Tải bản đầy đủ

Ôn tập về thì của động từ có lời giải chi tiết

Ôn tập về thì của động từ

Bài 1.When I last saw him, he ..................in London.
A.lived
B.is living
C.was living
D.had been living
Bài 2.I come from Canada. Where ............you .................from?
A.do/come
B.did/ come
C.are/ coming
D.have/come
Bài 3.It .............dark. Shall I turn on the light?
A.is getting
B.gets
C.got
D.has got
Bài 4.I ________ to Greece until Sally and I went there last summer.
A.have never been
B.had never been
C.was never being

D.were never
Bài 5.Hey, you ________ at the computer all day. You should really take a break now.
A.have been sitting
B.were sitting
C.have sit
D.have sat
Bài 5.Hey, you ________ at the computer all day. You should really take a break now.
A.have been sitting
B.were sitting
C.have sit
D.have sat
Bài 8.He occasionally _______________ a headache in the morning.
A.has had
B.has
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


C.have
D.is having
Bài 8.He occasionally _______________ a headache in the morning.
A.has had
B.has
C.have
D.is having
Bài 10.I ____________ all the requirements for the job already.
A.am meeting
B.meet
C.have met
D.will meet
Bài 11.I .............................for Christine. Do you know where she is?
A.look
B.looked
C.am looking
D.looks
Bài 12.I .........................along the street when I suddenly heard footsteps behind me.
A.was walking
B.am walking
C.walk


D.walked
Bài 13.Henry....................... into the restaurant when the writer was having dinner.
A.was going
B.went
C.has gone
D.did go
Bài 14.I will come and see you before I ....................for America.
A.leave
B.will leave
C.have left
D.left
Bài 15.Have you visited any European countries? – Yes. I ..............Spain and Italy two years
ago.
A.visited
B.have visited
C.had visited
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


D.will visit
Bài 16.I went to Belgium last month. I ............... there before. It's a beautiful country.
A.have never been
B.had never been
C.never was
D.never been
Bài 17.When the first child was born, they .............for three years.
A.have been married
B.had been married
C.will been married
D.will have been married
Bài 18.Peter … for her wife’s letter since last Friday. Now he hasn’t received yet.
A.was waiting
B.waits
C.waited
D.has been waiting
Bài 19.He said that his mother would be very upset when she ..............that he had lost his
job.
A.learns
B.learned
C.had learned
D.would learn
Bài 20.As soon as I ___ home, it started to rain heavily.
A.get
B.got
C.will have gotten
D.had gotten
Bài 21.We ___ the chance to visit many museums in Paris last vacation.
A.had
B.had had
C.have had
D.have
Bài 22.I ___ on this project for days without success.
A.have been worked
B.have been working
C.had being worked
D.was working
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


Bài 23.Don't phone between 7 and 8. We............................. (have) dinner then.
A.'ll be having
B.will have
C.will have had
D.are going to have
Bài 24.Phone me after 8 o'clock. We .......................... (finish) dinner by then.
A.’ll finish
B.’ll be having
C.'ll have finished
D.’ll have being finished
Bài 25.Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4
o'clock, we.........................................(play) tennis.
A.are going to play
B.'ll be playing
C.will have played
D.B & C
Bài 26.A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. I............................................ (work).
A.'ll be working
B.will have worked
C.will have been working
D.work
Bài 27.B has to go to meeting which begins at 10 o'clock. It will last about an hour.
A: Will you be free at 11.30?
B: Yes, the meeting ..................... (end) by then.
A.will be ending
B.will end
C.is ending
D.will have ended
Bài 28.Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues like
this, he .......................... (spend) all his money before the end of his holiday.
A.will spend
B.is going to spend
C.is spending
D.'ll have spent
Bài 29.Do you think you................................ (still / do) the same job in ten years' time?
A.'ll still be doing
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


B.will do
C.will still have done
D.A &C
Bài 30.Lisa is from New Zealand. She is travelling around Europe at the moment. So far she
has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, she.............................. (travel) more
than 3,000 miles.
A.'ll have travelled
B.will be traveling
C.will be travelling
D.A &C

Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án: C
Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác xen vào. Hành động đang xảy
ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn. Ta chọn phương án C.
Dịch nghĩa: Lần trước tôi nhìn thấy anh ấy thì anh ấy đang sống ở London
Câu 2: Đáp án: A
To be from/to come from somewhere: đến từ đâu đó. Cấu trúc này luôn chia thì hiện tại đơn
nếu chủ thể của hành động còn sống (trừ trong câu gián tiếp). Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Tôi đến từ Canada. Bạn đến từ đâu?

Câu 3: Đáp án: A
Dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói sự vận động, đổi thay của cái gì đó ở hiện tại. Ta chọn
phương án A.
Dịch nghĩa: Trời đang tối dần. Tôi bật đèn lên nhé?

