Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (11)

ThiÕt kÕ bëi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Th¶o


KIM TRA BI C
Bài 1: Dùng máy tính bỏ túi để tính
127,84 + 824,46 =
76,68 x 27

952,3

= 207,036

314,18 279,3 = 34,88
308,85 : 12,5

= 24,708

Bài 2: Viết các phân số sau thành số thập phân ( Dùng máy tính)
3
5


4
25

= 0,6

= 0,16

2
5

1
20

= 0,4

= 0,05
Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh Thảo


Ví dụ 1:

Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm

Tỉm tỉ số phần trăm của 7 và 40.

Sharp
Tk-340

Lần
lợt bấm các nút
Cách
tính:

- Tìm 7thơng
ữ của
4 26
0 và
= 44, lấy
4 chữ sốMuốn


sau dấu
tìm phẩy.
tỉ số
Trên với
màn
hình
kết
phần100
trăm
của
- Nhân
vàxuất
viết hiện
kí hiệu
7 và phải
40 ta làm
%quả
vào0,175
bên
thơng tìm đ
thế nào?
ợc.Máy đã tính:

0,175
40470On/c R-cm

M+

M-

off

+/-

7

8

9%

4

5

6

x

7 : 40 = 0,1751

2

3

-

Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%

ce

0

.

=

+

Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh Thảo


Ví dụ 2:

Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm

Tính 34% của 56.

Sharp
Tk-340

Lần
lợt bấm các nút
Cách
tính:
5

6 xx34 3: 100
4 %
56

Muốn tính
Trên màn
34%hình
của xuất
56 hiện kết
quả 19,04
ta làm thế
nào?
Máy đã tính:

56530
34
19,04On/c R-cm

M+

M-

off

+/-

7

8

9%

4

5

66

x

56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,041

2

3

-

Vậy: 34% của 56 là 19,04.

ce

0
3

.

=

+

Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh Thảo


Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm

Ví dụ 3:

Tìm một số biết 65% của nó
bằng 78.
Lần lợt bấm các nút
Cách tính:
7

86

5

%

78
: 65 xtìm
100
Muốn
Trên màn
số hình
đó taxuất hiện kết
quả 19,04làm thế
Máy đã tính:
nào?
78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120
Vậy: Số cần tìm là 120.

Sharp
Tk-340

120
78670
65On/c R-cm

M+

M-

off

+/-

7

88

9
%

4

5

6

x1

2

3

-

ce

0

.

=

+

Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh Thảo


Luyện tập
1

Hãy dùng máy tính để tính và điền kết quả vào cột thứ t:
Trờng

An Hà
An Hải
An Dơng
An Sơn

Số học sinh Số học sinh nữ Tỉ số phần trăm
học sinh nữ
612
578
714
807

311
294
356
400

50,81699%
50,86505%
49,85994%
49,56629%

Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh Thảo


Luyện tập
2 Nối:
Biết tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%.
THóC

150kg
125kg
110kg
88kg

gạo

60,72 kg
105,3 kg
75,9 kg
103,5 kg
86,25 kg
Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh Thảo


Luyện tập
3

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao
nhiêu tiền để sau một tháng nhận đợc số tiền lãi là:

a. 30 000 đồng

b. 60 000 đồng

c. 90 000 đồng

500 000 đồng

3 600 000 đồng

1 500 000 đồng

3 000 000 đồng

10 000 000 đồng

15 000 000 đồng

5 000 000 đồng

5 000 000 đồng

5 400 000 đồng

- Nhận
vàsuy
phần
Vậy
khi xét
tínhgìđvề
ợc tiền lãi
gửiởởphần
phầna,a,phần
ta có bthể
ra c?
tiền gửi
ở các
và c nh
thế nào?
- Nhận xét gì về
tiềnphần
gửi ởbphần
a, phần
b và phần c?
Thiết kế bởi: o Quang Trung - Chu Thanh ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×