Tải bản đầy đủ

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho “ Khoa Ung Bướu –Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

 !"#!$!%&
'()*!+,-,./& 0"1
!+,-'234%!%5$6$47
/8-590:58,.5;  55,-02<=>5!?
!<2@AB!%;( -!%&"CD!E !%
&.&+F0!% ,GE+
2!@.!E8';(& "
H!%I8'' -!%&J1KL
K H 1MN,36'!O85,B
AP3AP%!%@!?!Q.QR'S;T
 & U,@"
I,-)83!O8,BTBE;/2,BAP
3E4@VIW"XYI84@&85!'@!O8
EQ!?!F"I-@'@Q!?-Z3;@
8*[..\!4!'-@]P:,,$5.04A
'S:.' &!4@!E]&8^"H3@Q
-$!F,B_;/);8E4@"`<2/U"
M58a9bcdc
W]B 

 ]H9# 
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 1
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
efghijk hlkfmnopflhfqkfrnHsInC
ItukefghKvhf1fwn 0xIBAxf.0y
xxxxxcxxxxx xxxxxcxxxxx
1Vh&  x .
fsCHz{vI|IkfsX
f*],]V]H9# 
0Vca
b
18Vbccaxbcdc
Vh&  } ."
d"I]!%VI'' -!%:&&$KSx
K H M
b"h8,- ;!4V
~"A804@'8V
xk &35020U8B*0U8!*
&,-8"
xI2; 52;•6!*,U"
xI08,U!O!]:&"
xh*8@';(!%:&"
xI8*!+-Q]•
xI8'' -&$70$U"
xI*8';(0DVI]25*;D
€"h8;/!O!O(V
xK/•‚;f11&$4d"
xK/•‚;f11&$4b"
xK/•‚;f11&$4~"
xK/•‚;f11&$4€"
xK/•8Z0!‚ -f11
xK/•,U!O@]G!+-AP,."
xK/•,U!O4d70"
a"h8;APVI"WXfnYƒIti"
„"@ DVcb…bcdc
†"@ DVc€…c„…bcdc"
I&);&
@"""""""8""""""""9bcdc
I‡ItuˆkKlC‰ kvwHŠfu‹k#Œ
•1G5Ž*]•


Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 2
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
hUd
k‹IfsH•h‰kIt‘f1fwnkKu‹
KsfHsijk
d"d"k ,U%&3""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""a
d"b"’“ Z0!‚!%:.;S""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""†
d"~"k % -!%:&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""†
d"€B*0U8!%:&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""d„
d"aB*&,-8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""d†
hUb
Iƒfh”K•kfsI5h”K•k–C
b"d"I ,-@% E'7;Q""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""bc
b"b"I2; """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""b€
b"~"I2;•""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""€€
b"€"I6!*,U""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""€„
hU~
Ifif—XHiIƒfIwvW˜{•fwi1f‰k1fƒ
~"d"B*,U!O!%:&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""€™
~"b"I89,7';(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ab
~"~"IT&,7.E&3""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""aa
hU€
IƒfhfgCvšHiIf›IKœhfwfsIf|k
€"d"B*?,/<7"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""a„
€"b"B*';( -!%:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""„d
hUa
IƒfIwvIf›Iuk|kkn5uk|kk5If‰kkHih•Xk
Iu˜
a"dI8''!+-,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""„†
a"b"I8''!+-$5&$70$U"""""""""""""""""""""""""""""""†„
a"b"dCD!''""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""†„
a"b"bhU,=G@'8]$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""††
a"b"bI8'!+-$70"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""†™
a"b"€I8''!+-y&$ ,""""""""""""""""""""""""""""""""žc
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 3
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
hU„
IŠ”CHi1fŸ1f–hfwfsIf|k•fwi1f‰k1fƒ
"IŠ”C
„"d"18 %'O""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ž„
„"b" =E'O!-,S¡+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ž„
„"~"h8O2@O""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ž„
„"€"h8; 080]2';(]2""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ž†
"ghKzHi1fŸ1f–dcc
hU†
Xfu˜kv¢X£IfsIf|k•fmn1f‰k1fƒ
†"dXU8Z0!‚A$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""dcd
†"bXU8Z0!‚A."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""dcd
†"~XU080Z0!‚!+-,5!+-$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""dcb
1›I—dc„
IisIfnC1f wdc†
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 4
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
hUd
k‹IfsH•h‰kIt‘f1fwnkKu‹
KsfHsijk
d"d"k‹Ifsh‰kIt‘fV
d"d"d"k ,U%&3V
1;;  M=!(_db€f/X:5)f/h25
I0-M"I;&3:€4d„5~5A ‚
;<2@ABVI4•d•¤I4•b5~5€•¥~c<„„5ž¤~<„†5d<~c¥™c€„
b
"
d"d"b"K/•‚;E&3V•<Q=;/••
d"d"~"h7yE&3V
K/d"d"h8&,-%A %
I&,-
I4
hS90:
# 
0:
•
b

