Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a

Giáo án Tiếng việt 3
Tập viết
Ôn chữ hoa A
I Mục tiêu
- Củng cố cách viết chữ hoa A ( viết đúng mẫu đều nét và nối chữ đúng quy
định ) thông qua BT ứng dụng
- Viết tên riêng ( Vừ A Dính ) bằng chữ cỡ nhỏ
- Viết câu ứng dụng ( Anh em như thể chân tay / rách lành đùm bọc dở hay
đữ đần ) bằng chữ cỡ nhỏ
II Đồ dùng
GV : Mẫu chữ viết hoa A, tên riêng Vừ A Dính và câu tục ngữ
HS : Vở TV, bảng con
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Mở đầu
- GV nêu yêu cầu của tiết TV
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV nêu yêu cầu, mục đích của tiết học
2. HD viết trên bảng con
a. Luyện viết chữ hoa

- HS nghe
- Tìm các chữ hoa có trong tên riêng
- GV viết mẫu ( vừa viết vừa nhắc lại
cách viết từng chữ )
b. Viết từ ứng dụng ( tên riêng )
- Gọi HS đọc từ ứng dụng
- GV giới thiệu Vừ A Dính là một thiếu
niên người dân tộc Hmông, anh dũng hi
sinh trong cuộc kháng chiến
c. Luyện viết câu ứng dụng
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- GV giúp HS hiểu câu tục ngữ
3. HD viết vào vở TV
- GV nêu yêu cầu viết
- GV nhắc nhở HS ngồi đúng tư thế
4. Chấm, chữa bài
- GV chấm 5, 7 bài
- Nhận xét bài viết của HS
- A, V, D
- HS quan sát
- HS viết từng chữ V, A, D trên bảng
con
- Vừ A Dính
- HS tập viết trên bảng con : Vừ A Dính
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
- HS tập viết trên bảng con : Anh, Rách
- HS viết bài vào vở
IV Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Nhắc những HS chưa viết song bài về nhà viết tiếp
- Khuyến khích HS về nhà HTL câu ứng dụng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×