Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI









 !"#$%"&'
("!!)*""+,-./01
2)*1+-3'1)! ,- 4!
"5!1&6178."/9 !:
/;<=!>
?
>
?

@
,-
&'=&"/,- ",-ABA
CD>C8.!)*)!"!

A,-E:!98!/2"%
&'!=/&'+&&F"((
@

>
@
&
G

H
5
H
">
?
>
@
&
G
A31
?

?
>
?

@

"
?
:
H

H
:
H

G
">
?



G

?

?

@

?
&'
G

?
>
?


@
:
H
&'E
H

H

G

G
I
J
3
?
1
?

?


?
>
?

@
:
H
:
G

H

H

?

H

G

G

H
1
G

>
?
&
?

K &F<=0L.'=!chi nha
́
nh
ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội $6&6AM TS.BÙI
ĐỨC THỌN"4K=: 9=N"
4/O&F-=PN"49"&F
'=."9&Q<R -3C"
( ';,- 99!S :<=TE>
H
'
H
 N"
J

@


J
'I
H
:
?

G

?

?
:U>
?
A
H
N"%I
H
1
H


H
&
?
:
?

@
"I
H

V

















 !"#"$%&'(")*+',-!.#/01" 2!01! "#!30(#!
  !"#"$%
- WC"
5!9%"(!=/&'
-&F"(
- WC"A
5A!9%"(A
!=/&'-SF&F"(
4 5(")*+
<8)AX
Y*A8%:AAAC
,-Q
- Z9-&"1)A1
)<[\&6#10>C!1)"
9!>)"S!1>CA.
AC,-."9
- P)A!">(]S 0!)*
)*>C!!>
- P)A!^0
H
)*
*&_."9`C!!'<_."/!
S
U>A!)*>1,-
!&Ka&`=.,-"
C) "S>&F"*&_b!/8,
c
-!W>A!)*a&
:./;S'"(."9 >1
!!_:8)!"950! C">C.!)
*<d;-U!= ]A`
a)&_;%;&'!1,-eC
A!;8!/+6"/,-
6 !.#/01" 2!01! "#!30(#!
/ Theo cấp kế hoạch kinh doanh
,-&F)*12;A1!
A&F!AC
A&FA]!)*;.
,-2"%]"(,,-
AC1`"].
.A&F!]!3" !
* ! !8 "S!!
f]A&F!A
C<=1CY"#Q
- QA&F&KKgc
Y3"_ "<+&KF6Vh3" 
AC&K^"3"_%+
-  QA&F
")6 &'!1,-W
AC^""i_"")
!
Y
- Q"(&F&K>/!,
BSD "(.A
C&K( B&FD
78Theo hình thức thể hiện:
- Q!A#1/+6
"j,-
- Q!" &'&6!-
,-",-S<
]")/
- !A"&'8
C!>
?
&'E!<=&6AM
 !C^" 1CS%"
>
?
!8)=CE!"j8
N-=K!;1;)*
- !"#)Sb!]!!" ]
!>!"E:!A')
;W>8"M].(!7776
&6AM!"!>;9=K .
(a1!"<=&6AM=C])9=K
!
- $%&Q1`""<>
G
"(S S< .(
7 C"(&F 1&6
@
! `=
!+&'9&FjF12]:
\8
- '(!)Q!1)&K9)""+&'
?
1
12<+;!"&'9k<+lU:\
m
>^!:\12 "!n!:\K :\
:>
c/ Theo thời gian thực hiện kế hoạch kinh doanh:
- *+,,-!Kogp3"_

- *+,%!QKogVp3"
- *+,#QKoA&6V3"
49:)*;#!/<- 2!01! "#!30(#!
VcV =!">#?:',3@70
U-!A=1!9178.C
AE-&F'8]1">&K 
&K <= """."9<6+
.0)A=&F&
J
+77!
+>77&&'+eC
A`,8)]A=1='A
.AC
E
@
>
G
:
?

G

?

?
&'
?

?

@
>
G
:
G
 
G
I
H

&
G

H
A&
?
1
G
:
H
I
H
"
@

J

G

G
>
G
1
H
1
H
>
@
&
G

- 
G

G
>
G
1>
@
&
G
&Q':
G
>
@
&
G

U>
H
:&
?

W
@
3
H
I
G

q
@
:
@
" A
?

?
r
?
>
G
sN
r
?
>
G
:>
G
T
p
- 
G

G
>
G
1
H
>
@
&
G
QW
G

H

E>
G

@

?