h%

••
I4d
X:8d bd"c
a5a
X:8b bd"~
a5a
X:&0^ b™"d
a5a
X:!%6d ™"†
a5a
X:!%6b<b0: db"€<b
a5a
X:!%6~ bd"c
a5a
X:!%6€ b™"~
a5a
X:!%6a da"€
a5a
X:'.!%( d€"~
a5a
X:8@E d€"~
a5a
X:80D bb"d
a5a
X:Yh b„"€ a5a
W/•`<¦`@• db"€ a5a
X:fQ
b„"€ a5a
f!%(<.( †„"ž a5a
X:;8,“ db"™
a5a
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 5
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
I4b

X:X:=d d™"d ~5„
X:=b d€"€ ~5„
X:K8W“ da"„€ ~5„
X:!%6 d€"€ ~5„
X:,0Q b™"„ ~5„
X:0Q b™"d ~5„
XXX:; y<b0: a„"€<b ~5„
X:8 d„"ž ~5„
X:E bž"a ~5„
X:8 dd"~ ~5„
X: ,Rd d™"c ~5„
X: ,d d™"c ~5„
X: ,Rb ~a"† ~5„
X: ,b ~a"† ~5„
X: ,.b<b a„"€<b ~5„
I4~
X:E d„"d ~5„
X:8 bd"™ ~5„
X:=d da"c ~5„
X:K8W“ d„"d ~„
X: , ~a"† ~5„
X: ,R ~†"a ~5„
X: ,.b<b a„"€<b ~5„
X:=b dd"~ ~5„
I4€
X:; y<a0: a„"€<a ~5„
X:<§GADD;• ™"~ ~"„
X:,.9 db"c ~"„
W/ ž"d ~5„
d"b"’kfrnHsh¢X£I•fmnIe1fwnkKu‹
KsfHsijk
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 6
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
H  !$•"H3@5=
0-M¨7;S.]&+&&!F
,."H Z0!‚ -!%:.;  !% 7@'U
!2@0%+©; 2!'8; 5*4&+
,.!6=&5©88; 2@6$6</@
;  "
d"~"k‹IfsH•fsIf|k•fmn1f‰k1fƒV
d"~"d"18 %!%&V
%&*]S80U0805&
 ';(!6.&+&0F0& ,/<75
';'‚ !-+" DA@3 !&
4!%=S@]45 -!%&:0/R!&
&!$T!(=S)!(!$"K].!$540/y
G!'7!%;/ !,.E&5-'!O,B&F0
EA:&"
d"~"b" =E.8&+V
I.8&!F;6(;= !5!•U!-5-!5!
,.O!7!.5!O"h8!.F]E&,•8!
+)3& ,/<7"
d"~"b"d" =E !V
 !;]U6+&R=~†
c
h"6$!F !@
+&,/, F"I;7ª/+,/,
F %UF U64!6A@3=~†
c
h"H@F A
\@40//&+&<)\;%‚;]U6
+;b0US@% V!-5;S<."
Y]S7@+7@/8A«(,-&
+&$ !

¥bb¬b†
c
h"
d"~"b"b" =E!•U!-V
•U!-E&-!F;®5&;?-
¯dcc®5&;?-¥dcc®"•U!-E&@'-)@'
!(F •;@U)

