Tải bản đầy đủ

một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa( phần hữu cơ)




























 









 !



















 !
"
#
$


%
&
'


&
(
")*")+"),"+





 !
-
&






.$/0

%0

1



2




%



.-2)2

3

430

%#53
&




%
)


 6
$
$ " 



#$!1
&


7

30
&




7$
8

)

-

3
&
7

3
&


7

'
&
)

-




$




9



%
&

&
##


&
#
6
4
:

;
3
&

6

!<



!=4;7

3
&
!<4>

7$#





-
&

"*"6";,">$


#



5#

 #

5
!= !<4>
!  ;
66 !>

× + ×
B
$
:$ " 



#%

7

?

73
&


#-)

%
'
&
2







#-

73
&


#-7

$ 
 

: !+


7

  !"

7




9



%
&

&
<4!@#-

)

A46@


7$

0

#

%3
&


7"

1
&
)

-

)2






-
&

$:=4@*$@4@$!@,$64@
9








)
57

B7

C7

5

7B
)
7

5
A46@
!>
5<4!@5<4:=@#-
7

 7"

C7
:


 

7
7
:
57

5<4:=@#-
#7
:
5<4:=@$!<<5:=4@




9



%
&

&


-22



%

&
'



!!4-1

7

)"3
&
!4;

7$






%
&
'


&
(
$)*$)+$),$+
D39EF0
!


















75
!4;
!>
5<$=?<4@$/0

%

-
&
)




9



%
&

&


-2#2



%

&
'



46-1

7

)"3
&
@4

7$

-
&

$


;
3
&

:

>
*$
:

>
3
&

6

!<
$
6

!<
3
&
@
!
,$
@

!
3
&

;

!6
G%-0



75
@4
!>
5!46#-H7

5!#-


7?7



0





%)$D

-
&


%2


1
&

  
 
+
 
: !


+
7

C

7

 
( )
!
+


7

8


!
! !46


=
+
C

54@C




9



%
&

&



&
#!)3
&
!)+$


0

#

%-0
&
-

1
&
!

I

7
@
3
&
1
&


J7'

4
0

%1
&
!'64!641
&
';4!;$G

#-)




-
&

$<4<;*$<4<A$<4<:,$<4<6@




75
64!6
!>
5<4:H7

5
;4!;
66
5<4!6

)
5

7K7

5<4:K<4!65<4<A#-




9



%
&

&
<4!#-


&
#
6
4
6

!<
3
&



6


<4!6#-7

 3
&
<4:#-

7$G

#-)3
&
)+



-0
&
-

-
&

$<4<A3
&
<4<!*$<4<!3
&
<4<A
$<4<>3
&
<4<,$<4<3
&
<4<>



)
5<4:K<4!65<4<AH
)+
5<4!K<4<A#-
6$ ,

3
&








)+3

*



1

-2

#-!!$
D39EF0




;

:

>



















)+1
&




*

0

%-
&
##0


#
&
3
&






>*

$8



#-)+-
&

$<4!*$<4<@$<4<@,$<4<<@



)+
5*

5
>
!;<
5<4<@#-
@$ 

&
'






#

%



7

5

7




(9



%
&

&


#




&



%
&
'



!!4-1

7

)"3
&
A

7$






%
&
'


&
(
$)*$)+$),4+


7

5
!!4
<4@
46
=
#-H75
A
<4@
!>
=




757

/0

%



%)+$






#

)1


&
#!)3
&
!)+


&


%2


0

3
&



&


#-$L0

%##


&
%1
&
-
&
#
#0

#
&
3
&


><

<M*

#-
6
$9



%

&

&
##





<4;#-7

$)3
&
)+





0

-
&

$


;
4


6
*$
:

>
4
:

;
$
6

!<
4
6

>
,$
@

!
4
@

!<




)+
5*

5
><$<
!<<$!;<
=
<4!#-
 
:


7

C7

 

7
<4!<4!

8

<4!5
<4;

=
<4:

5:


:

;$
;$ )



#%7

?

73
&

)

%"
57

K

7




9



%
&

&
/-1

)"#

)2

)1



7

3
&


7



)

-

@4$N2



0

#

%
7"



6@)2



$
$ /





-
&

D39EF0
:













$;4=-1

*$46-1

$646>-1

*$:4:;-1




7

57
:
5
6@
!<<
=
!6  6A4; :46$ + = → =
<46@#-


75
@4 <46@$66
!>

=
<4:#-

)
57

K

75<46@K<4:5<4!@#-
/
)
5<4!@$465:4:;-1


$ 

0



)-
&

$*$
:

6
$
6

;
,$
@

>
7

5:
)
$/0

%)

:%2


:

6




9



%
&

&
/-1

)"!)

!<4>

7$
N2

0





0

#

%0



2

3
&
1
&




3
1
&
)

-

1
&
'@<46$/





-
&

$:4:;-1

*$46-1

$;4=-1

,$646>-1




N

30



7

3
&


7
#7

 #

75@<46H#7

5@<46K!<4>5:A4;
7

5
:A4;
66
=
<4A#-

)
57

K

75
!<4>
<4A
66!>
− =
<4:#-
=$ )



#





$!%

2#-
7

 1
&
   

   

  
&
  
&
  
&
  

  

%    

  




+



0

%2#-7

$9

-
&
)


1
&


%2

)%

3
&


#-


-'
&


#-)$







&
#
:

;
4


6
44
&
0
&
2
&

B 9



%0
&
!

46-1

7

)"$
B 

0
&

&




%2



0

#1
&
2

1

7




-
&

$46-1

*$!4!-1

$:4:;-1

,$646>-1


>$*%$


'

'
$!%
'
 



#
1
&




#-

72
&
3

)

-



$G

#-

7

1

'
&


#-



#





$




9



%
&

&
<4!#-)

<4#-

7$N2




O
&
<4!#-)
&
%
&




%1
&


#-

7


-
&

D39EF0
6













$<4:*$<46$<4@,$<4;


)



3



+1

-2

#-!$J





<4
#-





2

#-

7

2#

-
&
<4#-4



#-

7

-
&
<46#-
>$ 

&
'


+

,

#

-&
'
,

#

-!+
'



%

.

.!+
'
/
J

-

#-1
&






=


G

%2



 

 =
G

%2

1
&



=
H
! 
   

 
+
=
+
8


!
4

-
&


%2



0

!40


4-
&


#-

0

!40


J

%2

1
&
'
&
1
&






%2


1
&
0





#-'
&
$






)-
&

&
'

-22



)

-

-
&
64>$
82

1







-
&
!!4-1

)"$

0

)-
&

$
6
4


;
*$


;
4
:

>
*$
:

>
4
6

!<
,$
6

!<
4
@

!




64>
6A4;
<4@

 = =
H
!6  6A4; :46$ + = → =
-
&

:

>
3
&

6

!<$




9



%
&

&


#



4-22




%
&
'



46-1

7

)"3
&
@4

7$


0

-
&

$
6
4


;
*$


;
4
:

>
$
:

>
4
6

!<
,$
6

!<
4
@

!




!6

)+-
&

&
'

-22






*

0

%-
&
##0

#
&
3
&




;6*

$
!$ 

0





)+-
&

D39EF0
@

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×