Tải bản đầy đủ

Quản lý hệ thống thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hưng Yên, ngày ....... tháng ...... năm 2011
Giáo viên hướng dẫn

Trang: 1

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hưng Yên, ngày ....... tháng ...... năm 2011
Giáo viên phản biện
Trang: 2
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hưng Yên, ngày ....... tháng ...... năm 2011
Giáo viên phản biện
Trang: 3


Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
LỜI CẢM ƠN
Với sự cố gắng nỗ lực của nhóm chúng em, niềm tâm huyết với đề tài đã giúp
nhóm hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng thời hạn.
Để có được kết quả đó nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô
giáo trong trường đặc biệt là các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã giảng
dạy, giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Hưng Yên.
Đặc biệt, cho phép nhóm chúng em được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy
giáo Phạm Ngọc Hưng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tận tình
hướng dẫn, động viên để nhóm chúng em có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.
Chúng em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đã ủng hộ, giúp đỡ, động
viên, khuyến khích nhóm chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!
Hưng Yên, ngày 14 tháng 05 năm 2011
Nhóm thực hiện đề tài
Nguyễn Đình Văn
Nguyễn Đức Thắng
Lê Đình Thông
Trang: 4
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
MỤC LỤC
............................................................................................................................................................9
PHẦN I: MỞ ĐẦU.................................................................................................................................10
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................................10
2. Đối tượng nghiên cứu.......................................................................................................10
3. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................................11
4. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................................11
5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................................11
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài..............................................................................12
7. Cấu trúc của báo cáo.........................................................................................................12
PHẦN 2: NỘI DUNG..............................................................................................................................13
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH
VIÊN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO..............................................................................................................13
1.1 Giới thiệu đề tài...............................................................................................................13
1.2. Nghiệp vụ của phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch
đào tạo.................................................................................................................................................13
1.2. 1 Phần dành cho giảng viên, sinh viên.............................................................................15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG................................................................16
2.1. Biểu đồ UseCase.............................................................................................................16
2.1.1 Xác định các tác nhân và UseCase..................................................................................16
2.1.2 UseCase tổng quan hệ thống.........................................................................................17
2.1.3 UseCase mô tả phần đăng nhập....................................................................................18
2.1.4 UseCase quản lý chương trình đào tạo..........................................................................19
2.1.5 UseCase kế hoạch đào tạo.............................................................................................20
2.1.6 UseCase mô tả kế hoạch giảng dạy...............................................................................22
..............................................................................................................................................25
2.1.8 UseCase hệ thống quản lý sinh viên...............................................................................25
2.1.9 UseCase mô tả phần quản lý sinh viên...........................................................................26
Trang: 5
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
2.1.10 UseCase thông tin sinh viên.........................................................................................29
2.1.11 UseCase sự kiện sinh viên............................................................................................29
2.1.13 UseCase quản lý điểm..................................................................................................32
2.2. Biểu đồ tuần tự..............................................................................................................34
2.2.1 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng cập nhật chương trình đào tạo...............................34
2.2.2 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng chi tiết chương trình đào tạo..................................34
2.2.3 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng thêm chương trình đào tạo ....................................35
2.2.4 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng xóa chương trình đào tạo........................................35
2.2.5 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng lập kế hoạch đào tạo..............................................36
2.2.6 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng lập kế hoạch giảng dạy ...........................................36
2.2.8 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập sinh viên .........................................................38
2.2.9 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năngcập nhật dữ liệu sinh viên .......................................38
2.2.10 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng xóa thông tin sinh viên .........................................38
2.2.11 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập thông tin sinh viên từ excel..........................39
2.2.12 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng cập nhật thông tin sinh viên..................................40
2.2.13 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập sự kiện sinh viên ..........................................40
2.2.14 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng giáo viên.................................................................40
2.2.15 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng quản lý môn học....................................................41
2.2.16 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng quản lý điểm..........................................................42
2.2.18 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng hạnh kiểm..............................................................43