\U6+&"Y]S
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 7
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
7@+,•/7@A«(,-&+&$!•
U!--¥„c¬†a®"
d"~"b"~" =E-!&V
I;'-!&95F /\U6;!-
;;@U!%9F."Y]S7@+,•/7@A«
(-!&<)/c5ba…,"
d"~"b"€"O!87!."
1&$87!.'° 3$,•$/
=!',S^Q+"CS!8.E±7@;/
775O!E$&5+'0<yE+53
.,S^Q""""
h87!.;O87E@',VKD5hw
b
5Ww
b
5f
~
5h>
 I@87!.$%]B'8&3A2AD7
!.0T;'7!$hw
b
A+/)83&70"H3'
²!%+E@')2!'O!hw
b
"
d"~"b"a"OV
+08 + 2AB$!O
32@U6,•,@,D05$62@,-; V,Q,,5;OO2@8
-.8'08"O8!%!' 4"C‚8!O
$6/=!'S!0& ‚!U/U2@,B
$(+"
H3@!O]•)*&6;^)'' -
!%:&"
d"~"~"X2. -!%&V
h$%802. -!%&5=!2@E@',•3;@b
802.@AV
xX2.Q)83@% R&&7.A;-
UE8@.V -!%.B'0•&)7/.
•5 -!%.8'0•)7/.•"
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 8
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
xX2.Q870&.!?)<§G&4
!%³ -!%25 -!%0285 -!%:
D;"
d"~"~"d"f -!%&B'0V
xf -!%&B'0 !$&0:!F
.B'0;A;-U•A.•E8@."#;-U$6!‚
@0:4!%• -!%D;•‚A;-U!F!‚
0:!%!+-AP&• -!%028
‚2•5=!2@$6,§AD8.8@!%V
xC8@!%§,TV7/8;0E8@!%:!‚^8@"u
!6V*5A«Z0!‚"F!60/!D+!‚8@]7²)58@$
9,7.^"
xC8@!%8+V8@!F02b/V/•A
•5/+•A•"C/O@%-$
SA;-U•A.•]:*-.³/+_O
-$SA•A$•]*-$"C8@!%.@
+$9,7.^"
f3d"dV%:b/
xC8@!%A.E-V-•-.•$6!‚!S
‚Q5&-+•-$•".8@@$9,7.\^"
xC8@!%HtHV%7.8@HtH-8@.8+“
O/V/+/•O%-$A;-
U).•"WB8RHtHA.8+VHtH%A%
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 9
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
R-+
0´07
  •dcc  %  A
7RA$
A.•"

Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 10
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
f3d"bVWU!O@]GHtH
H3@-+$6!‚]$4!6' &
!% 8;&-U"8@!%HtH$
 /9 @!T&,7.; @!T4,-! 
708@´5]-!)@E8@´@!TF&7.
©@!T"F!6-AP&7A]$6:_4F
&7..08@%U"
h8.8@!%6]$!‚!6V1&0:+).
-.!Fy)A..T0:"“§E
0:!$5,•&$&U=0:]+_
A.8@!% -B'0@&4!%&
$%+•0: 50:E"""•"
xC8@!%@]DVC8@!F!‚0:4!%5$.&
4!+AP&.8 T"u!6V y&
0:!%:yF&U+O!)A.
T0:• -!%028‚2•"F!6!+-
$O%$/9@%/."H 8';(
D$6;&‚;"18;8@0/'F0
808;".8@!%@]D+$9,7.\
"
d"~"~"b"f -!%&8'0V
f -!%:&6.; -!$D
8@.&B'0<§G&.!'/†

h"W!$
!FAPQ!+-$;*8 !'8A!T *8
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 11
ỏn tt nghip Khoa cụng ngh Nhit - in Lnh
àhnf!6<ĐG &"@ -@,ĐAD
7/."
f -O8';(,V
xhD8@.hQ"
xI80/ !-8@Q/ ;"
xKU/
xKU.4
xK3?=70;T,
xf -<ĐG
xh8A.àhnf
d"f -!%&8'0V
"f -!%V
f3d"~WU!O@]G -!%&8'05=!2@
.\;3;-UE8@.8@,/<7.ảQhQ@6!
APnf!0:!%àh!0:!%
).!6.&O.)@.;3;-UE8@."H@
.B :4&'0<y&+]*
!%&8'0 !%."

