Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện Biên

Mục lục
Lời mở đầu..............................................................................................4
Chơng I: Cơ sở lý luận của đề tài ...6
I. Một số vấn đề lý luận về xúc tiến hoạt động xuất khẩu 6
1. Khái niệm xúc tiến xuất khẩu
2. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu
II. ý nghĩa của đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới đối
với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên: ..
.6
1. Thúc đẩy nhịp độ tăng trởng kinh tế của tỉnh
2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3. Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển
4. Nâng cao đời sống vật chất của nhân dân các dân tộc
5. Tăng cờng hợp tác với các nớc
Chơng II: Thực trạng xúc tiến xuất khẩu qua biên giới tại tỉnh Điện Biên
10
I. Khái quát về sở thơng mại du lịch tỉnh Điện Biên . 10
Hình thành và phát triển . 10
Các lĩnh vực hoạt động..........................................................................12
II.Tình hình xuất khẩu hàng hoá qua biên giới của tỉnh 2002-2004........17
2.1. Kim ngạch xuất khẩu.....................................................................17

- Số liệu xuất nhập khẩu năm 2003-2004
+ xuất khẩu của địa phơng
+ xuất khẩu của các thành phần kinh tế
- nhận xét
2.2. Mặt hàng xuất khẩu:.......................................................................21
- Do địa phơng sản xuất
- Hàng trong nớc sản xuất
1
- Hàng do thơng nhân trong địa phơng liên kết với thơng nhân địa phơng
khác
- Nhận xét
2.3. Thị trờng xuất khẩu........................................................................22
- Thị trờng Lào
- Thị trờng Trung Quốc
- Thị trờng Khác
- Nhận xét
III. Thực trạng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu qua biên giới
của Sở thơng mại du lịch ĐB .....................................................................24
1. Chính sách.........................................................................................24
Chính sách của tỉnh Điện Biên
- chính sách hợp tác quốc tế
- chính sách thu hút vốn đầu t
- chính sách tạo nguồn hàng xuất khẩu
Chính sách của một số tỉnh miền núi phía bắc:
- Chính sách thu hút vốn đầu t của tỉnh Sơn La
- Chính sách thu hút vốn đầu t của tỉnh Lạng Sơn
Nhận xét tình hình thực hiện chính sách của tỉnh Điện Biên
2 Các phơng pháp xúc tiến khác...........................................................24
Mặt hàng
Thị trờng
Khuyến khích doanh nghiệp
.. ..
Chơng III: Những kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá
qua biên giới tỉnh Điện Biên.............................................................26
I. Quan điểm của tỉnh Điện Biên về xuất khẩu hàng hoá qua biên giới
...............................................................................................................26
- quan điểm thứ nhất
2
- quan điểm thứ 2
- quan điểm thứ 3


- quan điểm thứ 4
- quan điểm thứ 5
II.Giải pháp............................................................................................27
1. Về phía nhà nớc: .. 27
- chính sách xuất khẩu 27
- chính sách xuất nhập cảnh .. 29
- chính sách tài chính .. 29
- chính sách hợp tác và đầu t . 33
- nâng cao hiệu quả quản lý nhà nớc về xuất nhập khẩu 35
2. Giải pháp nguồn hàng: .36
- phát triển các mặt hàng chủ lực
- tổ chức hỗ trợ sản xuất
3.Giải pháp thị trờng: ....38
- tổ chức và tham gia các hội chợ
- thông tin thị trờng EU và Nhật Bản
- xây dựng website để quảng bá về sản phẩm của địa phơng
4. Giải pháp cho doanh nghiệp: .. 45
- tổ chức lại sản xuất
- đầu t đổi mới công nghệ
- đào tạo cán bộ kinh doanh xuất nhập khẩu
Kết luận .
48
Danh mục tài liệu tham khảo ..
49

