Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4

Bài 1:

LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ

A .MỤC TIÊU :
- Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo
một tỉ lệ nhất nhất định .
- Biết một số yếu tố của bản đồ : tên bản đồ, phương hướng, kí hiệu bản đồ .
HS khá giỏi biết tỉ lệ bản đồ
B .CHUẨN BỊ :
- Một số loại bản đồ, thế giới, châu lục,VN .
C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
I/.Ổn định :
II/ Kiểm tra
- Đồ dùng sách vở
III / Bài mới
1/ Giới thiệu bài

- GV ghi tựa bài
2 / Bài giảng
a / Bản đồ:
Hoạt động 1 : Làm viêc cả lớp
Bước 1 :
- GV treo các loại bản đồ lên bảng.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Hát vui

- HS nhắc lại

- Yêu cầu HS đọc tên các bản đồ trên bảng
- Nêu phạm vi lảnh thổ được thể hiện trên
mỗi bản đồ ?
- HS quan sát .


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4

- 1 – 2 em đọc nội dung bản đồ
- Bản đồ thế giới : thể hiện toàn bộ bề mặt
Bước 2:

trái đất .

- GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả
lời .

- Bản đồ châu lục :thể hiện một bộ phận của
trái đất và các châu lục .

Kết luận : Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu - Bản đồ VN :thể hiện nước VN
vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ
nhất
định .
Hoạt động 2 :Làm việc cá nhân

- Một vài HS nhắc lại.


Bước 1 : Quan sát hình 1 ,2 chỉ vị trí hồ Hoàn
Kiếm và đền Ngọc Sơn trên từng tranh
- Đọc SGK và trả lời câu hỏi sau
+ Ngày nay muốn vẽ được bản đồ người ta
thường làm như thế nào?

+ Tại sao vẽ về VN mà bản đồ hình 3 trong
SGK lại nhỏ hơn bản đồ Đia lí tự nhiên trên
tường ?

- 1- 2 em chỉ.

- Người ta thường dùng ảnh chụp nghiên cứu
lại vị trí đối tượng cần thể hiện tính toán và
các khoảng cách trên thực tế sau đó thu nhỏ.

Bước 2 :
- Vì hai bảng đồ này vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả khác nhau. ( HS khá , giỏi )
lời


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4

b / Một số yếu tố của bản đồ
Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm
Bước 1 : GV yêu cầu HS đọc SGK, quan sát
bản đồ thảo luận gợi ý sau:
- Tên bản đồ cho ta biết điều gì ?

- HS thảo luận trả lời câu hỏi

- Trên bản đồ người ta quy định như thế
nào ?
- Cho biết khu vực thông tin thể hiện
- Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì?
- Kí hiệu bản đồ được dùng để làm gì?

- Phía trên Bắc, dưới Nam, phải đông, trái
Tây
- ( HS khá , giỏi ) .
- Bản đồ nhỏ hơn kích thước thực bao
nhiêu.

Bước 2 :

- GV nhận xét kết luận.
IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

- Thể hiện các đối tượng lịch sử hoặc địa lí
trên bản đồ
- Đại diện nhóm trình bày kết quả .

- Bản đồ là gì ? Kể một số yếu tố của bản đồ - Các nhóm khác bổ sung
?
- Dặn HS về nhà học thuộc bài học SGK và
xem bài sau
- Một vài HS nhắc lại

.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4

.....................................................................................................................................
...
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×