f3d"~VWU!O@]GEảQhQ"
Lờ Vn Din - Lp 05N2 Trang 12
FCU
nf
ảnI`t
hf`t
Nổồùc laỷnh
Vn phoỡng
Khọng khờ họửi
Khọng khờ cỏỳp
Nổồùc laỷnh
Thaùp giaới nhióỷt
Bỗnh giaợn nồớ vaỡ
cỏỳp nổồùc bọứ sung
Khọng khờ tổồi
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
I -!%&8'0$!+-AP&+
@,§AD; 080@!TF&.!6!%_0D/9
,7.0F0@]4,§AD"
¤u!6E!%8'0nfVh$!F&U\
+]&&!%,.U"H3@ !%
nf@]A!6!%0:!&+.!•0:*05
0:95"""•"
¤F!6Vh4]!+-AP&50:!‚nf5 --
$O%"
14,=7%!&58@..!';(70
$‚U,•!nf!6!-$&"f‚,§AD8@
.%y@$,•70nf5µh"
I -!%&8'0 ,§ADµh•OA
-$8).•7@3µh!‚@0:]&$ --
AP&5!$!6"F.&E!!F!F
&U\+0:]!,.&0:/"
H3GA@_]Aµh0:!%$+.!•0:E5
0: """•"'&34!%/0:!&+0:
+3],§AD -!%&8'0/nfµh"
;"f --V
¤u!6E ,§AD-, A-AP&V.!F
²)E&33-^"fU§ -!%-.
&;(2@5/.!+-$AP&$/.</@
"
¤F!6E --VI=B]8!+-AP8µh5
!6Z0D+A -70-O5
8@=BE)8µh,•!O!%3%A!+!\8@
.)8µh%8@.,•U!-;]F70
8µh©!O!%"
b"f -!%8'0=V
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 13
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
ˆ!2@.!F.;3;-UE8@.•¶hx·QQ•
O0;O0!6.&O!F;Uy%8@."
@.B :4=$'0<y&]=!2@*
 !%&8'0="1&..+).!&
4!%5&O\&!%+).O!;O±
F0&U7@\+"
¤u!6Vh$/9.&.‚$$!SU53@
.@+A802<=,/<7"
¤F!6Vh7.;O00S.0Unf5µh"
d"~"~"~"f -!%&250285D;V
d"f -!%2V
f -!%2 -!$_$;0<§G&
!6.A:&.70%&4!%
"f3d"€V&U\+yd&84
!F;O,!$&!F<§G<§G~.
&.O+).€ --AP&aT0:†)
8 T„"1&0:!%+).Oddy) /™
!+-Ož50*;Ddc04/)§/db504:
.;Ob"
¤u!6E 2Vh_4;0<§G&%0:
!%]8';(/5' !F‚;;-8@"
¤F!6Vh_.A:&$.8]&!80S
!F%@]48E80:4!%5 -$!+-AP
&A]&5]]0% '.-9
F).$@U2@/."
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 14
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

f3d"€Vf -!%&2
d"h§7@$"b"KO:"~"';(<§G&"€").70$."
a"+-$.700:" „"C T"†"0:="
™"C y"ž"+$O"dc"I';(*;D"dd"Y.y"db"h§/$"
b"f -!%028V
f -!%028VI!$_$;0<§G&•$5
.•.A:&&4!%"
¤u!6V&<§G!y@]4E\&4!%5 -
!+-&]; ±&!%5]$@U2@
/."
¤F!6V±U!%4 -]]0!454‚
;!‚%';("
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 15
1&
Ud
1&.
b~ „
†
™
db
dd
€a
„
†
™
dc &O
ž
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
~"f -!%D;V
f -!%D;Vf -_$8AD&[0
&!F.B'0@.&4!%"
d"€"¸nhfgXfu˜kv•fmnhfwh‰kIt‘fV
Y 02!‚!6E\. -!%:&57@
 -!%:&HtH!80S!FR@]4E&]
* -HtHKLK H M"
hU,=*V
xCA$0´0Z0!‚%A.%&,78"
xIT9,7.E8A.•A•0´0@!T/
•ac¬d~c•®&,7.E8A$•wA•"
xI@!T&,7.A«A+@!TF&74
-&)@!T-!)@E;;'4"
xh&3:$%0:]±0:.!!05] 
Z0!‚HtH70F0 /%! ©' -!&
3890:&.!y"
xC‚8+ -!+-,$^]0F0&3
45!O+$ --tQ¹Q]A«AZ0!‚!+-"
HR!6]5y*HtHF0G7"
d"a"hfgIf‰kW|IƒfIwvV
I&,-8=!2@ !!•U!-E&0:
4!%+"
d"a"d"h*&,-8;]+V
 !!•&+G 

5-

"I.8E&
+!F;6(;!6]!O(&•"h*&,-8
+0D$5.70!%"7@QIhHa„™†x
džžb,V
K/d"b" !!•8+
f -  !

