Tải bản đầy đủ

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP SONG SONG

ĐẠI HỌC THÁI
NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN
-----------------------------
LÊ THỊ VIỆT
HOA
KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN KHAI
PHÁ
LUẬT KẾT HỢP SONG
SONG
Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số :
60.48.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN VĂN BAN
THÁI NGUYÊN
2008
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Đoàn Văn Ban đã tận tình
chỉ dạy và hướng dẫn tôi trong suốt thời gian học tập và làm luận văn.
Tôi cũng xin xin lời biết ơn chân thành đến quý Thầy giáo, cô giáo Viện
Công nghệ Thông đã tận tình giảng dạy, trang bị cho tôi những kiến thức quý
báu trong suốt quá trình học tập tại Khoa.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị em học viên Cao học khóa 5, cám ơn cán
bộ công chức, giảng viên – Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Thái
Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận
văn.
Cuối cùng xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi
trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn này.
Thái Nguyên, tháng 9 năm
2008
Tác
giả
Lê Thị Việt
Hoa
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài khoa học “Khai phá dữ liệu và thuật toán khai
phá luật kết hợp song
song
” này là công trình
nghiên
ứcu của bản thân
tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn này là trung thực,
được các tác giả cho phép sử dụng
v
à các tài liệu tham khảo như đã trình bày
trong luận văn. Tôi xin chịu trách nhiệm về luận văn của mình.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
Lời cám ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các hình vẽ
Mở đầu
1


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
3
1.1.
Khái niệm
3
1.2.
Kiến trúc của một hệ thống khai phá dữ liệu
3
1.3.
Các giai đoạn của quá trình khai phá dữ liệu
4
1.4.
Một số kỹ thuật khai phá dữ liệu
6
1.5.
Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho khai phá dữ liệu
10
1.6.
Các phương pháp chính trong khai phá dữ liệu
11
1.7.
Các ứng dụng của khai phá dữ liệu
13
1.8. Khai phá dữ liệu và các lĩnh vực liên quan
14
1.9.
Các thách thức trong phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu
15
1.10.
Kết luận chương 1
16
Chương 2: KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
17
2.1. Mở đầu
17
2.2 Luật kết hợp
18
2.2.1 Các khái niệm cơ bản
18
2.2.2. Khai phá luật kết hợp
21
2.2.3. Cách tiếp cận khai phá luật kết hợp
22
2.3 Luật kết hợp cơ sở
24
2.3.1 Phát hiện các tập mục phổ biến
24
2.3.2 Sinh luật kết hợp
30
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
2.4. Khai phá luật kết hợp với một số khái niệm mở rộng
32
2.4.1. Giới thiệu
32
2.4.2. Khai phá luật kết hợp trọng số
32
2.4.3 Khai phá luật kết hợp tổng quát
43
2.5.
Kết luận chương 2
49
Chương 3:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP
50
SONG SONG VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN
3.1. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song
50
3.2.

