Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án công viên Tuổi Trẻ thủ đô khu vực xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BT : Bồi thường.
HT : Hỗ trợ.
GPMB : Giải phóng mặt bằng.
UBND : Ủy ban nhân dân.
TĐC : Tái định cư.
BTGPMB : Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
BQLDA : Ban quản lý dự án.
HTKT : Hạ tầng kỹ thuật.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Sơ đồ: Trình tự tổ chức công tác thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng
Bảng 1: Bảng Tình hình giải phóng mặt bằng Quận Hai Bà Trưng
Bảng 2: Bảng tổng hợp những hộ gia đình có diện tích đất đo thự tế khác

với giấy tờ.
Bảng 3: Bảng tổng hợp diện tích đất bồi thường.
Bảng 4: Bảng tổng hợp phương án bồi thường của dự án.
Bảng 5: Bảng danh sách các hộ gia đình và phần diện tích thực hiện
cưỡng chế.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LỜI CAM ĐOAN
Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Ban chủ nhiệm khoa môi trường và đô thị
Giáo viên hướng dẫn: TH.S. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tên em là: Vũ Thị Hồng
Mã sinh viên: CQ493448
Lớp: Kinh tế và quản lý đô thị
Em xin cam đoan chuyên đề tôt nghiệp với đề tài: “Đánh giá công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án công viên Tuổi Trẻ thủ đô khu vực
xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội” là do
em tự nghiên cứu viết nên, dựa trên kiến thức của mình, tài liệu từ ban giải
phóng mặt bằng Quận và sự hướng dẫn của cô giáo Thạc Sỹ Nguyễn Thị
Thanh Huyền. Chuyên đề không sao chép, cắt ghép các báo cáo hoặc luận văn
của người khác.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Em xin cam đoan tất cả những lời khẳng định trên là hoàn toàn đúng sự
thật, nếu sai em xin chịu trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của nhà trường.
Hà Nội, ngày 25 tháng 11năm 2010
Sinh viên
Vũ Thị Hồng

SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 1
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài :
Nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi
ích quốc gia và các công trình công cộng, phát triển đô thị các dự án sản xuất
kinh doanh là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Thực tế hiện nay cho thấy công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi nhà


nước thu hồi đất là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp liên quan đến
nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội.
Trong những năm qua số dự án đầu tư vào Quận Hai Bà Trưng đã tăng
rất nhanh Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư thì khâu đền bù giải
phóng mặt bằng là một khâu quan trọng và có tính đặc thù không những ảnh
hưởng rất lớn đến tiến độ đầu tư mà còn liên quan đến sự ổn định tình hình
kinh tế chính trị xã hội. Vì vậy đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất là
vấn đề mang tích cấp bách. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng là vấn đề
phức tạp mang tích chất chính trị kinh tế xã hội tổng hợp đòi hỏi sự quan tâm
của nhiều ngành nhiều cấp tổ chức cá nhân. Xuất phát từ những thực tế đó
đồng thời để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đền bù giải phóng
mặt bằng qua thời gian thực tập tại ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
Hai Bà Trưng em đã chọn đề tài “Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự
án công viên Tuổi Trẻ thủ đô khu vực xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn
Quận Hai Bà Trưng” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Mục tiêu nghiên cứu :
- Đánh giá về công tác đền bù giải phong mặt bằng của Quận Hai Bà Trưng
- Đánh giá công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng hạ
tầng kỹ thuật công viên Tuổi Trẻ thủ đô
- Rút ra các khó khăn thuận lợi
- Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách đền bù giải
phóng mặt bằng trên cơ sở phù hợp với hiến pháp và pháp luật hiện hành.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 2
Đối tượng nghiên cứu :
- Nghiên cứu các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng của
nhà nước.
- Nghiên cứu các văn bản các nghị định chính sách mà Quận đã áp
dụng trong công tác đền bù giải phóng mặt băng trong thời gian qua.
- Nghiên cứu về thực trạng công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại
Quận thông qua dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên Tuổi Trẻ thủ đô.
Phương pháp nghiên cưu:
- Phương pháp thu thập xử lý thông tin sô liệu
- Phương pháp đánh giá phân tích tổng hợp
Nội dung của đề tài gồm có 3 chương
Chương I- Lý luận chung về công tác đền bù giải phóng mặt bằng
Chương II- Thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại
dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên Tuổi Trẻ thu đô khu vực xóm Tiền
Phong phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng.
Chương III- Giải pháp tăng cường công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên Tuổi Trẻ thu đô khu
vực xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thạc sỹ: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cán bộ hướng dẫn: Trưởng Ban Trần Quyết Thắng và các cán bộ cúa
ban giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng đã giúp em hoàn thành chuyên
đề này.
