Tải bản đầy đủ

Hình học xạ ảnh 11

Nhóm 10
Nhóm 10
Bài 11 : Trong P
3
viết phương trình của một
mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và một
đường thẳng cho trước.
Bài làm
Trong P3 chọn mục tiêu xạ ảnh
{ }
4,1
, EA
i
{ }
4,1
, EA
i


=
=
4
1
0
i
ii
xa

=
=
4
1
0
i
ii
xb
{
Gọi M(m
1
,m
2
,m
3
,m
4
)/ là một điểm cho trước
Gọi d là đường thẳng cho trước
Phương trình đường thẳng d
Nhóm 10
Nhóm 10
)(
α

α


* gọi ( ) là mp qua M chứa d
Vì d nên theo tính chất của
chùm siêu phẳng Phương trình của
là:
0
4
1
4
1
=

∑∑
==
i
i
ii
i
i
xbxa
µλ
Mặt khác do M nên
0
4
1
4
1
=

∑∑
==
i
i
ii
i
i
mbma
µλ

)(
α
Nhóm 10
Nhóm 10

=
=
4
1i
ii
mb
λ

=
−=
4
1i
ii
ma
µ
0
4
1
4
1
4
1
4
1
=

∑∑∑∑
====
i
iii
i
i
i
iii
i
i
xbmaxamb
Chọn
Vậy phương trình của măt phẳng
)(
α

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×