Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Mạnh Quang

LI NểI U

Hin nay, trong c ch th trng cú s iu tit ca Nh nc, cỏc Doanh
nghip ra i v khụng ngng ln mnh. cú th tn ti v phỏt trin trong mụi
trng cnh tranh gay gt ca th trng, cỏc Doanh nghip cn phi xỏc nh cỏc
yu t u vo hp lý sao cho kt qu u ra l cao nht vi giỏ c v cht lng
sn phm cú sc thu hỳt i vi ngi tiờu dựng. Mt Doanh nghip sn xut kinh
doanh, yu t c bn m bo quỏ trỡnh sn xut c tin hnh liờn tc ú l
vt liu - yu t u vo, l c s to nờn hỡnh thỏi vt cht ca sn phm. Vỡ vy
vn t ra cho cỏc Doanh nghip l phi qun lý v s dng nguyờn vt liu
trong cỏc Doanh nghip cht ch, khụng cú s tht thoỏt, gõy lóng phớ vn t ú
gim giỏ thnh sn phm tng li nhun cho Doanh nghip.
Thc t, ti Cụng ty TNHH Mnh Quang vn qun lý v s dng nguyờn
vt liu ó c Cụng ty TNHH Mnh Quang quan tõm c bit song bờn cnh ú
vn cũn mt s tn ti cn c khc phc.
Xut phỏt t lý lun v thc tin ú, sau mt thi gian kin tp ti Cụng ty
TNHH Mnh Quang, c s giỳp nhit tỡnh ca Cụ giỏo trc tip hng dn
v cỏc cỏn b cụng nhõn viờn cỏc phũng ban, nht l Phũng ti chớnh k toỏn. ỏn
kin tp ca tụi i vo nghiờn cu ti: "Mt s bin phỏp qun lý v s dng
nguyờn vt liu ti Cụng ty TNHH Mnh Quang.
Kt cu ỏn c chia lm 3 chng:

Chng 1: Nhng vn lý lun ca ti qun lý v s dng nguyờn vt
liu
Chng 2: Thc trng ca ti qun lý v s dng nguyờn vt liu
Chng 3: Gii phỏp v kin ngh
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI

I. Khái quát chung về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu trong các
Doanh nghiệp.
1.1 Khái quát chung về nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất:
a) Nguyên vật liệu là gì?
Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được biểu hiện bằng hình thái vật
chất khi tham gia vào quá trình sản xuất, trị giá nguyên vật liệu được chuyển một
lần vào sản xuất kinh doanh.
b) Đặc điểm:
+ Nguyên vật liệu cùng với các yếu tố: vốn, lao động, công nghệ là các yếu
tố không cần thiết để tạo ra sản phẩm vật chất.
+ Là bộ phận thuộc tài sản lưu động, nguyên vật liệu là các yếu tố không thể
thiếu trong quá trình sản xuất ra sản phẩm.
+ Chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.
+ Việc cung ứng nguyên vật liệu đúng số lượng, chủng loại chất lượng và
đúng lúc sẽ đáp ứng được chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: tung
ra thị trường đúng loại sản phẩm, đúng thời điểm sẽ tạo ra ưu thế cạnh tranh cho
doanh nghiệp.
Chính vì vậy, việc quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu, quy định mức dự trữ
nguyên vật liệu hợp lý trong mỗi giai đoạn sản xuất kinh doanh là việc làm rất cần
thiết.
Như trên đã nói: chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong
tổng chi phí sản xuất. Việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo quản tốt nguyên
vật liệu tồn kho, góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm doanh
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
nghip khụng nhng nõng cao c kh nng cnh tranh m cũn cú c hi thu
c li nhun cao.
c) Phõn loi nguyờn vt liu:
Nh chỳng ta bit, mt trong iu kin cn thit tin hnh sn xut l
nhng i tng lao ng ó c thay i do lao ng cú ớch ca ngi lao ng
tỏc ng vo.
Trong quỏ trỡnh sn xut to ra sn phm mi, nguyờn vt liu ch tham ra
vo mt chu k sn xut nht nh v khi tham gia vo quỏ trỡnh sn xut di tỏc