Sinh viên
Vũ Thị Hồng
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 3
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG
1. Các khái niệm
Giải phóng mặt bằng: Là quá trình thực hiện các công việc liên quan
đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân
cư trên một phần đất nhất định để trả lại mặt bằng thực hiện các quy hoạch
cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.
Thu hồi đất: Là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại
quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn quản lý theo quy định (trích theo khoản 5 điều 4 luật đất đai
2003).
Bồi thường: Là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với
diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (trích theo khoản 6 điều 4 luật
đất đai 2003).
Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất : Là việc Nhà nước giúp đỡ người bị
thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để
di dời đến địa điểm mới (trích theo khoản7 điều 4 luật đất đai 2003).
2. Đặc điểm của công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng là quá trình đa dạng và phức tạp nó thể hiện khác
nhau đối với mỗi dự án, nó liên qua đến lợi ích bên tham gia và lợi ích toàn xã
hội.
- Tính đa dạng: Mỗi một dự án được tiến hành trên một vùng đất khác
nhau với các điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau và trình độ dân trí khác nhau.
Do đó công tác tổ chức bồi thường cũng có những đặc trưng nhất định với
từng vùng đất từng điều kiện sống khác nhau trên khu đất đó. Các tài sản gắn
trên đất cũng mang tính đa dạng cao, đa dạng về mục đích sử dụng đa dạng về
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 4
hình thức sở hữu các tài sản đó nên công tác định giá trong công tác đền bù
cũng mang tính đa dạng cao.
- Tính phức tạp thể hiện: Đất đai là tài sản có giá trị cao có vai trò quan
trọng trong đời sống kinh tế-xã hội với mọi người dân. Ở các khu vực nông
thôn dân cư sống chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất nông
nghiệp mà đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng trong khi trình độ sản xuất
người dân thấp khả năng chuyển đổi nghề nghiệp khó khăn do đó tâm lí của
người dân ta là giữ đất để sản xuất.
Trước tình hình đó dẫn đến công tác tuyên truyền vận động dân cư
tham di chuyển là rất khó khăn và việc hỗ trợ chuyển nghề nghiệp là điều cần
thiết để đảm bảo đời sống dân cư sau này. Mặt khác cây trồng vật nuôi trên
vùng đất đó cũng rất đa dạng gây khó khăn cho việc định giá
- Đối với hình thức đất ở lại càng phức tạp:
+ Đất ở là tài sản có giá trị lớn gắn bó với trực tiếp với đời sống và
sinh hoạt của người dân mà tâm lí tốp quần cư nông dân là ngại di chuyển.
Xây dựng nhà trái phép mua bán chuyển nhượng trái phép xảy ra nhiều nên
gây rất nhiều khó khăn.
+ Dân cư sống bằng nghề buôn bán ..sống nhờ vào các trục đường giao
thông nay chuyển đến ở khu vực mới thì đời sống lại bị thay đổi mà không
mong muốn.
+ Do chính sách pháp luật chưa phù hợp
Chính sự phức tạp này làm cho công tác đền bù càng trở nên phức tạp
khó khăn hơn
3. Sự cần thiết của công tác đền bù giải phóng mặt bằng
3.1 Giải phóng mặt bằng là yêu cầu tất yếu đối với các dự án xây dựng
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế,văn hóa xã hội phát triển cơ sở
hạ tầng thì ngày càng có nhiều dự án đầu tư xây dựng được đưa vào thưc
hiện.Trong khi quỹ đất còn có hạn và do tính đặc thù của các dự án nên khi
xây dựng đều phải chuẩn bị mặt bằng. Vậy mặt bằng xây dựng là yếu tố hết
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 5
sức cần thiết để có thể triển khai các dự an xây dựng. Không có mặt bằng thì
không thể triển khai được các dự án. Do đó giải phóng mặt bằng là một yêu
cầu tât yếu góp phần quan trọng cho việc thực hiện thành công các dự án.
Cũng như việc hoàn thành tiến độ xây dựng của các dự án nó là điều kiện kiên
quyết để dự án có thể thực hiện.
3.2 Giải phóng mặt bằng là một yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới
Trong quá trình đổi mới thì nhu cầu xây dựng các cơ sở hạ tầng, các
khu đô thị mới các khu công nghiệp ngày càng phát triển. Với điều kiện quỹ
đất hạn hẹp nên hầu hết các diện tích đất đều đã được sử dụng. Do đó để thực
hiện được các dự án trong quá trình đổi mới thì một yêu cầu khách quan được
đặt ra là mặt bằng để có thể thực hiện được dự án. Trong quá trình đổi mới thì
nhu cầu về nhà ở, bệnh viện, trường học các dịch vụ vui chơi giải trí ngày
càng cao nên công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất lại càng cần thiết.
