Tải bản đầy đủ

BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

tính toán tờng vây dài 22m
I. Tính toán biện pháp thi công tờng chắn :
I.1. Công thức tính toán áp lực của tờng cừ:
áp lực chủ động:
p a = (h + p )tg 2 (45 o / 2) 2ctg (45 o / 2)
áp lực bị động:
pb = (h + p )tg 2 (45 o + / 2) + 2ctg (45 o + / 2)
Khi có tính toán tới mực nớc ngầm thì thay bằng dn đợc tính bằng:
( 1) n
dn =
1+ e

Và áp lực nớc cũng đợc tính đến:
pn = nh
Trong đó:
h là chiều sâu đang xét của hố đào
Siêu tải p đợc tính toán là 1 T/m2
I.2. Các giai đoạn thi công :
a. Giai đoạn 1 (Đào đất đến cốt sàn hầm 1):
b. Giai đoạn 2 (Thi công sàn hầm 1 và đào đất đến cốt sàn móng):
c. Giai đoạn 3 (Thi công cục bộ từng đài và thi công sàn móng):

II. Tính toán Tờng barrette 600 sâu 22m cho từng giai đoạn thi công :
II.1. Kết quả tính toán đào đất đến cốt sàn hầm 1:
a. Sơ đồ tính toán:


b. BiÓu ®å m« men:

c. BiÓu ®å lùc c¾t :


d. Biểu đồ chuyển vị :

Chuyển vị lớn nhất tại đỉnh tờng là 14.2 cm
II.2. Kết quả tính toán đào Đào đất đến cốt sàn móng :
a. Sơ đồ tính toán:


b. BiÓu ®å m« men:

c. BiÓu ®å lùc c¾t :


d. Biểu đồ chuyển vị :

Chuyển vị ngang lớn nhất tại đỉnh tờng là 11.7cm
II.3. Kết quả tính toán giai đoạn 3 thi công cục bộ từng đài và thi công sàn móng:
a. Sơ đồ tính toán:


b. BiÓu ®å m« men:

c. BiÓu ®å lùc c¾t :


d. BiÓu ®å chuyÓn vÞ :

ChuyÓn vÞ ngang lín nhÊt t¹i ®Ønh têng lµ 11.7cm

Bè trÝ thÐp 28a100 cho ®o¹n tõ cèt -11.750m ®Õn hÕt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×