2.3. Biểu đồ lớp.....................................................................................................................44
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.................................................................................................45
3.1. Các bảng dữ liệu.............................................................................................................45
3.2. Chi tiết các bảng trong CSDL..........................................................................................45
3.2.1 Bảng tblChuongTrinhDaoTao ......................................................................................45
3.2.2 Bảng tblChiTietCTDT.....................................................................................................46
3.2.3 Bảng tblKeHoachDaoTao..............................................................................................46
3.2.4 Bảng tblKeHoachGiangDay...........................................................................................47
Trang: 6
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
3.2.5 Bảng tblGiaoVien..........................................................................................................48
3.2.6 Bảng tblLop..................................................................................................................49
3.2.7 Bảng tblGVCN...............................................................................................................49
3.2.8 Bảng tblKeSinhVien......................................................................................................50
3.2.9 Bảng tblSinhVienLop....................................................................................................50
3.2.10 Bảng tblKhenThuongKyLuat.......................................................................................50
Bảng tblKhenThuongKyLuat: lưu trữ thông tin khen thưởng kỷ luật.........................................50
3.2.11 Bảng tblCanBoLop......................................................................................................51
3.2.12 Bảng tblChucVuLop....................................................................................................51
Bảng tblChucVuLop: lưu trữ thông tin chức vụ trong lớp..........................................................51
3.2.13 Bảng tblMonHoc.........................................................................................................52
3.2.14 Bảng tblDiem..............................................................................................................53
3.2.15 Bảng tblHanhKiem......................................................................................................53
3.2.16 Bảng tblDonViQuanLy................................................................................................55
3.2.17 Bảng tblLoai................................................................................................................55
Bảng tblLoai: lưu trữ thông tin về loại........................................................................................55
3.2.18 Bảng tblMucDo...........................................................................................................55
3.2.19 Bảng tblNhatKyDongBo..............................................................................................55
3.2.20 Bảng tblPhanQuyen....................................................................................................56
3.2.21 Bảng tblChiTietDongBo .............................................................................................56
3.2.22 Bảng tblChuyenDoi.....................................................................................................56
Bảng tblChuyenDoi: lưu trữ thông tin chuyển đổi......................................................................56
3.3 Biểu đồ mô tả cơ sở dữ liệu (Database Diagram)...........................................................57
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN......................................................................58
4.1 Giao diện đăng nhập hệ thống. ......................................................................................58
4.2 Giao diện chính của chương trình...................................................................................59
4.3 Giao diện chương trình đào tạo......................................................................................60
4.5 Giao diện thêm môn học từ danh sách môn học............................................................62
4.6 Giao diện kế hoạch đào tạo............................................................................................63
4.7 Giao diện kế hoạch giảng dạy.........................................................................................64
4.8 Giao diện thông tin lớp học.............................................................................................65
4.9 Giao diện quản lý lớp học................................................................................................66
Trang: 7
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
4.10 Giao diện thông tin chức vụ lớp....................................................................................67
4.11 Giao diện cập nhật thông tin chức vụ lớp....................................................................68
4.12 Giao diện thông tin sinh viên........................................................................................69
4.13 Giao diện quản lý sinh viên ..........................................................................................70
4.14 Giao diện sự kiện sinh viên...........................................................................................71
4.15 Giao diện khen thưởng kỷ luật......................................................................................72
4.16 Giao diện form chuyển lớp............................................................................................72
4.17 Giao diện form quản lý môn học...................................................................................73
4.18 Giao diện form quản lý điểm.........................................................................................74
4.19 Giao diện form quản lý hạnh kiểm................................................................................75
4.20 Giao diện chọn lớp lưu bảng điểm................................................................................76
4.21 Giao diện chọn sinh viên lưu bảng điểm.......................................................................77
4.22 Giao diện kết quả học tập.............................................................................................78
4.23 Giao diện nhập điểm từ excel.......................................................................................79
4.24 Giao diện nhập hạnh kiểm từ excel..............................................................................80
......................................................................................................................................................80
4.25 Giao diện danh sách cột lựa chọn.................................................................................81
4.26 Giao diện thông tin giáo viên........................................................................................82
4.27 Giao diện quản lý thông tin giáo viên............................................................................82