5º
c

•ϕ

5º®»
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 16
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
f -70V
C¨
C!&

<


ϕ•
<

ϕ•


f -70V
C¨
C!&
c5a•
<
¤
;
<

c5a•

¤
;


c5aºϕ•
<
•¤ϕ•
;
<
•»
c5aºϕ•

•¤ϕ•
;

•»
f -70V
C¨
C!&

;
<

;

ϕ•
;
<

ϕ•
;


I!$V

<
5

 !7^7@ !-95!yd~¬da"
ϕ•
<
•5ϕ•

•!•U!-S !7^7@ !-
9"
I@]5A @8,- @=H $]$67@;
ϕ•
;
<
•ϕ•
;



;
<
5
;

 !;3E8$7.79"
ϕ•
;
<
•ϕ•
;

•!•U!-S !;3E8$
7.79"
f -!%&.K H * -70]8&
,-8*,V
C¨V

¥
;
<
5-

¥ϕ•
;
<
•"
- -!%:&705.M8$78„
!$QXxbºd»$8&,-V
 !V 

¥
;
<
¥~€5a

h
•V -

¥ϕ•
;
<
•¥†„5a®
I!O(xA$V

¥dc~5†ž¼…
A

¥b„5ž†…"
d"a"b"h*&,-80:V
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 17
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
d"a"b"d" !!•V
 !!•U!-E&0:G 
I
5ϕ
I
S.
8E&0:!F;6A«;!6IE&•"H 
*8(
I
5ϕ
I
0D95=H $$
$."H *&,-8,V
¤ !V
I
¥b™¬~c

h5 !+

½~„

h

I
¥b€¬b†

h5 !+

¯~„

h
¤•Vϕ
I
¥~a¬†c®"
I;/b"~…ºb»…b†5!-&.;3+*V
 !V
I
¥ba
c
h
•Vϕ
I
¥„a®
I!O(xA$V
I
¥d~5cb¼…
A
I
¥a™5ba…"
d"a"b"b"h*-!&0:V
h*Q !&80:"' !0:70
4*-!$^8U67% 5Q;/b"aºb»S !
0:
I
¥ba
c
h*¾

¥c5„…,"
d"a"b"~"h*!O0´00:V
O$/=!'.8S!0& E
+"CS!/=!$ª& @ªS
9E0:"
IQ]•!%  E+V
x F&,.d+± +V 
@
 ¥~c ÷
ac
~
…"+"
x O80:B!‚8@V
¤10DD&V€c÷acAK"
¤X: V€a÷acAK"
¤I.B!‚8@Vac÷„cAK"
xh8B;'05¶h580:²0/!Fy/&
;,-!T&¥a÷dc4
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 18
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
I;/b"„ºb»SS9E0:;  !F!OB!.
0´0„cAK5]*acAK"
d"a"b"€"F&U470V
ˆ!2@8,.]!6!88S!&«ABO!hw
b
$
&"•&$7!.&$+y-•
F&U470d+d+H
1
!F<8!(V
H
1
¥H
hwb
…•¿x•5
~
…"+  •d"d•
I!$V
¤H
hwb
VFhw
b
A+/Q
~
…"+"ˆ!2@*+
!![Q;/b"†ºb»!FH
hwb
¥c5c~c
~
…"+"
¤¿VO!hwb0´05®6Q;/b"†ºb»*V;¥c5da®
¤VO!hw
b
&&+<)5®65*¥
c5c~®
hUb
Iƒfh”K•kfsI5h”K•k–C
•À•"I816 \V
Y¥ΣY/¤ΣY¤ΣY•1…•
I!$V
ΣYVIT \;]&3 •1…•"
ΣY/VF /A+58,85';( •1…•"
ΣYVF @%A;S<.‚+ •1…•"
ΣYVF @%)'7;Q•1…•"
I!$V
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 19
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
x ΣY/¥ΣY/
"+
¤ΣY/
",
¤ΣY/
";
¤ΣY/
"+
VF /A+ •1…•
¤ΣY/
"hW
VF /A',8 •1…•
¤ΣY/
";
VF /A';(  •1…•
xΣY¥ΣY;<¥ΣY;<
"
¤ΣY;<
"§
 •1…•
¤ΣY;<
"
VF ;S<.)8 •1…•
¤ΣY;<
"§
VF ;S<.)§ •1…•
b"d"IƒffsW|Itš•fsIhqn1›Ih•Knwhf`V
b"d"d"h7yE'7;QV
1K!F<2@AB7yE'7;Q,V
xW7yE@';]&-´0$8.%"
¤I+F0!-4 V
• %8.QQA@a
¤I+F0!-,4V
• ˆR$0;]&,^A@dac50]$0Rbc$8
.@A@~"
• XA$0R<9!F,U&Z"
xI+;QVX4+'0<yB'0&;]<2@;.
A@bcc$8R:+&'0<yB'0&+A@
dcc$8R!%!F,U&Z"
x1Z0§,T-Z52!O5A@„
&50;]$Q."
b"d"b"o8!( ,-@% E'7;QV
"k/,§80:!F<2@.!',84!F!%&5
80:4A!F9880:=4]]&$T7
 R80:"#@T7 80:3_$
80:=4A""
;"o8!( ,-@% '7;Q+4V
h&SV
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 20
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
¥

