Tải bản đầy đủ

Tổng quan về chuyển mạch mềm và phương pháp đo lường trong chuyển mạch mềm

Đồ án tốt nghiệp Đại học
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC.........................................................................................................................ii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT...............................................................................................vii
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH
MỀM..................................................................................................................................2
1.1 Mạng thế hệ sau NGN.........................................................................................2
1.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN...................................................................2
1.1.2 Các đặc điểm và ưu điểm của mạng thế hệ sau..................................................3
1.1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau.................................................................3
1.2 Chuyển mạch mềm .............................................................................................4
CHƯƠNG II2. GIỚI THIỆU MỘT SỐỐ GIAO THỨC TRONG NGN..........................6
2..................................................................................................................................6
I1. Giao thức báo hiệu độc lập kênh mang (BICC)................................................6
2.I1.1 gới Giới thiệu chung..........................................................................................6
2.I1.2 cấu Cấu trúc BICC ............................................................................................6
I2..21.12.1 mô Mô hình hoạt động......................................................................8
2.1I.2.2. Mô hình chức năng ...............................................................................8
2.1. I.12.3. Mô hình tham chiếu đầy đủ...........................................................10

I2.1.2.4. Mô hình giao thức .............................................................................16
2.1I.2.5. Kiến trúc khuyến nghị.........................................................................16
I.3 BICC phiên bản một CS-1 ...................................................................................18
Trong vòng tử cuối năm 1999 tới đầu năm 2000, nhóm làm việc SG-11của ITU-T
dã hoàn thành một khối công viêc lớn để cho ra đời BICC phiên bản một ( BICC
Capacity Set 1). Do đây là phiên bản đầu,với thời gian hạn hẹp và đòi hỏi phải có
ngay một chuẩn cho các nhà điều hành mạng để giải quyết các vấn đề trước mắt
nên BICC-CS 1 mới chỉ tập chung vào một phần các yeeu caauf đối với BICC .Tuy
nhieen các nhà phát triển vẫn luôn quan tâm ddees mục tiêu lâu dài của BICC.....18
I.3.1 Các tính năng của BICC-CS1............................................................................18
BICC- CS1 cho phép các nhà khai thác dịch chuyển dần sang mạng chuyển mạch gói
.nó cho phép chèn một đoạn ATM vào trong mạng băng hẹp hiện có mà không ảnh
hưởng tới các tính năng và dịch vụ của ISUP hay IN.............................................18
Hình............................................................................................................................18
BICC-CS1 dựa rất nhiều vào giao thức ISUP. Nó được thiết kế để làm việc hoàn
toàn khớp với ISUP. Ngoài ra, những thông tin của ISUP mà không liên quan đến
BICC sẽ được truyền tải một cách trong suốt thông qua BICC..............................18
BICC- CS1 cũng đưa ra những tính năng tùy chọn: thỏa thuận nén /giãn (codec
negotiation) và điều chỉnh nén /giãn (codec modification) mà ISUP không có.
Đỗ Việt Hải – D2001VT
ii
Đồ án tốt nghiệp Đại học
Điều này cho phép BICC làm việc độc lập với mã truyền, cải thiện chất lượng
thoại khi làm việc giữa các mạng sử dụng các bộ mã hóa thoại khác nhau, ví dụ
giữa mạng TDM và mạng di động. .........................................................................18
BICC-CS1 tập trung phát triển các chức năng chuyển tiếp cuộc gọi (chuyển mạch
lớp 4 ). Nó có các tính năng như sau: .....................................................................18
Hỗ trợ hầu hết các dịch vụ băng hẹp hiện thời..........................................................18
Hai phương pháp điều khiển thiết lập kết nối ở kênh mang: thiêt lập kênh mang theo
hướng đi và thiết lập kênh mang theo hướng về.....................................................18
Thương lượng và điều chỉnh mã hóa. Tính năng này cho phép cuộc gọi sử dụng
BICC thích ứng vói loại các mã đường truyền trên các mạng sử dụng các bộ mã
hóa thoại khác nhau (ví dụ giữa mạng TDM và mạng di động)..............................18
Tách biệt việc giải phóng cuộc gọi và giải phóng kết nối ở mạng lõi.......................18
Tái sử dụng các kết nối rỗi ở mạng lõi.......................................................................18
Sử dụng MTP SS7 hoặc ATM để truyền tải báo hiệu...............................................18
Hỗ trợ các kiểu truyền tải kênh mang: ALL1, ALL2.................................................18
I.4 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2).....................................................................18
BICC-CS2 phát triển từ BICC-CS1 và được phát triển thành một bộ tiêu chuẩn độc
lập. Kiến trúc của BICC-CS2 cung cấp hầu hết các tính năng của tổng đài nội hạt


(chuyển mạch lớp 5). Các tính năng của BICC-CS2 bao gồm:...............................18
Hỗ trợ kênh mang IP..................................................................................................18
Truyền tải báo hiệu trên IP........................................................................................18
Định nghĩa giao diện điều khiển kênh mang và cuộc gọi (CBC)..............................19
Định nghĩa nút dàn xếp cuộc gọi (CMN) để hỗ trợ IP..............................................19
BICC-CS2 được mô tả trong bộ tiêu chuẩn Q.1902.x. được thông qua vào ngày
