Tải bản đầy đủ

Một số kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực hoạt động của công ty Phú Tuấn

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................ 3
Phần 1: Khái quát về Công ty TNHH sản xuất và
kinh doanh mây tre Phú Tuấn..................................................................4
1.1. Quá trình hình thành và phát triển.......................................................4
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty Phú Tuấn................5
1.2.1. Chức năng...........................................................................................5
1.2.2. Nhiệm vụ............................................................................................5
1.2.3. Quyền hạn...........................................................................................5
1.3. Mối quan hệ giữa công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mây tre
Phú Tuấn với môi trường bên ngoài.............................................................6
1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty.....................................................................7
1.5. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban..........................................8
1.6. Quy mô, cơ cấu lao động và tỷ trọng lao động....................................10
Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
từ năm 2004 đến năm 2008.....................................................................11
2.1. Phân tích tình hình hoạt động của công ty..........................................11
2.1.1. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu..........................................................11
2.1.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm...........................................................11
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh..............................................12

2.2.1. Giai đoạn 2004 – 2006.....................................................................12
2.2.2. Giai đoạn 2006 - 2008......................................................................13
2.3. Một số cơ chế chính sách quản lý của công ty....................................13
2.4. Tác động của các chính sách kinh tế của Nhà nước đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty........................................................................14
2.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của công ty...........................14
2.5.1. Thuận lợi..........................................................................................14
Lưu Phú Mười – KTQT 47
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2.5.2. Khó khăn..........................................................................................15
Phần 3: Một số kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao
năng lực hoạt động của công ty Phú Tuấn.............................................16
3.1. Kế hoạch phát triển của công ty trong những năm qua...................16
3.1.1 Xu hướng mở rộng sản xuất..............................................................16
3.1.2. Kế hoạc mở rộng thị trường.............................................................16
3.2. Một số kiến nghị và đề xuất cho sự phát triển của công ty trong
tương lai.........................................................................................................17
3.2.1. Đối với công tác xây dựng các chiến lược và hoạch định sản xuất
kinh doanh..................................................................................................17
3.2.2. Đối với việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.................................17
3.2.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của công ty..........17
KẾT LUẬN..............................................................................................18
Lưu Phú Mười – KTQT 47
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), nền
kinh tế nước ta đã có rất nhiều đổi thay. Trong những sự đổi thay đó có những
thay đổi tạo nên nền tảng tốt đẹp, nhưng cũng có nhiều thay đổi gây lên khó
khăn cho sự phát triển của nền kinh tế. Cùng với sự phát triển chung của nền
kinh tế nước nhà, mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam hiện nay đang có
rất nhiều điều kiện phát triển. Bên cạnh những thuận lợi đó thì cũng có rất nhiều
khó khăn thử thách đòi hỏi mỗi đơn vị kinh doanh phải tìm mọi cách để thích
ứng với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, phải tìm cho mình một phương thức
kinh doanh phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thị trường đầy
biến động như hiện nay.
Sản xuất và kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu là một
ngành đang rất được quan tâm và có nhiều điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát
triển mạnh mẽ.


Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mây tre Phú Tuấn chuyên sản xuất
các sản phẩm mây, tre, cói, guột xuất khẩu. Các sản phẩm của công ty đang
ngày càng phát triển rộng rãi tại thị trường châu Âu và Nhật Bản.
Trong báo cáo này em xin trình bày sơ bộ quá trình hình thành và phát triển
của công ty, đồng thời phân tích tình hình kinh doanh và đề xuất một số kiến nghị
nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt dộng xuất khẩu của công ty trong tương lai.
Báo cáo thực tập gồm 3 phần chính:
Phần 1: Khái quát về Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mây
tre Phú Tuấn
Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ
năm 2004 đến hết năm 2008
Phần 3: Một số kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng
lực hoạt động của công ty Phú Tuấn.
Lưu Phú Mười – KTQT 47
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phần 1: Khái quát về Công ty TNHH sản xuất và
kinh doanh mây tre Phú Tuấn
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Sản phẩm mây tre thủ công là một trong những sản phẩm mang tính đặc
thù của Việt Nam mà không nước nào trên thế giới có thể làm được. Chính vì
vậy mà nhu cầu xuất khẩu hàng thủ công mây tre đan đang ngày càng phát triển.
Nắm bắt được nhu cầu đó, các cá nhân trong nước đặc biệt là các cá nhân tại các
vùng làng nghề ở nước ta đã hình thành các doanh nghiệp và thành lập các công
ty nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu xuất khẩu mặt hàng truyền thống này. Không
nằm ngoài xu hướng chung của xã hội, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh
mây tre Phú Tuấn (Phu Tuan trading and manufacturing Co., LTD of bamboo
and rattan wares) cũng được hình thành từ đó.
Công ty Phú Tuấn được hình thành năm 2004 và có địa chỉ tại thôn Lưu
Thượng xã Phú Túc huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây. Công ty chỉ có một thành
viên và một sáng lập viên với số vốn điều lệ ban đầu là 1.000.000.000 đồng và
ngành nghề chính của công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mây, tre,
cói, guột, tế xuất khẩu. Sau 4 năm hoạt động và phát triển, hiện nay công ty đã
vô cùng lớn mạnh và có uy tín trên thị trường châu Âu và Nhật Bản. Năm 2007,
do nhu cầu hoạt động và phát triển lớn hơn nên công ty đã tăng vốn điều lệ lên
tới 4.000.000.000 đồng. Hiện nay, công ty đang thực hiện dự án mở rộng sản
xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế ngày càng gia tăng.
Công ty đang xây dựng thêm một nhà xưởng có diện tích khoảng 6000 m
2
(tăng
thêm 3 lần so với quy mô cũ).
Lưu Phú Mười – KTQT 47
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty Phú Tuấn
1.2.1. Chức năng
Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mây tre Phú Tuấn có các chức
năng cơ bản như:
- Sản xuất các sản phẩm mây, tre, cói, guột, tế…
- Kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà tặng
- Xuất khẩu các sản phẩm của công ty sản xuất và thu mua sang các
nước châu Âu, Nhật Bản và các nước Bắc Mỹ…
- Liên hệ thăm quan, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm mây tre cho các
công ty du lịch trong và ngoài nước…
1.2.2. Nhiệm vụ
- Tạo ra các sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú nhằm đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương góp phần làm giảm tỉ lệ
thất nghiệp của quốc gia.
- Đồng thời tạo thu nhập cho gia đình góp phần xây dựng đất nước ngày
càng giàu mạnh và bảo vệ được nghề truyền thống của dân tộc.
1.2.3. Quyền hạn
- Công ty được quyền quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác
do đại diện chủ sỡ hữu giao để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo đúng chức
năng kinh doanh của công ty.
- Công ty được quyền sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác thuộc
quyền quản lý của công ty hoặc vốn huy động để đầu tư ra ngoài công ty dưới
các hình thứć:
Lưu Phú Mười – KTQT 47
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+) Mua cổ phần hoặc góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty Cổ phần, công ty hợp doanh, công ty liên doanh, công ty liên kết,
hoặc góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh.
+) Mua lại một công ty khác.
+) Mua công trái, trái phiếu để hưởng lãi.
+) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của Pháp luật.
- Tự chủ về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ quy
định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về kết quản kinh doanh.
- Tự chủ trong việc tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh phù hợp với mục
tiêu, nội dung sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm thị trường, đối tác với khách hàng trong và ngoài nước. Tự
quyết định giá mua, giá bán sản phẩm,dịch vụ.
- Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
- Huy động vốn để kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư dưới hình
thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếú; vay vốn của tổ chức tín
dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài công tý; vay vốn
của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp
luật.
- Mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài.
- Yêu cầu công ty mẹ thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty con được
quy định cụ thể tại công ty Điều Lệ của công ty mẹ.
- Thực hiện các quyền khác mà pháp luật không cấm
1.3. Mối quan hệ giữa công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mây tre Phú
Tuấn với môi trường bên ngoài.
Công ty có mạng lưới kinh doanh vẫn còn hạn chế do quy mô chưa lớn.
Tuy nhiên khách hàng chính của công ty là các khách hàng thuộc các nước châu
Lưu Phú Mười – KTQT 47
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Âu và Nhật Bản. Đây là 2 thị trường chính đem lại cho công ty lợi nhuận và
doanh thu chủ yếu trong các năm vừa qua. Sắp tới công ty dự kiến mở rộng thị
trường sang Mỹ và các nước châu Phi. Bên cạnh việc mở rộng thị trường Phú
Tuấn còn có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Ukraine để thuận tiện cho việc
kinh doanh tại nước ngoài.
Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mây tre Phú Tuấn chủ yếu kinh
doanh và sản xuất các sản phẩm mây, tre, cói, guột, tế…Ngoài ra Phú Tuấn còn
kinh doanh các sản phẩm chạm khảm trai của các làng nghề khác…
Hiện công ty đang có chiến lược hợp tác với các công ty chuyển phát
nhanh trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá cho
một số khách hàng đặc biệt của công ty…
1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
Là công ty TNHH một thành viên nên mọi quyết định của công ty đều rất
nhanh chóng và thuận tiện. Mọi hoạt động tài chính cũng như các hoạt động
kinh doanh của công ty đều do giám đốc công ty quyết định và có sự tham gia
góp ý của sáng lập viên.
Tổ chức bộ máy của công ty gọn nhẹ, mọi thành viên trong công ty đều
làm việc có tinh thần và trách nhiệm cao. Tiêu chí của công ty là lấy hiệu quả
công việc làm mục đích chính và luôn áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật
mới nhất vào sản xuất kinh doanh cũng như luôn tiếp thu trình độ quản lý tiên
tiến của thế giới.
Lưu Phú Mười – KTQT 47
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×