ớng
ti
ếp

cận

chính
t
rong
t
hiế
t
kế
t
huậ
t t
oán

kha
i
phá
l
uật

kế
t
hợp

song

song
51
3.2.1. Mô hình song song dữ liệu
51
3.2.2. Mô hình song song thao tác
51
3.3. Một số thuật toán khai phá luật kết hợp song song
52
3.3.1 Thuật toán Count Distribution (CD)
52
3.3.2. Thuật toán Data Distribution (DD)
54
3.3.3. Thuật toán Candidate Distribution
58
3.3.4. Thuật toán song song Fp-Growth
60
3.3.5 Thuật toán song song Eclat
65
3.4. Phân tích, đánh giá và so sánh việc thực hiện thuật toán
71
3.4.1. Phân tích và đánh giá thuật toán song song
71
3.4.2. So sánh việc thực hiện các thuật toán
73
3.5. Kết luận chương 3
74
Kết luận
75
Tài liệu tham khảo
77
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Ký hiệu Diễn
giải
C
k
Tập các k-itemset ứng viên
C
k
Tập các k-itemset ứng viên mà TID của giao dịch sinh ra
liên kết với tập mục ứng viên
Conf Độ tin cậy (Confidence)
CFPT FP-Tree điều kiện cơ sở (Fisst conditional FP-Tree)
D Cơ sở dữ liệu giao dịch
D
i
Phần thứ i của cơ sở dữ liệu D
Item Mục
Itemset Tập mục
I Tập các mục
KDD Phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery
in Database)
CSDL Cơ sở dữ liệu (Database)
k-itemset Tập mục gồm k mục
L
k
Tập các k-itemset phổ biến
MPI Truyền thông điệp
minconf Ngưỡng tin cậy tối thiểu
minsup Ngưỡng hỗ trợ tối thiểu
OLAP Phân tích trực tuyến
OLTP Xử lý giao dịch trực tuyến
SC Số đếm hỗ trợ (support count)
sup Độ hỗ trợ (support)
T Giao dịch (transaction)
Tid Định danh của giao dịch
Tid-List Danh sách các định danh của giao dịch
X ⇒Y
Luật kết hợp (với X là tiền đề, Y là hệ quả)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG
Trang
Hình 1.1. Khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu điển hình 3
Hình 1.2. Các bước của quy trình khai phá dữ liệu 5
Hình 1.3: Cây quyết định 7
Hình 1.4: Mẫu kết quả của nhiệm vụ phân cụm dữ liệu 8
Hình 1.5: Mẫu kết quả của nhiệm vụ hồi quy 8
Hình 1.6: Một số lĩnh vực liên quan đến khai phá dữ liệu 14
Hình 2.1. Sơ đồ tổng quan của thuật toán khai phá tập mục phổ biến
24
Hình 2.2: Ví dụ thuật toán Apriori 28
Bảng 2.1.a. Thông tin của một cửa hàng bán lẻ 33
Bảng 2.1.b. Tập giao dịch D của cửa hàng 33
Hình 3.1. Mô hình song song dữ liệu 51
Hình 3.2. Mô hình song song thao tác 52
Hình 3.3. Sơ đồ thuật toán Count Distribution
52
Hình 3.4. Phát hi ện các tập mục phổ biến bởi thuật toán song song
CD
54
Hình 3.5. Sơ đồ mô tả thuật toán Data Distribution 55
Hình 3.6: Sơ đồ luồng thuật toán Data Distribution
56
Hình 3.7: Phát hi ện các tập mục phổ biến bởi thuật toán song song
DD
57
Hình 3.8: Các phân hoạch CSDL và các FP-Tree cục bộ ban đầu 61
Bảng 3.1: Các mẫu điều kiện cơ sở và các FP-Tree điều kiện cơ sở 62
Hình 3.9: Quá trình sinh tập phổ biến bởi 2 bộ xử lý P
1
và P
2
63
Hình 3.10: Quá trình chuyển đổi CSDL theo chiều dọc
70
1
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
MỞ ĐẦU
Với sự bùng nổ và phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại nhiều
hiệu quả đối với khoa học cũng như các hoạt động thực tế, trong đó khai phá dữ
liệu là một lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực cho con người. Khai phá dữ
liệu đã giúp người sử dụng thu được những tri thức hữu ích từ những cơ sở dữ
liệu hoặc các kho dữ liệu khổng lồ khác.
Cơ sở dữ liệu trong các đơn vị, tổ chức kinh doanh, quản lý khoa học
chứa đựng nhiều thông tin tiềm ẩn, phong phú và đa dạng, đòi hỏi phải có
những phương pháp nhanh, phù hợp, chính xác, hiệu quả để lấy được những
thông tin bổ ích. Những “ tri
thức
” chiết
su
ất từ
n

guồn
cơ sở dữ liệu trên sẽ
là nguồn thông tin hỗ trợ cho lãnh đạo trong việc lên kế hoạch hoạt động
hoặc trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh. T iến hành công việc
như vậy chính là thực hiện quá trình phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu
(Knowledge Discovery in Database) mà trong đó kỹ thuật khai phá dữ liệu
