Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (2)

Phòng Giáo dục - Đào tạo Dầu Tiếng
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Giáo Viên: NGUYỄN THỊ HỒNG
LOAN


Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015

Toán

Bµi 1: Dïng m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh
127,84 + 824,46 = 952,3
76,68 x 27

= 2070,36

314,18 – 279,3 34,88
=
308,85 : 12,5 = 24,708Vớ d 1:
Tỡm tỉ số phần trăm của 7 và 40.

Th nm ngy 10 thỏng 12 nm 2015
Toỏn
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Sharp

Lần
lượt bấm các nút
Cách
tính:

- Tìm 7thương
ữ 4của0 7 và
= 40, ta
cú th Muốn
lấy 4 tìm
chữtỉ số
số sau dấu
Trên phần
màn trăm
hình của
xuất hiện kết
phẩy.
0,175
7 và100
40 tavàlàm
- quả
Nhân
với
viết kí hiệu
thếphải
nào? thương tìm
tính:
% Máy
vào đã
bên


được. 7 : 40 = 0,175
Vậy 7 : 40 x 100 = 17,5%
Hay 7 : 40 bm nỳt % ta c 17,5%

Tk-340

0,175
40
740On/c R-cm

M+

M-

off

+/-

7

8

9%

4

5

6

x1

2

3

-

ce

0

.

=

+


Vớ d 2

Toỏn Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm

Tính 34% của 56.

Sharp
Tk-340

Lần
lượt bấm các nút
Cách
tính:
5

6 xx34 3: 100
4 %
56

Muốn tính
Trên màn
xuất hiện kết
34%hình
của 56
quả 19,04
ta làm thế
nào?
Máy đã tính:

56
34
350
19,04On/c R-cm

M+

M-

off

+/-

7

8

9%

4

5

66

x

56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,041

2

3

-

Vậy: 34% của 56 là 19,04

ce

0
3

.

=

+


Toỏn Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm

Vớ d 3:

Tìm một số biết 65% của nó
bằng 78.
Lần lượt bấm các nút
Cách tính:
7

86

5

%

78
: 65 tìm
x 100
Muốn
Trên màn
hìnhtaxuất hiện kết
số đó
quả 120 làm thế
Máy đã tính:
nào?
78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120
Vậy: Số cần tìm là 120.

Sharp
Tk-340

120
78670
65On/c R-cm

M+

M-

off

+/-

7

88

9

ữữ

%

4

5

6

x1

2

3

-

ce

0

.

=

+


Th nm ngy 10 thỏng 12 nm 2015
Toỏn
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Luyện tập
Bi 1 Hãy dùng máy tính để tính và điền kết quả vào cột thứ tư:
Trường

S
Số
học sinh học sinh nữ

An H

612

311

An Hi

578

294

Tỉ số phần
trmca s
học sinh nữ v
tng s hc
sinh
50,8169%
50,8650%


Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2015
Toán
Tiết 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải
toán về tỉ số phần trăm
Bài tập 2:Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg
gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng
máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc và
viết vào ô trống (theo mẫu).
Thóc (kg)
Gạo (kg)

100

69

150

103,5

125

86,25


Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2015
Toán
Tiết 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải
toán về tỉ số phần trăm
Bài tập 3: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng,
cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được
số tiền lãi là:
a) 30 000 đồng
b) 60 000 đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)Lớp 5A

Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Toán

CỦNG CỐ:
Bµi 1: Dïng m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh

a/Tính tỉ số phần trăm
của hai số 37 và 40

92,5

b/Tìm 30% của 97

29,1

c/Tìm một số biết 30
% của nó là 72

240


VÒ nhµ «n tËp vµ chuÈn bÞ bµi sau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×