Tải bản đầy đủ

Tổng quan về chất thải rắn

1

MC LC

M U
CHNG 1- TNG QUAN V CHT THI RN
1.1. nh ngha cht thi rn
1.2. Phõn loi cht thi rn
1.2.1. Theo quan im thụng thng
1.2.2. Theo cụng ngh qun lý, x lý
1.3.Tỏc hi ca cht thi rn
1.3.1. i vi sc kho cng ng
1.3.2. Lm gim m quan ụ th
1.3.3. Lm ụ nhim mụi trng
1.4.Cỏc phng phỏp x lý cht thi rn
1.4.1. Phõn loi v x lý c hc
1.4.2. Cụng ngh thiờu t
1.4.3. Cụng ngh x lý hoỏ-lý
1.4.4. Cụng ngh chụn lp hp v sinh
CHNG 2- HIN TRNG CHT THI RN TRấN KHU VC H
NI

2.1. H Ni vi vn qun lý rỏc thi hin nay
2.2. Mt s xut trong vn qun lý cht thi rn khu vc H Ni
2.2.1. H Ni xõy dng k hoch hnh ng 3R
2.2.2. H thng tỏi ch thõn thin vi mụi trng
KT LUN
TI LIU THAM KHO


M U

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
2

ụ th húa l xu hng phỏt trin tt yu trờn phm vi ton cu. Bờn cnh
nhng mt tớch cc khụng th ph nhn ca quỏ trỡnh ụ th húa nh to ra
nhng c s vt cht cn thit ng dng nhng thnh tu khoa hc mi nht
ch to nhng sn phm cụng ngh cao phc v i sng, hỡnh thnh mt th
trng rng ln v nng ng thỳc y quỏ trỡnh trao i hng húa, to iu kin
cho s phỏt trin xó hi nhanh chúng, l nhng tiờu cc khụng th trỏnh khi
nh gia tng liờn tc s lng cht thi rn, cht thi nc v cht thi khớ vo
mụi trng, cỏc loi cht thi ny nh hng trc tip n mụi trng sng ca
ngi dõn ti khu vc gõy nờn ụ nhim ngun nc, khụng khớ, to iu kin
cho vi khun v cỏc loi bnh tt phỏt trin.
Trong cỏc tỏc nhõn gõy ụ nhim mụi trng núi trờn, chỳng tụi xin cp
n mt trong s nhng tỏc nhõn gõy ụ nhim khụng khớ m hin nay Vit Nam
núi chung v H Ni núi riờng ang gp phi, ú l cht thi rn. Mi nm
trung bỡnh c nc cú khong 15 triu tn cht thi rn phỏt sinh trong ú ch
H Ni ó l 730.000 tn chim khong 5% lng rỏc thi rn c nc, mt con
s rt ln so vi din tớch eo hp khu vc ny v d bỏo s lng ny s tip
tc gia tng. Chớnh vỡ lý do ú m vn x lý rỏc thi ó tr thnh vụ cựng cp
thit i vi H Ni.
Nu khụng x lý phự hp v kp thi thỡ nú s nh hng nghiờm trng
n sc kho con ngi v mụi trng.
Chớnh vỡ vy qua bi ny chỳng tụi mun a ra nhng ỏnh giỏ v mc
nh hng ca rỏc thi rn trong sinh hot i vi mụi trng ti cỏc khu ụ
th núi chung v H Ni núi riờng v tỡnh hỡnh x lý cht thi rn khu vc
H Ni.
Ngoi phn m u, kt lun v ti liu tham kho, tiu lun gm cú 2
chng:
CHNG 1: TNG QUAN V CHT THI RN


CHNG 2: HIN TRNG CHT THI RN TRấN KHU VC H
NI

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
3CHNG 1: TNG QUAN V CHT THI RN

1.1.NH NGHA V CHT THI RN.
Cht thi rn c hiu l nhng vt dng rn do hot ng ca con
ngi (sinh hot, sn xut, tiờu dựng) v ng vt gõy ra. ú l nhng vt ó
b i, thng ớt c s dng hoc ớt cú ớch v khụng cú li cho con ngi.
Cỏc ngun sinh ra cht thi rn:
-T mi c th.
-T cỏc khu dõn c (mt h, nhiu h), phn ln do sinh hot.
-T thng mi (cỏc ca hng, ch)
-T cỏc khu trng ca ụ th (bn xe, cụng viờn)
-T khu cụng nghip (cụng nghip nng, cụng nghip nh, cụng nghip
hoỏ hc, cụng nghip nng lng, vt liu xõy dng)
-T nụng nghip.
-T cỏc nh mỏy x lý rỏc.
Bng 1.1 cho ta hiu rừ hn v cỏc ngun sinh ra cht thi rn