3
Lời mở đầu
Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo kinh tế chậm phát triển , sản xuất hàng
hoá cha phát triển , sản xuất với quy mô nhỏ hàng hoá sức cạnh tranh thấp
trên thị trờng (hay nói cách khác cha có nguồn hàng xuất khẩu) . Cha hình
thành quy hoạch đợc các vùng sản xuất tập trung để tạo ra sản phẩm công
nghiệp có quy mô khối lợng và quy mô lớn , cơ sở hạ tầng thấp kém lạc hậu
chậm phát triển. Sau khi thực hiện chủ trơng chia tách tỉnh chia tách tỉnh
tiềm năng các mặt hàng về khai thác khoáng sản quặng các loại nh đồng , chì
, đá đen ... tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Các cửa khẩu của tỉnh xa các
thị trờng và vùng sản xuất lớn ở trong nớc giao thông đi lại khó khăn ; cửa
khẩu của tỉnh sức thu hút và cạnh tranh kém hơn so với các cửa khẩu khác
trong khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc mặt khác lại gia đời sau khi các cửa
khẩu trong khu vực đã đi vào hoạt động trong thời gian dài, lợng hàng hoá
xuất nhập khẩu đã tơng đối ổn định. Tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu của
các tổ chức , DN và nhân dân của tỉnh cha đợc quan tâm và cha có chuyển
biến tích cực đặc biệt quy hoạch vùng sản xuất hàng nông sản XK đến nay
hầu hết các mặt hàng chủ lực theo Nghị quyết của tỉnh cha tổ chức sản xuất
và xuất khẩu. Các sở, ban, ngành huyện ,thị và các doanh nghiệp đã đợc phân
công trách nhiệm trong việc xây dựng các quy hoạch, dự án đợc chỉ định
trong chơng trình tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch , kế hoạch ,dự án
theo Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐ ngày 20/1/2003 của HĐND tỉnh đến nay
triển khai còn chậm cha có giải pháp , biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản
xuất hàng xuất khẩu của địa phơng . Công tác quản lý nhà nớc về hoạt động
XNK còn nhiều bất cập cha ban hành đợc các chính sách của địa phơng về
hoạt động XNK nh hỗ trợ về vốn , u đãi về đất ,thuế ,thởng sản xuất và xuất
khẩu , chính sách hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu ... Các ngành, huyện , thị
4
quản lý cha có giải pháp , biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản xuất hàng xuất
khẩu của địa phơng. Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Tây trang đã đợc phê
duyệt song tiến độ triển khai tổ chức thực hiện xây dựng đầu t vào các hạng
mục công trình còn chậm. Các DN và thơng nhân tham gia hoạt động kinh
doanh XNK của tỉnh mới chủ yếu buôn bán nhỏ nhất thời , cha năng động và
tạo ra đợc bạn hàng và thị trờng hợp tác lâu dài và quan tâm đến hoạt động
XNK. Tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu của các tổ chức ,doanh nghiệp cha đ-
ợc quan tâm .Công tác thông tin xúc tiến thơng mại , tìm kiếm thị trờng bạn
hàng xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ ,
triển lãm , quảng bá còn rất hạn chế . Xuất phát từ những đặc điểm đó là một
sinh viên chuyên ngành thơng mại quốc tế em quyết định chọn đề tài :" Một
số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện
Biên của sở Thơng mại - du lịch Điện Biên". Qua đề tài em muốn hiểu biết
nhiều hơn về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá của địa phơng từ đó tích luỹ
kiến thức phục vụ cho công tác sau này, đồng thời trong phạm vi hiểu biết
