Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU
1. Rèn kĩ năng nói:
- HS kể lại được rõ ràng, tự nhiên, chân thực một câu chuyện em đã chứng
kiến hoặc một việc đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân
các nước, hoặc nói về một nước mà HS biết qua truyền hình, phim ảnh,...
2. Rèn kĩ năng nghe: chăm chú nghe bạn kể, hiểu được nội dung ý nghĩa câu
chuyện bạn kể và nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. Đồ dùng dạy - học
- Một số tranh ảnh... nói về tình hữu nghị của nhân dân ta với nhân dân các
nước, hoặc tranh ảnh về các nước để gợi ý cho HS tìm câu chuyện kể.
- Bảng phụ ghi sẵn hai phương án kể chuyện:
+ Phương án 1: giới thiệu câu chuyện. Kể diễn biến câu chuyện, nêu cảm nghĩ
của mình về câu chuyện đó.
+ Phương án 2: giới thiệu về một nước mà em định nói. Kể những điều mà em
biết về nước đó, em thích nhất điều gì ở nước đó.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy


Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu HS lên kể lại chuyện các em đã - Hai HS lên bảng thực hiện theo yêu
được nghe hoặc được đọc về chủ điểm cầu của GV, cả lớp theo dõi và nhận
Hòa bình và trả lời câu hỏi về ý nghĩa xét.
câu chuyện.
- GV nhận xét, cho điểm.
B. Bài mới
TaiLieu.VN

Page 1


1. Giới thiệu bài
- Có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh - HS lắng nghe.
chúng ta nói về tấm lòng yêu chuộng hòa
bình và hữu nghị của nhân dân ta. Chúng
ta muốn làm bạn với nhân dân tất cả các
nước. Tiết học hôm nay, các em sẽ thi
nhau kể về những việc chính các em đã
làm, hoặc chứng kiến tình hữu nghị giữa
nhân dân ta với nhân dân các nước, hoặc
nói về một đất nước mà các em biết qua
phim ảnh, truyền hình.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

2. Hướng dẫn HS kể chuyện
a) Tìm hiểu đề bài
- GV gọi HS đọc đầu bài GV đã viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, cả lớp đọc
trên bảng.
thầm.
1. Kể lại một câu chuyện em đã chứng
kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện
tình hữu nghị giữa nhân dân ta với
nhân dân các nước.
2. Nói về một nước mà em được biết
qua truyền hình, phim ảnh,...


- GV hỏi HS:

- HS trả lời:

+ Đề bài 1 yêu cầu chúng ta kể một câu + Nội dung nói về tình hữu nghị giữa
chuyện với nội dung gì?
nhân dân ta và nhân dân các nước .
+ Những câu chuyện đó có ở đâu?

+ Những câu chuyện đó em được tận
mắt chứng kiến; hoặc chính em đã làm.

+ Đề bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Yêu cầu chúng ta nói về một đất
nước mà em được biết qua truyền
hình, phim ảnh,...

TaiLieu.VN

Page 2


- GV nghe HS trả lời và gạch dưới những
từ ngữ cần chú ý (như trên).
- GV gọi HS đọc gợi ý trong sgk.

- Hai HS đọc nối tiếp hai gợi ý trong
SGK. Cả lớp đọc thầm theo dừi bạn
đọc và suy nghĩ về câu chuyện định kể.

- Ngoài những việc làm ở gợi ý 1 các em - HS trao đổi, cú thể nờu thờm những
còn thấy có những việc làm nào nữa thể việc làm khỏc nữa (nếu cú).
hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta và
nhân dân các nước?
- GV hỏi HS về các câu chuyện hoặc đất - HS lần lượt giới thiệu cõu chuyện
nước mà các em định kể.
hoặc đất nước mà cỏc em sẽ kể.
- GV dán lên bảng 2 phương án kể
chuyện (viết trên bảng phụ hoặc giấy khổ
rộng) và hướng dẫn các em có thể kể
theo hai cách: Kể một câu chuyện cụ thể
có đầu, có cuối. Hoặc, nói về một đất
nước mà em biết (không kể thành
chuyện).

- HS nghe, suy nghĩ, lựa chọn kể
chuyện theo một trong hai phương ỏn
đó nờu, lập dàn ý sơ bộ để chuẩn bị cho
việc kể chuyện của mỡnh.

- GV nhắc HS chú ý: Loại bài kể chuyện - HS lắng nghe và thực hiện theo yờu
tham gia hoặc chứng kiến phải mở đầu cầu của GV.
câu chuyện ở ngôi thứ nhất (tôi, em).
Nếu kể câu chuyện trực tiếp tham gia
chính em cũng là một nhân vật trong
chuyện ấy. Các em cần tôn trọng bạn
không nên cho rằng câu chuyện bạn kể
chưa hay bằng câu chuyện của mình.
b) Thực hành kể chuyện
- GV cho HS kể chuyện theo nhóm đôi, - HS kể chuyện theo nhúm. Hai HS
đến từng nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với nhau kể cho nhau nghe cõu
góp ý về nội dung, lời kể cho từng HS.
chuyện mà mỡnh chứng kiến hoặc
tham gia. Sau khi kể, HS cú thể nờu
những cõu hỏi trao đổi, thảo luận với
TaiLieu.VN

Page 3


nhau về nội dung, ý nghĩa cõu chuyện,
tỡnh cảm, thỏi độ,.... của bản thõn đối
với người mà mỡnh kể.
- GV gọi những HS xung phong thi kể - HS tham gia thi kể chuyện lần lượt
chuyện trước lớp nêu tên những câu nêu tên câu chuyện mình định kể để
chuyện mà các em định kể, GV kết hợp lớp ghi nhớ khi bình chọn.
ghi bảng.
- Trước khi thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ:
chí đánh giá bài kể đã chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể cú phự hợp với đề bài
HS đọc lại.
khụng?
+ Cỏch kể cú mạch lạc, rừ ràng khụng?
+ Cỏch dựng từ cú chớnh xỏc khụng,
giọng kể cú tự nhiờn hấp dẫn khụng?
- GV yêu cầu HS kể và ghi tên HS tham
gia thi kể, tên câu chuyện của HS đó kể
lên bảng để cả lớp nhớ khi nhận xét, bình
chọn.

- HS có thể đứng tại chỗ hoặc lên bảng
để kể nối tiếp nhau. Mỗi em kể xong có
thể trả lời câu hỏi của bạn và của cô
giáo. Ví dụ:
+ Cõu chuyện bạn kể núi lờn điều gỡ?
+ Việc làm đú đó thể hiện điều gỡ?
+ Bạn kể cõu chuyện này nhằm mục
đớch gỡ ?....

- GV yêu cầu HS nhận xét, bình chọn bạn - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn có câu
có câu chuyện thú vị nhất, bạn kể hay chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp
nhất và bạn đặt câu hỏi hay nhất trong dẫn nhất.
tiết học
4. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- HS lắng nghe.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện của - HS ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu
mình cho người thân nghe hoặc viết nội cầu của GV.
dung những câu chuyện đó vào vở.
TaiLieu.VN

Page 4


TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×