(Data Mining) cho phép phát hiện những tri thức tiềm ẩn. Để lấy được thông tin
mang tính tri thức trong khối dữ liệu khổng lồ, cần thiết phải phát triển các kỹ
thuật có khả năng tích hợp các dữ liệu từ các hệ thống giao dịch khác nhau,
chuyển chúng thành một tập hợp các cơ sở dữ liệu ổn định có chất lượng. Các
kỹ thuật như vậy được gọi là kỹ thuật tạo kho dữ liệu và môi trường các dữ liệu
nhận được khi áp dụng các kỹ thuật tạo kho dữ liệu nói trên được gọi là kho dữ
liệu (Data Warehouse) [19, 24].
Một trong các nội dung cơ bản nhất trong khai phá dữ liệu và rất phổ biến
là phát hiện các luật
kế
t hợp. Phương pháp này nhằm tìm ra các tập thuộc tính
thường xuất hiện đồng thời trong cơ sở dữ liệu và rút ra các luật về ảnh hưởng
của một tập thuộc tính dẫn đến sự xuất hiện của một (hoặc một tập) thuộc tính
khác như thế nào. Bên cạnh đó, nhu cầu song
s
ong hóa và xử lý phân tán là rất
cần thiết hiện nay bởi kích thước lưu trữ dữ liệu ngày càng nhiều nên đòi hỏi tốc
độ xử lý cũng như dung lượng bộ nhớ hệ thống phải đảm bảo. Vì thế, yêu cầu
cần có những thuật toán song song hiệu quả cho việc phát hiện luật kết hợp.
Ứng dụng khai phá dữ liệu đã mang lại những lợi ích to lớn trong việc
tổng hợp và cung cấp những thông tin trong các nguồn cơ sở dữ liệu lớn. Hơn
nữa hiện nay nhu cầu song song hóa và xử lý phân tán là rất cần thiết bởi kích
2
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
thước dữ liệu lưu trữ ngày càng lớn nên đòi hỏi tốc độ xử lý cũng như dung
lượng bộ nhớ hệ thống phải đảm bảo Vì thế, yêu cầu cần có những thuật toán
song song hiệu quả cho luật kết hợp.
Phương pháp nghiên cứu của luận văn là tổng hợp các kết quả dự a
trên các bài báo khoa ọhc trong một số hội thảo quốc tế và các bài báo
chuyên ngành, từ đó trình bày các vấn đề khai phá dữ liệu và xây dựng một
số thuật toán khai phá luật kết hợp song song.
Nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương và phần kết
luận
Chương 1: Tổng quan về
k
hai phá dữ liệu: Giới thiệu tổng quan về
quá trình khai phá dữ liệu, kho dữ liệu và khai phá dữ liệu; kiến trúc của
một hệ thống khai phá dữ liệu; Nhiệm vụ chính và các phương pháp khai phá
dữ liệu.
Chương 2: Khai phá luật kết hợp song song: Chương này trì nh bày tổng
quan về luật kết hợp; phát biểu bài toán khai phá dữ liệu, phát hiện luật kết hợp;
các khái niệm cơ bản luật kết hợp và các phương pháp khai phá luật kết hợp;
khai phá luật kết hợp với một số khái niệm mở rộng.
Chương 3: Một số phương pháp khai phá luật kết hợp song song và phân
tích đánh giá các thuật toán song song .
Thái Nguyên 01 tháng 10 năm 2008
Tác
giả
Lê Thị Việt
Hoa
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
Chương
1
TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. Khái niệm
Khai phá dữ liệu là một khái niệm ra đời vào những năm cuối của thập kỷ
80, nó là quá trình tìm kiếm, khám phá d ưới nhiều góc độ khác nhau nhằm
phát hiện các mối liên hệ, quan hệ giữa các dữ liệu, đối tượng bên trong
CSDL, kết quả của việc khai phá là xác định các mẫu hay các mô hình tồn tại
bên trong nhưng chúng nằm ẩn ở các CSDL [3]. Về bản chất nó là giai đoạn
duy nhất rút trích và tìm ra được các mẫu, các mô hình
h
ay thông tin mới, tri
thức tiềm ẩn có trong CSDL chủ yếu phục vụ cho mô tả và dự đoán. Đây là giai
đoạn quan trọng nhất trong quá trình phát hiện tri thức từ CSDL, các tri thức này
hỗ trợ trong việc ra quyết định, điều hành trong khoa học và kinh doanh.
Khai phá dữ liệu là tiến trình khám phá tri thức tiềm ẩn trong các
CSDL, cụ thể hơn, đó là tiến trình lọc, sản sinh những tri thức hoặc các mẫu
tiềm ẩn, chưa biết những thông tin hữu ích từ các CSDL lớn.
1.2. Kiến trúc của một hệ thống khai phá dữ
liệu
Khai phá d ữ liệu là quá trình rút trích thông tin bổ ích
từnhững
kho
d
ữ liệu
lớn.
Khai phá
d
ữ liệu