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH.....................................................83
5.1. Kiến trúc của phần mềm. ..............................................................................................83
5.2. Mô tả các thành phần để cài đặt...................................................................................83
5.2.1 Thành phần data.dll .....................................................................................................83
5.2.2 Thành phần Bussiness.dll.............................................................................................83
5.2.3 Thành phần presentation.dll........................................................................................84
5.2.4 Thử nghiệm chương trình............................................................................................84
PHẦN III: KẾT LUẬN...............................................................................................................................85
PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................86
86
86
Trang: 8
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.2.4: UseCasequản lý lớp học.....................................................................................................23
Hình 2.2.5: Biểu đồ UseCase hệ thống quản lý sinh viên....................................................................26
Hình 2.2.6: UseCase quản lý sinh viên..................................................................................................27
Hình 2.2.9: UseCasequản lý thông tin giáo viên...................................................................................30
Hình 2.2.10: UseCase quản lý điểm......................................................................................................32
Hình 2.2.11: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng cập nhật chương trình đào tạo...............................34
Hình 2.2.12: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng chi tiết chương trình đào tạo...................................35
Hình 2.2.13: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng thêm chương trình đào tạo......................................35
Hình 2.2.14: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng xóa chương trình đào tạo..........................................36
Hình 2.2.15: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng lập kế hoạch đào tạo.................................................36
Hình 2.2.16: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng lập kế hoạch giảng dạy..............................................37
Hình 2.2.17: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng chuyển lớp.................................................................37
Hình 2.2.18: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập sinh viên...........................................................38
Hình 2.2.19: Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng cập nhật dữ liệu sinh viên.........................................38
Hình 2.2.20: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xóa thông tin sinh viên..................................................39
Hình 2.2.21: Biểu đồ tuần tự cho chức năng nhập thông tin sinh viên từ excel.................................40
Hình 2.2.23: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thay đổi mật khẩu.........................................................40
Hình 2.2.24: Biểu đồ tuần tự cho chức năng cập nhật giáo viên.........................................................41
Hình 2.2.25: Biểu đồ tuần tự cho chức năngquản lý môn học............................................................41
Hình 2.2.26: Biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý điểm.................................................................42
Hình 2.2.29: Biều đồ lớp.......................................................................................................................44
Hình 2.4.1: Giao diện form đăng nhập hệ thống..................................................................................58
Hình 2.4.2: Giao diện form chính của chương trình.............................................................................59
Hình 2.4.3: Giao diện chương trình đào tạo........................................................................................60
Trang: 9
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Hình 2.4.4: Giao diện chi tiết chương trình đào tạo............................................................................61
Hình 2.4.5: Giao diện form thêm môn học từ danh sách môn học......................................................62
Hình 2.4.7: Giao diện form kế hoạch giảng dạy...................................................................................64
Hình 2.4.8: Giao diện form thông tin lớp học.......................................................................................65
Hình 2.4.9: Giao diện form quản lý lớp học.........................................................................................66
Hình 2.4.10: Giao diện form thông tin chức vụ lớp..............................................................................67
Hình 2.5: Kiến trúc phần mềm..............................................................................................................83
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử, công nghệ
thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt chinh phục hết
đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá
trị hết sức lớn lao và ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu, là nền tảng
chính cho sự truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu.
Bằng internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc độ nhanh hơn và
chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đã thúc đẩy sự
khai sinh và phát triển của thương mại điện tử và chính phủ điện tử trên khắp thế
giới, làm biến đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đời sống xã hội giảm thiểu được sức lao
động của con người, tăng hiệu học tập của con người. Các phần mềm quản lý cũng
được đặc biệt quan tâm. Trong phạm vi của đồ án tốt nghiệp chúng em đã lựa chọn
đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ KẾ
HOẠCH ĐÀO TẠO”. Nội dung của đồ án đi vào việc quản lý chương trình đào
tạo,thông tin sinh viên, lớp và lập kế hoạch đào tạo. Chúng em sẽ phân tích thiết kế
cho bài toán quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo đồng thời cài đặt cho hệ
thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo.
2. Đối tượng nghiên cứu
Với đề tài này, chúng em tập trung vào các nội dung :
Tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# (2008).
Trang: 10
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML.
Tìm hiểu cách thức quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo.
Tìm hiểu các công cụ xây dựng chương trình: sử dụng Visual Studio 2008 để
thiết kế giao diện và xây dựng phần mềm, sử dụng SQL Server 2005 để thiết kế cơ sở
dữ liệu cho hệ thống.
3. Phạm vi nghiên cứu
Trong một khoảng thời gian có hạn, chúng em chỉ tập trung vào nghiên cứu bài
toán : Quản lý chương trình đào tạo, thông tin sinh viên,lớp , lập kế hoạch đào tạo,
quản lý điểm và hạnh kiểm
4. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý thuyết giúp chúng ta:
Hiểu được cách sử dụng của ngôn ngữ C#, trong đó có các đối tượng, phương
thức, thuộc tính…
Biết cách phân tích thiết kế hệ thống bằng UML, sử dụng công cụ STAR UML để
thiết kế.