ng ca ngi lao ng chỳng s b tiờu hao dn dn v thay i hỡnh thỏi vt cht
ban u to ra hỡnh thỏi vt cht ca sn phm. Vỡ vy, di hỡnh thỏi hin vt,
nguyờn vt liu biu hin thnh vn lu ng. V vic qun lý v s dng nguyờn
vt liu chớnh l vic qun lý vn sn xut kinh doanh v ti sn ca Doanh nghip
Xột v mt kinh doanh giỏ tr vt liu chim mt t trng rt ln trong chi
phớ sn xut v giỏ thnh sn phm. Chớnh vỡ vy phng hng v gii phỏp nhm
h giỏ thnh c tp trung trc tiờn vo vic qun lý v s dng tit kim
nguyờn vt liu.
Cn c vo vai trũ v tỏc dng ca nguyờn vt liu trong sn xut, vt liu
c chia lm cỏc loi nh sau:
+ Nguyờn, vt liu chớnh: l nhng th m sau quỏ gia cụng, ch bin s
thnh thc th vt cht ch yu ca sn phm.
+Vt liu ph: l vt liu ch cú tỏc ng ph tr trong sn xut, c s
dng kt hp vi vt liu chớnh lm thay i mu sc, hỡnh dỏng, mựi v hoc
dựng bo qun, phc v hot ng ca cỏc t liu lao ng hay phc v cho nhu
cu (du nhn, hoỏ cht).
+Nhiờn liu : l nhng th dựng cung cp nhit lng trong quỏ trỡnh sn
xut, kinh doanh nh than, du..
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
+Ph tựng thay th: l cỏc chi tit, ph tựng dựng sa cha v thay th
cho mỏy múc, thit b
+Vt liu v thit b XDCB: bao gm cỏc vt liu v thit b m Doanh
nghip mua vo nhm mc ớch u t cho XDCB
+Ph liu : l loi vt liu thu c trong quỏ trỡnh sn xut hay thanh lý ti
sn, cú th s dng hay bỏn ra ngoi
Cn c theo ngun hỡnh thnh:
+Vt liu t sn xut:L vt liu m trong quỏ trỡnh sn xut sn phm n
v t to ra sn xut kinh doanh
+Vt liu mua ngoi:l nhng vt liu doanh nghip khụng t sn xut ra m
do mua ngoi em v nhp kho sn xut.
Cn c theo quyn s hu:
+ Vt liu t cú
+ Vt liu gi h
1.2 Bin phỏp qun tr.
1.2.1 Xỏc nh yờu cu
Vic qun lý nguyờn vt liu l cn thit khỏch quan ca mi nn sn xut xó
hi v phng phỏp qun lý nguyờn vt liu cng khỏc nhau. Phng phỏp qun lý
ngy cng hon thin v khoa hc thỡ vic s dng nguyờn vt liu sao cho cú th
sn xut ra cng nhiu sn phm tho món nhu cu ngy cng cao ca khỏch hng
cng d dng. qun lý nguyờn liu cú hiu qu cú th xem xột cỏc khớa cnh sau:
+ Qun lý thu mua nguyờn vt liu sao cho cú hiu qu v cỏc mt s lng
cht lng giỏ c v thi hn cung cp
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
+ Bảo nội dung vật chất của ngun vật liệu trong q trình sử dụng. Thực
hiện tiết kiệm vật tư trong sản xuất, hạn chết những hao hụt mất mát trong q trình
sản xuất
+ Tính tốn đầy đủ, chính xác, kịp thời giá trị vật tư tiêu hao cho sản phẩm…
+ Do tính lý hố của ngun vật liệu trong q trình sản xuất bị tiêu dùng
tồn bộ, nó ln bị biến động thường xun nên việc dự trữ ngun vật liệu như thế
nào để đáp ứng u cầu sản xuất kinh doanh hiện tại là điều hết sức quan trọng.
Mục đích dự trữ đảm bảo cho nhu cầu sản xuất khơng q nhiều gây ứ đọng vốn,
khơng q ít làm gián đoạn q trình sản xuất. Phải có đầy đủ kho tàng phương tiện
vận chuyển phù hợp với từng tính chất, đặc điểm của ngun vật liệu nhằm hạn chế
những hao hụt hư hỏng mất mát xảy ra trong q trình bảo quản và vận chuyển.
+ Quản lý việc sử dụng ngun vật liệu phải qn triệt ngun tắc: sử dụng
đúng định mức quy định đúng quy trình sản xuất đảm bảo tích kiệm chi phí ngun
vật liệu trong giá thành.
1.2.2 Nội dung quản trị ngun vật liệu trong doanh nghiệp
Bao gồm 3 nội dung sau:
a) Tổ chức tiếp nhận ngun vật liệu
Trước hết tiếp nhận ngun vật liệu là một khâu quan trọng và là khâu mở
đầu của việc quản lý. Nó là bước chuyển giao trách nhiệm trực tiếp bảo quản và
đưa vật liệu vào sản xuất từ bên cung ứng sang bên tiêu dùng. Việc thực hiện tốt
khâu này sẽ tạo điều kiện cho người quản lý kho nắm chắc số lượng, chất lượng ,