U
H
:
G

I
G

@
s>&'
H

G
"> I
J
">
s>&'
H
:
?

G
T

G

G
>
G

H

@
&'
@
&
?

G

H

G

?

G
>
G
:
?

G

?
t
G
:
H
&
G

J

G

G
>
G

H

44 !"2)/<-%A)">:
"(A8%bK=C!&F
"-;s#A$AC&Kc"(
S!&F&]"(&F&Ku
AvA!'!Av=C'U!"(Aa8
&F:"N-=&sAC"(
!"(!8!"(!-U]"(!
8<=<+n!!.AC !]
"(A F!8W>&F""-F
 "-A"-8;Ko! A
C1<)s(!-SC
).AC0a;/+6<=!>.
AC &>)0!a)&_<=<+n
"(!C"-:".!+6
<)w".AC <=.<)w""6SC
).>)*]3"8: AC
=U!U&6!=&:A&K&0/"(
!-! &F!)&_:A!6<=
x
<+`.AC!"(!-;6<=)&_
=!&6"7A$0/6"(!'9
/!)%"("b! &K&F
!"S)U! a8%bC"C
=C"(!K!!"(

G

G
:
?
"
?
:
H
%
G

?

G
"
?

H

G

"
?
3
G

?
 
?

H
A
H

?

@

?
&
?

?
"
?
&'
?
AJ
A
H
'
3&
G

H
&
H
'
H

H
&
H

H

?

?

@

@

G
"
?

?

@

H
'
?
'
G
>
@
&
G

46 !))*"B#)"C#DC
ở1&6-1!08&*6C
.CA!A=1!S<'1)
A(0!)C=CA
<!E!1! "> "- <)
w"!9 >C9
s<+!]A=1 S<n&1!
&F6N)S;&F#;
AM"A!)&_;
<=.Aq=;S!
C/Ae9 >nO
A!:\g;A&6& 
@

?

G
'
H

&
G

G
 
?

@

H
&6]^AM&K
-81."9
y
4E F.G3@#=-!HI#=#
9"!-&'!=/8)"16
&'=/ ^8]&'/;&F&
:S!
4J #!="-!HI#=#
5=/&'Nw$F;6"(
!;6%W&'
1)A8&/<+S
%&F"-/.Sg&&'
+&
4J @(!K#-!HI#=#',*(L:G2)DM#!
q9&' "!&'A<d
&F=/50! 8:1,&K!
`=.ACC=CA
P&6N!)%:A=A(F!&F
A12:\
6 #N"3:#=!OG2:O(%N)7P# 2!01! "#!30(#!
6QP#)R%/HS
z
G
&'
?
:
H
>
G
'
G