Gắn với sự phát triển đó thì hệ thống giao thông cũng cần được đầu tư xây
dựng mới và mở rộng các tuyến đường để đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông
hàng hóa. Để thực hiện được điều đó thì chúng ta phải bồi thường, giải phóng
mặt bằng để có mặt bằng thực hiện các dự án giao thông. Vậy cùng với quá
trình đổ mới phát triển của đất nước thì công tác giải phóng mặt bằng có vai
trò quan trọng và là một yêu cầu tất yếu khách quan trong quá trình đổi mới.
3.3 Công tác giải phóng mặt bằng góp phần thực hiện quy hoạch sử dụng
đất đai nhằm sử dụng đất đai hiệu quả hơn
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là một trong những công cụ thống
nhất quản lý đối với toàn bộ đất đai, đảm bảo đất đai được sử dụng hợp lý tiết
kiệm và có hiệu quả. Để thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai hợp lý
thì cần có sử chuyển đổi mục đích sử dụng qua từng thời kỳ để phù hợp với
điều kiện phát triển kinh tế xã hội nhất nhằm mang lại lợi ích kinh tế cao nhất.
Chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi đất có mục đích kém hiệu quả sang những
mục đích có hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội cao hơn. Ví dụ như chúng ta
chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang xây dựng các khu công
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 6
nghiệp để tạo ra giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều lần so với sản xuất nông
nghiệp. Do đó công tác GPMB là yếu tố cần thiết không thể thiếu trong việc
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do các khu đô thị các khu dân cư,
khu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, hình thành và phát triển một cách
tự nhiên thiếu sự đồng bộ nên một số đất đai bị sử dụng lãng phí, kém hiệu
quả. Nhà nước tiến hành sắp xếp bố trí lại quy mô cơ cấu sử dụng đất thông
qua các quy hoạch kế hoạch để sử dụng đất cho các dự án cụ thể. Các dự án
được đưa ra luôn nhằm mục đích là nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai cũng
như tạo điều kiện sử dụng tốt hơn các nguồn lực khác trong vùng để thúc đẩy
kinh tế phát triển. Tóm lại công tác giải phóng mặt bằng góp phần thực hiện
các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất đai góp
phần phát triển kinh tế xã hội.
II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG
1. Bản chất của công tác đền bù giải phóng mặt bằng
Công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực chất là trả lại mặt bằng xây
dựng để có thể xây dựng các công trình mới. Việc thực hiện giải phóng mặt
bằng các dự án có sử dụng đất đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng,
giao thông đô thị thường làm cho giá đất đai ở các khu vực xung quanh tăng
lên rất cao. Việc giải phóng mặt bằng trong các khu dân cư đông đúc còn làm
ảnh hưởng tới mỹ quan, kiến trúc của đường phố đô thị. Thông thường các dự
án khục vụ kinh tế như xây dựng khu công nghiệp chế xuất thường tập trung ở
bên ngoài thành phố và thường lấy đất sản xuất nông nghiệp để làm mặt bằng
xây dựng. Còn các dự án thực hiện trong các khu dân cư đông đúc thường là
phát triển cơ sở hạ tầng mà chủ yếu là mở rộng đường giao thông trong thành
phố. Khi các dự án mở đường thực hiện, những hộ gia đình ở ngay sát đường
cũ thường mất hết hoặc còn một phần đất để lại. Do đó họ thường tận dụng để
xây nhà hoặc xây các quán nhỏ kinh doanh, hình thể này trông rất xấu như sự
tự phát về kiến trúc , không có sự đồng bộ trong các thiết kế ….Nó làm ảnh
hưởng đến tới mỹ quan kiến trúc của đường phố. GPMB liên quan đến việc thu
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 7
hồi đất và bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất. Trong khi giá đất hiện
nay là rất cao và thường xuyên biến động. Mà các dự án thì thường phải dùng
đến một lượng mặt bằng khá lớn.Hơn thế nữa còn phải bồi thường các tài sản
trên đất các khoản chi phí liên quan đến công tá di dời và các khoản hỗ trợ khác
như hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm hỗ trợ ổn định đời sống hỗ trợ
gia đình chính sách …Ngoài ra còn có các chi phí liên quan đến việc triển
khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Trong thực tế không ít dự án phải
rơi vào chậm trễ hay khó khăn do thiếu vốn để thực hiện công tác này.
2. Yêu cầu của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
- Đảm bảo tiến độ nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
Công tác GPMB được coi là một trong những bước đầu tiên của một dự
án đầu tư xây dựng, do đó đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính xác trong
công tác BT GPMB là một yêu cầu cấp thiết và rất quan trọng.