Biết cách sử dụng phần mềm Visual Studio 2008 để thiết kế giao diện và xây
dựng phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo.
Biết cách sử dụng hệ quản trị CSDL bằng Access.
Nghiên cứu thực tiễn, công nghệ nhằm :
Quản lý được các thông tin về chương trình đào tao, thông tin sinh viên ,lớp , lập kế
hoạch đào tạo, quản lý điểm cho khoa công nghệ thông tin trường đại học sư phạm
kỹ thuật hưng yên.
Giải quyết và tối ưu hóa việc quản lý thông tin sinh viên và kế hoach đào tạo.
Đưa ra các báo cáo, thống kê tổng hợp và phân tích.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trang: 11
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Do đây là một sản phẩm phần mềm ứng dụng, nên chúng em đã áp dụng
phương pháp nghiên cứu:
Khảo sát nhu cầu thực tế từ các thầy cô trong nhà trường ( đặc biệt thầy Phạm
Ngọc Hưng và cô giáo vụ khoa).
Tham khảo hình thức quản lý sinh viên của edusofl
Lập trình thành phần mềm trên Visual Studio 2008 và hoàn thiện chương
trình.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
Như vậy, nếu thực hiện thành công đề tài này sẽ mang lại ý nghĩa to lớn về cả
về mặt lý luận lẫn thực tiễn.
Ý nghĩa lý luận của đề tài:
Chương trình cùng với thuyết minh sẽ trở thành một tài liệu học tập, tham
khảo, dễ hiểu, rất hữu ích cho sinh viên khi nghiên cứu về kiến trúc hướng dịch vụ.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Đề tài là một sản phẩm mang tính ứng dụng cao phục vụ việc quản lý thông
tin sinh viên trong nhà trường
Là một công cụ giúp nhà trường sinh viên phụ huynh tìm kiếm thông tin của
sinh viên và lớp một cách rễ ràng.
7. Cấu trúc của báo cáo
Báo cáo của chúng em gồm có 4 phần:
Phần I: Mở đầu
Giới thiệu tổng quan về đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO.”
Phần II: Nội dung
Trong phần này bao gồm các chương sau:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống
Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu
Chương 4: Thiết kế và đặc tả giao diện
Chương 5: Cài đặt và thử nghiệm chương trình.
Trang: 12
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Phần III: Kết luận
Kết quả và hướng phát triển của đề tài
Phần IV: Tài liệu tham khảo
PHẦN 2: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1.1 Giới thiệu đề tài
Phần mềm quản lý là phần mềm hỗ trợ cho công việc quản lý của người quản
lý được chính xác,nhanh nhạy và làm việc có hiệu quả nhất.
Ngày nay hầu hết các trường không chỉ các trường đại học mà kể cả các
trường phổ thông đã hoặc các cấp thấp hơn đều đã sử dụng phần mềm quản lý vào
việc quản lý thông tin sinh viên và các chương trình đào tạo của trường mình.
Trong trường ĐHSPKT Hưng Yên bên cạnh Edusofl là phần mềm quản lý
thông tin sinh viên duy nhất thì trường chưa có phần mềm nào để quản lý được tất cả
các thông tin về thông tin sinh viên, kế hoạch đào tạo, điểm và hạnh kiểm của sinh
viên.
Theo yêu cầu công việc của thầy cô trong khoa đặc biệt là thầy Phạm Ngọc
Hưng và các thầy cô giáo vụ khoa chúng em làm phần mềm này để hỗ trợ được phần
nào việc quản lý sinh viên và kế hoạch đào tạo của các thày cô thuận tiện và dễ dàng
hơn.
1.2. Nghiệp vụ của phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên
và kế hoạch đào tạo
 Chương trình đào tạo:
Trang: 13
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
 Cập nhật chương trình đào tạo.
 Chọn chương trình đào tạo cho lớp.
 Cập nhật môn học cho chương trình đào tạo.
 Báo cáo chương trình đào tạo ra file excel.
 Tìm kiếm chương trình đào tạo.
 Kế hoạch đào tạo
 Lập kế hoạch đào tạo cho học kỳ sắp tới của từng lớp.
 Cập nhật kế hoạch đào tạo.
 Tìm kiếm kế hoạch đào tạo.
 Kế hoạch giảng dạy.