G

H
:
H
&
H
:
G

?
:
G
U
!1>.KM-0/!11)
!S.1e9 &614&"1)"&F
gYm"71)A.1 
+&FA=A!9 !C&K.&
{
!XZ">.>1< A23" F 
S<Xs!An9/;.&K<>
a;8s/]1)91!!81
!A!`+;g:
VYc "#!30(#!
E0!8&!*&_A.1P#
S.CA!9XP"+A!"8!
"[!1&Kr4)Sb 12!1&F
"(."9r491!APA=!j
,&K"#!"6u'7<6+
.
r491!7/&:.ACB,
-D.1!<=1))"|"NU&77;
!94K&;U]!8&^:"
C1=/&K!A4">)"
!1A
66 T)!,#= "#!30(#!
PA;A(9Xq)K:O
49""6*&_."9})(]!
8&2:>)!"> >S)
<!<)w".1U]>
99!)3.<)w"!;/eC<)
%;<d&F!&!Xs"1<d&F<RA(
<X
~
6E !M)*HU#=
P9&K!"+&F!<)w"
&!XE9"&F:)K:O!&6)
9">W49,!1!C!
9071F&F"<+>&-, <-
" +<+!<+&F."!"3g)!
"6&6S&F8.<)w"<dA
P)<<&F."96&F.
+.!8&1&F</8&1
6J ">:)!A
}8!&FsNPA=&<)w"
."96!&!Xr4")S%9
1!PSS)&'C>
0!;7Ot4=/9)SF
P):"A(3"<!<d&F=
C&! Xs/]S!.<)w"
A(&KA$
6V =HU"!OWX!Y:
P46C&K.<_]a&!
/ACP_9!8&;:"C"91O
8&P4-"AC."9<=
3=1_]!43=
U!4^b]-(/>A)"
Pa)0*>)*:<=
]3"6
Vh
VYy 2!01!)HI#=/(" 
r4(]!8&)3!>!<=
.[="!1A 12&]AM-(
})SS!A= (A=!S
&FF&F5!SC2)
A!`!F+- );)
)91!A(nm#p
3"6
6Z !Y#=I!N"',#=:GI
})C214&K&6"/)3%)&
]'.#)U]1)A=S
Anp3"6M&.)"1)771
)S"8]!1A.1
CFa&C.U]+)
&_A.ACa&F:"
6[ !:\:),"!]#!
21)91!&'1<+
"!18)K!&>;)
`+_:;!8&<d:"&
: ' ,-> :!>,8r4
/"9-F*!b41O1+!<+
,8"!/7"]!1
VV
VYVh ,"/"$: ^%)!_0
r4;!8&;)>8
fR|"*.&K< a&!/
> &_"#A )-
&K!1)%;a&A<SR
E!'"2)%N)7P# 2!01! "#!30(#!
E A/A
P)"((C;)[=AS
A.1 !&F!"(O
/#!"br462"(()&F<7%"
b! 37!<+N0-P)"((<d
0&K/AvA!NAbA.1
E4 R%)`))a#=L:)
"7,];<"b! S
%Q
- ./0!(!1,02  "_86C
AC!"9!_:U6C7/
?
&K.A
C <+S"!AC""+!`S
<d&F<RA(&!
- 3&-0 QK1+8"9!<-"C>^
&61)A"!n!1AC
5K1+!<d%&K"!AC<dN!
7^-3%%+.AC5K
1+8"9!<-"C.AC&K/1&F>
Vc
!A.ACE
H

H
:
G

?

1
@

G
"3
G
 
G

H

@
"
G

H
:
H
&:
G

- 4567$ Q">) &F'%N"AC$F_
"!f)S<AC"!A!
!*AACA(]'!
- 8#9% Q&K6"-!!
.&KU]=S %&6 )&6S
&K!9 X
- :+;0 Q9<=1C]<)w".
AC1<6<)w"q)w".AC4
3S1)&q)w"A(.1+' u'
> X)F.AC1^!"K X1
1&6)C."9> XC)_
&K0&1!S> X
- <==2>-,9,02 Q8!")
"7/<)w"!A(.AC
- ?$"!@9A(!=@ %N"%•<R a)*.
AC!"]+A=1<=!>"!!
8&:"P;"]C"!<=$F.
a)*E`K]!=S"!AC4
&F
- B=C-D,!E! QAC81+
8&P402"]:AM6<=!1
.AC!;+8&P1bAC"9
81+U!8&a;:"C
`+"!"91O<d&F<RA(&! X
VY
E6 "b")!"$:'Cc#=)G
}8!91!77!"!AC&FS!
!&'&6<d&!XU`+C
A.AC!9XAC"&FA6K
"!&!X';*.AC&!X!
.C!€C<_]./!1X'<_;C!
&'X
- <=22@`"]<QAC&F!
! !An">)[=A.AC "7
AC;]9
- F9D,02Q,<RA.A
Cq7%!<=CNAnK#
N9-3 )!=!"+<R/
f)S<=9!.AC!=<=.
AC <=F.<)w"•A(NK,
&!5CA]C&6:1! F <+&F:
 !A]C/9!ACQ.
8&.AC!!,8/7"]!1Xa
)*&F9!&!X
- :%Q"ACC_:t
CC1"#!9 F!3"!1 AC
1: "-!>.ACC&
!X^b""`K‚7g"!
]n`AC!)7
(tC&F!F&!K"!.
8&C.AC!!C€C<_]./!1

