Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................1
LỜI CẢM ƠN.....................................................................................4
LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................1
CHƯƠNG I
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI.....................................................................................................3
1 Nguồn vốn của Ngân Hàng Thương Mại...........................................3
1.1.Vốn chủ sở hữu................................................................................3
1.2. Vốn huy động..................................................................................3
1.3. Vốn đi vay.......................................................................................4
1.4. Vốn khác.........................................................................................4
2. Các hình thức huy động vốn của NHTM..........................................4
2.1. Phân loại theo thời gian huy động..................................................4
2.2. Phân loại theo đối tượng huy động.................................................5
2.3. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi của khách hàng.......................6
2.4. Huy động vốn bằng phát hành các giấy tờ có giá...........................6
3. Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM.....................................7
3.1. Biện pháp kinh tế............................................................................7
3.2. Biện pháp kỹ thuật:.........................................................................9
3.3. Biện pháp tâm lý:..........................................................................10

4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn........................11
4.1 Nguồn vốn tăng trưởng ổn định về số lượng và thời gian :..........12
4.2 Nguồn vốn có khả năng đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh
của ngân hàng :...................................................................................12
4.3 Chi phí huy động vốn ...................................................................12
5. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn............................13
5.1.Nhân tố chủ quan...........................................................................13
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
Chuyên đề tốt nghiệp
5.2. Nhân tố khách quan......................................................................14
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐÔNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á ...................17
1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Nam Á...............................17
1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển ...................................17
1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Nam Á....................19
1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua
.............................................................................................................26
2. Thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông
Nam Á ....................................................................................................34
2.1 Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế.....................................34
2.2 Huy động từ tiền gửi dân cư:........................................................36
2.3 Phát hành cổ phiếu, trái phiếu ngân hàng.....................................38
2.4 Đi vay............................................................................................40
2.5 Huy động vốn nợ thông qua hình thức đầu tư................................40
2.6 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro..................40
3. Đánh giá về hoạt động huy động vốn của ngân hàng ....................40
3.1 Những thành công..........................................................................40
3.2 Những hạn chế và nguyên nhân.....................................................42
CHƯƠNG III
NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY
ĐỘNG VỐN......................................................................................45
1.Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng.........................45
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn.....................46
2.1 Đa dạng hoá liên tục các hình thức huy động vốn ........................46
2.2 Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ ngân
hàng.....................................................................................................47
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
Chuyên đề tốt nghiệp
2.3 Nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thường xuyên


giáo dục đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ ..........48
2.4. Tạo lập uy tín cho Ngân hàng......................................................49
2.5. Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng : ........................49
2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : ...............................................50
2.7. Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho
vay.......................................................................................................51
2.8 Ngân hàng không ngừng đổi mới công nghệ, hoàn thiện các tiện ích
như thanh toán, thu chi hộ,... ...........................................................51
2.9. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt:..........................................52
2.10. Thực hiện bảo hiểm tiền gửi :.....................................................53
2.11. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động : ........53
3 Một số kiến nghị.................................................................................54
3.1 Đối với Chính phủ và Nhà nước ...................................................54
3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước ......................................................56
KẾT LUẬN.......................................................................................58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................59
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI CẢM ƠN