Ngun Ni sinh ra cht thi rn Loi cht thi rn
Dõn c Nh riờng, nh tp th, nh
cao tng, khu tp th
Rỏc thc phm, giy thi,
cỏc loi cht thi khỏc
Thng
mi
Nh hng, khỏch sn, nh
ngh, cỏc c s buụn bỏn,
sa cha
Rỏc thc phm, giy thi,
cỏc loi cht thi khỏc
Cụng
nghip,xõy
dng
T cỏc nh mỏy, xớ nghip,
cỏc cụng trỡnh xõy dng
Rỏc thc phm, x than,
giy thi, vi, nha,
cht thi c hi
Khu trng Cụng viờn, ng ph, xa Cỏc loi cht thi bỡnh
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
4
lộ, sân chơi, bãi tắm, khu
giải trí…
thường
Nông
nghiệp
Đồng ruộng, vườn ao,
chuồng trại…
Phân rác, rơm rạ, thức ăn,
chất thải nguy hiểm
Khu vực xử
lý chất thải
Từ các quá trình xử lý nước
thải, xử lý công nghiệp
Các chất thải, chủ yếu là
bùn, cát đất…

Bảng 1.1. Các nguồn sinh ra chất thải rắn

Nhờ việc đánh giá tìm hiểu các nguồn phát sinh ra chất thải rắn, góp phần
cho việc ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật giảm thiểu ảnh hưởng của
chất thải rắn đến môi trường không khí.
1.2.PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN.
1.2.1. Theo quan điểm thông thường:
- Rác thực phẩm: bao gồm phần thừa thãi, không ăn được sinh ra trong
khâu chuẩn bị, dự trữ, nấu ăn…
- Rác bỏ đi: bao gồm các chất thải cháy và không cháy sinh ra từ các hộ
gia đình, công sở, hoạt động thương mại…
- Tro, xỉ: vật chất còn lại trong quá trình đốt than, củi, rơm rạ, lá…ở các
gia đình, nhà hàng, công sở, nhà máy, xí nghiệp…
- Chất thải xây dựng: rác từ các nhà đổ vỡ, hư hỏng gọi là rác đổ vỡ, còn
rác từ các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa…là rác xây dựng.
- Chất thải đặc biệt: liệt vào loại rác này có rác quét phố, rác từ các thùng
rác công cộng, xác động vật, vôi gạch đổ nát…
- Chất thải từ các nhà máy xử lý ô nhiễm: có rác từ hệ thống xử lý nước,
nước thải, nhà máy xử lý chất thải công nghiệp.
- Chất thải nông nghiệp: vật chất loại bỏ từ các hoạt động nông nghiệp
như gốc rơm rạ, cây trồng, chăn nuôi…
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
5
- Cht thi nguy him: cht thi hoỏ cht, sinh hc, d chỏy, d n hoc
mang tớnh phúng x theo thi gian cú nh hng n i sng con ngi, ng
thc vt.
Trong nhiu trng hp thng kờ ngi ta phõn chia thnh 3 loi: cht
thi rn t sinh hot gia c gi l rỏc sinh hot, cht thi y t v cht thi cụng
nghip.
1.2.2. Theo cụng ngh qun lý, x lý.
Ngy nay, vic ng dng khoa hc k thut trong tng lnh vc thc t ó
gúp phn gim thiu chi phớ cho cỏc cụng on tha trong cỏc quỏ trỡnh x lý.
Vic phõn chia rỏc thi rn theo cụng ngh qun lý x lý l mt bc tin quan
trng, giỳp hiu qu ca quy trỡnh x lý tng lờn, gim thiu lng ụ nhim..

Thnh phn nh ngha Vớ d
1. Cỏc cht chỏy
c:
Giy

Hng dt
Rỏc thi

C, g, ci, rm r


Cht do


Da v cao su

Cỏc vt liu lm t giy

Cú ngun gc t cỏc si
Cỏc cht thi ra t n thc
phm

Cỏc vt liu v sn phm c
ch to t g, tre v rm

Cỏc vt liu v sn phm c
ch to t cht do

Cỏc vt liu v sn phm c
ch to t da v cao su

Cỏc tỳi giy, cỏc mnh bỡa,
giy v sinh
Vi, len, bỡ ti, bỡ nilon
Cỏc cng rau, v qu, thõn cõy,
lừi ngụ
dựng bng g nh bn, gh,
thang, ging, chi, v
da

Phim cun, tỳi cht do, chai,
l cht do, cỏc u vũi bng
cht do, dõy bn, bỡ nilon
Búng, giy, vớ, bng cao su
2. Cỏc cht khụng
chỏy c
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
6
Cỏc kim loi st


Cỏc kim loi khụng
phi l st
Thy tinh

ỏ v snh s

Cỏc loi vt liu v sn phm
c ch to t st m d b
nam chõm hỳt
Cỏc vt liu khụng b nam
chõm hỳt

Cỏc vt liu v sn phm ch
to t thu tinh
Cỏc loi vt liu khụng chỏy
ngoi kim loi v thy tinh
V hp, dõy in, hng ro,
dao, np l

