotphat. Giá trị của V ( ml ) là:
A. 20. B. 60. C. 80. D. 40.
Câu 10 :
Số oxi hoá cao nhất của Si thể hiện ở hợp chất nào sau đây:
A.
Na
2
SiO
3
.
B.
SiO.
C.
Ca
2
Si.
D.
SiH
4
.

Mã đề thi 806
Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN BáI Năm học: 2008 - 2009
TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ
Câu 11 :
Mã đề thi 806
Cho a gam Cu tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng thu đợc 448,0 ml một chất khí duy
nhất(đktc). Giá trị của a là: ( cho: Cu = 64, N = 14, O = 16, H = 1 )
A.
0,96 gam.
B.
1,28 gam.
C.
0,64 gam.
D.
1,92 gam.
Câu 12 :
Vitamin C có công thức phân tử là: C
6
H
8
O
6
. Công thức đơn giản nhất của vitamin C là:
A. C
3
H
4
O
3
. B. C
2
H
4
O
2
. C. C
6
H
8
O
6
. D. C
2
H
4
O
3
.
Câu 13 :
Tính chất hoá học của C là:
A.
Tính chất tiêu biểu của 1 phi kim.
B.
Tính oxi hoá.
C.
Tính oxi hoá và tính khử.
D.
Tính khử.
Câu 14 :
Hợp chất hữu cơ X có khối lợng của C, H và O lần lợt là: 3,6 gam ; 0,6gam ; 3,2 gam.
Biết khối lợng mol phân tử bằng 74,0 g/mol.Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất
X: ( C = 12, H = 1, O = 16 )
A. C
4
H
10
O. B. C
3
H
8
O. C. C
3
H
4
O
2
. D. C
3
H
6
O
2
.
Câu 15 :
Oxit của Nitơ có chứa 36,36% oxi về khối lợng. Công thức của oxit là:
A.
N
2
O
5
.
B.
NO.
C.
NO
2.
D.
N
2
O.
Câu 16 :
Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn:
A.
C
2
H
2
.
B.
C
3
H
8
O.
C.
C
4
H
8
.
D.
C
3
H
6
O.
Câu 17 :
Trong hoá học hữu cơ phân tích định tính nhằm mục đích:
A.
Xác định đợc cấu tạo của hợp chất hữu cơ.
B.
Xác định phần trăm về khối lợng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.
C.
Xác định sự có mặt của các nguyên tố có trong thành phần hợp chất hữu cơ.
D.
Xác định đợc tính chất của hợp chất hữu cơ.
Câu 18 :
Cho 1 dãy các nguyên tố hoá học: Be, H, Mg, C, Ca, O, He, N.Trong phân tử hợp chất hữu
cơ thờng có dãy nguyên tố nào ( trong dãy các nguyên tố sau đây):
A.
C, H, O, N.
B.
C, H, Ca, He.
C.
Mg, C, H, O.
D.
Be,C, O, N.
Câu 19 :
Cho các chất: (1) CH
2
= CH - CH
2
CHO; (2) CH
2
= CH - COOH;
(3) CH
3
- CH = CH - CHO; (4) CH
2
= CH - CH
2
- OH.
Số chất là đồng phân của nhau là:
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 20 :
Hợp chât Y có công thức đơn giản nhất là C
2
H
4
O và có tỉ khối so với H
2
bằng 44. Công thức
phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Y:
A.
C
4
H
8
O
2
.
B.
C
2
H
4
O.
C.
C
4
H
6
O
2
.
D.
C
4
H
10
O.
Câu 21 :
[
Trong phân tử hợp chất hữu cơ hoá trị của C, H, N, O lần lợt là:
A. 4, 1, 3, 2. B. 4, 1, 2, 3. C. 4, 1, 3, 3. D. 4, 1, 2, 2.

Mã đề thi 806

Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN BáI Năm học: 2008 - 2009
TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ
Câu 22 :
Mã đề thi 806
Điều khẳng định nào sau đây là sai trong hoá học hữu cơ:
A.
Công thức phân tử biểu thị số lợng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
B.
Một số chất có cùng công thức đơn giản nhất nhng có công thức phân tử khác nhau.
C.
Tất cả các hợp chất đều có cùng công thức đơn giản nhất.
D.
Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hoá học .
Câu 23 :
Các tính chất hoá học của HNO
3
là:
A.
Tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.
B.
Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và bị phân huỷ.
C.
Tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.
D.
Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và tính khử mạnh.
Câu 24 :
Trong hoá học hữu cơ hai chất là đồng đẳng có :
A.
Tính chất hoá học khác nhau.
B.
Cùng công thức phân tử.
C.
Khác nhau về công thức cấu tạo.
D.
Cấu tạo hoá học tơng tự nhau.
Câu 25 :
Hãy chọn câu đúng trong các câu kết luận sau:
A.
Mọi axit đều là chất điện li yếu.
B.
Mọi chất điện li mạnh đều là axit.
C.
Mọi axit đều là chất điện li mạnh.
D.
Mọi axit mạnh đều là chất điện li mạnh.
Câu 26 :
Nung nóng hoàn toàn 9,4 gam Cu(NO
3
)
2
. Thể tích khí NO
2
(đktc) là:
( cho Cu = 64, N = 14, O = 16)
A. 3,36 lít. B. 2,24 lít. C. 1,12 lít. D. 4,48 lít.
ơ
Câu 27 :
[
Hợp chất hữu cơ Z có chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam Z thu đợc 4,4
gam CO
2
và 1,8 gam H
2
O. Công thức phân tử của Z là:( C = 12, H = 1, O = 16 )
A.
C
3
H
6
O
2
.
B.
C
4
H
6
O
2
.
C.
C
2
H
4
O
2
.
D.
C
3
H
4
O
2
.
Câu 28 :
Để khắc chữ trên thuỷ tinh, ngời ta có thể hoà tan SiO
2
trong dung dịch nào sau đây:
A.
HF.
B.
Na
2
CO
3
.
C.
NaOH.
D.
HCl.
Câu 29 :
Chất điên li mạnh là chất:
A.
Khi tan trong nớc, các phân tử hoà tan phân li một phần ra ion.
B.
Khi tan trong nớc phân li ra ion H
+
.
C.
Khi tan trong nớc, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.
D.
Khi tan trong nớc phân li ra ion OH
-
.
Câu 30 :
Cho 0,448 lít CO
2
( đktc) hấp thụ hết trong 0,1 lit dung dịch KOH 0,2M. Khối lợng của muối
có trong dung dịch tao thành là: ( Cho K = 39, O = 16, C = 12, H = 1).
A. 2 gam. B. 2 gam và 2,76 gam. C. 2,76 gam. D. 3 gam.
Mã đề thi 806
Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN BáI Năm học: 2008 - 2009
TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ
Họ và tên:................................... PHIếU trả lời Trắc nghiệm
Lớp 11A: ( Bài kiểm tra học kì I)
Môn: Hoá học
Thời gian: 45 phút
L u ý: Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh đợc chọn
và dùng bút chì đen tô kín một ô tròn tơng ứng với
phơng án trả lời. Cách tô đúng :
01 11 21
02 12 22
03 13 23
04 14 24
05 15 25
06 16 26
07 17 27
08 18 28
09 19 29
10 20 30
Điểm
Điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×