 !"#$%#&'($)*+
, %- .)/ #0"1#2 3
4 5+ ,6(#0"2#789
7 !":("$%/ ;#2<6=>%?
?!"(19")"1#2%!"(
("3
4 5+ ,@AB@"6#0
/ "CD "1#23
E+ ,!"+ )$%#&(
$)*%F%(G%H *C)+,
I%- .)#0 <#2"7"'D$%/ 
"1#2 3
JKL;2">C19"DA
"#M!"(>)D7;7 N1/ 7
(7O2"8";83PQ #)#;
;%:783
R-M(
S1
Nguyễn Thuỳ Ninh
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
TU- )6#2#D#FO6%(
%%(#(3-;#;FL!"
<#8V%(G78#63G#(%9"
"278)%;(%(%)Q(W "
#M#"XY2783T*C
97(%(G'D"#M#W
#CQ8%!"%(I%8")(%8"(
6C;(7(F6O""2783Z#;
!"('"G1*C8"#
!"(+, *CQ?3[;G;VU
- ,\]^D278D+"
6%3Z#;F-+#M"#M2
78DL!"<3
-'("#M+#;F!"
<278;"#M+;
13 @C<'%CC'% +
, I%- ./ #0>19"
G"7_2("#M<#2"1#2%`
aGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ
phần Đông Nam Á”
["1#2'%"19"(%,9"#M
+, )(+V#8(%,9#;3
@2("#M+, I%
- .b(%,9"#M +(%?)(
+V;c)d#;#(%(%78*3
["1#2% V#"78D"'#X ;e
,3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
f
Chuyên đề tốt nghiệp
Chương I. Họat đông huy động vốn của ngân hàng thương mại
Chương II. Thực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng
thương mại cố phần Đông Nam Á
Chương III. Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy
động vốn tại ngân hàng thương mại cố phần Đông Nam ÁNguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
g
Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG I
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1 Nguồn vốn của Ngân Hàng Thương Mại
1.1.Vốn chủ sở hữu
UV="-R@JD;+D'%#
"MV="1+)!";%(V="
Kd78!"73JKLh8  Mi<O
I"X+)DD#2"7%(%D:>
"M7D'% M+3U#+D"XI#*)' M
K+#Mj?; ?#Q7 )
K7(D## )+DF#7(
"7(C%+K%Q
?3U;-R@J#V#2"Db%(%
#*c)I"b!"_=I"#2"D)!"_%FL#>%
)!"_7/V)!"_%$Dkc3
1.2. Vốn huy động
+D"X8 i<D6+3-;D
=(*2 +"#M#d((+50
M(I9783-+h;!"2j?)7;
!"2V=""X%;( #$
DD07V=";""$3UD"8#M
1+7#j?8 %;= MiD%
D:W # 7(3
U"#M-R@J8"X `-'2j(
I978b2j77l2j;7lc)"#Md
(D%+)%(7l%8")(%8")"X#3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
e
Chuyên đề tốt nghiệp
1.3. Vốn đi vay
mD +#M# ?#Q)C
#7("3-;D!" =-R@J
-R--)=(-R@J")=-R@J(I9Q?
7(KW I"#M7
+j?87?3
1.4. Vốn khác
-(9"#M1)+;G"#Md`
nU(`m"X+D'%!"(
D "(3
nU8%'`m-R@J8%'d-R--)"i
(#")D #D:)W 6%%(('%"
<#G -3
2. Các hình thức huy động vốn của NHTM.
2.1. Phân loại theo thời gian huy động
oU>`m9-R@J"#M77l
K;7lC>3-"X7l#D M
 3
oU"`[;C"#Md M #8 3
-"X#(-R@Jj?#G(%
"#((#"2"+" VM5"6)+
6D%H  D"!"788+
%3
oU`-"X;C"#M1 
#-R@Jj? ?#"%(G/#*%(
G78-`#"((%??
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
p
Chuyên đề tốt nghiệp