2/7/2001. BICC-CS2 bao gồm các tiêu chuẩn sau:.................................................19
Q.1902.1, “BICC-CS2: Funtiona description”, miêu tả các chức năng chung của
BICC-CS2 trong việc hỗ trợ các dịch vụ ISDN băng hẹp độc lập với công nghệ
kênh mang và công nghệ truyền tải báo hiệu được sử dụng....................................19
Q.1902.2, “BICC-CS2 and signalling system No.7 – ISDN user part general funtions
of messages and parameters” , định nghĩa các bản tin, tham số và thông tin báo
hiệu được sử dụng bởi giao thức BICC và ISUP....................................................19
Q.1902.3, “BICC-CS2 and signalling system No.7 – ISDN user part formats and
codes”, qui định các khuôn dạng và mã được sử dụng cho BICC và ISUP............19
Q.1902.4 , “BICC-CS2 – Basic procedure”, miêu tả thủ tục của một cuộc gọi BICC-
CS2 cơ bản...............................................................................................................19
Q.1902.5, “BICC-CS2 – Exceptión to application transport machinísm”in the context
ò BICC”, miêu tả các ngoại lệ cho Q. 765, “Signalling system No.7 – Application
transport mechanism”, cho cac cuộc gọi BICC.......................................................19
Q.1902.6, “Generric signalling procedures and suppport of the ISDN user part
supplementary services with the bearer indempedent call control protocol”, qui
định các thủ tục báo hiệu chung của giao thức BICC trong việc cung cấp các dịch
vụ bổ sung ISUP......................................................................................................19
1.3.32.1.3. Định dạng BICC, bản tin và tham số.......................................................19
Đỗ Việt Hải – D2001VT
iii
Đồ án tốt nghiệp Đại học
1.3.42.1.4. Cuộc gọi qua BICC..................................................................................22
2.1.5 BICC phiên bản một CS-1 ...............................................................................27
2.1.6 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2)..................................................................28
12.31.75. Phối hợp hoạt động giữa BICC và các giao thức báo hiệu khác................30
2. ................................................................................................................................32
1.3.48 Các giao thức điều khiển kênh mang..............................................................32
2.1.9............................................................................................................................33
1.3.5 ITU-T Q.765.5..................................................................................................33
1.3.62.1.10 ITU-T Q2150.x.......................................................................................33
1.42.1.11. Kết luận.....................................................................................................35
35
II2.2. Giao thức điều khiển cổng MGCP...............................................................36
II2.2.1 Tổng quan về giao thức MGCP......................................................................36
2.2II.2 Mô hình kết nối .............................................................................................37
2.2II..2.1 Nhận dạng đầu cuối (EndpointID).....................................................37
2.2II.2.2 Nhận dạng cuộc gọi (CallID)..............................................................38
2.2II.2.3 Nhận dạng kết nối (ConnectionID).....................................................38
2.2II..2.4 Tên MGC và các phần tử khác...........................................................38
2.II2.3 Các lệnh điều khiển Gateway.........................................................................39
2.2II.4 Sự kiện và tín hiệu..........................................................................................39
3.42.2.5 Mã phúc đáp và mã lỗi.................................................................................40
2.2.6 Các gói cơ bản của MGCP................................................................................42
2.2.7 Thiết lập cuộc gọi..............................................................................................47
CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN...............49
3.1 Đo lường trong BICC........................................................................................49
3.1.1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức và các hãng viễn thông trên thế giới .49
3.1.1.1 Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ.........................................................49
3.1.1.2 Vấn đề đo kiểm BICC trong GMI 2002................................................51
3.1.2 ETSI..................................................................................................................51
3.1.3. Yêu cầu đo kiểm..............................................................................................52
3.1.3.1 Tình hình triển khai mạng thế hệ sau của Tổng công ty........................52
3.1.3.2 Xác định yêu cầu thực hiện đo kiểm.....................................................53
3.1.2.3 Xác định phạm vi thực hiện đo kiểm BICC..........................................53
3.1.4 Phương pháp đo trong giao thức BICC.............................................................53
3.1.4.1 Xác định đối tượng cần đo kiểm...........................................................54
3.1.4.2 Cấu hình đo............................................................................................54
3.1.4.3. Phương pháp đo....................................................................................55
43.1.5.4. Vấn đề xây dựng các bài đo........................................................................56
4.43.1.5.1 Các bài đo quản lý đường báo hiệu .................................................57
4.4.3.1.5.2 Các bài đo chức năng thiết lập cuộc gọi..........................................57
4.43.1.5.3 Các bài đo chức năng giải phóng cuộc gọi ......................................58