quátrình chính trong
khai
phá tri
th ức
từ
cởơdsữ
liệu.
Kiến trúc
của một
hệ thống khai
phá
dữ liệu

các
thành
[2]
phần
như
sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
Hình 1.1. Khám phá tri thức tron
g cơ sở dữ liệu điển hình
3
4
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
 CSDL, kho dữ liệu hoặc lưu trữ thông tin khác: Đây là một hay các tập
CSDL, các khi
d
ữ liệu, các trang tính hay các dạng khác của thông tin được lưu
trữ. Các
k
ỹ thuật làm sách dữ liệu và tích hợp dữ liệu có thể được thực hiện.

Máy chủ CSDL (Database or Warehouse Server): Máy chủcó trách
nhiệm lấy những dữ liệu thích hợp dựa trên những yêu cầu khám phá của người
dùng.
 Cơ sở tri thức (Knowledge-base): Đây là miền tri thức dùng để
tìm
kiếm
hay đánh giá độ quan trọng của các mẫu kết quả thu được. Tri thức này
có thể bao gồm một sự phân cấp khái niệm dùng để tổ chức các thuộc tính hay
các giá trị thuộc tính ở các mức trừu tượng khác nhau.

Máy khai phá dữ liệu (Data mining engine): là một hệ thống khai phá
dữ liệu cần phải có một tập các Modul chức năng để thực hiện công việc, chẳng
hạn như kết hợp, phân lớp, phân cụm.
 Modul đánh giá mẫu ( Pattern evaluation): Bộ phận tương tác
với
các
Modul khai phá dữ liệu để tập trung vào việc duyệt tìm các mẫu đáng
đ
ược
quan tâm. Nó có thể dùng các ngưỡng về độ quan tâm để lọc mẫu đã khám phá
được. Cũng có thể Modul đánh giá mẫu được tích hợp vào Modul khai phá
dữ
liệu,
tùy theo cách cài đặt của phương pháp khai phá dữ liệu được dùng.
 Giao diện đồ họa cho người dùng
(
Graphical user interface)
Bộ
phận
này cho phép người dùng giao tiếp với hệ thống khai phá dữ liệu.
Thông qua giao diện này người dùng tương tác với hệ thống bằng cách đặc tả
một yêu cầu khai phá hay một nhiệm vụ, c ung cấp thông tin trợ giúp cho việc
tìm kiếm và thực hiện khai phá thăm dò trên các kết quả khai phá trung
gian. Ngoài ra bộ phận này còn cho phép người dùng xem các lược đồ CSDL,
lược đồ kho dữ liệu, các đánh giá mẫu và hiển thị các mẫu trong các khuôn dạng
khác nhau.
1.3. Các giai
đo
ạn của quá trình khai phá dữ liệu
Các thuật toán khai phá dữ liệu thường được mô tả như những chương
trình hoạt động trực tiếp trên tệp dữ liệu. Với các phương pháp học máy và
thống kê trước đây, bước đầu tiên là thuật toán thường nạp toàn bộ tệp (file) dữ
liệu vào trong bộ nhớ. Khi chuyển sang các ứng dụng công nghiệp liên quan đến
việc khai phá các kho dữ liệu lớn, mô hình này không thể đáp ứng được. Không
5
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
chỉ bởi nó không thể nạp hết dữ liệu vào trong bộ nhớ mà còn khó có thể chiết
xuất dữ liệu ra các tệp đơn giản để phân tích.
Thống kê tóm tắt
Xác
định
nhiệm
vụ
Xác
định dữ
liệu liên
quan
Thu thập
và tiền
xử lý dữ
liệu
DL trực
tiếp
Giải thuật
khai phá
dữ liệu
Mẫu
Hình 1.2. Các bước của quy trình khai phá dữ liệu
Quá trình xử lý khai phá dữ liệu bắt đầu bằng việc xác định chính xác vấn
đề cần giải quyết. Sau đó sẽ xác định dữ liệu liên quan dùng để xây dựng giải
pháp. Tiếp theo là thu thập dữ liệu có liên quan và xử lý chúng thành dạng sao
cho thuật toán khai phá dữ liệu có thể hiểu được.
Quá trình khai phá dữ liệu [2] trải qua ba bước:
Bước một: Lọc dữ liệu được thực hiện trong quá trình tiền xử lý. Công
việc đầu tiên là tích hợp và chỉnh sửa dữ liệu. Khi dữ liệu được thu thập từ
nhiều nguồn khác nhau nên có thể có những sự sai sót, dư thừa và trùng lặp.
Lọc dữ liệu là cắt bỏ những dư thừa để dữ liệu được định dạng thống nhất. Dữ
liệu sau khi lọc và chỉnh sửa sẽ nhỏ hơn, xử lý nhanh chóng hơn.
Ví dụ, trong bài toán tìm quy luật mua hàng của khách hàng trong một
siêu thị, ta tìm xem khách hàng thường cùng mua những mặt hàng nào để sắp
xếp những món hàng đó gần nhau. Từ dữ liệu nguồn do siêu thị cung cấp, có thể
có nhiều thuộc tính không cần thiết cho khai phá dữ liệu như: Mã khách hàng,
nhà cung cấp, đơn giá hàng, người bán hàng… Các dữ liệu này cần cho quản lý
bán hàng nhưng không cần cho khai phá dữ liệu, ta loại bỏ các thuộc tính này
khỏi dữ liệu trước khi khai phá dữ liệu.
Bước hai: Khai phá dữ liệu, là công việc chính, sử dụng các thuật toán
khác nhau để khai phá các kiến thức tiềm ẩn trong dữ liệu.
Bước ba: Sau xử lý, là quá trình ước lượng kết quả khai phá theo yêu cầu
của người dùng. Nhiều kỹ thuật khai phá dữ liệu được ứng dụng cho một nguồn