!"8+)((#I 8*)5+ (
(km0"6 -R@J%V=""XC
63
2.2. Phân loại theo đối tượng huy động
oR"#Md(I978`U(D"+ 
()(-R@J V72j((
7(3@d#; M7D27IDX#"G!"(
-R@J#G9(;/1""
73Z#;#5/=(7%"(7%)
17(+D" M
2j6#*;#0V"X"#M;%Q
6%)8"87(j?"Xq D"!"6
D#M7-R@J3
oR"#Md(D%+`JY M#(+
50M#2";=7287 #G%F="
"L,D3P50M%(G7%F
D3RG"r##;)(-R@J#0  <9
W "#M#(787 )d#; M"X
7O#G#(%9""278"#D"'
++3
oUd-R--(I9Q?7(`+D"X
+;#C!" =-R@J-R--)
=(-R@J"(I9Q?7(3-"X
+%*"%Q,)#;hC%+
8"7?C>+ #3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
s
Chuyên đề tốt nghiệp
2.3. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi của khách hàng.
o@2j77l`mD2j7(j+
 7;"'2C$23UD2
j+h% M 9D0"66%3Z2jD
68#M)7(;G$69D$)#;+
7#Mj?)+%= M2
# #G;G(77(;""3
o@2j;7l`mD2j7(j+
;"'2C$23m2j,#I
#*+5(#*#C$27(3U'
+;G#Mj?2j#; ?#Q7
C7:783#D2j)+;62"D
Cdf()e()t(kW 7(;#
2"7lj%L%CY72 <;3
m0"62j;7l,D0"62j77l3
2.4. Huy động vốn bằng phát hành các giấy tờ có giá.
o@(%8"+`m M 785('A?b
D0c+%(#CV="(%8"3
J?#Q+7%((%8"DW "#M
"3U%((%8")(-R@J*"!"D:
-R--)(,!"!"D:1*C97(;G*
%V"Q+3
o@(%8""G#I`D MD(%8";7"G
#II%8"/ MhD M7
C5(#*3@CCC%((%8"
"G#IuC "!"2!"8#*;"G#I
I%8"73-C> =(%8""G#I;!"27
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
t
Chuyên đề tốt nghiệp
"GI%8"8"C#G "G#ID 7
3
oPl%8"+`DD6C;(>bf c3
-;;#K#G (%8";C>,(
%8")#;;#j? ?#Q"#M>
+3
v(9h2j`D=6C5('2j#*
7lV M+)CV="6q#(2D0/
7l'#7#83[9h"7%(#D"
1*C3
3. Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM
3.1. Biện pháp kinh tế
Pj?(%(%78#G"#M9D+
j?#FH78#G"$7()#GWD0
"6%Q*?3.%?D0"6D++
D0"6"#M%Q*?!"+*Cb
7;D+D %Q+%
j?*C6#*c3vj?+ '%*
CK ##";"'%3
oChính sách lãi suất huy động phù hợp:
J"5(#*Q(D0"6"#M%L%%1
="1>"+3U+!"19"
*#*fttwfxxx)"QD"'%3m0"6+
#5(#*1,V5/ 5y(8""'%%QW
#(D"'3-'D0"6#5(#*V 9#;"'%
1W%Q13
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
z
Chuyên đề tốt nghiệp
* Chính sách lãi suất cụ thể:
{ Chính sách lãi suất phù hợp với từng nguồn tiền huy động theo
nguyên tắc thời hạn càng dài thì lãi suất càng cao
{Chính sách lãi suất thâm nhập thị trường ( lãi suất cạnh tranh)
U 9D0"6+ 9D0"62j,
K"%Q*?6%,(+7(
[Q(D0"6C#(+#V#
+ '%*C(%?3-=+"CD=+
F|) D'%)"XF8"3U'<(%
?Q(D0"6W ""D"#M#G;G
#91*C+ 7D3-=
+C# 9D0"6,#(7G9#
+
P(+ """) VM*C)#K
D2 M(<u(%?Q(3UQ?7
M+ ""#M M(<V
#g]]f}g]f])<"#M(%8"Cs )D0"6
#"1Dp)g^)7D0"6 C#G #;V+#;D
g)gs^w 3
@"1$7GC5"1(%?Q(
qD %Q) "'%3[(+uh1(%?
Q(dC7l?G)#KD(-R@J[v3
{Chính sách định giá mục tiêu trọng điểm
-+  ""$((+%j2
!"(#2"72j6%<'#(