chủng loại theo dõi kịp thời tình trạng ngun vật liệu trong kho từ đó làm giảm
những thiệt hại đáng kể do hỏng hóc, đổ vỡ hay biến chất của ngun vật liệu. Do
vậy tổ chức tiếp nhận ngun vật liệu phải thực hiện tốt hai nhiệm vụ:
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
+Một là :phải tiếp nhận một cách chính xác về chất lượng, số lượng chủng
loại ngun vật liệu theo đúng nội quy, điều khoản đã ký kết trong hợp đồng kinh
tế, hố đơn, phiếu giao hàng, phiếu vận chuyển thời gian thực hiện
+Hai là : phải vận chuyển một cách nhanh chóng nhất để đưa ngun vật
liệu từ địa điểm tiếp nhận vào kho của Doanh nghiệp tránh hư hỏng, mất mát và
đảm bảo sẵn sàng cấp phát kịp thời cho q trình sản xuất. Để thực hiện tốt những
nhiệm vụ này cơng tác tiếp nhận phải tn thủ những u cầu sau:
Ngun vật liệu khi tiếp nhận phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ tuỳ theo nguồn
tiếp nhận khác nhau: trong nghành nội bộ Doanh nghiệp
Ngun vật liệu khi nhập phải đủ thủ tục kiểm nhận và kiểm nhận, xác định
chính xác số lượng chất lượng, chủng loại hoặc phải làm thủ tục đánh giá…
Ngun vật liệu sau khi tiếp nhận sẽ được thủ kho ghi số thực nhập vào
người giao hàng cùng với thủ kho ký vào phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho sẽ được
chuyển cho bộ phận kế tốn ký nhận vào sổ giao nhận chứng từ.
b) Tiến hành tổ chức quản lý kho
Như chúng ta đã biết, ngun vật liệu rất đa dạng và phức tạp nên hệ thống
kho của Doanh nghiệp cần phải có nhiều loại khác nhau phù hợp với nhiều loại
ngun vật liệu khác nhau. Do đó trong kho có thiết bị bảo quản , thiết bị cân đo,
kiểm nghiệm, thiết bị phòng cháy và để làm được điều đó thì tổ chức quản lý kho
phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
+Bảo quản tồn bộ số lượng, chất lượng ngun vật liệu, ngăn ngừa hạn chế
hư hỏng, mất mát đến mức tối thiểu
+Nắm chắc tình hình ngun vật liệu vào bất cứ thời điểm nào nhằm đáp ứng
một cách nhanh nhất cho sản xuất.
+ Bảo đảm cho thuận tiện cho việc xuất, nhập kiểm tra bất cứ lúc nào.
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
+ Bảo đảm hạ thấp chi phí bảo quản, sử dụng hợp lý và tiết kiệm diện tích
kho.
Để thực hiện những nhiệm vụ trên cơng tác quản lý kho bao gồm những nội
dung chủ yếu sau:
+ Cơng tác sắp xếp ngun vật liệu: dựa vào tính chất đặc điểm ngun vật
liệu và tình hình cụ thể của hệ thống kho để sắp xếp ngun vật liệu một cách hợp
lý, khoa học, đảm bảo tích kiệm diện tích kho…
+ Bảo quản ngun vật liệu phải thực hiện theo đúng quy trình quy định của
nhà nước ban hành để đảm bảo an tồn chất lượng ngun vật liệu.
c) Tổ chức cấp phát ngun vật liệu.
Cấp phát ngun vật liệu là hình thức chuyển ngun vật liệu từ kho đến bộ
phận sản xuất. Việc cấp phát một cách kịp thời, chính xác, khoa học sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho việc tận dụng có hiệu quả năng suất lao động của cơng nhân, của
máy móc thiết bị làm cho sản xuất được tiến hành liên tục. Việc cấp phát có thể
tiến hành theo các hình thức sau:
- Cấp phát theo tiến độ kế hoạch đây là hình thức cấp phát quy định cả số
lượng và thời gian nhằm tạo ra sự chủ động cho cả bộ phận sử dụng và bộ phận cấp
phát.
- Cấp phát theo u cầu của bộ phận sản xuất: căn cứ vào u cầu ngun vật
liệu của từng phân xưởng đã báo trước cho bộ phận cấp phát của kho. Số lượng
ngun vật liệu u cầu được tính tốn dựa trên nhiệm vụ sản xuất và hệ thống định
mức tiêu dùng ngun vật liệu mà doanh nghiệp đã xây dựng.