 Chia nhóm cho từng môn của một lớp.
 Chọn giáo viên cho từng nhóm.
 Lập tiến độ giảng dạy cho từng nhóm.
 Cập nhật nhóm, giáo viên, kế hoạch chi tiết.
 Thông tin lớp học.
 Cập nhật thông tin lớp.
 Tìm kiếm lớp.
 Chọn các chức vụ cho lớp.
 Thông tin sinh viên.
 Cập nhật thông tin sinh viên.
 Tìm kiếm thông tin sinh viên.
 Cập nhật khen thưởng, kỷ luật của sinh viên.
 Cập nhật sự kiện cho sinh viên.
 Sự kiện chuyển lớp của sinh viên.
 Báo cáo thông tin của sinh viên ra excel.
 Thông tin điểm và hạnh kiểm.
 Cập nhật thông tin điểm.
 Cập nhật thông tin hạnh kiểm.
 Lưu bảng điểm của một sinh viên hoặc của cả lớp.
Trang: 14
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
 Thông tin giáo viên.
 Cập nhật thông tin giáo viên.
1.2. 1 Phần dành cho giảng viên, sinh viên
Đăng nhập.
Xem thông tin sinh về chương trình đào tạo, kết xuất thông tin của một chương
trình đào tạo ra file excel.
Xem thông tin về kế hoạch đào tạo.
Xem thông tin kế hoạch giảng dạy và tiến độ giảng dạy của một môn trong 1
nhóm hay lớp nào đó.
Xem thông tin và tìm tìm kiếm thông tin của một lớp nào đó. VD: các sinh
viên trong lớp, cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm...
Tìm kiếm và xem thông tin về các sinh viên trong lớp hoặc thông tin cụ thể
của một sinh viên nào đó.
Tìm kiếm và xem thông tin điểm hoặc hạnh kiểm của một lớp nào đó, kết xuất
thông tin về điểm hoặc hạnh kiểm của nột sinh viên ra file excel.
1.2.2 Phần dành cho người quản trị
Đăng nhập.
Lập chương trình đào tạo mới, cập nhật chương trình đào tạo và chọn chương
trình đào tạo cho lớp.
Lập kế hoạch đào tạo cho một học kỳ của một lớp.
Chia nhóm, phân công giáo viên giảng dạy, lập kế hoạch chi tiết và tiến độ
giảng dạy cho nhóm đó.
Quản lý thông tin lớp bao gồm: thông tin các sinh vien trong lớp, giáo viên
chủ nhiệm, cán bộ lớp.
Quản lý thông tin sinh viện, cập nhật các sự kiện sinh viên, các quyết định
khen thưởng kỷ luật.
Quản lý thông tin điểm, hạnh kiểm.
Trang: 15
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. Biểu đồ UseCase
2.1.1 Xác định các tác nhân và UseCase
Qua khảo sát hiện trạng thực tế, kết hợp với việc tham khảo tài liệu và phân tích ý
kiến của người quản trị, phần mềm xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và
kế hoạch đào tạo có các tác nhân sau:
STT Tác nhân UseCase
1 Administrator, Candidate UseCase tổng quan
2 Administrator Đăng nhập
3 Administrator Thay đổi mật khẩu
4 Administrator Quản lý, thống kê
5 Administrator
Quản lý chương trình đào tạo, kế
hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy
6 Administrator
Quản lý thông tin sinh viên, thông
tin lớp.
7 Administrator Quản lý thông tin điểm, hạnh kiểm.
8 Administrator Quản lý thông tin giảng viên.
7 Candidate Xem thông tin
Trang: 16
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
2.1.2 UseCase tổng quan hệ thống.
Trang: 17
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
2.1.3 UseCase mô tả phần đăng nhập.
Hình 2.2.1: Biểu đồ UseCase đăng nhập .
Mô tả:
Tác nhân: Người quản trị.
Cho phép người quản trị đăng nhập để thao tác với hệ thống.
Dòng sự kiện:
Các dòng sự kiện chính
Chức năng này bắt đầu thực hiện khi người quản trị muốn đăng nhập để sử
dụng hệ thống.
Trang: 18
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Hệ thống yêu cầu người quản trị nhập tên đăng nhập, mật khẩu.
Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.
