Tải bản đầy đủ

Tài liệu về thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm.doc

THỦ TỤC
BẢO TỒN & GIAO SẢN PHẨM
1. Mục đích:
Thủ tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hố được xếp dỡ - lưu kho - bao
gói - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm
hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát.
2. Phạm vi:
Thủ tục này áp dụng cho mọi sản phẩm do Công ty mua và cung cấp.
3.Định nghĩa:
3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO
9000:2000.
3.2 Nguyên Vật Liệu, Vật Tư (NVL) Các loại sản phẩm do Công ty mua vào phục vụ
cho quá trình sản xuất sản phẩm.
3.3 Thành Phẩm (TP): Sản phẩm do Công ty sản xuất và cung ứng cho khách hàng
4. Nội dung:
Người thực hiện Qui trình Tài liệu
Yêu cầu bảo toàn &
giao sản phẩm
Nhận thành phẩm
Lập chứng từ, giải thích
Sắp xếp, lưu kho

Giao hàng
Lập chứng từ
Nhân viên kho
Nhân viên kho
Thủ kho
Nhân viên kho
Thủ kho
Nhân viên kho
Thủ kho
HDCV xuất nhập thành
phẩm, phiếu nhập kho
Bảng lưu kho
HDCV lưu kho, sơ đồ sắp
xếp, lưu kho
HDCV xuất nhập thành
phẩm, phiếu xuất hàng
Hố đơn xuất hàng
1. Nhận thông tin giao hàng:
- Khi hàng chuẩn bị hồn thành, Xưởng Hồn thành sẽ có thông tin về đơn hàng, số
lượng… cho Kho thành phẩm.
- Kho thành phẩm chuẩn bị nơi để hàng hố.
2. Lập chứng từ nhận hàng:
- Khi Xưởng Hồn thành giao hàng và kho thành phẩm làm phiếu nhập giữa bên giao
và bên nhận ký tên và sau đó chuyển lên Ban Tổng Giám Đốc ký; chuyển một bản
sang Phòng Kế tốn lưu một bản và Kho thành phẩm lưu một bản, Xưởng Hồn thành
lưu một bản.
3. Sắp xếp lưu kho:
- Trước khi nhập hàng, khu thành phẩm có trách nhiệm sắp xếp mặt bằng sạch sẽ và
ngăn nắp gọn gàng.
- Hướng dẫn người xếp hàng, xếp hàng đúng vị trí.
- Lập sơ đồ khu vực xếp hàng đối với từng đơn hàng cụ thể hàng tuần và khi nhập
thêm hàng thành phẩm của mã hàng mới.
- Hàng hố của mỗi mã hàng phải có tem ghi rõ mã hàng, màu, size.
- Hàng hố trong quá trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhành tránh va chạm, đổ vỡ méo
thùng cartons.
- Không xếp hàng hố ở ngồi trời.
- Các khu vực dễ có nước mưa hắt khi mưa lớn phải để hàng hố trên palet.
4. Giao hàng:
- Trước khi xuất hàng Kho thành phẩm kiểm tra từng đơn hàng theo mã và Phòng
XNK làm lệnh chuyển sang Phòng Kế tốn làm phiếu xuất.
- Thủ kho phải bảo đảm rằng những hàng hố có khối lượng lớn và nặng phải được sử
dụng phương pháp, dụng cụ thích hợp nhằm tránh không bị làm hư hại trong quá
trình vận chuyển.
- Khi đã được chỉ rõ trong hợp đồng hay đơn đặt hàng thì việc giao chuyển hàng đến
vị trí của khách hàng được thực hiện theo cách thức đã thoả thuận.
- Nhận và kiểm tra phiếu xuất đúng với số lượng do Phòng Kế hoạch đưa xuống.
- Kết hợp bảo vệ Công ty kiểm tra hàng trên xe hoặc trên container trước khi ra khỏi
cổng Công ty.
5. Lập chứng từ:
- Lưu hồ sơ giao hàng vào file cẩn thận.
- Báo cáo kết quả giao hàng Cho Phòng XNK, KH.
5. Tài liệu tham khảo:
- Sổ Tay Chất Lượng
6. Phụ lục:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×