Các dự án sẽ không thể thực hiện nếu không có được mặt bằng. Không
những đảm báo đến tiến độ thành công của các dự án mà còn ảnh hưởng rất
lớn đến các vấn đề an ninh chính trị xã hội.
Việc tiến hành GPMB đúng tiến độ còn giúp tiết kiệm chi phí, đẩy
nhanh việc thi công, đưa vào khai thác sử dụng đúng kế hoạch nhằm đạt được
hiệu quả tối đa của dự án tiết kiệm chi phí cho xã hội cho nhà nước.
- Đảm bảo công khai dân chủ và công bằng
Công khai và dân chủ nghĩa là phải công khai các văn bản pháp lý, các
chế độ chính sách BT và HT, các phương án BT và HT đã được các cấp có
thẩm quyền phê duyệt với mục đích để dân biết, dân tin vào chủ trương thu
hồi đất của các cấp có thẩm quyền và phương án phê duyệt của Hội đồng
GPMB. Từ đó tạo niềm tin trong nhân dân và khiến người dân tự giác thực
hiện.
Công bằng có nghĩa là phải đảm bảo tính công bằng trong các phương
án bồi thường cho người bị thu hồi đất không được ưu tiên cho người này
người khác mà phải làm theo các quy định của chính sách của nhà nước.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 8
Mặt khác, việc thực hiện tốt công bằng, công khai và dân chủ sẽ tránh
được những tiêu cực của một số cán bộ trong việc thực hiện BT, thu hồi đất
GPMB tạo niềm tin cho nhân dân.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cho các bên liên quan.
Công tác GPMB là một công tác khá phức tạp và rất nhạy cảm. Nó liên
quan tới nhiều cấp, ngành và đặc biệt là người dân. Do đó đảm bảo hài hòa lợi
ích của các bên liên quan là một yêu cầu quan trọng trong công tác BT GPMB.
Khi thực hiện hiện tốt yêu cầu này thì có thể hạn chế các khiếu kiện của người bị
thu hồi đất và sẽ đẩy nhanh tiến độ của công tác bồi thường giai phóng mặt bằng.
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Công tác bồi thường GPMB là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, liên quan tới nhiều cấp, nhiều ngành và
rất nhạy cảm, phức tạp, gắn liên với quyền lợi của người dân và lợi ích của
Nhà nước. Thực hiện công tác bồi thường GPMB nhằm đảm bảo công bằng
cho người dân khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng.
Đây là một công việc phức tạp, khó khăn và chịu nhiều yếu tố tác động cả về
chủ quan lẫn khách quan, cụ thể như sau:
3.1. Các nhân tố chủ quan
- Công tác quản lý, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
sở hữu nhà ở
Công tác quản lý đất đai bao gồm: Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. Nó có tác động rất lớn tới công tác HT, BT
GPMB. Nếu công tác quản lý đất đai được thực hiện tốt thì công tác đền bù
thiêt hại sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở
cũng giữ vai trò rất lớn trong việc xác định tính hợp pháp của mảnh đất và tài sản
gắn liền với mảnh đất đó làm căn cứ để xem xét mảnh đất đó có được đền bù
hay không. Do đó công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở
hữu nhà là cơ sở để xác định đối tượng được đền bù thiệt hại. Nếu công tác cấp
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 9
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được tiến hành đúng,
đủ đối tượng thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đền bù thiệt hại. Khi đó
việc xác định đối tượng được đền bù sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại nếu công
tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà không được
thực hiện tốt sẽ gây khó khăn cho việc xác định đất sử dụng hợp pháp hay bất
hợp pháp để thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
Đặc biệt gây khó khăn cho công tác quản lý quá trình đền bù thiệt hại.
- Công tác đánh giá đất.
Đánh giá đất đất là phương pháp kinh tế nhằm tính toán lượng hóa giá
trị của đất đai. Khi chúng ta tiến hành thu hồi đất thì phải đền bù cho người
dân mà muốn đền bù chính xác thì chúng ta phải định giá đất để làm cơ sở
tính tiền đền bù cho dân.
Chính vì vậy việc đánh giá đất cần phải chính xác, hợp lý và phải dựa
trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Đây là công tác hết sức quan trọng và có ý
nghĩa rất lớn trong việc góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và
hiệu quả sử dụng đất, là cơ sở để thực hiện công tác bồi thường thiệt hại một
cách hiệu quả và chính xác.
- Nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:
Nguồn vốn thực hiện công tác GPMB bao gồm: Vốn Ngân sách Nhà
nước, vốn của chủ dự án và nguồn vốn khác.
Có thể coi nguồn vốn có vai trò quan trọng, quyết định tới tiến độ
GPMB, tiến độ thi công nhanh hay chậm. Có nguồn vốn thì chúng ta mới có
tiền để trả các chi phí bồi thường, có kinh phí để tiến hành thực hiện các công
tác liên quan đến việc thu hồi và xây dựng nhà TDC cho các hộ bị thu hồi.
