Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài thư gửi các học sinh

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
Thư gửi các học sinh
I. Mục tiêu
1. Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các tiếng có âm, vần và thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của
phát âm địa phương. Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi theo đúng các dấu
câu và giữa các cụm từ.
- Đọc thể hiện tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác
đối với thiếu nhi Việt Nam.
2. Đọc hiểu
- Hiểu nghĩa các từ ngữ có trong bài.
- Hiểu được nội dung chính của bức thư: Bác Hồ khuyên HS chăm học,
nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của
cha ông, xây dựng thành công nước Việt Nam mới.
3. Học thuộc lòng một đoạn thư.
II. Đồ dùng dạy - học
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ chép sẵn một đoạn thư cần luyện đọc cho HS.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy


Hoạt động học

A. Dạy bài mới
1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc
- GV cho HS quan sát các ảnh minh họa cho - HS: Tranh vẽ hình ảnh Bác Hồ và HS
chủ điểm và yêu cầu HS nói về những tấm các dân tộc trên nền lá cờ Tổ quốc bay
ảnh đó.
thành hình chữ S - gợi dáng hình đất
nước ta.
- GV: Qua các bức ảnh minh họa cho chủ - HS lắng nghe.
điểm chúng ta thấy Tổ quốc chúng ta rất đẹp.
Chúng ta rất yêu quý và tự hào về Tổ quốc


Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Các em đã biết: Ngay sau khi giành được
độc lập, Bác Hồ đã có Thư gửi các học sinh cả
nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên,
khi nước ta giành được độc lập sau 80 năm bị
thực dân Pháp đô hộ. Để biết trong thư Bác
muốn nói với các em điều gì, chúng ta cùng
đọc và tìm hiểu bài.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS mở SGK theo dõi bài đọc.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc đúng
- GV gọi một HS đọc khá giỏi đọc trước lớp - Một HS khá đọc trước lớp, cả lớp đọc
và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
thầm.
- GV hướng dẫn HS chia đoạn.

- HS nhận biết các đoạn trong bài đọc:
* Đoạn 1: Từ đầu đến Vậy các em nghĩ
sao?
* Đoạn 2: Còn lại.

- GV gọi hai HS tiếp nối nhau đọc bài. GV - Hai HS tiếp nối nhau đọc bài. Mỗi HS


chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS đọc một đoạn của bài.
(nếu có).
- GV ghi bảng những từ ngữ HS hay phát âm - HS luyện đọc các tiếng GV ghi trên
sai để luyện đọc cho HS.
bảng lớp.
- Yêu cầu hai HS đọc lại toàn bài.

- Hai HS đọc tiếp nối nhau, mỗi HS đọc
một đoạn của bài. Cả lớp đọc thầm.

- Yêu cầu HS tìm hiểu về nghĩa của các từ khó - Một HS đọc phần chú giải thành tiếng.
được giới thiệu ở phần chú giải.
Cả lớp đọc thầm.
- GV đọc diễn cảm toàn bài: giọng nhẹ nhàng, - HS lắng nghe theo dõi giọng đọc của
thân ái, trìu mến, thiết tha, thể hiện sự tin GV.
tưởng và hi vọng.
b) Tìm hiểu bài
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, thảo luận - Hai HS đứng dậy trình bày:


theo nhóm đôi hỏi và trả lời câu hỏi 1 trong + HS 1 hỏi: Ngày khai trường năm 1945
SGK. Sau đó chỉ định một nhóm trình bày có gì đặc biệt so với những ngày khai
trước lớp, các nhóm khác theo dõi bổ sung.
trường khác?
+ HS 2 trả lời: Đó là ngày khai trường
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, ngày khai trường đầu tiên sau
khi nước ta giành được độc lập sau 80
làm nô lệ cho thực dân Pháp. Từ ngày
khai trường này các em HS bắt đầu được
hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt
Nam.
- GV: Em hiểu như thế nào là một nền giáo - Là một nền giáo dục tự do của nước
dục hoàn toàn Việt Nam?
Việt Nam độc lập nhằm đào tạo công dân
và nhân tài để phục vụ cho đất nước và
dân tộc Việt Nam.
- GV hỏi thêm: Trong thư Bác đã tưởng tượng
thấy cảnh các bạn học sinh trong ngày khai
trường lần đầu tiên khi nước nhà độc lập như
thế nào?

- Bác Hồ đã tưởng tượng thấy cảnh nhộn
nhịp tưng bừng của ngày khai trường.
Các bạn học sinh ai ai cũng vui vẻ và rất
sung sướng vì được hưởng một nền giáo
dục mới.

- Em hiểu như thế nào về câu nói của Bác:
“Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ
sự hi sinh của biết bao đồng bào các em. Vậy các
em nghĩ sao?".

- Bác muốn nhắc các HS phải biết ơn, ghi
nhớ công lao chiến đấu, hi sinh quên
mình của biết bao thế hệ cách mạng để có
được như ngày hôm nay.