của mình đa ra một số giải pháp với mục đích đẩy mạnh hoạt động xuất nhập
khẩu hàng hoá cũng nh sự phát triển kinh tế xã hội của địa phơng.
Đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động
xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh điện biên
của sở thơng mại du lịch điện biên
Đề tài của em đợc chia thành 3 chơng, chơng I: Cơ sở lý luận của đề
tài trình bày một số khái niệm và ý nghĩa của hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hoá với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên, chơng II: thực trạng
xúc tiến xuất khẩu qua biên giới tỉnh Điện Biên, chơng III: một số giải pháp
nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực
hiện, do thời gian hạn chế và trình độ hiểu biết thực tiễn còn hạn chế nên đề
tài của em chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết, em mong nhận
đợc sự chỉ bảo tận tình của cô giáo để đề tài của em hoàn thiện hơn. Em xin
chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Dơng Thị Ngân
đã giúp đỡ em thực hiện thành công đề tài này.
5
chơng I: cơ sở lý luận của đề tài
I. Một số vấn đề lý luận về xúc tiến hoạt động xuất khẩu:
1. Khái niệm xúc tiến:
Có nhiều định nghĩa khác nhau về xúc tiến, trong luật thơng mại hoạt
động xúc tiến đợc hiểu là hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán
hàng hoá và cung ứng dịch vụ thơng mại.
Từ định nghĩa trên đây có thể suy rộng ra xúc tiến xuất khẩu là hoạt động
nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ra nớc ngoài.
2. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu:
- Thu thập thông tin về thị trờng xuất khẩu hàng hoá, đây là hoạt động đầu
tiên rất quan trọng vì chỉ khi biết đợc nhu cầu thị trờng, giá cả hàng hoá ở thị
trờng, các thông tin về doanh nghiệp trên thị trờng xuất khẩu ta mới có thể đa
ra chiến lợc mặt hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trờng xuất khẩu.
- Tham gia các hội chợ quốc tế để có thể tiếp thị sản phẩm hàng hoá của
mình đến khách hàng nớc ngoài và có cơ hội ký kết các hợp đồng xuất khẩu
sang những thị trờng mới.
- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học nhằm bàn bạc tìm ra những biện pháp
hiệu quả để tăng xuất khẩu hàng hoá.
- Mở các văn phòng đại diện ở nớc ngoài để tạo đầu mối phân phối sản phẩm,
thực hiện những giao dịch thơng mại với thị trờng nớc ngoài một cách thuận
tiện hơn, đồng thời tạo đợc niềm tin, sự yên tâm trên thị trờng xuất khẩu.
- Thơng mại điện tử: Đây là công cụ xúc tiến đợc sử dụng nhiều nhất hiện
nay với chi phi rẻ và tầm ảnh hởng rộng khắp thhé giới.
II. Tầm quan trọng của đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên
giới đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên:
1. Thúc đẩy nhịp độ tăng trởng kinh tế của tỉnh:
6
Dới tác động của giao lu hàng hoá qua biên giới cơ cấu kinh tế tỉnh
Điện Biên sẽ có sự chuyển đổi theo hớng phát triển các ngành dịch vụ, du
lịch, thơng mại, ngân hàng, vận tải, bu điện, kích thích các ngành kinh
tế phát triển theo hớng thị trờng, tăng nhanh các sản phẩm công nghiệp,
nông lâm nghiệp phục vụ cho sản xuất.
Sự phát triển hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới cùng với sự phân
công lao động và thơng mại nội địa sẽ tạo ra những đầu mối quan trọng về
luồng hàng hoá, tiền tệ và giao thông. Đồng thời sự phát triển của hoạt
