Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình Game

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (463.29 KB, 20 trang )


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAME
15-PUZZLE
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. NGUYỄN HỮU TUÂN
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: Ths. NGUYỄN QUỐC HƯNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: LƯƠNG TRỌNG KHÔI

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI 15-PUZZLE
II. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM A*
III. CHƯƠNG TRÌNH

I. GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI 15-PUZZLE

Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, chơi game là
một nhu cầu không thể thiếu của mỗi người.

Puzzle là một thể loại game trí tuệ.

II. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM A*
1. MÔ TẢ THUẬT TOÁN
Trạng thái ban đầu
1 2 3 4
5 6 7
9
D
0
A B 8


E F C
Trạng thái đích
1 2 3 4
5 6 7
9
D
8
A B C
E F O

II. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM A*
1. MÔ TẢ THUẬT TOÁN
- Đặt trạng thái đầu vào ds L:
Xét u <-
# đích
1 2 3 4
5 6 7
9
D
0
A B 8
E F C

II. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM A*
1. MÔ TẢ THUẬT TOÁN
- Liệt kê các trạng thái v là trạng thái con của trạng thái
đang xét ở trên
11 2 3 0
5 6 7
9

D
4
A B 8
E F C
01 2 3 4
5 6 7
9
D
8
A B 0
E F C
11 2 3 4
5 6 0
9
D
7
A B 8
E F C

II. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM A*
1. MÔ TẢ THUẬT TOÁN
- Đặt trạng thái đầu vào ds L:
Xét u <-
# đích
01 2 3 4
5 6 7
9
D
8
A B 0

E F C

II. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM A*
1. MÔ TẢ THUẬT TOÁN
- Liệt kê các trạng thái v là trạng thái con của trạng thái
đang xét ở trên
11 2 3 4
5 6 7
9
D
8
A 0 B
E F C
01 2 3 4
5 6 7
9
D
8
A B C
E F 0

Xem Thêm

×