Tải bản đầy đủ

Can bang tong the va hieu qua kinh te.pdf

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài phát 17
Dennis C. McCornac
1
Slide 1
Chương16
Cân bằng tổng thể
và hiệu quả kinh tế
Slide 2
D
V
D
M
Hai thò trường phụ thuộc lẫn nhau:
Vé xem phim và băng video cho thuê
Giá
Lượng băng video
Giá
Lượng vé

xem phim
S
M
S
V
$6,00
Q
M
Q
V
$3,00
$6,35
Q’
M
S*
M
Giả sử chính phủ đánh $1 thuế
lên mỗi vé xem phim
Q’
V
D’
V
$3,50
Phân tích cân bằng tổng quát
:
Giá vé xem phim tăng sẽ làm tăng
cầu đối với băng video
.
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài phát 17
Dennis C. McCornac
2
Slide 3
D
V
D


M
Hai thò trường phụ thuộc lẫn nhau:
Vé xem phim và băng video cho thuê
Giá
Lượng băng video
Giá
Lượng vé
xem phim
S
M
S
V
$6,00
Q
M
Q
V
$3,00
Tác động phản hồi
tiếp tục
$3,58
Q*
V
D*
V
$6,35
Q’
M
D*
M
$6,82
Q*
M
S*
M
Q’
V
D’
V
$3,50
D’
M
Q”
M
$6,75
Giá băng video tăng
làm tăng cầu đối với phim
Slide 4
Hiệu quả trong trao đổi

Trao đổi làm hiệu quả tăng lên cho đến khi không ai có thể
được lợi hơn mà không làm cho người khác bò thiệt đi.

Những ưu điểm của trao đổi
z
Trao đổi giữa hai bên làm lợi cho cả hai

Giả đònh
z
Hai người tiêu dùng (quốc gia)
z
Hai món hàng
z
Cả hai người biết sở thích của nhau
z
Trao đổi hàng hóa không tốn phí giao dòch
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài phát 17
Dennis C. McCornac
3
Slide 5
A
Tại A: Các MRS không bằng nhau. Mọi phối
hợp trong vùng sậm màu đều được ưa thích hơn A
Lợi ích của
trao đổi
Quần áo của
cô Thủy
Thực phẩm của cô Thủy
U
T
1
U
T
2
U
T
3
Quần áo của
ông Đức
Thực phẩm của ông Đức
U
Đ
1
U
Đ
2
U
Đ
3
B
C
D
Hiệu quả trong trao đổi
10F
0
T
6C
10F
6C
0
Đ
Slide 6
A
Quần áo của
cô Thủy
Thực phẩm của cô Thủy
U
T
1
U
T
2
U
T
3
Quần áo của
ông Đức
Thực phẩm của ông Đức
U
Đ
1
U
Đ
2
U
Đ
3
B
C
D
Hiệu quả trong trao đổi
10F
0
T
0
Đ
6C
10F
6C
B có hiệu quả
không?
Gợi ý: MRS
có bằng nhau
tại B không?
C có hiệu quả
không? Còn D?
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài phát 17
Dennis C. McCornac
4
Slide 7
Hiệu quả trong trao đổi
A
Quần áo củ
a
cô Thủy
Thực phẩm của cô Thủy
U
T
1
U
T
2
U
T
3
Quần áo của
ông Đức
Thực phẩm của ông Đức
U
Đ
1
U
Đ
3
B
C
D
10F
0
T
0
Đ
6C
10F
6C
Phân bổ hiệu quả
z
Mọi sự dòch chuyển ra bên
ngoài phần sẫm màu sẽ làm
cho một người thiệt đi (gần với
gốc đồ thò của họ hơn).
z
A->B:trao đổi có lợi cho cả hai
– mỗi người có đường đẳng ích
cao hơn.
z
Tại B cho thấy trao đổi có lợi
hơn nhưng vẫn chưa đạt hiệu
quả.
z
MRS bằng nhau khi các đường
đẳng ích tiếp xúc nhau và sự
phân bổ có hiệu quả.
U
Đ
2
Slide 8
Hiệu quả trong trao đổi

Đường hợp đồng
z
Để tìm mọi sự phân bổ hiệu quả về thực
phẩm và quần áo có thể có giữa cô
Thủy và ông Đức, ta sẽ tìm mọi điểm
tiếp xúc giữa các đường đẳng ích của
họ.
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài phát 17
Dennis C. McCornac
5
Slide 9
Đường hợp đồng
0
Đ
Quần áo của
ông Đức
Quần áo của
cô Thủy
0
T
Thực phẩm của cô Thủy
Thực phẩm của ông Đức
E
F
G
Đường hợp đồng
E, F và G là hiệu quả Pareto.
Nếu sự thay đổûi cải thiện hiệu quả,
mọi người cùng có lợi
Slide 10
Hiệu quả trong trao đổi

Quan sát
1) Mọi điểm tiếp xúc giữa các đường
đẳng ích đều hiệu quả.
2) Đường hợp đồng biểu thò mọi sự
phân bổ có hiệu quả Pareto.

Phân bổ có hiệu quả Pareto xảy ra khi
trao đổi sẽ làm cho có người bò thiệt
đi.
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Năm học 2006 - 2007
Kinh tế Vi mô
Bài phát 17
Dennis C. McCornac
6
Slide 11
U
T
1
U
T
2
P
Đường giá
P’
PP’ là đường giá và biểu thò
các phối hợp có thể có;
độ dốc là -1
U
Đ
1
U
Đ
2
Cân bằng cạnh tranh
10F
0
T
0
Đ
6C
10F
6C
Quần áo của
ông Đức
Quần áo của
cô Thủy
Thực phẩm của cô Thủy
Thực phẩm của ông Đức
C
A
Bắt đầu tại A: ông Đức
mua 2C và bán 2F và sẽ
di chuyển từ U
Đ
1
đến U
Đ
2
được ưa thích hơn
(từ A đến C)
Bắt đầu tại A: cô
Thủy mua 2F và bán
2C. CôThủysẽdi
chuyển từ U
T
1
đến
U
T
2
được ưa thích
hơn (từ A đến C)
Slide 12
U
T
1
U
T
2
P
Đường giá
P’
U
Đ
1
U
Đ
2
Cân bằng cạnh tranh
10F
0
T
0
Đ
6C
10F
6C
Quần áo của
ông Đức
Quần áo của
cô Thủy
Thực phẩm của cô Thủy
Thực phẩm của ông Đức
Tại các mức giá được chọn:
Lượng cầu thực phẩm (Cô Thuỷ)
bằng lượng cung thực phẩm (ng
Đức) - cân bằng cạnh tranh
Tại các mức giá được chọn:
Lượng cầu quần áo (ng Đức)
bằng lượng cung quần áo
(Cô Thuỷ) - cân bằng cạnh tranh
.
C
A
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi
Shared by Clubtaichinh.net - Website Chia se tai lieu mien phi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×