Vm
- G!$Q8!<d&K/1&F&6
.ACtC"&F9V c3"#p Vh3"
6X5C8!6])8&.AC!
8&<AC88&./!AC<d
A$/!C9f)S&',A
C3&_!F12>]
&))"1)=C&F]
- %H!+I,02Q:!01)S!
8&!"!`+"!/41O N1<+F
+./<d&F!1!K1:
&F0OAC1`"i1!<A
C    a    *        !  ,    8  8    >
0Bƒ}„D#1&:
EE P#-!d%',3M!'A
s>)<)w" A(!>CP9) A(j
F 1)! <)%;5F.<)w"!A(.AC!
9!<6+.&!51]<)w"
&K!8=C]1&6!)"1)-&F
K!X<=".!A>
9/!!n./&!Xq)w".A
C4&F" & 9!"_: !!
)<X5C<)w"&'#An<)w"
>X9!<)w"9!!&F<)%;X
U]<)w"!&F!!A=S>X
Vp
EJ !.#)]!#=,#!
}:S!Q%&6 / 8 ]!)+6
&K!)&_.,"6>C .
 S. <-u!S.! "/AC
""!!WA.A
C)b=&F"!."9 ]%
&6,'1)NK!AC.1_j
!91!!:&1&F<=".1!4A=
&F:+/!."9 %:A=)
<=!>.AC.1r4%N"%•]AC
!<)w"&'=<)w".AC"9
P;o"AC!-]"8!;C
>!8!:+<)w"…A(.AC
2"!."9
8:S!.A8)K]
:O<Q
- Z">.!"9&!%•!)A!<+&F
AC"
- E#".!Q%&63&_ <+&F1<+
:<
- U]:+)&_3&_<.!
- †&6]3"6!9
- t=1%&6]3"6
- U]!)!."9
- 1AC!&'
- U].S.>6!!AC
.1
Vx
- U!.AC11+>1
S."<>X
- f)S,C+:+<)w"A(
!.1
- E:+&F!.1>X
EV !.#)]!)!M)*HU#=
}8!A91!">&K
%&6+3&_ :S A=1&K 
&'+!<)w"…A(E
/!">),&Ka&:&K"(
.ACP)],Av
&K %&67!A! .>C .
S.!
Ee !M)*HU#=%A)">:
E+!)%b&K"(
A!8&>!W!.ACC!
!#u"./&!X;>&, 6S 
S*  <-"&'&'
s(.8!2"%:A=`<'!9
.ACP!">)b!1 !Av%:A=
&FsN!"C)
>!-&F&8&K"(
g`<';!-;U`<';1`"`>"!
1C#0gC"1):!-&
-: )1) 3"=!+6
Vy
&6!U`-;`"`&S <1
<+C.S.NN
EZ 2!01!(* _)"#=8Q#!,#=
s>)&K<RA(<)w"…A(.AC1r/!
_: <+&F!1X<+&F!3)" 9<X<=
*>X+&F"(.AC!&K
)'&K+X5!"!
&KX5!"!!1&F&'C 9)!<)
w".ACX‡C"1!!sNXE
@

G
">
?

G

?
"N>
G
I
H

@

@
'
H
&'
?

G
:
@

H

}8"N!1!1`"]A<Q
- &F1!…:+
- &F)
- †S.<)w"
- Z)1&'C
- &F)1<)w"Q
ˆZ)1 %01!
ˆZC>0B}‰D
ˆZ)&'C>0
ˆsN=
ˆ4"&'"
- &FŠ‹N1<N
- 5"ŠC6+&F
- U:<sN

