Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (9)


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán

Kiểm tra bài cũ

?


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán
Dùng máy tính bỏ túi để tính và viết
các phân số sau thành số thập phân:
3

= 0,75
4

6
= 0,24
25

5
= 0,625
8

5
= 0,125
40


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GiẢI TOÁN
VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Phần bài học
a) Ví dụ 1: Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40.

0,175
Để tính tỉ số phần
trăm
củacho
7 và4040 ta làm thế nào?
Ta lấy
7 chia
Máy tính đã tính:
Trên máy tính ta thực
bấm4lần lượt
77 :hiện
0 những
= phím nào?
40:= 0,175
Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%


Chú ý: Có thể lần lượt ấn các phím:
Khi đó trên màn hình xuất hiện số

7

:

4

0

%

17.5 đây là kết quả 17,5%


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GiẢI TOÁN
VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

b) Ví dụ 2: Tính 34% của 56
Thông thường
Ta có
ta thể
ghighi
phép
cách
tínhtính
nhưnhư
thếsau:
nào? 56 : 100 x 34 =
Lần lượt ấn các phím:
Vậy để dùng máy tính thực hiện ta bấm
56 x như
34 : thế
100nào?
=
5

6

x

Màn hình xuất hiện kết quả:

3

4

%

19.04

Máy đã tính: 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04.
Vậy : 34% của 56 là 19,04.


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GiẢI TOÁN
VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

c) Ví dụ 3: Tìm một số khi biết 65% của nó bằng 78.
Để tính
bằng
máy tatalàm
nhưphép
sau: tính như thế nào?
Thông
thường
sẽ viết
Lần lượt ấn các phím:

78 : 65
7 x 100 8=

Trên màn hình xuất hiện kết quả
Máy đã tính:

:
120

78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120

Vậy: Số cần tìm là 120

6

5

%


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GiẢI TOÁN
VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và
tổng số học sinh của một số trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và
viết kết quả vào cột đó.
Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm
của số
học sinh nữ và
tổng số học sinh

An Hà

612

311

50,817

An Hải

578

294

50,8651

An Dương

714

356

49,8599

An Sơn

807

400

49,5663


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GiẢI TOÁN
VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 2: Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần
trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo
thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống(theo mẫu):
Dùng máy bấm như sau:

Thóc(kg)

Gạo(kg)

100

69

100

x

69%

=

150

103,5

150

x

69%

=

125

86,25

125

x

69%

=

110

75,9

110

x

69%

=

88

60,72

88

x

69%

=


Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GiẢI TOÁN
VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 3: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau
một tháng nhận được số tiền lãi là:
Thực hiện thao tác trên máy như sau

a) 30 000 đồng

30 000 : 0,6% = 5000 000 đồng

b) 60 000 đồng 60 000 : 0,6% = 10 000 000 đồng
c) 90 000 đồng 90 000 :0,6% = 15 000 000 đồng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×