động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới sẽ làm hình thành các trung
tâm thơng mại quốc tế, các trung tâm xúc tiến thơng mại.
Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới của tỉnh Điện Biên
mới chỉ là những thơng vụ nhỏ lẻ chủ yếu do thơng nhân địa phơng thực
hiện. Khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới đợc đẩy mạnh
hàng hoá lu thông sẽ diễn ra với khối lợng lớn hơn và thờng xuyên hơn từ
đó sẽ làm hình thành nhiều dịch vụ hỗ trợ nh dịch vụ vận tải, kho hàng,
ngân hàng, khách sạn nhà hàng, Sự hình thành nhiều ngành nghề mới sẽ
tác động tới nhịp độ tăng trởng kinh tế của tỉnh theo hớng ngày càng phát
triển vững chắc.
2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
Giao lu hàng hoá qua biên giới tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội
của tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện để tỉnh đạt đợc các mục tiêu kinh tế xã
hội. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn,
với sự phát triển của hoạt đông xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới sẽ
thúc đẩy cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hớng nâng cao tỷ trọng
ngành dịch vụ. Việc tăng cờng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tiêu thụ những hàng hoá mà tỉnh đang khó khăn trong
việc tìm đầu ra cho sản phẩm, bên cạnh đó cũng có thể nhập về những
hàng hoá phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng mà bên Điện Biên khan hiếm
ví dụ nh nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu ta có thể nhập từ các tỉnh
7
bắc Lào. Cùng với sự phát triển của xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên
giới hệ thống các chợ biên giới dọc theo đờng biên sẽ thu hút nhiều lao
động tham gia buôn bán từ đó nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ
cấu kinh tế của tỉnh.
3. Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển:
3.1. Thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất nông lâm nghiệp:
Điện Biên có đờng biên giới với Trung Quốc mà đây là một nớc lớn
với những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực nông nghiệp nh việc tạo ra
giống lúa lai có năng xuất cao, có nhiều kinh nghiệm trong khôi phục
rừng. Những thành tựu đó của nền nông nghiệp Trung Quốc là một cơ hội
tốt để Điện Biên phát triển ngành nông nghiệp, hiện nay có nhiều giống
nông nghiệp của họ đã đợc áp dụng tại Điện Biên nh giống lúa lai, các
loại giống rau, Nhiều loại vật t phục vụ cho nông nghiệp nh máy bơm,
thức ăn gia súc, gia cầm, thuốc thú y và nhiều loại vật t khác. Vì vậy tỉnh
cần phải có chiến lợc hợp tác lâu dài với Trung Quốc trong lĩnh vực này.
3.2. Thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp và xây dựng:
Trung Quốc có thế mạnh về các loại máy móc vì thế đây là điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh đặc biệt là trong lĩnh vực
khai khoáng, công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và chế biến thức
ăn gia súc. Tuy chất lợng máy móc thiết bị của Trung Quốc hiện nay còn
có nhiều d luận không tốt xong nếu nhận xét một cách khách quan và tính
toán đến hiệu quả kinh tế khi sử dụng thì tính khả thi khi nhập máy móc
thiết bị từ nớc này vào Điện Biên là rất lớn vì điều kiện kinh tế xã hội của