Nguồn vốn lớn, mạnh thì công tác đền bù diễn ra nhanh, kết thúc sớm. Ngược
lại, thiếu vốn sẽ ảnh hưởng lớn tới tiến độ cũng như chất lượng công việc.
- Vai trò, năng lực của chính quyền địa phương và sự phối hợp giữa
các cấp, các ngành trong công tác giải phóng mặt bằng
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 10
Thực hiện công tác GPMB không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt
trong việc tuyên truyền, phổ bến tới người dân. Việc thuyết phục người dân tự
giác thực hiện dự án là việc vô cùng khó khăn. Do đó tuyên truyền cho người
dân hiểu rõ lợi ích kinh tế mà dự án đem lại và đảm công bằng giữa lợi ích của
chủ dự án với nhân dân là công việc được đặt lên hàng đầu. Để thực hiện tốt
công tác đó thì cần phải có sự giúp đỡ tích cực của chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương là cơ quan quản lý trực tiếp về đất đai, gần
gũi nhất với nhân dân, nắm rõ tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của nhân
dân. Do đó nếu chính quyền địa phương hiểu rõ được những lợi ích kinh tế
mà dự án đem lại thì việc tuyên truyền tới người dân sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên việc một số người dân chống đối việc thực hiện dự án là không thể
tránh khỏi, trong trường hợp đó chính quyền địa phương là cơ quan có đầy đủ
quyền và nghĩa vụ cưỡng chế thực hiện GPMB.
Bên cạnh đó sự phối hợp đồng bộ và thống nhất giữa các cơ quan quản
lý, các ban ngành liên quan và sự theo dõi chỉ đạo sát sao của cơ quan Trung
ương cũng có tác động rất tích cực tới công tác GPMB.
3.2 Nhân tố khách quan
- Chính sách đền bù của Nhà nước.
Chính sách đề bù của Nhà nước là một nhân tố khách quan có ảnh
hưởng trực tiếp đến công tác BTGPMB. Nó là căn cứ pháp lý quan trọng mà
dựa vào đó để xác định nội dung đền bù, mức đền bù, giá đền bù và phương
án TĐC, HT chuyển đổi nghề nghiệp, HT sản xuất, ổn định đời sống người
dân bị thu hồi đất. Một chính sách đền bù thống nhất, chặt chẽ sẽ giúp việc
ĐBGPMB được thực hiện một cách dễ dàng và minh bạch. Ngược lại nếu
chính sách đền bù không nhất quán sẽ dẫn đến bế tắc trong công tác GPMB.
- Phía người dân bị thu hồi đất
Người dân có đất bị thu hồi là một trong các bên tham gia trực tiếp vào
quá trình ĐBGPMB. Vì vậy đây là nhân tố ảnh hưởng rất lớn tới công tác
ĐBGPMB. Nếu người dân có ý thức, trách nhiệm và tự giác tham gia thì công
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 11
tác GPMB sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên việc để
người dân tự giác tham gia là vô cùng khó khăn vì việc đền bù GPMB có liên
quan trực tiếp tới lợi ích của họ. Bên cạnh đó một bộ phận người dân lại không
có hiểu biết dễ bị kẻ xấu lôi kéo chống phá, cản trở quá trình thực hiện
BTGPMB của Nhà nước. Do đó khi thực hiện công tác GPMB các cấp, ngành
có thẩm quyền phải có trách nhiệm tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích mà
dự án đem lại cũng như các chính sách về bồi thường GPMB của Nhà nước.
4. Những văn bản pháp luật liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng
4.1 Những văn bản pháp luật chung của cả nước
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một công việc mang tính
đa dạng và khá phức tạp do đó đã có rất nhiều văn bản pháp luật của Chính
Phủ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt băng gồm:
- Nghị định 197/2004/NĐ-CP của ngày 03/12/2004 quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục
đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
- Thông tư 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài Chính ban
hành hướng dẫn thực hiện Nghị Định 197/2004/NĐ-CP.
- Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25/05/2007 quy định
bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất,thực hiện
quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.
- Nghị Định 17/2006/NĐ của Chính Phủ ngày 27/01/2006 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của nghj định hướng dẫn thi hành luật đất đai và nghị
đinh số 180/2004 NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ
phần.
- Nghị Định số 69/2009 NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính Phủ quyết
định bổ sung quy hoạch sử dụng đất.
- Đính chính số 181/ĐC-CP ngày 23/10/2009 của Chính Phủ đính
chính Nghị Định số 69/2009/ ND-CP ngày 13/08/2009 của Chính Phủ quy
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 12
định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ tái định cư.