Câu 4: Đáp án: B
Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Hành động xảy ra trước chia
thì quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh sự hoàn tất hoặc kết quả của hành động. Hành động
xảy ra sau chia thì quá khứ đơn, thường dùng trong mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon
as, by the time,… Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Tôi chưa bao giờ đến Hi Lạp cho tới khi Sally và tôi đến đó hè năm ngoái
Câu 5: Đáp án: A
Dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài
đến hiện tại, nhấn mạnh sự liên tục của hành động. Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Này, bạn đã ngồi máy tính suốt cả ngày rồi. Bạn thực sự nên dừng lại ngay.

Câu 6: Đáp án: B
Dùng thì quá khứ hoàn thành để nói một hành động xảy ra trước một hành động khác trong
quá khứ.Động từ “seen” được bỏ để tránh lặp từ. Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Anh ấy khẳng định rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng
tôi biết anh ấy đã nhìn thấy rồi
Câu 7: Đáp án: C
Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói một hành động xảy ra trong quá khứ vào kéo dài đến hiện
tại, nhấn mạnh kết quả của hành động. Ta chọn phương án C.
Dịch nghĩa: Ronnie, lâu rồi tôi không gặp bạn. Dạo này bạn thế nào?
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


Câu 8: Đáp án: B
Dùng thì hiện tại đơn để nói một hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại. Ở đây có trạng từ tần suất
“occasionally”. Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Anh ấy thỉnh thoảng bị đau đầu vào buổi sáng.

Câu 9: Đáp án: D
Should + V: nên, may/might + V: có lẽ.
Ngoài ra có thể dùng thì hiện tại đơn để nói một hành động có tính bền vững đang xảy ra ở
hiện tại.
Ta chọn phương án D.
Dịch nghĩa: Đồng hồ đang chỉ đúng/nên chỉ đúng/ có lẽ đang chỉ đúng.

Câu 10: Đáp án: C
Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời
gian, nhấn mạnh kết quả của hành động.Ở đây có trạng từ “already”. To meet: đáp ứng. Ta
chọn phương án C.
Dịch nghĩa: Tôi đã đáp ứng được tất cả các điều kiện cho công việc rồi.

Câu 11: Đáp án: C
Dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói một hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Dấu hiệu ở
đây là câu hỏi “Do you know where she is?” (“Bạn có biết cô ấy ở đâu không?”). Ta chọn
phương án C.
Dịch nghĩa: Tôi đang tìm Christine. Bạn có biết cô ấy ở đâu không?

Câu 12: Đáp án: A
Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác xen vào. Hành động đang xảy
ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn. Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Tôi đang đi đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau tôi
Câu 13: Đáp án: B
Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác xen vào. Hành động đang xảy
ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn. Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Henry đi vào nhà hàng khi nhà văn đang ăn tối.

Câu 14: Đáp án: A
Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong tương lai, nhưng được coi như một
chuỗi hành động, không nhấn mạnh sự hoàn tất của hành động này trước khi hành động kia
xảy ra. Hành động xảy ra trước chia thì tương lai đơn. Hành động xảy ra sau do dùng sau liên
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


từ “before” nên phải chia ở thì hiện tại đơn. (Các mệnh đề trạng ngữ có when, until, before,
as soon as,… không được chia thì tương lai.) Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Tôi sẽ đến gặp bạn trước khi tôi rời đi Mĩ.

Câu 15: Đáp án: A
Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói một hành động xảy ra trong quá khứ, không rõ thời gian,
nhấn mạnh kết quả của hành động. Dùng thì quá khứ đơn để nói một hành động xảy ra trọn
vẹn trong quá khứ, có thời gian cụ thể (“two years ago”). Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Bạn đã đi thăm nước châu Âu nào chưa? – Rồi. Tôi đi Tây Ban Nha và Ý cách
đây 2 năm.

Câu 16: Đáp án: B
Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Hành động xảy ra trước chia
thì quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh sự hoàn tất hoặc kết quả của hành động. Hành động
xảy ra sau chia thì quá khứ đơn, thường dùng trong mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon
as, by the time,… Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Tôi đến Bỉ tháng trước. Tôi chưa bao giờ đến đó.Đó là một đất nước đẹp.

Câu 17: Đáp án: B
Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Hành động xảy ra trước chia
thì quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh sự hoàn tất hoặc kết quả của hành động. Hành động
xảy ra sau chia thì quá khứ đơn, thường dùng trong mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon
as, by the time,… Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Khi đứa con đầu của họ ra đời, họ đã cưới nhau được 3 năm.

Câu 18: Đáp án: D
Dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài
đến hiện tại, nhấn mạnh sự liên tục của hành động. Ta chọn phương án D.
Dịch nghĩa: Peter đã chờ thư của vợ anh ấy từ thứ sáu tuần trước. Đến giờ anh ấy vẫn chưa
nhận được thư.