72j!" D)W C7"#M3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
\
Chuyên đề tốt nghiệp
-+(%?=,!"(%"u
D0"66%#G"$=7(;#**50M3
7(;6%)QI#*+#*(,#G
83[8DC78%,+(
+b%/D7/c)/#; Y7(D# M(M
+*"( #(%96(""*?+3
U(%?Q( #%QC;#2"
7;I#*3-u;=6DD7;(%
?#=+W =7"7%(G
*3
{Chính sách lãi suất trên cơ sở mối quan hệ tổng thể với khách hàng:
-+!"#* 9%Q6%, 9"'%,
7(;!"D+"++#*(/
D*?7(j?3[,VQ(D!"#G
W`7(j?2"*?,q",
q"'%D,+3
3.2. Biện pháp kỹ thuật:
oVề sản phẩm:
-+%# (*?"#M#)="Q
D7(3S#Gd( 97l)(j
2#8=1"Q7(3TU )#G!"7l
h8"'%"V2j>)F#"
2"3[(j2u%%$)#)h'%"
8"Dj27l77l3-=D2j7(
87 QD"_/17 b Mj;%ch #"%(
G3-=D87 / ?#Q%(G62"V
`@87 #<#<)87 (7lh"Dk
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
x
Chuyên đề tốt nghiệp
#05"6V%(G3Uj?!"(2"2 KV
 u8#2"*?"#M2j+
3
JM6#2=D"'D#7(3[(+
G76#2/#(*?
"#M#b77:(c87 #jbj
M,$22",c3T )87 #j hD
#"#G7V M-R@JD~[•)U[•*?87 #
"##*3U(%H ##
(+G76"!"`UQ? M6 | 
1B[[4SSB-€•7(7(;Gj? MD*?`
@87 )#"#M)"G("X"'%7)h(
(#,23
* Phân phối:
(7((+)#*#G "'D M
=6#2!"<3-)#G8%'  M+7(
7h;("6D(()<;G8%'
+   M ( ( 8%   !" (      /7)
4•@v‚S) ($2#M3-8" M+;##(
1q"$#"7(j2+ 3•1
#;)7G%'X(()(%F*3
-=%F*7 ( ;#K
W =D"= (7(3
-) M+ #0$:#86#23
3.3. Biện pháp tâm lý:
oCon người:
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
f]
Chuyên đề tốt nghiệp
P(D";62"6%(%??
(+13[(+ #!"+ #86#2
!"#"5+=!"2H %??7(
3v(V#+#G"D(#M%??D#M"1
+13@!"GH #;+1#
(8%'"!"7( )7(#0d
2"D#8j23U6#2#M"1 u75j
D:!"%?u##2'%3[(+1q
#(5jD:("
* Khuyếch trương:
R#M7"8,+X d(,
!"(%")(#j2;V=!"K
=7(D3@(+1
(%%Dƒ 7()+#0j= ;!"
#$'7(3
JVM D()#;#K#
;71%+%#G8%5$7(3
; ?%H *?87 #XC+6D
*?(3[8!"%# <)Q5()
%L%7+1#XC# D7(
3
4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn
R"!""#M##((/2"7Q7("
"l/ ?#Q19"3U'(h1"#(("!""
#Mu;2"D7("3•8h5#(("
!""#M;#M M+3G#(("!"
"#M17j?%Q#X3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
ff
Chuyên đề tốt nghiệp
4.1 Nguồn vốn tăng trưởng ổn định về số lượng và thời gian :
((!" 9#M "X"#MD
"#M;7l3-"X#2"!"( bf
 "{
„]c
# ?1"2"X#K;#M#2"#KD"X
VI#*3
-"X;D7lD9OI#*2C
"X3
4.2 Nguồn vốn có khả năng đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của
ngân hàng :
((!"("X"#M#(""
Q?)((""7(#G6"X"#M#0#(%
91"3-+%1 1"#G 0""#;
4.3 Chi phí huy động vốn
a, Lãi suất huy động
m0"6"#MD"D6#2!"+ #"(G7
83-Cj " MD0"6)CD "D0"66%3m
"#;F"=#1)+%
(#2"h 9D0"6%D:6#(1)#;
#2"!"<D%# DQ+3Z#;"#M
) Y+#2">(%? <%(%;GW  78
#="X%Q"#M!"+DO6
j?#;#G M 9D0"66%'#1*
C3[%Q"#M##((!"(h1"D0"6"