tỉnh còn nhiều khó khăn.
3.3. Thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng vùng biên giới:
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới phát triển sẽ kéo
theo sự phát triển của nhiều ngành đặc biệt là xây dựng cơ bản và giao
thông vận tải. Hàng hoá chu chuyển nhiều thì hệ thống đờng giao thông
sẽ đợc đầu t mở rộng, hệ thống chợ biên giới sẽ đợc đầu t xây mời hoặc
8
nâng cấp và kéo theo đó là sự hình thành các kho hàng ở các cửa khẩu,
khu kinh tế cửa khẩu từ đó cũng sẽ đợc đầu t với cơ sở vật chất khang
trang hơn.
3.4. Thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển:
Khi xuất khẩu hàng hoá đợc đẩy mạnh các thủ tục xuất nhập khẩu xuất
nhập cảnh có nhu cầu phải đơn giản hoá khi đó việc đi lại qua đờng biên
giới sẽ dễ dàng hơn từ đó tạo ra sức hút với khách du lịch từ nớc bạn sang
thăm quan và nghỉ mát.
4. Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh:
Phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới tạo ra
nhiều ngành nghề mới góp phần giải quyết việc làm, tạo ra thu nhập nhiều
hơn cho nhân dân. Một mặt nhân dân có thể tiêu thụ đợc hàng hoá mà
mình sản xuất ra mặt khác có thể tiêu dùng những hàng hoá đợc sản xuất
từ nớc bạn với lợi ích kinh tế cao hơn so với tiêu dùng hàng hoá từ trong
nớc sản xuất ở một số mặt hàng. Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng
vùng biên giới nh giao thông vận tải, thông tin liên lạc tạo ra điều kiện
cho nhân dân các vùng giao lu hàng hoá một cách thuận tiện hơn, sóng
phát thanh truyền hình vơn tới những vùng biên tạo cho nhân dân đời
sống tinh thần tốt hơn.
5. Tăng cờng hợp tác với các nớc:
Sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu thông qua các cửa khẩu
biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự giao lu kinh tế văn hoá
giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh bắc Lào và Trung Quốc. Các văn bản hợp
tác và các văn phòng đại diện của mỗi bên nằm ở nớc bạn cũng nh sự qua
lại buôn bán của nhân dân dọc theo vùng biên giới của mỗi nớc tạo ra sự
giao lu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau của các bên.
Chơng II: Thực trạng xúc tiến xuất khẩu qua biên
giới tỉnh Điện Biên
9
I. Khái quát về sở thơng mại - du lịch Điện Biên:
1. Quá trình hình thành và phát triển
Sở thơng mại- du lịch Điện Biên trớc đây là sở thơng mại- du lịch Lai
Châu đợc chính thức thành lập từ năm 1963 khi tỉnh Lai Châu đợc tách ra
từ khu tự trị Tây bắc và tái thành lập tỉnh Lai Châu. Trải qua 41 năm hình
thành và phát triển đến đầu năm 2004 do yêu cầu quản lý tỉnh Lai Châu đ-
ợc tách ra thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, từ đây sở thơng mại và
du lịch Điện Biên cũng chính thức đợc thành lập với 66 cán bộ công chức
viên chức, cơ cấu bộ máy tổ chức của sở thơng mại-du lịch Điện Biên bao
gồm một giám đốc, một phó giám đốc, một chi cục, một trung tâm xúc
tiến, 5 phòng chức năng và các doanh nghiệp trực thuộc, cơ cấu bộ máy
của sở đợc thể hiện rõ hơn qua sơ đồ 1.
10
Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của sở thơng mại- du lịch Điện Biên
2. Các lĩnh vực hoạt động của sở thơng mại-du lịch Điện Biên:
11
Ban giám đốc Sở
Chi cục quản
lý thị trờng
Các phòng
chức năng
Trung tâm
xúc tiến th-
ơng mại
Các doanh
nghiệp thuộc
sở
Đ