dữ liệu, các kỹ thuật cho các kết quả có thể khác nhau. Các kết quả được ước
lượng bởi những quy tắc nào đó, nếu cuối cùng kết quả không thỏa mãn yêu cầu,
chúng ta phải làm lại với kỹ thuật khác cho đến khi có
k
ết quả mong muốn.
1.4. Một số kỹ thuật khai phá dữ liệu
Mục đích của khai phá dữ liệu là chiết xuất ra các tri thức có lợi cho kinh
doanh hay cho nghiên cứu khoa học… Do đó, ta có thể xem mục đích của khai
phá dữ liệu sẽ là mô tả các sự kiện và dự đoán. Các mẫu khai phá dữ liệu phát
hiện được nhằm vào mục đích này. Dự đoán liên quan đến việc sử dụng các biến
hoặc các đối tượng (bản ghi) trong CSDL để chiết xuất ra các mẫu, dự đoán
được những giá trị chưa biết hoặc những giá trị tương lai của các biến đáng quan
tâm. Mô tả tập trung vào việc tìm kiếm các mẫu mô tả dữ liệu mà con người có
thể hiểu được.
Để đạt được những mục đích này, nhiệm vụ chính của khai phá dữ liệu
bao gồm như sau:
Phân lớp dữ liệu [24]
Khái niệm phân lớp dữ liệu được Han và Kamber đưa ra năm 2000. Phân
lớp dữ liệu là xây dựng một mô hình mà có thể phân các đối tượng thành những
lớp để dự đoán giá trị bị mất tại một số thuộc tính của dữ liệu hay tiên đoán giá
trị của dữ liệu sẽ xuất hiện trong tương lai.
Quá trình phân lớp dữ li ệu được thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất:
Dựa vào tập hợp dữ liệu huấn luyện, xây dựng một mô hình mô tả những đặc
trưng của những lớp dữ liệu hoặc những khái niệm, đây là quá trình học có giám
sát, học theo mẫu được cung cấp trước. Bước thứ hai: Từ những lớp dữ
liệu hoặc những khái niệm đã được xác định trước, dự đoán giá trị của những
đối tượng quan tâm.
Một kỹ thuật phân lớp dữ liệu được Han và Kamber đưa ra là cây quyết
định. Mỗi nút của cây đại diện một quyết định dựa vào giá trị thuộc tính tương
ứng. Kỹ thuật này đã được nhiều tác giả nghiên cứu và đưa ra nhiều thuật toán.
Một ví dụ tiêu biểu về cây quyết định:
Tuổi
TID
30-35 >35
Sinh viên
Yes
Giáo sư
Yes
No
Yes
No
Hình 1.3: Cây quyết
định
Trong hình 1.3 là một cây quyết định cho lớp mua laptop, chỉ ra một
khách hàng sẽ mua hay không
m
ua một laptop. Mỗi nút lá đại diện một lớp
mà đánh giá mua laptop là Yes hay No. Sau khi mô hình này được xây dựng,
chúng ta có thể dự đoán việc có thể mua một laptop hay không dựa vào
những thuộc tính khách hàng mới là tuổi và nghề nghiệp. Cây quyết địnhcó
thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của đời sống thực.
Phân nhóm dữ liệu [13, 24]
Phân nhóm là kỹ thuật khai phá dữ liệu tương tự như phân lớp dữ liệu.
Tuy nhiên, sự phân nhóm dữ liệu là quá trình học không được giám sát, là quá
trình nhóm
nhữn
g đối tượng vào trong những lớp tương đương,
đ
ến những
đối tượng trong một nhóm là tương đương nhau, chúng phải khác với những
đối tượng trong những nhóm khác. Trong phân lớp dữ liệu, một bản ghi thuộc
về lớp nào là phải xác định trước, trong khi phân nhóm không xác định
trước. Trong phân nhóm, những đối tượng được nhóm lại cùng nhau dựa vào sự
giống nhau của chúng. Sự giống nhau giữa những đối tượng được xác định bởi
những chức năng giống nhau. Thông thường những sự giống nhau về định
lượng như khoảng cách hoặc độ đo khác được xác định bởi những chuyên gia
trong lĩnh vực của mình.
8
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
Nợ
nhóm 1
+
+ +
+ +
+
+ + +
+ +
+
+ + +
nhóm 2
+
+ +
+
+
+
+
+
+
nhóm 3
Thu nhập
Hình 1.4: Mẫu kết quả của nhiệm vụ phân cụm dữ
liệu
Đa số các ứng dụng phân nhóm được sử dụng trong sự phân chia thị
trường. Với sự phân nhóm khách hàng vào trong từng nhóm, những doanh
nghiệp có thể cung cấp những dịch vụ khác nhau tới nhóm khách hàng một
cách thuận lợi. Ví dụ, dựa vào chi tiêu, số tiền trong tài khoản và việc rút
tiền của khách hàng, một ngân hàng có thể xếp những khách hàng vào những
nhóm khác nhau. Với mỗi nhóm, ngân hàng có thể cho vay những khoản tiền
tương ứng cho việc mua nhà, mua xe, … Trong trờưng hợp này ngân hàng có
thể cung cấp những dịch vụ tốt hơn, và cũng chắc chắn rằng tất cả các khoản
tiền cho vay đều có thể thu hồi được. Ta có thể tham khảo một khảo sát toàn
diện về kỹ thuật và thuật toán phân nhóm trong.
Hồi qui (Regression): Là việc học một hàm ánh xạ từ một tập dữ liệu thành một
biến dự đoán có giá tịr thực. Nhiệm vụ hồi qui tương tự như phân lớp, điểm
khác nhau chính

