Tải bản đầy đủ

BAI 3 - QLNN VA VAN DE DOI MOI QLNN GIAI DOAN HIEN NAY.doc

BÀI THỨ BA
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
QLNN là tác động có hướng, có mục đích của cơ quan quản lý (chủ thể) vào
quá trình XH trên cơ sở quyền lực NN
II. CÁC NGUYÊN TẮC QLNN
1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong QLNN
2. ND tham gia QLNN
3. Tập trung dân chủ
4. Kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ
5. Nguyên tắc pháp chế XHCN
6. Nguyên tắc QLNN với QL sản xuất kinh doanh
- Các cơ quan NN quản lý trên cơ sở vĩ mô
- NN tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Các mối quan hệ trong QLNN đượ thực hiện theo PP mệnh lệnh - phục tùng
- Các cơ quan NN hoạt động bằng ngân sách NN cấp
- Chủ thể thực hiện hoạt động QLNN là CC VC
III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QLNN
1. Hình thức QLNN
a) Ra các quyết định quản lý (là chủ yếu)

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo
c) Hình thức tác nghiệp và xử lý công việc cụ thể
d) Hình thức kiểm tra, giám sát
1
2. Phương pháp QLNN
Bao gồm 3 nhóm chính: PP hành chính, PP kinh tế, PP giáo dục chính trị, tư
tưởng
- PPHC:
Sử dụng tính mệnh lệnh, bắt buộc vơ điều kiện đối với đối tượng bị quản
lý. Tính mệnh lệnh ở chổ ban hành các quyết định, chỉ thị, nghị quyết của các cơ
quan hành chính NN, người có trách nhiệm.
- PPKT:
Dùng các đồn bảy KT để kích thích các đối tượng như trả lương, phụ cấp,
tiền thưởng phù hợp với cơng lao đóng góp của các đối tượng (trên cơ sở phù hợp
với 3 lợi ích: nhà nước tập thể và cá nhân)
- PP GDCT, TT:
Nhằm tác động vào tâm lý, ý thức của đối tượng, làm cho các đối tượng
quản lý hiểu biết sâu sắc cái đúng, cái sai, ý thức đúng trong hoạt động hành chính
kỷ luật lao động, tư tưởng chính trị …
Ngồi 3 PP trên, trong QLNN còn sử dụng các PP ứng dụng khoa học cụ thể
như PP tốn học, thống kê, kế hoạch hóa, tâm lý XH
III. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QLNN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Sự cần thiết khách quan phải đổi mới QLNN
Đổi mới quản lý nói riêng và QLNN nói chung được Đảng ta đề cập đến
trong từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI và hoàn thiện dần ở đại hội VII,VII
và IX :
2
a) Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay cần phải cải cách nền hành chánh
trong đó có đổi mới QLNN:
+ Công tác CNH, HĐH đất nước
+ Quan hệ KT phát triển.
+ XD NN pháp quyền.
b) Thực trạng QLNN hiện nay:
+ Bộ máy NN cồng kềnh kém hiệu quả.
+ Tệ quan liêu tham nhũng cũng có chiều hướng gia tăng.
+ Hoạt động quản lý phân tán , thếu kỷ cương, pháp chế không được
thực hiện.
+ Đội ngũ CB CC chưa đủ năng lực, trình độ để đáp ứng với công
cuộc đổi mới .
2. Phương hướng đổi mới QLNN
a. Cải cách thể chế của nền hành chính
+ Ban hành luật, các văn bản dưới luật phù hợp với xu hướng phát
triển mới.
+ Cải cách quy trình quản lý giữa các cơ quan NN với nhau và giữa cơ
quan NN với công dân;
+ Cải cách thủ tục hành chính;
+ Đẩy mạnh giải quyết các khiếu nại của dân;
+ Tiếp tục XD, hoàn thiện thể chế KT mới (bao gồm bổ sung, sửa
đổi pháp luật về KT, hoàn chỉnh các thể chế hành chính công; xác đònh tiêu tiêu
3
chuẩn, phân đònh các doanh nghiệp NN kinh doanh với doanh nghiệp làm dòch vụ
công và các phúc lợi XH)
b. Chấn chỉnh tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chính
NN
+ Tinh giản các cơ quan của Chính phủ;
+ Nâng cao hoạt động của chính quyền đòa phương.
c. XD đội ngũ CB, CC hành chính
+ XD và hoàn thiện chế độ hoạt động công cụ, luật CC.
+ Đào tạo đội ngũ CC.
+ Phân biệt rõ CC hành chính và viên chức sự nghiệp.
+ Đầu tranh kiên quyết và bền bỉ chống tham nhũng và lãng phí của
công.
d. Cải cách hành chính cơng
+ Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách;
+ Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách đối với cơ quan hành chính;
+ Đổi mới cơ bản chế độ tài chính đối với khu vực dòch vụ công;
+ Áp dụng rộng rãi cơ chế tài chính mới vơiù khu vực sự nghiệp công;
+ Đổi mới công tác kiểm toán đối với cơ quan hành chính và đơn vò
sự nghiệp.
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×