V{
E[ !.#)]!1#!)*(#!
E+.4&61&Kr/4&F
 :+ !!q=!>.AC
1(!)3ACA!&F!g+.
#"&F":
?
&K&&F
U&1)1#`;8.+.
%&6!<=,NKf)S8"!AC
1"[ g!!"!AC1%:"
&F!&K!
P91!&."9<6+._j
!X<!/AC1->)"
ACX"[&K!</!"&F
&X".+.!_j!!!"!
A(&F]"!5C]"" ".+
.69E:!818:7
!!:S}8!`"]"(<Q
- ,
- <=CŠS8:
- qŠ"AC
- 5C!">)+&FS
- }:SS%g+.
- s#"Š"#
- <=1CAC
Ef N"#=gL:P#/h
8"7,";7a
1)*.+ 8!(!g1)*.
V~
+&F/)*.!8&U;"
C"!!>&6:}8!1`"Q
- q'*.1.+AC
- q'`,-C!&'
- P)1+S:=
- P&;
- P"+
?$EJ Q"1)<'`,-')<d0)S';
.AC ;01!SP)<'`)<'
`C!&'&1)&6!<S
r1)!<d&S'1A=&F],
/';,-<S
B=;K%': Q11,C"]S!!!E
!76C<=A(`!A=1!S
BC "1&;+!"!<)0A
C&F]3!1]r49"]
&K![=&'-B  >
CD
E i@70),"!]#! 
;)"/-&!1)AK"!8
<=jF.)!A=1!S.ACU
 &K/>%N"1)Anp
3"61_914/>&K '!
&F.1P4">)F<6+. 14C
&K!a)*&F"(
t=1SŒ6]914&!1)!
ch
}8!;&K/*A<1&A=1!
S!]"(< Q
- ,A<+
- t=1'
- S.!41
- ,4
- }SŠS:<=
- S"N
- :"&K
- )
- CS
- EC
- 5&'
- W"
- S
- r`
- E!)S
- U-
- e!)
G
<
E4 Q00),"!]#!
Z)*!S+!"]+;!AC
A9)3<F!)3)P)*!
S.AC"-!!;N++6<=!
>.ACsj3!9AC"3
1j9)*!S>+e6&!.AC
18%!=CS<!S)"1)!1<d1)
cV
)"!!!S."9E)*!S"
C) :<+!=C12%<+
=8"_ACBS_<=ACD!<+
8A9.ACBS!DP&68
%:A="1)!S+!!;1
:SAn!1):+!)
- B=;!L2Q>(8"1)1!
S+!1)1E:!&6A!S
.AC")K%P!&F
<oB!3"8!!3"<>
G
p3"D
;)K!P!
:N]74&F+;0Bf‡‡}D!
A!S>SS;.AC
- ',M1Q:SAn&F;1
A$!:!+&!P):S!&F!
8&;:"9/"+%N"!1An"#+
- B='K-=1):+!);1-<-
u!S.AC1"K"%&K!
+KoP)!C!<)]9!>9.
ACB&F/!!<)D!)F.AC
#!+6.FB!<)FD#+6.<_]B+,>
#.ACD
E6 !"2#/HS*j)/:" !k"30(#!#=!"$- Q
E0+8&AC"9 ";+!)
"0!8&`+."!
OAC1}8&F0OAC
cc
.1A!AC"9P2
ACM(&'#1:"
C(AC"!3"XP"
A+$&F)61:"C
!"AC1]XP)ƒ[
];!!1A=!"96AC"9
&61)K&F:O!!;C
!"!!8&0OAC1<:!"
<+&F08:7Q
- P,>088Bƒ}„D:!"<=C;
+6AC"6
- qŠ">
- E+A"AC
- P)A
cY


l












i5

5









i






m




4"I

")!">

:'>

!"#!(

#!#=.#!(

#=m(%(

c

"
4H

*(DI

"'(

-!(

))*">

#:

(!"#!(

#!
U!YVŠVhŠV~xY "&'s!r!
U&F! :.UrE•}9q
"#&KA!g 4,/
&6: UrE•}9 !;ƒƒ =
;ƒUrE•}r!UU!YVŠVhŠchhp .
`Z)U:!E•}eCU"4*Z<+cV~ŠZE…
rEZ :;;ƒƒUrE•}9!
;ƒ!,!UrE•}U"r!U
UrE•}U"r!U(<_SW"{&K
f)}•Zr!s•}r!UE1!..
!r!s!C9 '&K
>/QZ+V‡ VP &K!Y 89
&K!c p!&K.q>r`+">6
^SP7 S:!SU"t1!SU"!"
]'S/S :<=!.r!
U!!'+>Av
)mp3"9!!Bg!YVŠVhŠV~xYD $
6<=6".UrE•}eCU" UrE•}U"r!U4
<=""d >g,"6 C:!
9=!+E`K P"+!
1>:UrE•}U"r!U4>g/O
cm
C".:!1 ,!01!/C"
7(]"#&&F ]"#S=:
C)A
44In:)a!?O(m(%,N"
rC   <+&F1  >  :    .      Ur
E•}U"r!U!~{&K 'ypŽ9‚
/!/3-N<+V~~ŠchhpŠZE…rEZ
!VyŠVhŠchhp..r`Z)UrE•}eCU"
ŠQ}AC">9,-. UrE•}U"r!U
';,-!-3.n1&<Q
2.1.2.1. Khối tín dụng
… M,Q A9!"_"+C6
!†R*C( )*<)
w"$F6 C!!&6AM.Ur
E•}eCU"
…M>9N !=,Qw"A=
1)4w"%;"-SA(!6
+6g!w"qEPF )*A
"(SA( )*.SA(
2.1.2.2. Khối dịch vụ khách hàng
OMP9+-Q=A6!
+12eUt!C•C"%R*A
+6!:!AC&Q"_!)R
=CA 0 =C>
<)w"A(+6!
cp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×