Tải bản đầy đủ

Tìm số hạng chưa biết trong một tổng

05/31/134-11-2004 1
M«n To¸n Líp 2
Gi¸o ¸n
T×m mét sè h¹ng
ch­a biÕt trong mét tæng
Gi¸o viªn :NguyÔn Quúnh
Anh
2
KiÓm tra bµi cò:

11 + 6 =
8 + 12 =

15 – 3 =
20 – 7 =
17
20
12
13
3
4


11 + 6 =

Nªu tªn thµnh phÇn ch­a
biÕt trong phÐp céng
trªn?
SH SH T
17
5
Bài :
Tìm một số hạng trong một tổng
H y nhìn tóm tắt và đọc đề toánã
5 con cá
x + 2 = 5
x
Toàn
Tùng
6
x + 2 = 5
x + 2 = 5
x = 5 - 2
x = 3
Con h y nªu c¸ch tÝnh?·
SH1
TSH2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×