Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 1 bài lý tự trọng


KIỂM TRA BÀI CŨ

2 học sinh kể chuyện


Theo báo: THIỀU NIÊN TIỀN PHONG


HS nghe kể
GV kể lần 1
GV kể lần 2Dựa vào lời kể của cô
giáo, em hãy thuyết
minh cho nội dung
mỗi bức tranh dưới
đây bằng 1 hoặc 2
câu.Kể lại toàn bộ câu
chuyện theo nhóm


Thi kể chuyện1. Vì sao những người coi ngục gọi anh
Trọng là “Ông nhỏ”?
 Những người coi ngục gọi anh Trọng là
“Ông Nhỏ” vì rất khâm phục anh tuổi
nhỏ nhưng dũng cảm, chí lớn.
2. Câu chuyện giúp bạn hiểu điều gì?
 Người cách mạng là người yêu nước,
dám hi sinh vì đất nước.


Ca ngợi anh Lí Tự
Trọng giàu lòng yêu
nước, dũng cảm bảo vệ
đồng chí, hiên ngang,
bất khuất trước kẻ thù


Em hãy kể lại cho người thân
trong gia đình câu chuyện vừa học.
Chuẩn bị bài:
Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 18)

+Tìm hiểu bài.
+Kể thử cho người thân nghe.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×