Tải bản đầy đủ

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài

1
2
3
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở P H Á P 1 9 1 7 – 1 9 2 3
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở P H Á P 1 9 1 7 – 1 9 2 3
Những nội dung chính:
1.Tổng ân xá những người bị án chính trị .
2.Cải chính nền pháp lí Đông Dương.
3.Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
4.Tự do lập hội.
5.Tự do cư trú ở nước ngoài và xuất dương.
6.Tự do học tập và thành lập các trường KT-CN.
7.Thay chế độ sắc lệnh bằng chế đội các điều luật.
8.Có đại biểu thường trực tại Nghị Viện Pháp
“... Trong luận cương ấy có nhiều chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại
nhiều lần tôi cũng hiểu được vấn đề chính. Luận cương của Lê-nin làm tôi rất cảm
động, phấn khởi, sáng tỏ và tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên ...
Hỡi đồng bào đang bị đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con
đường giải phóng cho chúng ta. Tôi hoàn toàn tin theo Lê-nin và Quốc tế thứ III "
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở P H Á P 1 9 1 7 – 1 9 2 3
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở P H Á P 1 9 1 7 – 1 9 2 3

H O Ạ T Đ Ộ N G Ở P H Á P 1 9 1 7 – 1 9 2 3
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở P H Á P 1 9 1 7 – 1 9 2 3
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở L I Ê N X Ô ( 1 9 2 3 – 1 9 2 4 )
H O Ạ T Đ Ộ N G Ở L I Ê N X Ô ( 1 9 2 3 – 1 9 2 4 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×