i

q
u

n

l
ý

t
h


t
r
ư

n
g

s


1
Đ

i

q
u

n

l
ý

t
h


t
r
ư

n
g

s


2
Đ

i

q
u

n

l
ý

t
h


t
r
ư

n
g

s


3
Đ

i

q
u

n

l
ý

t
h


t
r
ư

n
g

s


4
Đ

i

q
u

n

l
ý

t
h


t
r
ư

n
g

l
ư
u

đ

n
g
P
h
ò
n
g

t
à
i

c
h
í
n
h

h
à
n
h

c
h
í
n
h
P
h
ò
n
g

k
ế

h
o

c
h

t

n
g

h

p
P
h
ò
n
g

c
h
í
n
h

s
á
c
h

t
h
ư
ơ
n
g

m

i
P
h
ò
n
g

d
u

l

c
h
T
h
a
n
h

t
r
a

s

Công ty
thơng
nghiệp
Tủa
Chùa
Công ty
thơng
nghiệp
Mờng
Lay
Công ty
thơng
nghiệp
Tuần
Giáo
Công ty
thơng
nghiệp
Điện
Biên
Công ty
du lịch
tổng
hợp tỉnh
Công ty
thơng
nghiệp
tổng
hợp tỉnh
- Sở thơng mại và du lịch Điện Biên có chức năng tham mu và giúp UBND
tỉnh Điện Biên quản lý nhà nớc về thơng mại và dịch vụ thơng mại trên địa
bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực lu thông hàng hóa trong nớc và xuất khẩu,
nhập khẩu; xúc tiến thơng mại; cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá
giá; bảo vệ quyền lợi ngời tiêu dùng; quản lý thị trờng; hội nhập kinh tế - th-
ơng mại quốc tế; quản lý nhà nớc về các hoạt động thơng mại trên địa bàn
tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quy định của Tổng cục du lịch và các bộ, ngành có liên quan
về quản lý nhà nớc các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực quản lý
nhà nớc của Sở theo quy định của pháp luật.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạc năm năm và
hàng năm, các chơng trình, dự án về các lĩnh vực quan trọng thuộc phạm vi
quản lý nhà nớc của Sở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của
địa phơng.
- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn
bản quy định của pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chơng trình, dự án về thơng
mại đã đợc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nớc về thơng mại của Sở.
- Thực hiện việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nớc
ngoài cho thơng nhân họat động có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện
đăng ký hoạt động theo đăng ký của văn phòng đại diện, chi nhánh của thơng
nhân nớc ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Quản lý lu thông hàng hóa trong nớc:
+ Tổ chức, hớng dẫn, kiểm tra thực hiện các cơ chế, chính sách lu thông
hàng hóa và dịch vụ thơng mại bao gồm: chính sách mặt hàng, chính sách th-
ơng nhân, chính sách thơng mại đối với miền núi, dân tộc...; kiểm tra theo
dõi diễn biến thị trờng, cung cấp thông tin và đề xuất giải pháp điều tiết lu
12
thông hàng hóa trong từng thời kỳ, bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định giá
cả, thị trờng phát triển lành mạnh, phục vụ đời sống nhân dân địa phơng;
+ Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch, cơ chế, chính sách
phát triển mạng lới kết cấu hạ tầng thơng mại gồm: các loại hình chợ, các
trung tâm thơng mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh
xăng dầu, hợp tác xã thơng mại, dịch vụ thơng mại, hệ thống đại lý thơng
mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thơng mại khác; hớng dẫn thực hiện khi
đợc cấp thẩm quyền phê duyệt;
+ Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt cơ chế, chính sách thơng nhân
thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lới kinh doanh, phát triển các
mối quan hệ kinh tế trong quá trình lu thông, giữa lu thông với sản xuất, hình
thành các kênh lu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng ở địa ph-
ơng;
+ Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trờng trên địa bàn tỉnh về tổng mức
lu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lu thông và biến động
giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào
miền núi;
+ Tổ chức và quản lý việc cấp các loại giấy phép chứng nhận về hàng hóa lu
thông trong nớc, dịch vụ thơng mại và các hoạt động kinh doanh thơng mại
của các thơng nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu:
+ Hớng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về xuất nhập
khẩu hàng hóa và buôn bán qua biên giới của thơng nhân trên địa bàn tỉnh;
+ Duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc
ngoài trên địa bàn tỉnh theo sự ủy quyền của bộ thơng mại;
+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi cơ
chế chính sách xuất nhập khẩu cho phù hợp.
- Xúc tiến thơng mại:
13
+ Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chơng
trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách về xúc tiến thơng mại, xây dựng và
phát triển thơng hiệu hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo, hớng dẫn tổ