4.43.1.5.4 Cuộc gọi thiết lập không thành công................................................58
Đỗ Việt Hải – D2001VT
iv
Đồ án tốt nghiệp Đại học
4.43.1.5.5 Các trường hợp bất thường...............................................................58
43.1.5.6 Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt..........................................58
43.1.5.7 Đo khả năng phối hợp hoạt động BICC và ISUP................................58
3.2. Đo lường trong giao thức MGCP....................................................................59
3.2.1 Nhu cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNPT.................................................59
3.2.2 Các bài đo cơ bản..............................................................................................59
3.2.2.1 Thủ tục cơ bản.......................................................................................59
3.2.2.2 Mã đáp ứng và mã lỗi............................................................................63
3.2.2.3 Đáp ứng của MG khi nhận bản tin co chứa lỗi.....................................63
3.2.2.4 Phối hợp hoạt động giữa MGCP và R2.................................................63
3.2.3 Các bài đo kiểm một số trường hợp cuộc gọi ..................................................65
3.2.3.1 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Access Gateway............................................65
3.2.3.2 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và Trunking Gateway.............65
3.2.3.3 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway........................................66
3.2.3.4 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối H.323......67
3.2.3.5 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối SIP...........67
CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO...................................................68
Chương 54.1. Giới thiệu một số thiết bị đo trong BICC......................................69
54.1.1 Agilent Technology.........................................................................................69
54.1.1 .1 Giao diện đường dây..........................................................................69
54.1.1.2 Phần mềm phân tích báo hiệu .............................................................70
Hình 5.2. Giao diện của phần mềm phân tích báo hiệu.....................................70
54.1.1.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu NA của Agilent.........................70
54.1.2 Tektronix.........................................................................................................70
54.1.2.1 Các module của K.1297.......................................................................71
54.1.2.2 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu K.1297 của Tektronix ...............71
54.1.3 UTEL SYSTEMS............................................................................................71
54.1.3.1 Giới thiệu.............................................................................................71
4.1.3.2 Giải pháp...............................................................................................72
54.1.3.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu STINGA của Utel Systems ......73
4.2 Các thiết bị do trong MGCP............................................................................74
4.2 .1 Spirent..............................................................................................................74
4.2.1.1 Abacus 5000..........................................................................................74
4.2.1.2 Abacus 5000 CMT.................................................................................75
4.2.2 Agilent...............................................................................................................77
4.2.2.1.Bộ phân tích ứng dụng J6790A.............................................................77
4.2.3 Sunrise Telecom................................................................................................78
4.2.3.1 NETRACKER.......................................................................................78
4.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT)....................................................79
4.2.4 SOLINET..........................................................................................................80
4.2.4.1 Bộ đo kiểm tuân thủ MGCP MG/MGC SAFIRE..................................80
CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO...............................................................82
Đỗ Việt Hải – D2001VT
v
Đồ án tốt nghiệp Đại học
CHƯƠNG 75.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC.....................................82
5.1.1 Mục đích của các bài đo....................................................................................82
5.1.2 Phạm vi của các bài đo......................................................................................82
5.1.3 Nguyên tắc miêu tả bài đo.................................................................................82
5.1.4 Quy ước.............................................................................................................83
5.1.5 Các bài đo cụ thể...............................................................................................84
5.2. Các bài đo trong giao thức MGCP .................................................................86
KẾT LUẬN.....................................................................................................................91
PHỤ LỤC........................................................................................................................93
Các bản tin báo hiệu BICC....................................................................................93
TÀILIỆU THAM KHẢO................................................................................................97
Đỗ Việt Hải – D2001VT
vi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×