Tải bản đầy đủ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Hợp đồng lao động THI V
Chúng tôi, một bên là Ông: Quốc tịch: Vit nam
Chức vụ: Giỏm c iu hnh
Đại diện cho: Cụng ty ABC ( sau õy gi tt l cụng ty)
Địa chỉ: Điện thoại:
Và một bên là Bà: Quc tch: Vit nam

Sinh ngày tháng năm tại Ngh An
Nghề nghiệp:
Địa chỉ thờng trú:
Số CMTND: cấp ngày tại Ngh An
Số sổ lao động (nếu có) cấp ngày tại
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động: Thi v di 3 thỏng
- Từ ngày tháng năm 200 n ngy thỏng nm 200

- Thử việc từ ngày tháng năm 2007 đến ngày tháng năm 2007
- Địa điểm làm việc :
-
- Chức danh chuyên môn: H tr biờn tp viờn Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm: Theo bản tóm tắt công việc

Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: 8 gi/ngy
- Đợc cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Ph thuc vo cụng vic c giao
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của ngời lao động
1. Quyền lợi:
1/3
Cụng ty ABC
S: /HTV 200
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
C LP - T DO - HNH PHC
- Phơng tiện đi lại, làm việc: Cỏ nhõn t tỳc
- Mức lơng chính hoặc tiền công: 1.200.000 (Mt triu hai trm ngn) đồng/ tháng (bao gm c
tiền ngi lao ng t úng BHXH, BHYT, nghỉ phép hàng năm và tiền tầu xe đi lại khi
nghỉ phép)
- Hình thức trả lơng: Theo khi lng v cht lng cụng vic
- Phụ cấp gồm:
- Đợc trả lơng hàng tháng: vo ngy cui mi thỏng, trc tip qua ti khon cỏ nhõn. Nu ngy
cui thỏng ri vo ngy Th By, Ch Nht hoc ngy l, thỡ lng s c tr vo ngy lm
vic tip ngay sau ú.
- Tiền thởng: Theo kt qu SXKD ca cụng ty v mc úng gúp ca ngi lao ng
- Đợc trang bị bảo hộ lao động gồm: Ph thuc vo cụng vic. Ngi lao ng phi tuõn th cỏc
qui nh v an ton lao ng.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết): Theo lut lao ng
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Bo him ó c tớnh tr trong tin lng
- Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học ngời lao động phải hoàn thành khoá học, đợc
hởng nguyên lơng và các quyền lợi khác nh ngời đi làm việc.
Những thoả thuận khác:
- Chịu sự điều hành trực tiếp của: Giỏm c trung tõm VNN Links

- Trang phục: T tỳc và theo qui định của công ty.
- Bảo mật: Trong thời gian làm việc tại công ty hoặc sau khi kết thúc hợp đồng với công ty mọi
bí mật về công ty không đợc trực tiếp hay gián tiếp tiết lộ ra bên ngoài, hay sử dụng nó có lợi
cho bản thân cá nhân:
o Bất kỳ thông tin nào về công ty hay về khách của công ty mà cha đợc phép tiết lộ bằng
văn bản thì không đợc phép tiết lộ hay quảng bá.
o Bất kỳ thông tin về các công ty khác mà công ty đã thỏa thuận giữ kín.
Nhng yờu cu bo mt ny khụng k n cỏc thụng tin ó c mi ngi bit n khụng do
li ca ngi lao ng.


2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động
v tuõn th theo Sổ tay nhân viên.
- Bỏo cỏo vi cụng ty bng vn bn nu tham gia gúp vn, u t vo bt c i tỏc no ca cụng
ty hoc i tỏc ca cỏc cụng ty con.
- Khụng tit l mc lng ca bn thõn ngay c khi thụi khụng cũn lm vic ti cụng ty.
2/3
- Khụng c i din cho bt k cỏ nhõn, doanh nghip khỏc lụi kộo cỏc nhõn viờn, khỏch hng
ca Cụng ty hoc cú nhng hnh ng, phỏt ngụn lm phng hi n uy tớn, hot ng sn xut
kinh doanh ca Cụng ty.
- Bồi thờng vi phạm và vật chất
o Sau khi đợc cử đi đào tạo mà không làm việc cho cụng ty thì phải bồi thờng toàn bộ chi
phí đào tạo.
o Ngi lao ng phi bi thng thit hi vt cht i vi nhng cụng c lao ng hoc
ti sn c giao cho cỏ nhõn s dng m xy ra mt mỏt, h hng do li ch quan.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của ngời sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho ngời lao động theo hợp đồng lao
động.
2. Quyền hạn:
- Điều hành ngời lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng
việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật ngời lao động theo quy định của pháp luật v
nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của
pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động đợc làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và ngi
lao ng gi mt bn có hiệu lực từ ngày tháng năm 200. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp
đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị nh các nội dung của
bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Cụng ty ABC, ngày 1 tháng 7 năm 2007
Ngời lao động Ngời sử dụng lao động
(Ký v ghi rừ H v Tờn) (Ký tên, đóng dấu)

3/3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×