Câu 19: Đáp án: B
“say” là thời điểm gốc. “learn” xảy ra sau nên chia thì quá khứ đơn. “lose” xảy ra trước
“learn” nên chia thì quá khứ hoàn thành. So với “say” và “learn” thì “be upset” xảy ra trong
tương lai, mà đây lại là câu gián tiếp nên sử dụng câu trúc tương lai trong quá khứ là would +
V.
Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Anh ấy nói rằng mẹ anh ấy sẽ rất buồn khi cô ấy biết được rằng anh ấy đã mất
việc
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


Câu 20: Đáp án: B
Một hành động xảy ra sau một hành động khác trong quá khứ, coi như một chuỗi hành động,
không nhấn mạnh sự hoàn tất của hành động này trước hành động kia. Cả hai hành động đều
chia thì quá khứ đơn. Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Ngay sau khi tôi về nhà, trời bắt đầu mưa.

Câu 21: Đáp án: A
Dùng thì quá khứ đơn để nói một hành động xảy ra trọn vẹn trong quá khứ, có thời gian cụ
thể “last vacation”. Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Chúng tôi có cơ hội thăm nhiều bảo tàng ở kì nghỉ lần trước.

Câu 22: Đáp án: B
Dùng thì hiện tại hoàn thành để nói một hành động xảy ra trong quá khứ vào kéo dài đến hiện
tại, nhấn mạnh kết quả của hành động. Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Tôi đã làm dự án này được nhiều ngày rồi mà vẫn chưa thành công
Câu 23: Đáp án: A
Dùng thì tương lai tiếp diễn để nói một hành động đang xảy ra trong một khoảng thời gian
xác định trong tương lai. Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Đừng gọi điện trong khoảng 7 đến 8h. Chúng tôi sẽ đang ăn tối lúc đó.

Câu 24: Đáp án: C
Dùng thì tương lai hoàn thành để nói một hành động xảy ra trước một thời điểm trong tương
lai. Ta chọn phương án C.
Dịch nghĩa: Hãy gọi cho tôi sau 8h. Chúng tôi sẽ ăn tối xong trước lúc đó.

Câu 25: Đáp án: B
Dùng thì tương lai tiếp diễn để nói một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định
trong tương lai. Ta chọn phương án B.
Dịch nghĩa: Chiều mai chúng tôi sẽ chơi tennis từ 3h đến 4h30. Do đó lúc 4h, chúng tôi (sẽ)
đang chơi tennis.

Câu 26: Đáp án: A
Dùng thì tương lai tiếp diễn để nói một hành động đang xảy ra trong một khoảng thời gian
trong tương lai, nhấn mạnh sự tiếp diễn của hành động. Ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa:
A: Chúng ta có thể gặp nhau ngày mai không?
B: Có, miễn là không phải buổi chiều. Lúc đó tôi đang làm việc.
Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365


Câu 27: Đáp án: D
Dùng thì tương lai hoàn thành để nói một hành động xảy ra và kết thúc trước một thời điểm
trong tương lai. Ta chọn phương án D.
Dịch nghĩa:
B phải dự một cuộc họp bắt đầu lúc 10h. Cuộc họp đó kéo dài 1 giờ.
A: Lúc 11h30 bạn có rỗi không?
B: Có, tới lúc đó cuộc họp đã kết thúc rồi.

Câu 28: Đáp án: D
Dùng thì tương lai hoàn thành để nói một hành động xảy ra và kết thúc trước một thời điểm
trong tương lai. Ta chọn phương án D.
Dịch nghĩa: Ben đang đi nghỉ và anh ấy tiêu tiền rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh
ấy sẽ tiêu hết tiền trước khi kì nghỉ kết thúc.

Câu 29: Đáp án: A
Dùng thì tương lai tiếp diễn để nói một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định
trong tương lai. Ta chọn phương án A.
Chú ý: Không chọn B vì như vậy nghĩa là tại thời điểm “in ten years’ time” hành động “still
do the same job” mới bắt đầu xảy ra.
Dịch nghĩa: Bạn có nghĩ rằng mình vẫn sẽ làm công việc này 10 năm nữa không?

Câu 30: Đáp án: A
Dùng thì tương lai hoàn thành để nói một hành động xảy ra trước một thời điểm trong tương
lai, nhấn mạnh kết quả của hành động.ta chọn phương án A.
Dịch nghĩa: Lisa đến từ New Zealand. Cô ấy đang đi vòng quanh châu Âu tại thời điểm
này.Đến giờ cô ấy đã đi được 1000 dặm.Tính đến cuối chuyến đi cô ấy sẽ đi được hơn 3000
dặm.

Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết
Email : anhdungdevelopment@gmail.com
SĐT : 0982.563.365Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×