V hp nhụm, giy bao gúi,
ng
Chai l, ng bng thy
tinh, búng ốn
V trai, xng, gch, ỏ
gm

3. Cỏc cht hn hp Tt c cỏc loi vt liu khỏc
khụng phõn loi phn 1 v 2
u thuc loi ny. Loi ny cú
th c phõn chia thnh 2
phn: kớch thc ln hn 5 mm
v nh hn 5 mm
ỏ cui, cỏt, t, túc
Bng 1.2. Phõn loi cht thi rn theo cụng ngh qun lý, x lý

1.3.TC HI CA CHT THI RN.
1.3.1. Tỏc hi ca cht thi rn i vi sc khe cng ng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
7

Hỡnh 1.1 : S biu din nh hng cht thi rn i vi sc kho con ngi

Vit Nam ang i mt vi nhiu nguy c lõy lan bnh truyn nhim, gõy
dch nguy him do mụi trng ang b ụ nhim.
ễ nhim mụi trng nc ta ó gia tng ti mc nh hng ti sc
kho ngi dõn. Ngy cng cú nhiu vn v sc kho liờn quan ti yu t
mụi trng b ụ nhim.
Theo ỏnh giỏ ca chuyờn gia, cht thi rn ó nh hng rt ln n sc
kho cng ng; nghiờm trng nht l i vi dõn c khu vc lng ngh, khu
cụng nghip, bói chụn lp cht thi v vựng nụng thụn ụ nhim cht thi rn n
mc bỏo ng.
Nhiu bnh nh au mt, bnh ng hụ hp, bnh ngoi da, tiờu chy,
dch t, thng hndo cht thi rn gõy ra.
i ng lao ng ca cỏc n v lm v sinh ụ th phi lm vic trong
iu kin nng nhc, ụ nhim nng, c th: nng bi vt quỏ tiờu chun cho
phộp t 1,5 n 1,9 ln, khớ c vt tiờu chun cho phộp t 0,5 n 0,9 ln, cỏc
Mụi trng khụng khớ
Rỏc thi (Cht thi rn)
- Sinh hot
- Sn xut (cụng nghip, nụng nghip, ...)
- Thng nghip
- Tỏi ch
Nc mt
Nc ngm Mụi trng t
Ngi, ng
vt
Bi,CH
4
, NH
3
, H
2
S
Qua
ng
hụ
hp
Qua chui
thc phm
n ung, tip xỳc qua da
Kim loi nng,
cht c
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
8
loi vi trựng, siờu vi trựng, nht l trng giun, trc tip nh hng n sc kho
ca h.
1.3.2. Cht thi rn lm gim m quan ụ th.
Nu vic thu gom v vn chuyn rỏc thi khụng ht s dn n tỡnh trng
tn ng cht thi trong cỏc ụ th, lm mt m quan, gõy cm giỏc khú chu cho
c dõn c trong ụ th.
Khụng thu hi v tỏi ch c cỏc thnh phn cú ớch trong cht thi, gõy
ra s lóng phớ v ca ci, vt cht cho xó hi.
1.3.3. Cht thi rn lm ụ nhim mụi trng
Cht thi rn ba bói xung cng rónh, ao, h, kờnh, rchlm quỏ ti
thờm h thng thoỏt nc ụ th, l ngun gõy ụ nhim cho ngun nc mt v
nc ngm. Khi cú ma ln s gõy ụ nhim trờn din rng i vi cỏc ng
ph b ngp.
Trong mụi trng khớ hu nhit i giú mựa, núng m, ma nhiu, cht
thi b thi ra nhanh l nguyờn nhõn gõy ra dch bnh, nht l cht thi c hi,
cht thi bnh vin.
Cỏc bói rỏc khụng hp v sinh l cỏc ngun gõy ụ nhim nng cho c t,
nc, khụng khớ.
1.4. CC PHNG PHP X Lí CHT THI RN.
hn ch vic ụ nhim do thi cỏc cht thi rn, hin nay nhiu nc
ó cú cỏc bin phỏp x lý cht thi rn rt nghiờm ngt nh: phõn loi cỏc cht
thi, tn dng v thu hi li cỏc cht thi, x lý cỏc cht thi c hi nguy him
bng phng phỏp thiờu t hoc chụn cht thi h chụn cú k thut, cú lp
ngn cỏch vi t, cú lp bao ph b mt, cú ng thoỏt v tiờu nc b mt v
s dng hp lớ cỏc vựng m ó khai thỏc nhm hn ch ụ nhim.
x lý cht thi rn ang l vn m cỏc tnh trong c nc ht sc
quan tõm. Lõu nay rỏc thi thng c chụn lp ti cỏc khu rỏc thi h theo
hỡnh thc t phỏt, hu ht cỏc bói rỏc thi ny u c chụn lp rt thiu v
sinh, v do din tớch chụn lp hp v gn khu vc dõn c nờn gõy ụ nhim v
nhng tỏc ng n mụi trng nh hng trc tip n sc kho ca ngi
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×