- Thông tư 14/2008/TTLB-BTC-BTNMT của Bộ tài chính và Bộ Tài
nguyên - Môi trường ban hành ngày 31/01/2008.
- Nghị định 84/2007/NĐ-CP: hướng dẫn về HT đối với đất nông nghiệp
xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn, đất ao xen kẽ với đất ở trong khu dân cư;
hướng dẫn kinh phí chuẩn bị hồ sơ Địa chính cho khu đất bị thu hồi bao gồm
kinh phí do nhà đầu tư trả sẽ được quyết toán vào vốn đầu tư của dự án, kinh
phí do Nhà nước trả sẽ được quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt động của Tổ
chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan Tài nguyên – Môi trường hoặc Văn
phòng đăng ký QSD đất; hướng dẫn lập, thẩm định và xét duyêt phương án
tổng thể về BT HT TĐC, phương án BT HT TĐC và việc lập thêm “Hội đồng
thẩm định” khi cần thiết.
- Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của bộ tài nguyên &
môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự
thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
- Thông báo sở tài chính về đơn giá bồi thường hỗ trợ cây cối hoa màu
vật nuôi khi thực hiện công tác bồi thường giải phòng mặt bằng.
Các quyết định cụ thể của từng UBND về giá các loại đất, giá cây trồng
vật nuôi, nhà ở, kiến trúc.
4..2 Những văn bản pháp luật của UBND thành phố Hà Nội áp dụng hiện nay
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mang tính đa dạng và phức
tạp cao. Nó sẽ có những đặc thù riêng đối với từng địa phương khác nhau do
đó các Tỉnh, Thành Phố khác nhau ngoài những quy định chung của Chính
Phủ còn có các văn bản pháp luật riêng áp dụng cho Tỉnh, Thành Phố mình và
các văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản của Chính Phủ. Các văn bản
liên quan đến công tác bồi thường GPMB của UBND thành phố Hà Nội gồm:
- Văn bản số 9832/UBND-TNMT ngày 12/10/2009 của UBND thành
phố về việc áp dụng khoản 1 điều 14 thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 13
01/10/2009 của bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ
trợ, và tái định cư
- Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/200/ của UBND thành
phố về việc ban hành quyết định về giá các loại đất trên địa bàn Hà Nôi
- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND thành
phố về việc ban hành giá xây dựng nhà ở mới, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa
bàn thành phố
- Văn bản số 4556/UBND-TNMT ngày 30/12/2008 của UBND thành
phố về việc áp dụng giá đất để khấu trừ nghĩa vụ tài chính khi lập phương án
bồi thường, hỗ trợ đất ở đối với các hộ gia đình đang thuê nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước tại các vị trí riêng lẽ có giá trị sinh lời khi nhà nước thu hồi
- Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 của UBND thành
phố về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có
vườn ao trong khu dân cư, kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa
cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Quyết định 108/2009 QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND thành
phố ban hành quyết định về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Văn bản số 4919/STC ngày 23/10/2009 của sở tài chính Hà Nội về
việc dơn giá gạo làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi đất GPMB
- Quyết định số 124/2009/ QĐ-UBND ngày 29/09/2009 của UBND về
việc ban hành giá đất trên địa bàn Hà Nôi
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 14
5. Trình tự thủ tục

- Thông báo thu hồi đất: Đồng thời với việc ban hành văn bản giới thiệu địa
điểm đầu tư hoặc giao nhiệm vụ cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện thu
hồi đất theo quy hoạch đã được duyệt và công bố, UBND Thành phố ủy
quyền cho UBND cấp huyện ký ban hành thông báo thu hồi đất. Thông báo
thu hồi đất là căn cứ pháp lý để tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, giải
phóng mặt bằng và nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư theo trình tự, thủ tục quy định.
Nội dung thông báo thu hồi đất gồm: Lý do thu hồi đất, diện tích và vị
trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết
xây dựng được duyệt và dự kiến về kế hoạch di chuyển.
Việc thông báo thu đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại
chúng và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tại địa điểm
sinh hoạt chung của khu dân cư có đất bị thu hồi.
- Thành lập hội đồng bồi thường,hỗ trợ và tái định cư, thành lập tổ
công tác: Sau khi được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ
đầu tư hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng có trách nhiệm
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Thông báo thu hồi đất
Thành lập hội đồng
bồi thường hỗ trợ tái
định cư, thành lập tổ
công tác
Phê duyệt và trích
chuyển kinh phí tổ chức
bồi thường hỗ trợ tái
định cư
Lập phê duyệt ké hoạch
tiến độ chi tiết, thẫm tra
dự toán chi phí, tổ chức
thực hiện
Kê khai và tổ chức điều
tra xác minh hiện trạng,
xác minh nội dung kê
khai
Lập, niêm yết lấy ý
kiến về phương án bồi
thường,hỗ trợ và tái
định cư
Hoàn chỉnh, thẫm định
phương án bồi
thường,hỗ trợ, tái định

Quyết định thu hồi đất,phê
duyệt phương án, niêm yết
công khai,thông báo chi trả
tiền, bàn giao mặt bằng
Chuyên đề tốt nghiệp 15
gửi văn bản đến UBND cấp huyện nơi có đất thuộc phạm vi dự án đề nghị
thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đồng thời gửi Ban chỉ
đạo giải phóng mặt bằng Thành phố để theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện.