Các dòng sự kiện phụ
Nếu trong dòng sự kiện chính người quản trị cung cấp một tên đăng nhập, mật
khẩu hoặc nhóm người quản trị không hợp lệ hệ thống sẽ xuất hiện một thông báo lỗi
trên màn hình. Người quản trị có thể chọn tiếp tục đăng nhập lại theo dòng sự kiện
chính hoặc hủy bỏ việc đăng nhập để kết thúc chức năng đăng nhập.
2.1.4 UseCase quản lý chương trình đào tạo
Hình 2.2.2: Usecase quản lý chương trình đào tạo
Trang: 19
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
2.1.5 UseCase kế hoạch đào tạo
Hình 2.2.2: Usecase mô tả kế hoạch đào tạo.
Bao gồm các chức năng:
Xem thông tin kế hoạch đào tạo
Tác nhân:
Tất cả mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có đăng nhập
hay không cũng đều có thể xem thông tin
Mô tả:
Chức năng này cho phép tất cả mọi người có thể xem thông tin về kế hoạch đào
tạo của một lớp nào đó .các thông tin bao gồm : mã kế hoạch đào tạo, mã lớp,mã
môn,phiên bản,tên môn,số tín chỉ lý thuyết,số tín chỉ thực hành,tổng số tín chỉ,tính
chất môn học,bộ môn quản lý,học kỳ,ngày cập nhật,giáo viên đảm nhiêm,học kỳ thực
hiên,giáo viên giảng dạy,số buổi lý thuyết,số buổi thực hành ,ghi chú.
 Chức năng tìm kiếm thông tin kế hoạch đào tạo
Tác nhân:
Tất cả mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có đăng nhập
hay không cũng đều có thể thực hiện chức năng này.
Mô tả:
Chức năng này cho phép tìm kiếm kế hoạch đào tạo của một lớp nào đó dễ dàng
hơn nhờ vào một tiêu chí tìm kiếm nào đó như : mã lớp,mã kế hoạch đào tạo
- Thông tin đầu vào : mã lớp cần tìm kiếm.
- Thông tin đầu ra : là kế hoạch đào tạo của lớp đó.
 Chức năng thêm kế hoạch đào tạo
Trang: 20
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Tác nhân:
Người quản lý
Mô tả:
Chức năng này cho phép thêm một kế hoạch đào tạo vào trong trường hợp có lớp
mới nhập trường hoặc một lớp cần một trương trình đào tạo mới.
- Thông tin đầu vào bao gồm: mã kế hoạch đào tạo, mã lớp, mã môn, phiên bản,
tên môn, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành, tổng số tín chỉ, tính chất môn học,
bộ môn quản lý, học kỳ,ngày cập nhật, giáo viên đảm nhiệm, học kỳ thực hiên, giáo
viên giảng dạy, số buổi lý thuyết, số buổi thực hành, ghi chú.
- Thông tin đầu ra : là một trương trình đào tạo mới được thêm vào với các thông
tin vừa nhập.
 Chức năng sửa kế hoạch đào tạo
Tác nhân:
Người quản lý .
Mô tả:
Khi mà dự án của khoa có thay đổi hoặc vì một lý do nào đó mà một môn
không được học theo đúng kế hoạch đào tao mà phải học thay thế vào kỳ sau.thì chức
năng sửa thông tin về kế hoạch đào tao được sử dụng.
- Thông tin đầu vào: mã lớp, mã môn, phiên bản, tên môn, số tín chỉ lý thuyết,
số tín chỉ thực hành, tổng số tín chỉ, tính chất môn học, bộ môn quản lý, học kỳ, ngày
cập nhật, giáo viên đảm nhiêm, học kỳ thực hiên, giáo viên giảng dạy, số buổi lý
thuyết, số buổi thực hành, ghi chú (chú ý không thể sửa mã kế hoạch đào tạo)
- Thông tin đầu ra : là kế hoạch đào tạo với các thông tin vừa sửa đã được cập
nhật.
 Xóa kế hoạch đào tạo
Tác nhân:
Người quản trị
Mô tả:
Trang: 21
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Chức năng này cho phép xóa một kế hoạch đào tạo ra khỏi danh sách quản lý vì
một lý do nào đó(ví dụ kế hoạch đào tạo đó chắc chắn la sẽ không sử dụng đến nữa
thì cần phải xóa đi để tránh trường hợp phần mềm sẽ phình to dần lên)
- Thông tin đầu vào: mã kế hoạch đào tạo cần xóa
- Thông tin đầu ra: thông báo thành công và sanh sách còn lại sau khi thực hiện
chức năng xóa kế hoạch đào tạo.
