Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần

Giáo án Tiếng việt 5
Chính tả
Nghe - viết: Lương ngọc quyến
Cấu tạo của phần vần
I. Mục tiêu
1. Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Lương Ngọc
Quyến.
2. Nắm được mô hình cấu tạo vần. Chép đúng tiếng, vần vào mô hình.
II. Đồ dùng dạy - học
- Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần trong Bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hai HS lên bảng lớp yêu cầu nhắc lại quy
tắc chính tả với g/gh, ng/ngh, c/k và viết các từ:
ghê gớm, bát ngát, nghe ngóng, kiên quyết,
cống hiến,...
- GV nhận xét bài viết của HS trên bảng.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
- Trong giờ Chính tả hôm nay, các em sẽ nghe

viết bài chính tả Lương Ngọc Quyến và làm các
bài tập chính tả để nắm được về mô hình cấu
tạo vần, chép đúng tiếng, vần vào mô hình.
- GV ghi tên bài lên bảng.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết
a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn
- GV đọc bài chính tả trong SGK. GV chú ý
đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các
tiếng có âm, vần, thanh HS dễ viết sai.
- GV nói về nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến:
giới thiệu chân dung, năm sinh, năm mất của
Lương Ngọc Quyến; tên ông được đặt cho

Hoạt động học
- Hai HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu
của GV. HS dưới lớp viết các từ ngữ vào
giấy nháp.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

- HS lắng nghe và theo dõi trong SGK.
- HS lắng nghe.


nhiều đường phố, nhiều trường học ở các tỉnh,
thành phố ở nước ta.
b) Hướng dẫn viết từ khó và trình bày chính tả
- Yêu cầu HS nêu các từ khó dễ lẫn khi viết - HS nêu: Những từ khó viết: mưu, khoét,
chính tả.
xích sắt,...
- GV đọc cho HS viết các từ vừa tìm được.
- Ba HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào
vở nháp.
- Sau khi HS viết xong, GV hướng dẫn HS - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
nhận xét bài của bạn trên bảng và đọc lại các từ
đó.
c) Viết chính tả
- GV nhắc HS: gấp SGK, chú ý ngồi viết đúng - HS lắng nghe.


tư thế; ghi tên bài vào giữa dòng, sau khi chấm
xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào
một ô li; viết hoa các tên riêng có trong bài,...
- GV đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn - HS lắng nghe và viết bài.
trong câu cho HS viết. Mỗi câu hoặc bộ phận
câu đọc không quá 2 lượt.
d) Soát lỗi và chấm bài
- Đọc toàn bài cho HS soát lỗi.

- HS dùng bút chì, đổi vở cho nhau để soát
lỗi, chữa bài.

- GV chấm nhanh từ 5 -7 bài của HS và nhận - Cả lớp theo dõi, lắng nghe, tự đối chiếu với
xét bài viết của các em.

SGK để sửa những lỗi sai.

3. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 2
- Gọi HS đọc to yêu cầu bài tập.

- Một HS đọc to trước lớp. HS cả lớp đọc
thầm trong SGK.

- Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sau khi - HS làm bài vào giấy nháp (hoặc vở bài
làm bài xong trao đổi kết quả với bạn bên cạnh. tập), sau khi làm bài xong trao đổi bài với
bạn.
- Gọi HS trình bày, nhận xét và chốt lại lời giải - HS lần lượt trình bày kết quả. Cả lớp theo


đúng.

dõi, nhận xét cho đến khi có kết quả đúng:
a) Trạng (ạng), nguyên (uyên),

Nguyễn

(uyên), Hiền (iên), khoa (oa), thi (i).
b) Làng (ang), Mộ (ô), Trạch (ạch), huyện
(uyên), Cẩm (âm), Bình (inh).
Bài tập 3
- Gọi một HS đọc to yêu cầu của bài.

- Một HS đọc yêu cầu của bài, cả lớp theo
dõi đọc thầm.

- Yêu cầu HS tự làm bài. GV dán ba tờ phiếu - HS làm bài vào vở. Ba HS làm bài vào
lên bảng, mời ba HS lên bảng thi làm bài phiếu trên bảng.
nhanh.
- Gọi HS dưới lớp nối tiếp đọc bài của mình.

- Nhiều HS đọc bài làm của mình. Cả lớp
theo dõi, nhận xét.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai) trên bảng.
(nếu sai) và chốt lại lời giải đúng.
Tiếng

Vần
âm đệm

trạng

âm chính

âm cuối

a

ng

nguyên

un

Nguyễn

unn

Hiền
khoa

o

a

thi

i

làng

a

Mộ

ô

Trạch

a

chn

Cẩm

â

m

Bình

i

nh

huyện

u

ng


4. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét giờ học.

- HS lắng nghe.

- Dặn HS về nhà tập viết lại - HS lắng nghe và về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV.
những lỗi hay viết sai chính tả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×