++
Ti
i
N
αλ
δ
α
dd
d
=
•tt•t
d
I
∑++
5¶…
b
"1•b"d•
I!$V
x

Vf ,-@% E'7;QS5¶…
b
"1
xt

¥d…α

V =/\;%‚8!'&+5
b
"1…¶
α

Vf ,-^ ;]E'7;Q5¶…
b
"1
t

VXD,B'0<yR8&+"
¤'8'0<yB'0&+V
α

¥b~5~¶…
b
"15,@t

¥c5c€bž
b
"1…¶
¤'8'0<y8'0&+&)&
!%V
α

¥dd5„¶…
b
"15,@t

¥c5c™„b
b
"1…¶
xt
I
¥d…α
I
V =/ R8&5
b
"1…¶
α
I
Vf ,-^ ];%‚;]E'7;Q5¶…
b
1
H38U3α
I
¥dd5„¶…
b
"15,@t
I
¥c5c™„b
b
"1…¶"
xt

¥δ

…λ

V =0 S5
b
"1…¶
δ

VK%A@E0 S'7;Q5
λ

Vf ,-AP E0 S5¶…1
H3 =/ t

t
I
0D'7 ]$6
0Vt

¤t
I
¥t
d
* =/ "187@V
t
d
¥c5dbžd
b
"1…¶8'0<yB'07@t
d
¥c5d†b€
b
"1…¶8
'0<y8'0"
b"d"b"d"I ,-@% E+;V
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 21
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

líp g¹ch dµy 200mm
líp v÷a t« dµy 10mm

f3b"d"1'7+;
x1+;<2@;.A@bcc
h$λ

¥c5a™d¶…
w
h5K/~xda…ºb»…„†
xI]b0RA@bc
h$λ

¥c5ž~¶…
w
h5K/~xda…ºb»…„†
W@

i
R
¥

i
i
λ
δ
¥
=+=+
ž~5c
cd5c
b
a™d5c
b5c
b
vt
vt
g
g
λ
δ
λ
δ
c5~„a†
b
"1…¶"
¤'+'0<yB'0&+3V


¥
=
+
=
+

~„a†5cdbžd5c
dd
d i
RR
b5cbd¶…
b
"1
¤'+'0<y8'0&3V


¥
=
+
=
+

~„a†5cd†b€5c
dd
d i
RR
d5™a™¶…
b
"1
b"d"b"b"o8!( ,-@% EV
-843*A@„
h$λ

¥c5†a„¶…"15K/~xdaºb»
W@t

¥
†a„5c
cc„5c
=
k
k
λ
δ
¥c5cc†ž
b
"1…¶
¤1§'0<y&+]V
I$Vt
d
¥c5dbžd
b
"1…¶


¥
cc†ž5cdbžd5c
d
d
d
+
=
+
k
RR
¥†5bžž¶…
b
"1
¤1§'0<y8'0&
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 22
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh
I$Vt
d
¥c5d†b€
b
"1…¶


