Tải bản đầy đủ

xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy

Luận văn tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN TẤN PHONG
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Tân Mai
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết, công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy chiếm vò trí rất quan trọng
trong nền kinh tế nước ta. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp và dòch vụ khác, nhu
cầu về các sản phẩm giấy ngày càng tăng, thu hút nhiều lao động tham gia, chính vì vậy ngành
công nghiệp này không thể thiếu được trong đời sống của người dân.
Tuy nhiên, lượng nước thải do ngành công nghiệp này thải ra mà không qua xử lý đã ảnh
hưởng trực tiếp đến môi trường nước. Độc tính của các dòng nước thải từ các nhà máy sản xuất bột
giấy và giấy là do sự hiện diện một hỗn hợp phức tạp các dòch chiết trong thân cây bao gồm :
nhựa cây, các axit béo,lignin … và một số sản phẩm phân hủy của lignin đã bò clo hóa có trọng
lượng phân tử thấp. Nồng độ của một số chất từ dòch chiết có khả năng gây ức chế đối với cá. Khi
xả trực tiếp nguồn nước thải này ra kênh rạch sẽ hình thành từng mảng giấy nổi lên trên mặt nước,
làm cho nước có độ màu khá cao và hàm lượng DO trong nước hầu như bằng không. Điều này
không những ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của sinh vật nước mà còn gián tiếp ảnh
hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.
Hiện nay, hầu hết các nhà máy giấy đều chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc nếu
có thì xử lý không đạt tiêu chuẩn thải ra nguồn tiếp nhận, Công ty giấy Tân Mai là một trong số
những nhà máy đó.
1.2 MỤC ĐÍCH
Với hiện trạng môi trường như vậy, vấn đề nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý nước thải

cho ngành công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy là hết sức cần thiết. Đề tài này được thực hiện
nhằm mục đích nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý thích hợp, khả thi cho một trường hợp cụ
thể, đó là Công ty giấy Tân Mai.
1.3 PHẠM VI
Việc ứng dụng công nghệ xử lý chung cho một ngành công nghiệp rất khó khăn, do mỗi
nhà máy có đặc trưng riêng về công nghệ, nguyên vật liệu sản xuất, … nên thành phần và tính chất
nước thải thường khác nhau. Phạm vi ứng dụng của nghiên cứu là xử lý nước thải Công ty giấy
Tân Mai đặt tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
1.4 GIỚI HẠN
Quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp có một số giới hạn như sau :
• Thời gian thực hiện ngắn.
• Khả năng đầu tư hệ thống xử lý nước thải của Công ty.
• Diện tích dùng để bố trí hệ thống xử lý nước thải.
SVTH : ĐẶNG THẾ CƯỜNG Trang 1
Luận văn tốt nghiệp GVHD : NGUYỄN TẤN PHONG
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Tân Mai
1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Trên cơ sở thu thập thông tin, sưu tầm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu và đề xuất công nghệ
xử lý nước thải cho Công ty giấy Tân Mai, có thể tóm tắt các phương pháp thực hiện như sau :
• Phương pháp điều tra khảo sát.
• Phương pháp tổng hợp thông tin.
• Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải.
• Phương pháp thực nghiệm.
SVTH : ĐẶNG THẾ CƯỜNG Trang 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×