Tải bản đầy đủ

De kiem tra tiet 59

Tr ờng THCS Thọ lộc Họ và tên: .........................................................Lớp: 9...
Bài kiểm tra 15 phút
Môn : Toán Đề A
Điểm Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài :
Câu 1: Phơng trình x
2
-5x - 6 = 0 có một nghiệm là :
A. x = 1 B. x = 5
C. x = 6 D. x = -6
Câu 2: Biệt thức
'

của phơng trình 4x
2
- 6x -1 = 0 là :
A.
'
= 5 B.
'

=13
C.
'
= 52 D.
'
= 20
( Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng nhất )

Câu 3: Giải phơng trình :
a. 2x
2
- 5x +1 = 0 b. 3x
2
- 4
16x
- 4 = 0
Câu 5: Tính nhẩm nghiệm phơng trình sau :
a. 2001x
2
- 4x - 2005 = 0
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tr ờng THCS Thọ lộc Họ và tên: .........................................................Lớp: 9...
Bài kiểm tra 15 phút
Môn : Toán Đề B
Điểm Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài :
Câu 1: Phơng trình x
2
+ 7x + 6 = 0 có một nghiệm là :
A. x = 1 B. x = 5
C. x = -1 D. x = - 6
Câu 2: Biệt thức
'
của phơng trình 4x
2
- 4x - 1 = 0 là :
A.
'
= 5 B .
'
= 13
C.
'
= 52 D.
'
= 8
( Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng nhất )
Câu 4: Giải phơng trình
a. 3x
2
+ 15x = 0 b. x
2
-
16 4x
= 0
Câu 5: Tính nhẩm nghiệm các phơng trình sau :
a. 2008x
2
- x -2009 = 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×