chức thực hiện khi đợc ban hành;
+ Xem xét, giải quyết việc thơng nhân tổ chức hoạt động khuyến mại dới
các hình thức theo quy định; thực hiện việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển
lãm thơng mại cho các thơng nhân sản xuất, kinh doanh trực tiếp tổ chức hội
chợ trên địa bàn tỉnh; duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn
tỉnh cho thơng nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thơng mại;
+ Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin thơng mại phục vụ
cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các
quy định về quảng cáo thơng mại, hội chợ, triển lãm thơng mại, khuyến mại,
giới thiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
- Về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi
ngời tiêu dùng:
+ Trình UBND tỉnh phê duyệt các chơng trình, kế hoạch thực hiện các quy
định của pháp luật nhằm đảm bảo môi trờng cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ
ngời tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; hớng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện khi
đợc phê duyệt;
+ Phát hiện và kiến nghị với các cơ quan liên quan sửa đổi và bổ sung theo
thẩm quyền về những văn bản đã đợc ban hành có nội dung không phù hợp
với quy định của pháp luật cạnh tranh, gây hạn chế hoặc tạo sự phân biệt đối
xử trong kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý vi
phạm trong việc thi hành các quy định về cạnh tranh trong kinh doanh, thực
hiện kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, các biện pháp tự vệ, chống bán
phá giá, chống trợ cấp trên địa bàn tỉnh;
14
+ Đợc yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu
phục vụ cho vệc thực hiện nhiệm vụ đợc giao;
- Về quản lý thị trờng:
+ Thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trờng trên địa bàn tỉnh;
+ Trình UBND tỉnh phê duyệt chơng trình, kế hoạch về kiểm tra kiểm soát
thị trờng, đấu tranh chống buôn lậu, bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản
xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lợng, hàng vi phạm quy định sở hữu
trí tuệ, chống hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trờng, gian lận thơng mại và các
hành vi khác vi phạm pháp luật về thơng mại của các tổ chức cá nhân kinh
doanh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trờng thực hiện khi đợc
ban hành;
+ Tổng hợp và báo cáo tình hình thị trờng và công tác kiểm tra, kiểm soát
thị trờng, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh theo quy định và theo yêu cầu của
cấp trên;
+ Thanh tra kiểm tra hoạt động của lực lợng quản lý thị trờng thuộc Sở; tiếp
nhận và giải quyết các đơn th khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kiểm
tra, xử lý vi phạm của công chức quản lý thị trờng theo quy định của pháp
luật.
- Về hội nhập kinh tế - thơng mại quốc tế:
+ Trình UBND tỉnh các văn bản hớng dẫn thực hiện cơ chế chính sách về hội
nhập kinh tế - thơng mại quốc tế;
+ Căn cứ chơng trình, kế hoạch quốc gia và tình hình thực tế địa phơng xây
dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt chơng trình, kế hoạch của tỉnh về hội
nhập kinh tế - thơng mại quốc tế;
+ Phổ biến, tuyên truyền, hớng dẫn thực hiện chơng trình, kế hoạch và các
quy định về hội nhập kinh tế - thơng mại quốc tế;
- Hớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực
quản lý của Sở; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do Sở tổ chức thực
hiện.
15
- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nớc đối với các doanh nghiệp, các tổ chức
kinh tế tập thể và t nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động
trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi
trờng; thực hiện hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống thông tin, lu trữ t liệu về
các lĩnh vực hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật.
- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo hớng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố trực
thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nớc về ngành thơng mại và du
lịch.
- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý cảu Sở theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất tình hình thực hiện lĩnh vực
đợc phân công cho UBND tỉnh, Bộ Thơng mại và các cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lơng và các chính
sách, chế độ đãi ngộ, khen thởng, kỷ luật cán bộ, viên chức theo quy định của
pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dỡng về chuyên