#M!"+bQW!"+!"+!"2D0"6("X
/7Dd"Xc)D0"6"#Md"X#KD
D0"6-4[3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
fg
Chuyên đề tốt nghiệp
JK7()u M 9%QD0!"+)#(
D0"6%L% Y9"#MD8)S#
(D0"6D Q"!"Q(D0"6 +
#3-8";Q(D0"6%L%)"!")+q
G"(#%Q7782"X3
b , Chi phí khác
•1%QQDD0"6)!"("#MF;
(%Q7(%Q2D,(M"#M)%Q6%(
)%Q,V'6)%Q*!"(kJKL%Q
8  Mi<,#O8"87 #u;%%
 (K+3
5. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn
5.1.Nhân tố chủ quan
9V;#M++=+!"D"
D=+#;F!"8#*3[;G7Gfr
"`
o…Q+`U67l;2Y "j2
 M+#;6#2#"1 <#K+"O`m"j
#;;7†-8""Q++"DCq;
‡"Q+F)7(qD&D#>#)
D<j2+;"Q,3Hệ số an toàn
vốnb;wI;)[%DB/!"ˆ}[BˆcD
Mh1"!"<%(DQ(+3[h
1"#L#G5(#*7+
((7;C# K(7(Q
?)'3[Q'D8"!"<
!"8#*"Q+3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
fe
Chuyên đề tốt nghiệp
[Bˆ‰U+w@;#2"h
o[Q(7(`P"Q#D<7(q
#((5/ (Q(7(;"(7†[;Q
7†•qj2 M+7+#0;,
7"8 !"K3;DVQ  "
7(3-+)6"#(#2"q
#2"*%,3
o[Q(J7/`+DQ(6!"<#
(D%)#KD+3G
7(8#8 )G"2=Q(7(k
+%!"( 1(%,#$3
o[Q(D0"6`[uD M+77y %!"
<V8"+;Q(D0"6%L%)D#
"!"7+q"$#2"7(
3
•1=+1=+`#M
)(#M%??7((M+1""
-R@JdC7lu(#M7O
"#M+3
5.2. Nhân tố khách quan.
-+7(!"D=+W +)
7;AD;7!"<3•67l M+u
7#5/ Š+3;D`
oS%(G278`-#08 9#MV
278!"8#*#8"'%(I9(+3Z#;
M278%(G"'%(I9(+
D32"#;;ADq; M72Y#QD"_
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
fp
Chuyên đề tốt nghiệp
W(j+3+D8"!"<!"8#*#87
"#M+3
o[Q(-`-R@JDI9*"(#MD
6V(Q(-3UQ7-R--#IQ
(D0"67"#M-R@Ju#I3aP
"#MD"iD"'D0"62j‹3
o-""2278`[uD+7(!"7(
!"<3U-R@JD"Q'%"278
%+%2783P""2 7
"#M+u 3
oŒ8"1*CQ`R#M7
+; 2"D+ 
(I9Q%+3•V';5"
 )D  #7(=(+, 
(I9Q%+3E"
+(8"#IQ(Q
2)#I Q%72k
[22jN2"93[(+;
G(%?=#2"7"6(7(j23
UD:)(%H *?D1!"#82j# VM
#%I8;3@1 #;)2"I9Q%
+;G"#M2j;7l)' QF"6%(
777l3
S(+7(1#qV
8%#8#M+)G;GX%(G)+
%#*8D7%L%#G;G>
+7(3@!"(#)
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
fs
Chuyên đề tốt nghiệp
+"M%8#((D*?)
 9D0"6%D:)19"7_*CD (
7/3-')dD(9dD M+$
#H%(G6D(#M+#;;
#M"#M3
-=+1#+=+;!"/j
?*?+7(,6"+)*Q#*D:
u%(#M#87"#M-R@J3
-'!"=6#216)("#M;
FL!"<)#K#(!"D:7
+ VM)F"X"#MD6#2
!"+ #" 9;+I"
#MD6O3G+##7# #
X%(G#FO(!"*7+D"
%19"""*C)=+V#8%
?"#M#G#(%(%)(9"#M%L
%d%(Gd#  ?#Q7;D"'3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
ft
Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐÔNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Nam Á
1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
-+- .1*!"8DS"/B•7
bS/B•7c#D'%d fxxp)RMVQ#Kftm(R)
•)R-M3
m M=-+@J[v; K 6U- )
S/B•7#0!"2"#%(G)#0##
=897!"3
K= #+) S/B•7 D1?;
V2!" #M3
@•
Ž
#1
Ž