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Tổ công tác tự chấm dứt hoạt
động sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất
cho chủ đầu tư.
- Phê duyệt và trích chuyển kinh phí tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định
cư:Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt dự
toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo trình tự, thủ tục.
Việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư được thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng kinh phí được duyệt không
vượt quá 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ.Đối với các dự án thực hiện
trên các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó
khăn, dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì tổ chức được giao thực
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập dự toán kinh phí tổ
chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực
tế, không khống chế mức trích 2%. Mức kinh phí cụ thể do UBND cấp huyện
quyết định.
- Lập, phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng, thẩm tra
dự đoán chi phí: Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện chủ trì phối
hợp với chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi có dự án đầu tư lập kế hoạch tiến độ
chi tiết giải phóng mặt bằng, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư để trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Căn cứ quyết định phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt
bằng của UBND cấp huyện và dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư của chủ đầu tư, trong thời gian không quá 05 ngày làm
việc phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm thẩm tra, trình UBND cấp
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 16
huyện phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư.
- Kê khai và tổ chức điều tra hiện trạng, xác minh nội dung kê khai:
Chủ tịch UBND cấp xã và Tổ công tác tổ chức họp công khai với các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi dự án, phát tờ khai theo
mẫu quy định chung và thực hiện kê khai.
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất có trách
nhiệm ký xác nhận rõ ngày, tháng, năm nhận được tờ khai để lưu hồ sơ giải
phóng mặt bằng. Trường hợp người có đất trong phạm vi thu hồi đất vì lý do
khách quan không dự họp được thì Tổ công tác phối hợp đại diện UBND cấp
xã tổ chức phát và hướng dẫn kê khai. Hết thời hạn mà tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất phải nộp tờ kê khai, các đơn vị trong
bộ máy tổ chức giải phóng mặt bằng cấp huyện và các cơ quan liên quan có
trách nhiệm tổ chức lập biên bản điều tra, xác minh các số liệu theo quy định
các nội dung kê khai.
- Lập, niêm yết lấy ý kiến về phương án bồi thường,hỗ trợ và tái định
cư:
Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận, Ban bồi thường,
giải phóng mặt bằng cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án.
Niêm yết công khai, lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư và quy chế bắt thăm căn hộ, lô đất tái định cư.
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quy chế bắt thăm căn hộ,
lô đất tái định cư phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và
điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thuộc phạm vi dự án trong thời hạn nhất
định.
- Hoàn chỉnh, thẫm định phương án bồi thường,hỗ trợ, tái định cư: Hết
thời hạn niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 17
bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư điều
chỉnh lại các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình Hội đồng bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư thẩm định.
Sau khi nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban
bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Hội đồng
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để thẩm định phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Quyết định thu hồi đất,phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư, niêm yết công khai và thông báo chi trả tiền, bàn giao mặt bằng:
Sau khi niêm yết công khai và giao quyết định phê duyệt kèm phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết để người bị thu hồi nhà đất, chủ đầu
tư phối hợp với UBND cấp xã nơi có thu hồi đất và Tổ công tác để tổ chức
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo thời gian và địa điểm đã niêm yết thông
báo quy định.
III. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC BỒI
THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1. Bồi thường thiệt hại về đất
1.1 Nguyên tắc bồi thường
- Khi Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có một trong các
điều kiện quy định tại Điều 7 của bản quy định này thì được bồi thường,
trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì được xem xét hỗ trợ.
- Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì
được bồi thường bằng tiền theo giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại
thời điểm quyết định thu hồi đất.
- Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi
đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo
quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài
chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 18
- Người được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp theo quy định
của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất phi nông nghiệp thì chỉ được bồi
thường theo giá đất nông nghiệp, Người được Nhà nước giao sử dụng đất phi
nông nghiệp không phải là đất ở nhưng tự ý sử dụng làm đất ở thì chỉ được
bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
1.2 Điều kiện bồi thường
Người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện sau đây thì
được bồi thường:
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
đất đai.
- Có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật về đất đai.
- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các
loại giấy tờ sau đây:
+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10
năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách
đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
+Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản
gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
+Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền
với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp
xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 19
+ Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo
quy định của pháp luật;
+Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất.
- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ
quy định tại các điều trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo
giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có
liên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ
tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.
- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ trên,
nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh chấp
- Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định
của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc
quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đã được thi hành.
- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được pháp luật công nhận về
quyền sử dụng đất mà trước thời điểm Luật Đất đai 1987 có hiệu lực, Nhà
nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai
nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn
sử dụng.
- Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là đình, đền,
chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
bị thu hồi xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh
chấp.
2. Bồi thường thiệt hại về tài sản
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 20
2.1 Bồi thường thiệt hại về nhà ở công trình xây dựng
Đối với nhà ở công trình phục vụ sinh hoạt của các hộ gia đình cá nhân
được bồi thường bằng giá xây dựng mới của nhà, công trình kỹ thuật đó do bộ
xây dựng ban hành. Đối với nhà công, công trình bị cắt xén một phần thì phải
dựa vào tỷ lệ phần cắt xén để tính mức phí bồi thường. Nếu phần còn lại
không sử dụng được nữa thì sẽ được đền bù cho toàn bộ nhà, công trình. Nếu
phần còn lại vẫn sử dụng được thì sẽ được bồi thường phần phá dỡ và hỗ trợ
chi phí sữa chữa.
2.2 Bồi thường di chuyển mộ
- Trường hợp Nhà nước có quỹ đất bố trí di chuyển thì chủ mộ được
bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí thực tế
hợp lý khác liên quan, theo đơn giá cụ thể do UBND Thành phố quy định.
- Trường hợp Thành phố không có quỹ đất di chuyển hoặc gia đình tự
lo đất di chuyển mộ phù hợp với quy hoạch thì ngoài phần bồi thường di
chuyển theo quy định tại khoản 1 Điều này, chủ mộ còn được hỗ trợ chi phí
về đất đai là 3.000.000đ/mộ.
- Trong thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mà có người
mất tại địa phương nhưng không được an táng vào nghĩa trang theo thông lệ
của địa phương do nghĩa trang nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thì gia
đình được hỗ trợ 3.000.000đ/mộ để an táng nơi khác.
- Vật kiến trúc của nghĩa trang (không thuộc phần mộ) mộ xây có kiến
trúc đặc biệt. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện điều tra
thực tế lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực trình cơ quan quản lý
nhà nước về xây dựng cấp huyện kiểm tra làm cơ sở xác định mức bồi thường
để UBND cấp huyện phê duyệt.
- Đối với mộ vô chủ: Trường hợp người được giao đất, cho thuê đất
(chủ đầu tư) hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ký
hợp đồng với Ban Phục vụ lễ tang Thành phố để di chuyển mộ, quy tập về
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49
Chuyên đề tốt nghiệp 21
nghĩa trang Thành phố thì thanh toán theo giá quy định của Ban Phục vụ lễ
tang Thành phố; trường hợp ký hợp đồng với Ban quản lý nghĩa trang của xã
để di chuyển, quy tập về nghĩa trang của xã (nơi có nghĩa trang phù hợp với
quy hoạch) thì thanh toán theo đơn giá di chuyển mộ do UBND Thành phố
quy định.
- Đối với mộ có nhiều tiểu: Việc tính bồi thường di chuyển được tính
theo số tiểu tương ứng số mộ; đơn giá tính theo mộ đất do UBND Thành phố
quy định.
2.3 Bồi thường với công trình văn hóa đền chùa
Đối với các dự án khi thu hồi đất có các công trình văn hóa, di tích lịch
sử, nhà thờ, đình đền chùa, am, miếu trong trường hợp phải di chuyển thì việc
bồi thường cho việc di chuyển các di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà thờ,
đinh, đền, chùa, am, miếu do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với các
công trình do trung ương quản lý, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định đối với công trình do địa phương quản lý.
2.4 Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi
- Sở Tài chính căn cứ Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường và
hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan ban hành thông báo mức giá tối đa
định kỳ 6 tháng/lần làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ cho từng nhóm cây
trồng, vật nuôi trên đất có mặt nước. Căn cứ thông báo giá của Sở Tài chính
và thực tế tại địa phương, UBND cấp huyện quyết định mức bồi thường, hỗ
trợ đối với từng loại cây trồng, vật nuôi nhưng không được vượt mức giá tối
đa theo thông báo của Sở Tài chính.
- Đối với cây trồng hoặc vật nuôi có thể di chuyển đến cơ sở mới,
UBND cấp huyện căn cứ thực tế để quyết định mức hỗ trợ thiệt hại và chi phí
di chuyển, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 30% mức bồi thường.
- Không bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi trên đất có mặt nước đã
đến kỳ thu hoạch.
SVTH: Vũ Thị Hồng Lớp: Kinh tế và quản lý đô
thị 49

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×