Tải bản đầy đủ

kiểm tra 1 tiết lí 9 (tiết 19-tuần 10)

PHÒNG GD & ĐT HẢI LĂNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2007-2008
TRƯỜNG THCS HỘI YÊN Môn: Vật lý 9
(Tuần 10 - Tiết 19)
.................................................................................

Lớp:........................
Họ và tên:............................................................
I. Câu hỏi trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu
sau.
1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua
dây dẫn với hiệu điện thế gữa hai đầu dây dẫn đó?
A. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hệu điện thế đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
B. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
C. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn có độ lớn bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
D. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua
dây dẫn.
2. Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 9V, cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A.
Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 3V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có

cường độ như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. Cường độ dòng điện giảm đi 3 lần. B. Cường độ dòng điện tăng lên 3 lần.
C.Cường độ dòng điện giảm đi 0,2A. D. Cường độ dòng điện là I=0,2A.
3. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp?
A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu
điện thế của các điện trở thành phần.
B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu các hiệu
điện thế của các điện trở thành phần.
C. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện
thế của các điện trở thành phần.
D. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn nhỏ hơn tổng
các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
4. Cho hai điện trở R
1
= 12

và R
2
=18

được mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương
của mạch có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
A. R
12
=12

. B. R
12
=18

.
C. R
12
=6

. D. R
12
=30

.


5. Cho mạch điện gồm 3 điện trở R
1
= 8

, R
2
= 12

, R
3
= 6

mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U=65V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch có thể nhận
giá trị đúng nào trong các giá trị sau:
A. I=1,5A. B. I=2,25A.
C. I=2,5A. D. Một giá trị khác.
Điểm
6. Cho mạch điện gồm 3 điện trở R
1
= 25

, R
2
= R
3
= 50

mắc song song với nhau. Điện trở
tương đương của đoạn mạch là giá trị nào trong các giá trị sau:
A. R

=25

. B. R

=50

.
C. R

=75

. D. R

=12,5

.
7. Cho mạch điện như hình vẽ, biết: R
1
= 6

, số chỉ
của Ampe kế A và A
2
lần lượt là 3A và 1A. Điện trở R
2
có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
A. R
2
=63

.
B. R
2
=3

.
C. R
2
=9

.
D. R
2
=12

.
8. Công thức nào trong các công thức sau đây cho
phép xác định điện trở của một dây dẫn hình trụ, đồng chất?
A.
R
S
ρ
=
l
B.
S
R
ρ
=
l
C.
R S
ρ
=
l
D. Một công thức khác.
9. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn?
A. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
B. Điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
C. Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào bản chất của dây.
D. Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ.
10. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ trong đó hiệu điện
thế U
AB
được giữ không đổi đèn sáng bình thường khi điện
trở của biến trở có giá trị bằng 0. Câu phát biểu nào sau đây
là đúng:
A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về
đầu M.
B. Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N.
D. Cả ba câu trên đều không đúng.
11. Trên hình vẽ là sơ đồ mạch điện có biến trở. Khi dịch chuyển con chạy về phía N thì độ
sáng của bóng đèn sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Độ sáng của bóng đèn không thay đổi.
B. Độ sáng của bóng đèn tăng dần.
C. Độ sáng của bóng đèn giảm dần.
D. Lúc đầu độ sáng bóng đèn giảm đi sau đó tăng dần.
II. Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau:
1. Điện trở tương đương của một đoạn mạch nối tiếp bằng.............................................
2. Công suất tiêu thụ điện của một đoạn mạch được tính bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào
hai đầu đoạn mạch và..........................................................................................
3. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo..............................................................................
4. Công của dòng điện là số đo.......................................................................................
A
M
A
2
R
2
M
R
1
+ -
U
I
2
I
1
I
A
B
Đ
M
N
-
+
5. Các dụng cụ điện có ghi số Oát khi hoạt động đều biến đổi ................ thành các dạng năng
lượng khác.
6. Số oát ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết...........................................................
III. Tự luận:
Trên một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5
l
nước từ nhiệt độ ban đầu là 20
0
C thì mất một thời gian là 14 phút 35 giây.
a. Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K.
b. Nếu mỗi ngày đun sôi 5
l
nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ trả bao
nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Cho rằng mỗi KW.h là 800đ.
PHÒNG GD & ĐT HẢI LĂNG BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2007-2008
TRƯỜNG THCS HỘI YÊN Môn: Vật lý 9
(Tuầ n 10 - Tiết 19)
Họ và tên:............................................................Lớp:........................
I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp?
A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế của các
điện trở thành phần.
B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu các hiệu điện thế của các
điện trở thành phần.
C. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện thế của các điện
trở thành phần.
D. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện
thế của các điện trở thành phần.
Câu 2: Cho mạch điện gồm 3 điện trở R
1
= 8