- Yêu cầu HS tìm ý của đoạn 1, sau đó nhận - HS nêu và nhận xét cho đến khi có ý
xét chốt lại, ghi bảng.
đúng: Những ý nghĩ và tình cảm của Bác
đối với học sinh.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV và
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2, thảo luận trả lời: Sau cách mạng tháng Tám nhiệm
theo nhóm đôi để trả lời câu hỏi: Sau cách vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà
mạng tháng Tám nhiệm vụ của toàn dân là gì? tổ tiên đã để lại, làm cho nước ta theo kịp
các nước khác trên toàn cầu.
- HS có trách nhiệm như thế nào trong công - Trong công cuộc kiến thiết đất nước,
cuộc kiến thiết đất nước?
trách nhiệm của HS rất nặng nề và vẻ


vang. HS phải thi đua học giỏi, ngoan
ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây
dựng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam
bước tới đài vinh quang, sánh vai các
cường quốc năm châu.
- Qua những câu nói đó em hiểu được thái độ - Bác rất tin tưởng và hi vọng vào các học
của Bác đối với các học sinh như thế nào?
sinh - những người tạo nên tương lai, tiền
đồ tươi sáng của dân tộc và đất nước.
- Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm đôi tìm ý - HS thực hiện theo yêu cầu của GV và
chính của đoạn 2. GV nhận xét chốt lại và ghi trả lời: Vai trò và trách nhiệm vẻ vang
bảng.
của người học sinh trong công cuộc xây
dựng đất nước.
c) Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng
* Luyện đọc diễn cảm
- GV gọi HS đọc diễn cảm đoạn 1, yêu cầu HS - Một HS đọc. Cả lớp theo dõi, nhận xét
theo dõi nhận xét giọng đọc của bạn.
giọng đọc của bạn.
- GV chốt lại giọng đọc của đoạn 1: giọng nhẹ
nhàng, thân ái, vui mừng, xúc động, thể hiện - HS lắng nghe.
được tình cảm yêu quý của Bác; nhấn giọng
vào những từ ngữ:ngày khai trường đầu tiên,
tưởng tượng, nhộn nhịp tưng bừng, sung
sướng hơn nữa, hoàn toàn Việt Nam, hi sinh,
biết bao đồng bào, nghĩ sao và đọc cao giọng
ở cuối câu hỏi.
- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 1.

- HS luyện đọc lại đoạn 1. Cả lớp theo
dõi nhận xét bạn đọc.

- Gọi HS đọc diễn cảm đoạn 2 và 3, yêu cầu - Một HS đọc diễn cảm đoạn 2 và 3 của
HS theo dõi nhận xét giọng đọc của bạn.
bài. Cả lớp theo dõi và nhận xét giọng
đọc của bạn.
- GV chốt lại giọng đọc đoạn 2 và 3: giọng - HS chú ý lắng nghe.
xúc động thể hiện tình cảm yêu quý, niềm tin


tưởng và hi vọng của Bác vào học sinh những chủ nhân tương lai của nước nhà; biết
nhấn giọng vào những từ ngữ: xây dựng,
trông mong, chờ đợi, tươi đẹp, hay không,
sánh vai, một phần lớn, học tập...
- Yêu cầu HS luyện đọc lại đoạn 2 và 3.

- HS luyện đọc diễn cảm đoạn 2 và 3, cả
lớp theo dõi nhận xét giọng đọc của các
bạn.

* Luyện đọc học thuộc lòng
- GV yêu cầu HS đọc thầm học thuộc theo - HS đọc thầm học thuộc đoạn văn theo
nhóm đoạn văn (từ Sau 80 năm giời nô lệ ... nhóm.
đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các
em).
- Thi các nhóm đọc thuộc đoạn văn trước lớp.

- Một nhóm cử đại diện đứng lên đọc
trước câu đầu tiên của đoạn, sau đó có "xì
điện" một bạn bất kì của nhóm khác đọc
câu nối tiếp. Bạn đó đọc xong lại "xì
điện" một bạn bất kì của nhóm khác đọc
câu khác. Nếu bạn nào không đọc được
thì nhóm đó bị trừ đi một điểm.

3. Củng cố, dặn dò
- Câu văn nào trong thư Bác nói lên nghĩa vụ - "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang
thiêng liêng của các thế hệ trẻ Việt Nam và hay không,... chính là nhờ một phần lớn
niềm tin tưởng, hi vọng to lớn của Bác vào các ở công học tập của các em"
thế hệ đó.
- Ngày nay tuy Bác đã đi xa, các em thấy câu - Nhiều HS trả lời, cho đến khi tìm được
nói của Bác như thế nào? Các em phải làm gì ý đúng: Câu nói của Bác vẫn còn sống
để đáp lại lòng mong mỏi của Bác.
mãi, chúng em cần phải chăm chỉ học tập
để lớn lên xây dựng Tổ quốc ngày thêm
giàu đẹp.


- GV nhận xét giờ học, dặn HS về nhà tiếp tục - HS ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu
học thuộc lòng đoạn thư đã nêu; đọc trước bài cầu của GV.
Quang cảnh ngày mùa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×