¥
cc†ž5cd†b€5c
d
d
d
+
=
+
k
RR
¥a5a€„¶…
b
"1
b"d"b"~"f ,-@% E4V
C8;]&A@c5da54;.A@c5cdb50.$A@c5cd"

f3b"b"1'7E4
xK]&-´0$Vλ
;
¥d5b†ž¶…
b
"15K/~xdaºb»
x0.$Vλ

¥c5b~~¶…
b
"15K/~xdaºb»
x0§8=0]$Vλ

¥c5ž~¶…
b
"15K/~xdaºb»
W@

i
R
¥

i
i
λ
δ
¥
=++=++
b~~5c
cdb5c
b†ž5d
da5c
ž~5c
cd5c
tc
tc
bt
bt
vt
vt
λ
δ
λ
δ
λ
δ
c5d†ž
b
"1…¶
¤I4'0<y&+V


¥
=
+
=
+

d†ž5cdbžd5c
dd
d i
RR
~5b€a¶…
b
"1
¤1%4E44V


¥
=
+
=
+

d†ž5cd†b€5c
dd
d i
RR
b5™€a¶…
b
"1"
b"b"Iƒfh”K•kfsIV
b"b"d"hU,=G@'V
b"b"d"d" A8@$';(! ^Y
d
V
 @!FT8&,7E8';(58@$."H3!2@
;  ]8';(8@$=!2@E@'8@58@¹<500@5
8@'58@D00ox)58@A!6T>
Y
d
¥
!
∑X5¶•b"b•
XV&,7E8';(!?]8@5¶"
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 23
B]&-´0
0.
0R8
Đồ án tốt nghiệp Khoa công nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

!
Vf ,-8!!O+"h*
!
¥c5™
C8@V~ac¶
C8@ Vdcc¶
C8@¹< Vdcc¶
I Vdba¶
C8@D00Vaccc¶
C8@A!6TVdacc¶
H@VY
d
¥c5™∑X5¶
b"b"d"b" /\8O,82.Y
b
V
F /AZ0,8%+F0'04!86
Z0,88.!¨! &+!¨A2@$©!¨ª)34
'9F! ,•;' "ˆ!2@_A;$!¨ª)5
)8308,8,•!T ;S<.5!-AP &+<
)"
f )/Z0,8E!¨ª)V
xba®9F!4;')9
xba®!F08AA. 
xac®AA.!-AP 
Y
b
¥
đt
η
")
,

,
51¶•b"~•
š]4&,7',8d
b
A ,!-;  )
, 
¥dbÀdc
x~
¶…
b

µ
W
V# ,5
b


đt
η
Vf ,-8!&!O+"I;/~"~…ºb»…~ž$
đt
η
¥c5a"
H@VY
b
¥c5a"db"dc
x~

,
¥„"dc
x~

,
5¶
b"b"d"~" A+/Y
~
V
I)83&70.!U6+^ 5F A+
/0D.85S!!5&+&<)5S
T""" A+/Ob04V04/B'0&5*
  ³048;@U];%‚A5F @/&
+&9Q0E&&9 !E
Lê Văn Diện - Lớp 05N2 Trang 24
ỏn tt nghip Khoa cụng ngh Nhit - in Lnh
&*F 5TbF @*F 04A
+/"
1!$F /A+V
Y
~
Ơ
t

"dc
x~
"")5ảb"
I!$V
V,-+0:5Ơ
i
F
b"a
HV02;-+5Q;/~"bbằ
àVA E&!%:
b
)Ơ)
ã
Ô)

V F04A+/"I;/~"bằ

t

Vf ,-8!&!O+"I;/~"~bằ5
t

Ơc5
H@VY
~
Ơc5"dc
x~
"")5ả
b"b"d"" A,/0Y

V
IT7 A.@_$8< 058@"!$5&
!%:+<@]]D$!!8,/0$ !
U !0:"h3'+F0@$6;^)T7
@Y

Ơc"
b"b"d"a" /\;%';( Y
a
V
'&!%:$';(!T 5.:,=5'
;(,7@5-APU""3$]T7 \;%$0:"I]B'
</@3!%:38';(@+\.!"#@+
F0@Y
a
Ơc"
b"b"d"" A;S<.+0:Y

V
-8 !5)9$+57%ă
8Z@Z5A!$ FA;S<.+@%)'7;Q
7"F @0D+!;S<.+]
0'7;Q/9/ ;S<.E;/2'7;Q"I
8!% '7;Q^5/9/ 3
F;S<.@%A!$ !"
1Z'];%'7;Q!$+!;S<.7
!(3S+!7@F @%%@ê
Lờ Vn Din - Lp 05N2 Trang 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×