ở chỗ thuộc
t
ính để dự báo là liên tục chứ không rời rạc
[13,
23]. Việc dự báo các giá trị số thường được làm bởi các phương pháp thống kê
cổ điểm chẳng hạn như hồi qui tuyến tính. Tuy nhiên, phương pháp mô hình hóa
cũng được sử dụng [13, 24].
Nợ
+
0
0
+
0
+
+
0
+ +
0
0
đường hồi quy
tuyến tính
0
0 0
0
0
+ +
0 0
+
0
Thu nhập
9
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
Hình 1.5: Mẫu kết quả của nhiệm vụ hồi quy
Ứng dụng của hồi quy là rất nhiều, ví dụ: dự đoán số lượng sinh vật phát
quang hiện thời trong khi rừng bằng cách dò tìm vi sóng bằng thiết bị cảm biến
từ xa; dự đoán khả năng tử vong của bệnh nhân khi biết các kết quả xét nghiệm
chuẩn đoán; dự đoán nhu cầu tiêu thụ một sản phẩm mới bằng một hàm chi tiêu
quảng cáo… hình 1.5 chỉ ra mẫu kết quả hồi quy tuyến tính đơn giản, ở đây tổng
số nợ được điều chỉnh cho phù hợp giống như một hàm thu nhập tuyến tính.
Việc điều chỉnh này là không đáng kết bởi vì chỉ tồn tại một tương quan yếu
giữa hai biến.
Tổng hợp (summarization): Là công việc liên quan đến các phương pháp tìm
kiếm một mô tả cô đọng cho tập con dữ liệu [23, 24]. Các kỹ thuật tổng hợp
thường được áp dụng trong việc phân tích dữ liệu có tính thăm dò và báo cáo tự
động.
Mô hình hóa phụ thuộc (dependency modeling): Là việc tìm kiếm mô hình mô
tả các phụ thuộc quan trọng giữa các biến. Mô hình phụ thuộc tồn tại ở hai mức:
 Mức cấu trúc của mô hình (thường dưới dạng đồ thị) xác định các biến phụ
thuộc cục bộ vào các biến khác;  Mức định lượng của mô hình xác định mức
độ phụ thuộc của các biến [13, 24]. Những phụ thuộc này thường được biểu thị
dưới dạng luật.
Quan hệ phụ thuộc cũng có thể biểu diễn dưới dạng mạng tin cậy [24].
Đó là đồ thị có hướng không có dạng chu trình, các nút biểu diễn thuộc tính và
trọng số chỉ liên kết phụ thuộc giữa các nút đó.
Phát hiện sự thay đổi và độ lệch (change and deviation dectection): Nhiệm vụ
này tập trung vào khám phá những thay đổi có ý nghĩa trong dữ liệu dựa vào
các giá trị chuẩn hay độ đo đã biết trước, phát hiện độ lệch đáng kể giữa nội
dung của tập con dữ liệu và nội dung mong đợi. Hai mô hình độ lệch thường
dùng là lệch theo thời gian và lệch theo nhóm. Độ lệch theo thời gian là sự
thay đổi có nghĩa của dữ liệu theo thời gian. Độ lệch theo nhóm là sự khác
nhau giữa dữ liệu trong hai tập con dữ liệu, tính cả trường hợp tập con của
đối tượng này thuộc tập con kia, nghĩa là xác định dữ liệu trong một nhóm con
của đối tượng có khác nhau đáng kể so với toàn bộ đối tượng [13, 24].
10
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
1.5. Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho khai phá dữ liệu
Dựa vào những kiểu dữ liệu mà kỹ thuật khai phá áp dụng, có thể chia dữ
liệu thành các loại khác nhau.
Cơ sở dữ liệu quan hệ
Đến nay, hầu hết dữ liệu được lưu giữ dưới dạng cơ sở dữ liệu quan hệ.
Cơ sở dữ liệu quan hệ là một nguồn tài nguyên lớn nhất chứa những đối tượng
mà chúng ta cần khai phá. Cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc cao, dữ liệu được
mô tả bởi một tập những thuộc tính và lưu trong những bảng. Khai phá dữ liệu
trên cơ sở dữ liệu quan hệ chủ yếu tập trung khai phá
mẫu
. Ví dụ, trong cơ sở
dữ liệu của một ngân hàng, ta có thể tìm được những khách hàng có mức chi
tiêu cao, ta có thể phân loại những khách hàng này dựa vào quá trình chi tiêu
của họ. Cũng với việc phân tích những mục chi tiêu của khách hàng, chúng ta
có thể cung cấp một số thông tin của khách hàng đến những doanh nghiệp khác.
Giả sử rằng một khách hàng chi mỗi tháng 500 đô la cho thời trang, nếu
được phép, ngân hàng có thể cung cấp thông tin về khách hàng này cho
những cửa hàng thời trang.
Cơ sở dữ liệu giao tác
Cơ sở dữ liệu giao tác là tập hợp những bản ghi giao dịch, trong đa số các
trường hợp chúng là những bản ghi các dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp, tổ
chức. Với tính phổ biến của máy tính và thương mại điện tử, ngày nay có rất
nhiều cơ sở dữ liệu giao tác. Khai phá dữ liệu trên cơ sở dữ liệu giao tác tập
trung vào khai phá luật kết hợp, tìm mối tương quan giữa những mục dữ liệu
của bản ghi giao dịch. Nghiên cứu sâu về cơ sở dữ liệu giao tác được mô tả chi
tiết ở phần sau.
Cơ sở dữ liệu không gian
Cơ sở dữ liệu không gian bao gồm hai phần: Phần thứ nhất là dữ liệu
quan hệ hay giao tác, phần thứ hai là thông tin định vị hoặc thông tin địa lý.
Những luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu không gian mô tả mối quan hệ giữa các
đặc trưng trong cơ sở dữ liệu không gian. Dạng của luật kết hợp không gian có
dạng X ⇒ Y, với X, Y là tập hợp những vị từ không gian. Những thuật toán
11
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
khai phá luật kết hợp không gian tương tự như khai phá luật kết hợp nhưng thêm
những vị từ về không gian.
Cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian
Giống như cơ sở dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian bao
gồm hai phần: Phần thứ nhất là dữ liệu quan hệ hay giao tác, phần thứ hai là
thông tin về thời gian xuất hiện dữ liệu ở phần thứ nhất. Những luật kết hợp có
yếu tố thời gian có nhiều thông tin hơn những luật kết hợp cơ bản. Ví dụ, từ luật
kết hợp cơ bản {Bia} ⇒ {Thuốc lá}, với dữ liệu có yếu tố thời gian chúng ta có
thể có nhiều luật: Độ hỗ trợ của luật {Bia} ⇒ {Thuốc lá} là 20% từ 9 giờ
đ
ến
13 giờ, là 50% trong thời gian 19 giờ tới 22 giờ. Rõ ràng rằng, những người bán
lẻ có thể xác định chiến lược để buôn bán tốt hơn.
Hầu hết nghiên cứu về lĩnh vực này ngày nay hình thành một hướng khai
phá dữ liệu mới gọi là khai phá mẫu lặp liên tục, khai phá tập mục dữ liệu
thường xuyên trong cơ sở dữ liệu thời gian.
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Số lượng trang web đang bùng nổ trên thế giới, web có mặt ở khắp mọi nơi,
duyệt web đã là nhu cầu của mọi tầng lớp trong xã hội. Thông tin trên web đang
phát triển với tốc độ rất cao, khai phá thông tin trên web (web mining) đ ã
tr

