Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (11)


Gv thửùc hieọn : Nguyeón Thũ Thu Hien


Kieåm tra baøi cuõ

1.Tính nhaåm :
a. 43,2 :100 = 0,432
b. 2,4 :10 = 0,24
c. 512,4 :1000 = 0,5124


Ví dụ : Một cái sân hình vuông
có chu vi 27m. Hỏi cạnh của
sân dài bao nhiêu mét ?
Yêu cầu : Thảo luận nhóm bàn trong 2
phút theo gợi ý sau:
Các em hãy đọc đề, tóm tắt và phân tích tìm
cách giải.
Sau đó đặt phép tính vào bảng con , lời giải trả
lời miệng.27 : 4 = …(m)?

27 4
3 6


27 : 4 = ?

* 27 chia 4 ®îc 6, viÕt 6;
6 nh©n 4 b»ng 24; 27 trõ 24 b»ng 3 viÕt 3.
* §Ó chia tiÕp, ta viÕt thªm dÊu phÈy vµo bªn
ph¶i 6 vµ viÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i 3 ®îc
30.
30 chia
4 ®îc 7, viÕt 7;
7 nh©n 4
b»ng 28 ; 30 trõ 28 b»ng 2, viÕt 2.
* ViÕt thªm ch÷ sè 0 vµo
bªn ph¶i 2 ®îc 20; 20 chia 4 ®îc 5, viÕt 5; 5
nh©n 4 b»ng 20; 20 trõ 20 b»ng 0, viÕt 0.

27
4
3 0 6 ,7 5
20
0

VËy 27 : 4 = 6,75 (m ) .


Pheùp chia coù dö

27 4
3 6

?

Pheùp chia heát27 4
30 6,75
20
00
27 : 4 = 6,75 (m)


Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010

TOÁN
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ
TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯC LÀ
MỘT SỐ THẬP PHÂN


Ñaët tính vaø tính

43 : 52 = ?
43,0 : 52 = ?
43,0 52
0
43
0,8 2
14
0
36

0,82 dö
43 : 52 =
0,36


QUI TẮC :
Khi chia một số tự nhiên cho một số
tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau :
* Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
* Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số

0 rồi chia tiếp.

Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải
số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia và có thể
cứ làm như thế mãi.
*


Baøi 1/68: Ñaët tính roài tính.
12 : 5 = 2,4
12
5
20 2,4
0


23 : 4 = 5,75
23
4
30 5,75
20
0


882 : 36= 24,5
882
162
180
0

36
24,5


Toùm taét:
25 boä heát : 70m
6 boä heát : …. m ?


Sơ đồ giải :
Số mét vải may
Số mét vải may
=
1 bộ quần áo
6 bộ quần áo
Số mét vải may
25 bộ quần áo

70 m

x 6bộ

: 25 bộ


Bài giải
Số mét vải may 1 bộ quần áo là:
70 : 25 = 2,8 (m)
Số mét vải may 6 bộ quần áo là:
2,8 x 6 = 16,8 (m)
Đáp sốâ: 16,8 m


Củng cố : Chọn kết quả đúng rồi ghi
vào bảng con .

Câu 1: 3 : 2 = ?
a. 15
b. 0,15
c. 1,5


Caâu 2: 4 : 5 = ?
a. 0,8
b. 80
c. 0,08


Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010

TOÁN

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN
QUI TẮC :
Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
còn dư, ta tiếp tục chia như sau :
* Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
* Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới
một chữ số 0 rồi tiếp tục chia,và có thể cứ làm như thế mãi.
*


Dặn dò
 Làm thêm các bài tập có dạng
vừa học .
 Xem trước bài tiếp theo .
 Nhận xét chung .


CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ TỚI DỰ
TIẾT HỌC NÀY VỚI LỚP 5A 5

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHOẺ VÀ THÀNH CÔNG !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×