efwfgw]\)#2"DS/B•7D ,p3]t\i
#X)Wfet^ g]]z3@I+D 
gg3zgxi#X)I"#Mft3zgti#Xsf3]]]7(
7>%(h1)g]^ g]]z3@I
*CfS/B•7 g]]\Dz3s\ti#X3Z
"%Q*?#ez)epei#X)gpt^ g]]z3m"'
"8S/B•7Dpszi#X)fg^D"'
"8 g]]z3
R8 g]]\S/B•7#


Ž
+

z]#1






Ž
7"


71
Ž


#1

1

,
Ž
)#; g]]\+#0 V1
gx#G *2"#* u(#*%,#0;
#G *S/B•7`R-M)@%3RX[QJ)[@,)
•Z,)P(RF)•ˆ*}Uu@")“"-)•>-333
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
fz
Chuyên đề tốt nghiệp
K) g]]\#M(!"8+#0
"=78!"67!""%Q*?(
!"8#fti#X)Wgeg^ g]]z3
@d= g]]\S/B•7#0Q9%(|M
#*Sgpn #0 " # =78!" 6 3 @Q#8"(
fgwg]]\S/B•7#0%(#fs3esx|(7(6
=#*%,;#G *+G7D>%#K
,e] (B@JS/B•71!"3@CS/B•7
q8%?19"#G#C2"%H | ?,)
;G7G#8`|Q?!"8#+)6%
!"D:#2")||kXCS/B•7q
1 2"*?Q7(|Sgpn`*
"8)(*?6")87 #XCQDu#G V(%
?1 YD(;#, ";*?k#G
#8(7(%H |#)Q
63
@(fgwg]]\S/B•7#0#-+-U-
6%"'%y%D'%[“"D:7(
S/B•7}S/B•7BJ[)W %??""!"D:7(
+)# 72=)#XC
%??""5jD:X#<(%7()
$%"X278D""G (
,3
S/B•7 uD1?#(%H  `XR
LR‡-"XDS/B•7‡@1"LL
+‡[,"#0#K`Z%‡Bv$‡•
@(‡k@G7(*?+#
SJS•7)4 D•7~//•7333UG7(
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
f\
Chuyên đề tốt nghiệp
%H *?+##07”#*=(
Q#M%( D178"9%H *?W
#/ D=Q#7(3
Ph#H#M%(G D%H }*
?)S/B•77d+6%#;
3R!"*-+@gp#0#G7
!":~ g]]z3+D M8!"<!"(
#;,VS/B•73Rq
D2#GS/B•7;%(G%H  )
7*%C8(!"##G#(%9,(""
#%%$*C 7y7d%(
G)+"Q1*C!"83
R2 M+#)V2=)D"D
Q7(## S/B•7 YD5+d
#'d%Q7(3
1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Nam Á
[9 ?d%F"`
{ Phòng kinh doanh:
• @I9RMV(GD)8#M)!"#*2#"
Q?S/B•73
• m'%I9(78#"Q?#0#
"RMV3
• @8%5$) G"7(‡H #*D'%?
>)"RMVS/B•7/!"#*
3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
fx
Chuyên đề tốt nghiệp
• -'"G6CD1!"#8# M
%'D"=X,/!"#*S/B•7‡#*7l7G 
# 3
• v?((5jD:3
• m #" *7(2#M(!"83
•  @#I)# %(7(2(%#M
"(‡(%F"X7
#GD'%%#XD0#7:78"7##O"'
7(3
• @1,V87)((#*7l#M
5"62*C#MQ?‡78*(Q(7(
W  VM+"!"7+‡5+
787!":) •@I•( 3
•  v%%FJ7/ F:78
7(26D%H S/B•7)I%
j2(%F9•@I•( #G;=#2"
h%D:3
•  @ :78I")8#M)GDQ?
S/B•73
• 25"62X&%?(M+1Q?
RMV3
• @(7(@I•( 3
{ Phòng nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ:
• m'%)5('*(R%#X "()')j
3331*CD1+3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
g]
Chuyên đề tốt nghiệp
• @/r)!"D:#2""X1W
# "X#(%9""7S/B•73Œ1""
(%F9)(("6%(78j?
 #GI%5+78"X)j?1
3
• @/r)I%(#M2"#Mj?
#Gd#;+#"X
(*8#G#(%9"X7
+)# 77)7G ((3
• -'"G6CD1!"#8# M
%'D"=X,/!"#*S/B•7‡#*7l7G 
# 3
• v?((5jD:3
• m #" *7(2#M(
!"83
• @1,V87)((#*7l#M
5"62*C#MQ?‡78*(Q(7(
W  VM+"!"7+‡5+
787!":) •@I•( 3
{ Phòng thanh toán quốc tế:
• @8D'%)!"D:5$8(!"#D:=S/B•7
(+183“"D: 07;*=S/B•7
(+3
•  @I%)%+Q)#((##M
(#3
Nguyễn Thùy Ninh Lớp: Ngân hàng 47C
gf

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×