, R
2
= 12

,
R
3
= 6

mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U=65V. Cường độ dòng điện chạy
qua mạch có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau:
A. I=1,5A. B. I=2,25A.
C. I=2,5A. D. Một giá trị khác.
Câu 3: Cho mạch điện gồm 3 điện trở R
1
= 25

, R
2
= R
3
= 50

mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch là giá trị nào trong các giá trị sau:
A. R

=25

. B. R

=50

.
C. R

=75

. D. R

=12,5

.
Câu 4: Cho mạch điện
như hình vẽ, biết: R
1
= 6

, số chỉ của Ampe kế A và A
2
lần lượt là 3A
và 1A. Điện trở R
2
có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
A. R
2
=63

. B. R
2
=3

.
C. R
2
=9

. D. R
2
=12

.
Câu 5: Cho mạch điện
có sơ đồ như hình vẽ trong đó hiệu điện thế U
AB
được giữ không đổi
đèn sáng bình thường khi điện trở của biến trở có giá trị bằng 0. Câu phát
biểu nào sau đây là đúng:
A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
B. Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N.
D. Cả ba câu trên đều không đúng.
II. Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu
sau:
Câu 1: Điện trở tương đương của một đoạn mạch nối tiếp
bằng...........................................................................
Câu 2: Công suất tiêu thụ điện của một đoạn mạch được tính
bằng tích giữa hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch
và.........................................................................................................................................................
Câu 3: Các dụng cụ điện có ghi số Oát khi hoạt động đều
biến đổi ................ thành các dạng năng lượng khác.
III. Tự luận:
Trên một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5
l
nước từ nhiệt
độ ban đầu là 20
0
C, thì mất một thời gian là 14 phút 35 giây.
a. Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K.
Điểm
A
M
A
2
R
2
M
R
1
+ -
U
I
2
I
1
I
A
B
Đ
M
N
-
+
b. Nếu mỗi ngày đun sôi 5
l
nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ trả bao nhiêu tiền điện cho
việc đun nước này. Cho rằng mỗi KW.h là 800đ.
PHÒNG GD & ĐT HẢI LĂNG BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2007-2008
TRƯỜNG THCS HỘI YÊN Môn: Vật lý 9
(Tuầ n 10 - Tiết 19)
Họ và tên:............................................................Lớp:........................
I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các
câu sau:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy
qua dây dẫn với hiệu điện thế gữa hai đầu dây dẫn đó?
A. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
B. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
C. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn có độ lớn bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu
dây dẫn đó.
D. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua
dây dẫn.
Câu 2: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 9V, cường độ dòng điện chạy qua nó là
0,3A. Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 3V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó
có cường độ như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. Cường độ dòng điện giảm đi 3 lần. B. Cường độ dòng điện tăng lên 3 lần.
C. Cường độ dòng điện giảm đi 0,2A. D. Cường độ dòng điện là I=0,2A.
Câu 3: Cho hai điện trở R
1
= 12

và R
2
=18

được
mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương của mạch có thể nhận giá trị nào trong các giá
trị sau:
A. R
12
=12

. B. R
12
=18

.
C. R
12
=6

. D. R
12
=30

.
Câu 4: Trên hình vẽ là sơ đồ mạch điện có biến trở.
Khi dịch chuyển con chạy về phía N thì độ sáng của bóng đèn
sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Độ sáng của bóng đèn không thay đổi.
B. Độ sáng của bóng đèn tăng dần.
C. Độ sáng của bóng đèn giảm dần.
D. Lúc đầu độ sáng bóng đèn giảm đi sau đó tăng dần.
Câu 5: Cho mạch
điện gồm 3 điện trở R
1
= 8

, R
2
= 12

, R
3
= 6

mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một hiệu điện thế U=65V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch có thể nhận giá trị đúng
nào trong các giá trị sau:
A. I=1,5A. B. I=2,25A.
C. I=2,5A. D. Một giá trị khác.
II. Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau:
Câu 1: Công tơ điện là thiết bị dùng để
đo....................................................................................
Điểm
A
B
Đ
M
N
-
+

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×