2.1.6 UseCase mô tả kế hoạch giảng dạy
Hình 2.2.3: Usecase mô tả kế hoạch giảng dạy.
Trang: 22
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
2.1.7 UseCase quản lý lớp học
Hình 2.2.4: UseCasequản lý lớp học.
Bao gồm các chức năng sau:
 Chức năng xem thông tin lớp
Tác nhân:
Tất cả mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có đăng nhập
hay không cũng đều có thể xem thông tin
Mô tả:
Chức năng này cho phép xem thông tin về :Mã lớp ,tên lớp,khóa,sĩ số,giáo viên
chủ nhiệm, trình độ, hệ, ngành, chuyên ngành, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó
đời sống, bí thư, kế hoạch đào tạo, danh sách lớp, ngày cập nhật.
 Chức năng tìm kiếm thông tin về lớp
Tác nhân:
Trang: 23
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
Tất cả mọi người bao gồm người quản trị,giáo viên ,sinh viên dù có đăng nhập
hay không cũng đều có thể thực hiện chức năng này .
Mô tả:
Chức năng này cho phép tìm kiếm thông tin của một lớp trong khoa một cách rễ
dành hơn nhờ vào một tiêu chí tìm kiếm nào đó như : mã lớp ,tên lớp,khóa,giáo viên
chủ nhiệm, trình độ,hệ, ngành,chuyên ngành,lớp trưởng,lớp phó học tập,lớp phó đời
sống,bí thư, kế hoạch đào tạo,danh sách lớp,bảng điểm,ngày cập nhât.
- Thông tin đầu vào: là tiêu chí cần tìm kiếm .
- Thông tin đầu ra: là thông tin của các lớp mà đúng với tiêu chí tìm kiếm ở trên.
 Chức năng thêm lớp
Tác nhân:
Người quản trị
Mô tả:
Chức năng này cho phép người quản trị có thể bổ sung thêm lớp vào trong khoa
các thông tin cần thêm của lớp bao gồm: Mã lớp, tên lớp, khóa, sĩ số, giáo viên chủ
nhiệm, rình độ, hệ, ngành, chuyên ngành, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời
sống, bí thư, kế hoạch đào tạo, danh sách lớp, ngày cập nhật.
-Thông tin đầu vào: các thông tin như trên .
-Thông tin đầu ra: là một bản ghi với các thông tin như trên được thêm vào cơ sở
dữ liệu
 Chức năng sửa thông tin của lớp
Tác nhân:
Người quản trị
Mô tả:
Chức năng này cho phép người quản trị có thể sửa thông tin của một lớp trong
khoa Thông tin đầu vào là các thông tin cần sửa như : tên lớp,khóa,sĩ số,giáo viên chủ
nhiệm, trình độ,hệ, ngành, chuyên ngành, lớp trưởng,lớp phó học tập, lớp phó đời
sống, bí thư, kế hoạch đào tạo, danh sách lớp, ngày cập nhật.
(chú ý là mã lớp không thể sửa)
Trang: 24
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo
- Thông tin đầu ra : là một bản ghi sau khi được cập nhật.
 Chức năng xóa thông tin của lớp
Tác nhân:
Người quản trị
Mô tả :
Chức năng này cho phép xóa thông tin của một lớp ra khỏi danh sách quản lý vì
một lý do nào đó(ví dụ lớp đó đã ra trường khá lâu thì cần phải xóa đi để tránh trường
hợp phần mềm sẽ phình to dần lên)
- Thông tin đầu và: mã lớp cần xóa
- Thông tin đầu ra: thông báo thành công và sanh sách còn lại sau khi thực hiện
chức năng xóa lớp.
 Chức năng thống kê lớp
Tác nhân:
Người quản trị .
Mô tả:
Chức năng này cho phép người quản trị có thể thông kể các thông tin bao gồm
như :
+ Khoa có bao nhiêu lớp,trong đó có bao nhiêu lớp đại hoc,bao nhiêu lớp cao
đẳng và bao nhiêu lớp trung cấp,liên thông,apptech.
+ Trong một khóa học có bao nhiêu lớp trong đó có bao nhiêu lớp đại học, cao
đẳng,trung cấp ,liên thông,apptech.
+ Một lớp có bao nhiêu sinh viên,trong đó có bao nhiêu sinh viên đạt loại
trung bình khá giỏi..
2.1.8 UseCase hệ thống quản lý sinh viên
Trang: 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×