Tải bản đầy đủ

Báo cáo khoa học

VIẾT BÁO CÁO
KHOA HỌC
TS. Lê Đình Phùng
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA HỌC PHẢI ĐƯỢC
CHIA SẺ


Càng sớm càng tốt

Làm rõ suy nghĩ

Đặt nghiên cứu trong bối cảnh sâu hơn và rộng hơn

Xác định phần thiếu trong nghiên cứu















 

!"#$%

!"#&'!
!"#

(#)*+

",-./-0

+ &12"  

3456""789:

!"#,

;<8=

(>?$@A

 !"#$%&'
(#)*+

()*+,+,
*!'5*5''5&'5

,-,
!'B

./0),
+$'!


",./C0



1

1
,2
,2
*
3
)
*
3
)
,*43
,*43
5,
5,
67
",./C0
$'8
$'
$'
'8$
",./C0D*EF

  GF

  G8
H
($IJK&
H
($IJ!
H
3)
H
+LM
H
(N8:= 
H
(!A
",./C0DOE3*PF

NL!F

N&!8LF
",./C0D+QERSF

 & !?

T''U''

!"# F
H
VW
H


8X

 7YF

 7LZ[\F
",./C0D(@F

+ ,?87!#]F

^878 &1 

 5_W@F
9:';<=>98
985'8'?
+ &12"  
)

" ] F

#=@%8"" 

`@A8]?

))8JLa=b 67

))]?8])

)L])

`cd!?$)!@W
)

3,d)G@%8@AN

)7#8! !

L)5_d

L)5_dL&"

eZd5@d
H
()]
H
7]
H
`  ]
H
`]!]
)

+   87)8]
H
()"8$\&a"&617

f@g2h8h2hi
H
)$>Y

!9& NL!@%g_]M]!F
H
)!$%>Y

!9& NL!@%hi


@%8c&1) L]
 

V,#8:j;<k8c,_2" 
 

`@A8]8!@W

l#8:8&#L8&""
" 

(@%81&7 8$\&
L1b'"" 


)81#82 &12"" 
j!dk
H
V6)
H
m@n& &&\
H
)=
H
Vc$\=
H
V56=

N,dDop-d

q_ G7<N

()456!"


j"!kr-0&!!&

3!#7]n&!!&

L)5_djb's#8:k

V,N&=&t&5_ds2


L!=5u$<


H
;_
H
M"g"!
`c?8]

#&6@%8]1!2
)

;a&1

;5naL&1

()8]\&8,L
!

()$!)

M&18c?8]"g6))

L8@A))g&18c
?8]
`c?8]
:0,0&
+M" F
:0,0@
+M@" F
:0,0#
NM8XJ<)#F
`c?8]

m!!&0
H
<N]$IJ)
H
qu8&!!&o

m!!&o
H
ZL!)5@% $
H
(ZN2ZL!8
H
(Z>Y1&8@A!$%
H
qu8&!!&.

m!!&.
H
+M8X$ F
H
;M$F
;\$<&@n& &)

^878N8@A)

?vr)!)
&8@AL!\$<&@n& &
)

VL8@% 7$c&$N
)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×