thành một lĩnh vực nghiên cứu chính của khai phá dữ liệu, được các nhà nghiên cứu
đặc biệt quan tâm. Khai phá d ữ liệu web thông thường được chia thành ba phạm trù
chính: Khai phá cách dùng web (web usage mining), khai phá c ấu trúc web (web
structure mining) và khai phá
n
ội dung web (web content mining).
Khai phá cách dùng web tập trung vào việc khai phá thông tin của người
truy nhập web. Với những thông tin này người khai phá dữ liệu có thể cung cấp
những thông tin hữu ích cho người dùng và các nhà kinh doanh.
1.6. Các phương pháp chính trong khai phá d ữ liệu
 Phân lớp và dự đoán (Classification & Prediction)
Xếp một đối tượng vào một trong những lớp đa biết. Ví dụ : phân ớl
p vùng địa lý theo dữ liệu thời tiết. Đối với hướng tiếp cận này thường áp
dụng một số kỹ thuật như học máy (Machine learning), cây quyết định
(Decision
12
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
tree), mạng nơron nhân tạo (Neural network). Với hướng này, người ta còn gọi
là học có giám sát hạy học có thầy (Supervised learning).
 Phân cụm và phân đoạn (Clusterring and Segmentation)
Sắp xếp các đối tượng theo từng cụm (số lượng và tên của cụm chưa
được biết trước). Các đối tượng được gom cụm sao cho mức độ tương tự
g
iữa các đối tượng trong cùng một cụm là lớn nhất và mức độ tương tự giữa các
đối tượng nằm trong các cụm khác nhau là nhỏ nhất. Lớp bài toán phân cụm
còn được gọi là học không giám sát hạy học không thầy.
 Luật kết hợp (Association rules)
Luật kết hợp là dạng luật biểu diễn tri thức ở dạng khá đơn giản. Mục tiêu
của phương pháp này là phát
hệi
n và đưa ra các mối liên hệ giữa các giá trị dữ
liệu trong cơ sở dữ liệu. Mẫu đầu của giải thuật khai phá dữ liệu là tập luật kết
hợp tìm được.
Ví dụ về luật kết hợp: Một cửa hàng bán văn phòng phẩm đăng thông tin
quảng cáo mỗi tuần trên một tờ báo địa phương. Khi một mặt hàng, chẳng hạn
như mực in đã được chỉ định bán giảm giá, người bán hàng xác định các mặt
hàng khác nào sẽ được mua cùng lúc với mực in. Họ thấy rằng giấy A4 và
mực in được khách hàng mua cùng chiếm 30% và kẹp giấy được mua kèm với
mực in là 40%. Dựa vào các mối quan hệ này, người bán hàng bày bán giấy
A4 và kẹp giấy gần với mặt hàng mực in khi bán giảm giá. Họ cũng quyết định
không đưa các mặt hàng này vào danh sách các mặt hàng giảm giá. Các hành
động này nhằm mục đích tăng thêm toàn bộ khối lượng hàng bán ra bởi việc
bán các mặt hàng mua mực in.
Có 2 luật kết hợp được đề cập ở ví dụ trên. Luật thứ nhất là: “30%
khách hàng mua mực in lẫn giấy A4 ”. Luật thứ hai là: “40% khách hàng khi
mua mực in thì cũng mua kẹ p
giấy
”. Các luậ t kết
h
ợp
n
ày
th
ường được sử
dụ
ng
b
ởi các cửa hàng bán lẻ để phân tích các giao dịch của cửa hàng. Đối với
người quan lý kinh doanh, các luậ t kết hợp được phát hiện có thể được dùng
trong chiến dịch
13
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
quảng cáo, tiếp thị, quản lý hàng tồn kho và dự trữ hàng. Các luật kết hợp cũng
được sử dụng cho các ứng dụng khác như dự đoán lỗi, cho các mạng điện thoại
bằng việc xác định các sự kiện xuất hiện trước đó.
 Khai phá chuỗi theo thời gian (Sequential temporal patterns)
Cũng tương tự như khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp nhưng có thêm tính
thứ tự và tính thời gian. Hướng tiếp cận này được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực
tài chính và thị trường chứng khoán bởi vì chúng có tính dự báo cao.
 Mô tả khái niệm và tổng hợp hóa (Summarization)
Liên quan
đế
n các phương pháp tìm kiếm một mô tả cho một tập con dữ
liệu. Các kỹ thuật toán tắt thường được áp dụng cho các phân tích dữ liệu tương
tác có tính thăm dò và tạo báo cáo tự động.
1.7. Các ứng dụng của khai phá
d