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá ngun vật liệu.
Đánh giá ngun vật liệu là việc xác định giá trị để ghi sổ của chúng theo
ngun tắc nhất định đảm bảo u cầu chân thực, thống nhất đáp ứng u cầu quản
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
lý ngun vật liệu và về ngun tắc ngun vật liệu phải được tính theo giá thực tế
( giá mua và chi phí thu mua) nên trong kế tốn ngun vật liệu còn có thể được
đánh giá theo hoạch tốn.
A) Đánh giá vật liệu theo giá thực tế
a) Đánh giá thực tế ngun vật liệu nhập kho.
+ đối với vật liệu nhập kho do mua ngồi: thì giá thực tế nhập kho bao gồm
giá mua theo hố đơn, chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bảo quản, bốc
xếp…) đối với vật liệu nhập kho do các đơn vị khác, các cá nhân góp vốn kinh
doanh thì giá thực tế là giá trị vật liệu được các bên tham gia liên doanh đánh giá và
chấp nhận.
+ Đối với vật liệu nhập kho do tự gia cơng chế biến thì giá thực tế gồm: giá
thực tế xuất của vật liệu để gia cơng chế biến và chi phí gia cơng chế biến.
+ Đối với phế liệu thu hồi thì giá thực tế nhập kho là giá ước tính.
+Đối với vật liệu nhận vốn góp liên doanh của đơn vị khác giá thực tế là giá
do bên liên doanh thoả thuận.
+Đối với vật liệu được cấp phát, biếu tặng,viện trợ: Trị giá thực tế của
ngun vật liệu được xác định theo giá thị trường.
+Nếu vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu VAT theo
phương pháp khấu trừ thuế thì giá mua ghi tên hố đơn và giá chưa thuế và chi phí
thu mua là chưa có VAT.
+Nếuvật liệu dùng để sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu VAT theo
phương pháp trực tiếp hoặc khơng thuộc đối tượng chịu VAT thì giá mua và chi phí
thu mua là giá bao gồm cả thuế VAT.
b) Giá thực tế ngun vật liệu xuất kho
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
Ngun vật liệu được thu mua nhập kho thường xun từ nhiều nguồn khác
nhau, do vậy thực tế của từng lần nhập khơng hồn tồn giống nhau. Vì thế khi
xuất kho kế tốn phải xác định giá thực tế xuất kho theo phương hướng đã áp dụng
đảm baỏ tính nhất qn trong niên độ kế tốn cho từng nhu cầu, đối tượng sử dụng.
Doanh nghiệp có thể sử dụng theo phương pháp sau:
+tính theo giá thực tế tồn đầu kỳ: giá thực tế vật liệu xuất kho được tính trên
cơ sở số lượng vật liệu xuất kho và đơn giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ
+Tính theo phương pháp nhập trước xuất trước: theo phương pháp này vật
liệu được tính giá xuất trên cơ sở giả định là vật liệu nào nhập kho trước thì sẽ được
dùng trước, lượng vật liệu xuất kho thuộc lần nào thì tính theo giá của lần đó.
+Tính theo phương pháp nhập sau xuất trước:phương pháp này tính giá trên
cơ sở giả định lơ vật liệu nào nhập kho sau thì được xuất trước. Sau đó căn cứ vào
số lượng xuất kho tính ra giá thực tế xuất kho theo ngun tắc tính theo đơn giá
thực tế của các lần nhập sau cùng, số còn lại tính theo đơn giá thực tế của các lần
nhập trước đó.
c) Tính theo pháp đích danh:
Áp dụng với các doanh nghiệp có điều kiện bảo quản riêng từng lơ vật liệu
nhập kho. Vì vậy khi xuất lơ nào sẽ tính giá theo giá đích danh của lơ ấy.
B) Đánh giá vật liệu theo giá hạch tốn
Gía hạch tốn là giá quy định của doanh nghiệp được sử dụng cho cả kỳ
hạch tốn.Khi sử dụng giá hạch tốn đến cuối kỳ ghi sổ kế tốn tổng hợp ta phải
điều chỉnh giá hạch tốn sang giá thực tế của vật liệu xuất dùng thơng qua hệ số giá
vật liệu.


THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN


THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×