môn nghiệp vụ và phát triển nguôn nhân lực của ngành thơng mại địa phơng.
- Quản lý tai chính, tài sản đợc giao và tổ chức thực hiện ngân sách đợc phân
bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công và ủy quyền
của UBND tỉnh.
II. Tình hình xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên giai
đoạn 2002-2004:
II.1. Kim ngạch xuất khẩu:
Đơn vị: ngàn USD
Chỉ tiêu Năm
2002 2003 2004
Tổng kim ngạch xuất khẩu 19.270,558 49.216,2 787
16
Xuất khẩu do địa phơng thực hiện 2.041,389 824 423
Doanh nghiệp nhà nớc xuất khẩu 376,232 135 221,2
Các thành phần kinh tế khác 1.665,157 689 201,8
Bảng 2.1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
giai đoạn 2002-2004.
Năm 2002 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh đạt
19.270,5858 ngàn USD trong đó xuất khẩu của địa phơng đạt 2.041,389
ngàn USD chiếm 10,59% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Doanh nghiệp nhà nớc xuất khẩu đạt 376,232 ngàn USD chiếm 18,43%
tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu của tỉnh.
Các thành phần kinh tế khác xuất khẩu đạt 1.665,157 ngàn USD chiếm
81,57%.
Xem xét cơ cấu xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2002 ta có thể
thấy kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn còn rất nhỏ. Tỷ trọng hàng hoá
xuất khẩu của địa phơng chiếm 10,59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu
cho thấy hàng hoá do tỉnh tự sản xuất và xuất khẩu còn ít, chủ yếu hàng
hoá xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đợc sản xuất từ tỉnh khác trong nớc đợc
xuất qua cửa khẩu của tỉnh sang các nớc Lào và Trung Quốc.
Xuất khẩu của thành phần kinh tế nhà nớc chiếm 18,43%, xuất khẩu của
các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chiếm 81,57% cho thấy 2 điều.
Thứ nhất chứng tỏ cơ chế thị trờng thông thoáng tạo môi trờng thuận lợi
cho sự phát triển của thành phần kinh tế cá thể, hợp tác xã. Thứ hai cho
thấy sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nớc trong xuất khẩu hàng hoá, sở
dĩ có thể nói nh vậy vì ở Điện Biên việc xuất khẩu hàng hoá do các doanh
nghiệp nhà nớc đóng vai trò chủ đạo, các doanh nghiệp nhà nớc thờng đợc
giao chỉ tiêu xuất khẩu với quy mô lớn và thờng xuyên, còn các thành
phần kinh tế khác chỉ thực hiện những thơng vụ nhỏ lẻ mang tính chất
thời vụ do thiếu vốn và không có điều kiện tìm hiểu thông tin thị trờng nh
các doanh nghiệp nhà nớc.
Mặt hàng xuất khẩu đơn vị Kế hoạch Thực hiện So kế hoạch
17
Song mây 1000Đ 600 20 3,33%
Sản phẩm gỗ m
3
300 91,8 30,6%
Sa nhân Tấn 40 26 65%
Quặng Tấn 200 14,2 7,1%
Hàng bách hoá 1000USD 100 130,14 130,1%
Bảng 2.2: Thực hiện xuất khẩu năm 2002 của công ty xuất nhập khẩu
tổng hợp tỉnh Điện Biên
Qua bảng 2.2 ta có thể thấy mức độ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu hàng
hoá của doanh nghiệp nhà nớc là rất thấp, có một mặt hàng duy nhất vợt
kế hoạch là hàng bách hoá. Điều này cho thấy rõ hơn sự yếu kém của
hàng hoá địa phơng vì hàng bách hoá chủ yếu là hàng sản xuất từ các tỉnh
thành khác trong nớc đợc công ty nhập về rồi đem xuất khẩu sang nớc
bạn. Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu xuất các mặt hàng
tiêu dùng nh: thuốc lá, bánh kẹo, thuốc lá,
Tuy nhiên hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh trong năm 202 đã đạt kết
quả khá cao so với những năm trớc đây do có sự tác động tích cực của
quyết định 17/2001/QĐ-TTG tháng 12/2001 của thủ tớng chính phủ cho
phép Lai Châu áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu đối với hai cửa
khẩu Tây Trang và Ma Lù Thàng. Tạo điều kiện cho hai cửa khẩu của tỉnh
phát triển hoạt động xuất nhập khẩu một cách sôi động. Mặt khác do sự
thay đổi của chính sách xuất nhập khẩu Trung Quốc đã tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu hàng hoá . Năm
2002 hàng hoá xuất khẩu qua 2 cửa khẩu Tây Trang và Ma Lù Thàng tăng
300% so với thực hiện năm 2001.
Năm 2003 tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 49.261,2 ngàn
USD so với năm 2002 tăng 2,55 lần. Trong đó xuất khẩu của địa phơng
đạt 824 ngàn USD đạt 2,96% so với kế hoạch tỉnh giao ( 2.500 ngàn USD)
và chỉ chiếm 1,67% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh so với
thực hiện năm 2002 chỉ đạt 40%. Xuất khẩu của thành phần kinh tế nhà n-
ớc đạt 135 ngàn USD chỉ đạt 19,28% kế hoạch, bằng 36,67% so với thực
hiện năm 2002 và bằng 16,38% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Xuất khẩu
18

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×