liệu
Khai phá dữ liệu tuy là một lĩnh vực mới nhưng đã thu hút được sự quan
tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu, nhờ có nhiều những ứng dụng trong thực tiễn,
các ứng dụng điển hình, có thể liệt kê như sau:
- Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định (Analysis & decition support).
- Điều trị trong y học (Medical): mối liên hệ giữa triệu chứng, chuẩn đoán
và phương pháp điều trị (chế độ dinh dưỡng, thuốc men, phẫu thuật).
- Phân lớp văn bản, tóm tắt văn bản và phân lớp các trang Web (Text
mining & Web mining).
- Tin sinh học
(Bio
-informatics): Tìm
kiếm
, đối sánh các hệ gen và
thông
tin di truyền, mối liên hệ giữa một số hệ gen và một số bệnh di
truyền.
- Nhận dạng.
- Tài chính và thị trường chứng khoán (Finance & stock market): Phân
tích tình hình tài chính và dự đoán giá cổ phiếu.
- Bảo hiểm (Insurance).
14
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
- Giáo dục (Education).
15
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên htt p ://www.lr c - tnu. ed u. v n
1.8. Khai phá
d
ữ liệu và các lĩnh vực liên quan
Cơ sở dữ liệu
Thống kê Máy móc, trí
tuệ nhân tạo
Thương mại
Khai phá dữ liệu
Tài chính,
ngân hàng
Y
tế
Giáo dục
Các ngành
khoa học khác
Thuật toán học
Hình 1.6: Một số lĩnh vực liên quan đến khai phá dữ liệu
Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu được coi là trung tâm của nhiều
ngành khoa học, nó liên quan đến rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác
nhau như tài chính, ngân hàng, thương mại, y tế, giáo dục, thống kê, máy móc,
trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, thuật toán học, tính toán song song, thu nhận tri
thức trong các hệ chuyên gia, quan sát dữ liệu.
Lĩnh vực học máy và nhận dạng mẫu là giống nhau trong khai phá dữ liệu
nghiên cứu các lý thuyết và thuật toán của hệ thống trích ra các mẫu và mô hình
dữ liệu. Khai phá dữ liệu tập trung vào việc mở rộng các lý thuyết và thuật toán
cho các vấn đề về tìm ra các mẫu đặc biệt, đây được coi là những mẫu hữu ích
hoặc tri thức quan trọng tập dữ liệu lớn.
Đặc biệt, phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu rất gần gũi với lĩnh vực
thống kê, sử dụng các phương pháp thống kê để mô hình dữ liệu và phát hiện
các mẫu, luật…, kho dữ liệu và các công cụ xử lý trực tuyến (OLAP – online
analytical processing)
ật
p trung vào phân tích dữ liệu đa chiều, tốt hơn
SQL trong tính toán và phân tích thống kê đa chiều cũng liên quan chặt chẽ đến
khai phá dữ liệu.
Đặc trưng của hệ thống khai phá dữ liệu là nhờ vào các phương pháp
thuật toán và kỹ thuật từ những lĩnh vực khác nhau, nhằm mục đích cuối cùng là
trích ra tri thức từ dữ liệu trong CSDL khổng lồ.
1.9. Các thách thức trong phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu
Khai phá dữ liệu ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra
các tri thức thực sự có ích, hiệu quả tiềm ẩn trong các khối dữ liệu thông tin
khổng lồ vẫn hàng ngày đang được thu thập, lưu trữ để giúp các cá nhân và tổ
chức đưa ra được các quyết định chính xác và nhanh chóng. Tuy đã có rất nhiều
các giải pháp và phương pháp được ứng dụng trong khai phá dữ liệu nhưng trên
thực tế quá trình này vẫn gặp không ít khó khăn và thách thức như:
- Cơ sở dữ liệu lớn
- Số chiều các thuộc tính lớn
- Thay đổi dữ liệu và tri thức có thể làm cho các mẫu đã phát
hệi
n
không còn phù hợp
- Dữ liệu bị thiếu hoặc bị nhiễu
- Quan hệ giữa các trường phức tạp
- Giao tiếp với người sử dụng và kết hợp với các tri thức đã có
- Tích hợp với các hệ thống khác
Cơ sở dữ liệu lớn có thể lớn về số lượng các bản ghi, lớn về số lượng các
thuộc tính trong CSDL. Số lượng các bản ghi trong CSDL lớn có khi dung
lượng tới hàng gigabyte, terabyte; số các thuộc tính trong CSDL có thể rất nhiều
và đa dạng. Để giải quyết vấn đề này, người ta thường đưa ra một ngưỡng nào
đó cho CSDL bằng các cách như chiết xuất mẫu, xấp xỉ hoặc xử lý song song.
Trong CSDL khi mà
ốs
các thuộc tính là rất lớn , cùng với số lượng lớn
các bản ghi sẽ dẫn đến kích thước độ phức tạp của bài toán tăng lên. Vì vậy,
không gian tìm kếim, không gian trạng thái gia tăng, n hiều mẫu hay mô hình
thừa, trùng lặp phát sinh nhiều luật thừa, đây được coi là vấn đề nan giải trong
quá trình khai phá dữ liệu. Nhằm giải quyết được những vấn đề trên , phải sử
dụng một số các tri thức đã biết trước để loại bỏ và trích lọc ra những dữ liệu
thích hợp với yêu cầu của bài toán.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×