Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Biết vị trí của Ni, Zn, Pb, Sn trong BTH
- Biết tính chất và ứng dụng của chúng
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng viết các pthh minh hoạ
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Hệ thống câu hỏi đàm thoại. Dụng cụ thí nghiệm. Mô phỏng thí nghiệm về tính chất
và ứng dụng của các kim loại trên.
2. Học sinh
Chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà.
III. PHƯƠNG PHÁP
- Phương pháp học tập chủ yếu là: Đàm thoại, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
- Ngoài ra sử dụng phương pháp: Thuyết trình, sử dụng phương tiện trực quan
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS

Nội dung cơ bản

Hoạt động 1.

I. NIKEN

HS:

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn các
nguyên tố hoá học

+ Quan sát BTH và cho biết vị trí của Ni

+ Cho biết cấu hình electron nguyên tử + Ô số: 28
của Ni
+ Nhóm: VIII B
+ Chu kì: 4
Hoạt động 2.
HS: Thảo luận nhóm để thấy được tính 2. Tính chất và ứng dụng


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

chất và ứng dụng của Ni
GV: Nhận xét, bổ sung và đánh giá

- Ni là kim loại có màu trắng bạc, rất
cứng, khối lượng riêng lớn
- Ni là kim loại có tính khử yếu hơn sắt,
tác dụng với nhiều đơn chất và hợp chất
(không tác dụng với hiđro)
o

500 C
 2NiO
2Ni + O2 
ot
Ni + Cl2 
 NiCl2

- Ni có nhiều ứng dụng quan trọng trong
đời sống và sản xuất
Hoạt động 3.

II. KẼM

+ Quan sát BTH và cho biết vị trí của Zn

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn các
+ Cho biết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố hoá học
của Zn
+ Ô số: 30
+ Nhóm: II B
+ Chu kì: 4
Hoạt động 4.

2. Tính chất và ứng dụng

HS: Thảo luận nhóm để thấy được tính - Zn là kim loại có màu lam nhạt, khối
chất và ứng dụng của Zn
lượng riêng lớn, giòn ở nhiệt độ thường
GV: Nhận xét, bổ sung và đánh giá
- Zn ở trạng thái rắn và các hợp chất của
Zn không độc. Riêng hơi của ZnO rất
độc.
- Zn là kim loại hoạt động và có tính khử
mạnh hơn sắt, tác dụng với nhiều đơn
chất và hợp chất.
o

t
2Zn + O2 
 2ZnO
o

t
 ZnS
Zn + S 

- Zn có nhiều ứng dụng quan trọng trong
đời sống và sản xuất
Hoạt động 5.

III. CHÌ

+ Quan sát BTH và cho biết vị trí của Pb

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn các
nguyên tố hoá học

+ Cho biết cấu hình electron nguyên tử
+ Ô số: 82
của Pb


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

+ Nhóm: IV A
+ Chu kì: 6
Hoạt động 6.

2. Tính chất và ứng dụng

HS: Thảo luận nhóm để thấy được tính - Pb là kim loại có màu trắng hơi xanh,
chất và ứng dụng của Pb
khối lượng riêng lớn, mềm.
GV: Nhận xét, bổ sung và đánh giá

- Pb và các hợp chất của Pb đều rất độc.
- Pb tác dụng với oxi và lưu huỳnh:
o

t
2Pb + O2 
 2PbO
o

t
Pb + S 
 PbS

- Pb có nhiều ứng dụng quan trọng trong
đời sống và sản xuất
IV. THIẾC
Hoạt động 7.
+ Quan sát BTH và cho biết vị trí của Sn

1. Vị trí trong bảng tuần hoàn các
nguyên tố hoá học
+ Ô số: 50

+ Nhóm: IV A
+ Cho biết cấu hình electron nguyên tử
+ Chu kì: 5
của Sn
2. Tính chất và ứng dụng
Hoạt động 8.

- Sn là kim loại có màu trắng bạc ở điều
kiện thường, khối lượng riêng lớn, mềm.

HS: Thảo luận nhóm để thấy được tính
- Sn có hai dạng thù hình là Sn trắng và
chất và ứng dụng của Sn
Sn xám.
GV: Nhận xét, bổ sung và đánh giá
- Sn tác dụng với oxi và axit HCl loãng:
o

t
Sn + O2 
 SnO2

 SnCl2 + H2 
Sn + 2HCl 

- Sn có nhiều ứng dụng quan trọng trong
đời sống và sản xuất
4. Củng cố
- GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1, 2, 4 SGK – 163
- HS: Làm các bài tập theo yêu cầu của GV


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

5. Dặn dò
- GV: Hướng dẫn HS làm các BTVN và chuẩn bị bài học mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×