Tải bản đầy đủ

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 2 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiếu nhi, ôn tập câu ai là gì

Luyện từ và câu
Tìm những sự vât được so sánh với nhau
trong các câu sau:
KIỂM TRA BÀI CŨ
a) sáng trong như khổng lồ
bằng ngọc thạch.
b) như
Ai vừa tung lên trời.
C¸nh diÒu
dấu “á”
Mặt biển
tấm thảm
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai – là gì?
Tìm các từ:
Bài 1:
a) Chỉ trẻ em M: thiếu niên
c. Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người
lớn đối với trẻ em M: Thương yêu


b. Chỉ tính nết của trẻ M: ngoan ngoãn
quả ngọt
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai – là gì?
Bài 1:

 

…
 
 !"#$
%&…
'()*+ 
,!&*-
,./0/
,!  12
121
3&*-
4…
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai – là gì?
Tìm các bộ phận của câu
Bài 2:
-
Trả Lời câu hỏi : “Ai ( cái gì, con gì?”
-
Trả lời câu hỏi: “Là gì?”
a) Thiếu nhi là măng non của đất nước.
b) Chúng em là học sinh Tiểu học.
c) ChÝch b«ng lµ b¹n cña trÎ em.
Tìm các bộ phận của câu
Bài 2:
-
Trả Lời câu hỏi : “Ai ( cái gì, con gì?”
-
Trả lời câu hỏi: “Là gì?”
Ai ( c¸i g×, con g×) lµ g×?
a. 
lµ m¨ng non cña ®Êt n$íc.
567
lµ häc sinh TiÓu häc.
658
là bạn của trẻ em.
Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm:
Bài 3:
b)Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của đất
nước
a.Cái gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?
a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt
Nam .
b. Ai là những chủ nhân tương lai của đất nước?
c) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức
tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam?
c.Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×