Tải bản đầy đủ

MENU Quan Ly NN 1+ 2 +3.doc

BÀI THỨ 1
NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
I. KHÁI NIỆM VÀ CƠ CẤU HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
a. Khái niệm
b. Đặc điểm của hệ thống chính trò XHCN VN
1
II. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ
III. QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG,CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ NHÀ
NƯỚC:
1. Quan hệ giữa Đảng với NN
a) Các hình thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước
b) Các phương pháp lãnh đạo của đảng đối với nhà nước:
c) Đảng hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật và tuân theo Hiến pháp năm
1992,điều 4 quy đònh:
”mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp Và
Phápluật
2. Quan hệ giữa Đảng với các tổ chức chính trò
BÀI THỨ 2
BÀI THỨ 2

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN TRONG
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN TRONG


BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
I. KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:
III. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH BMNN XHCN:
1. Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
a) QH và HĐND các cấp
b) HĐND các cấp
2. Chủ tòch nước
3. Các cơ quan hành chánh nhà nước
a) Chính phủ
1
2
3
4
4
4
a) Bộ và cơ quan ngang Bo ä (gọi tắt là Bộ )
c. Cơ quan thuộc Chính phủ là loại cơ quan do Chính phủ thành lập thực
hiện một số nhiệm vụ quyền hạn nhất đònh.
d. UBND các cấp :
4. Tòa án ND các cấp:
5. Viện kiểm sát ND:
BÀI THỨ BA
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
II. CÁC NGUN TẮC QLNN
III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QLNN
1. Hình thức QLNN
2. Phương pháp QLNN
+ PP hành chính,
+ PP kinh tế,
+ PP giáo dục chính trị, tư tưởng
III. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QLNN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Sự cần thiết khách quan phải đổi mới QLNN
a) Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay cần phải cải cách nền hành chánh
trong đó có đổi mới QLNN
b) Thực trạng QLNN hiện nay:
2. Phương hướng đổi mới QLNN
a. Cải cách thể chế của nền hành chính
b. Chấn chỉnh tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chính
NN
c. XD đội ngũ CB, CC hành chính
d. Cải cách hành chính cơng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×