Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

Tài liệu Giáo án tập huấn khuyến ngư Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao đất.pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.01 MB, 15 trang )

TRNG I HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA THY SN

GIÁO ÁN TP HUN KHUYN NG
Ch:
“K THUT NUÔI C HNG THNG PHM
TRONG AO T”
Cán b tp hun: Trn Kim
p: DH08NT. MSSV: 08116…
Tp. H Chí Minh
Tháng 10 nm 2011
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u


-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u

-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
I. Tìm hiu a bàn tp hun khuyn ng:
a bàn tp hun khuyn ng là khóm Phú Thnh, phng Cam Phú, th xã Cam
Ranh, tnh Khánh Hòa.
i ây, ngun nc bin di dào, nc c dn qua các con kênh vào các ao
nuôi ca nông dân. Nc thi ra cng qua các kênh này ri tr li bin. Nông dân  khu
c này ã có truyn thng nuôi thy sn nhiu nm nên cng ã có nhiu kinh nghim.
t s h nuôi có thuê k thut viên ã qua ào to chuyên ngành chính quy. V nuôi
chính là các tháng mùa ma. a s các h trong khu vc ang nuôi tôm th chân trng, cá
chm, cá mú. Mt s h có nuôi c hng thng phm và t sn lng khá cao.
Hin, nông dân vn trng tâm nuôi các loài hi sn quen thuc, mt sã chuyn
ng sang các i tng nuôi mi là c hng hay tu hài do nhu cu th trng. Vì vy,
n tng bc hng dn cho nông dân bit, hiu và nm vng c k thut nuôi c
ng.
II. Các bc chun b cho bui tp hun khuyn ng:
2.1. Chun b ban u:
- Ngày 11/11/2011, báo vi Trung tâm khuyn nông – khuyn ng khu vc phng
Cam Phú v chuyn tp hun khuyn ng Trung tâm thông báo n nông dân
trc 1 tun và nông dân có th chun b thi gian và kin thc cn thit cho bui
p hun.
- Ch ca bui tp hun là “K thut nuôi c hng thng phm trong ao t”.

- nh: lp tp hun s din ra vào 2 bui: sáng 9 gin 11 gi và chiu 14 gi
n 16 gi, ch nht ngày 18/11/2011. a m: do Trung tâm sp t và chun
. Lp tp hun nhiu nht 100 ngi.
- Ngi hng dn: Trn Th Kim Anh, hin là sinh viên nm cui Khoa Thy sn,
trng i hc Nông Lâm thành ph H Chí Minh.
- Khách mi: Ông A – Giám c Trung tâm khuyn nông – khuyn ng phng
Cam Phú, ông B – Ch tch phng Cam Phú, ông C – Khóm trng khóm Phú
Thnh, phng Cam Phú và các khuyn nông viên phng Cam Phú.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t

r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t

r
a
c
k
.
c
o
m
- Kinh phí: khong 1 triu ng. Nu có chi phí phát sinh thì t thanh toán, sau ó
báo v li Trng.
2.2. c tiêu dy hc:
- c tiêu kin thc: giúp hc viên nm c nhng k thut c bn trong nuôi c
ng thng phm.
- c tiêu k nng: ging gii và a ra ni dung mt cách t m, c th, d hiu 
c viên có th nm bt, nh và thc hin c nhng thông tin mà ngi ging
y mun truyn t. Ngoài ra còn rèn luyn cho hc viên k nng tánh giá và
gii quyt nhng s c gp phi trong quá trình nuôi c hng.
- c tiêu thái : nhn mnh  hc viên chú ý n vic không hay hn ch làm ô
nhim ngun nc bng cách x lý nc trc khi thi ra ngoài bin  bo v môi
trng. Quan trng hn là làm cho hc viên tin tng vào bài ging qua k nng
a ging viên.
2.3. Phng tin dy hc:
2.3.1.  chun b ca ging viên:
- Nha phng chun b: 1 bng ln, phn,  lau bng, micro (nu có), bàn, gh,
c ung (chun b trc 1 ngày).
-  chun b: mt s hình nh vc hng: c ging, c kích c thng phm, ao
nuôi c hng; in khong 50 bn tóm tt k thut nuôi thng phm c hng và
50 phiu ánh giá  phát cho nông dân (chun b trc khi xung a phng).
- i dung bui tp hun: bao gm:
+ Mu: gii thiu (ch bui tp hun, khách mi, bn thân), làm quen vi

nông dân và phát bn tóm tt k thut nuôi thng phm c hng.
+ Phn chính:
 i mt s nông dân ang nuôi c hng: d nuôi hay không?, thu li cui
 bao nhiêu?, trong quá trình nuôi, c d mc bnh không?, …
  nhng kinh nghim ca nông dân, rút ra nhng u, nhc m ca nuôi
c hng. Cui cùng a ra ni dung c th và chi tit v k thut nuôi.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a

c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a

c
k
.
c
o
m
 Nhc nh: trong quá trình trình bày bài ging, cn chú ý thái  ca nông
dân. Nu thy mi ngi có v không hiu thì yêu cu h hi li lin. Liên
c a ra nhng câu hi thm dò s thu hiu ca nông dân. Truyn tay
i ngi nhng hình nh ã chun b trc vào tng ni dung bài ging.
+ Kt thúc: yêu cu bà con nhc li nhng gì mà bà con nm c qua bài ging.
t câu hi  bà con tr li và tr li nhng thc mc ca bà con nông dân. Phát
phiu ánh giá (* Mu phiu ánh giá ính kèm giáo án) mc  tip thu và kh
ng thc hin quy trình nuôi cho nông dân. Li cm n chân thành và li chào.
2.3.2.  chun b ca hc viên:
- Nhng kin thc mà hc viên bit c v k thut nuôi c hng trc khi tham
gia buôi tp hun.
- c viên có th chun b giy bút.
- Nhng câu hi mà hc viên thc mc v k thut hay v giá tr kinh t ca c
ng.
III. Tin hành bui tp hun:
- n ni lúc 8 gi sáng.
- Xem xét, kim tra li tr hun c.
- úng 9 gi, tin hành bui tp hun.
“Kính chào bà con! Rt hoan nghênh ã dành ít thi gian n bui tp hun
khuyn ng ngày hôm nay!”
- Gii thiu khách mi: Ông A, ông B, ông C, …
- Gii thiu bn thân: “Tôi là Trn Th Kim Anh, hin là sinh viên nm cui Khoa
Thy sn trng i hc Nông Lâm tp.HCM.”.
- c ích ca bui tp hun: gii thiu v k thut nuôi mt i tng hi sn mi

t nng sut cao và thu li nhun cao. ó là c hng.
- Tóm tt ni dung tp hun: gm 5 phn (1. Chun b ao nuôi; 2. Chn ging và th
ging; 3. Thc n; 4. Chm sóc, qun lý; 5. Thu hoch).
- Phát bn tóm tt K thut nuôi thng phm c hng cho bà con nông dân.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k

.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k

.
c
o
m
- Làm quen vi nông dân a phng (t ra tình hung mu):
Khuyn nông viên (KNV): “Trong phng ta có bác nào ã tng nuôi c hng
i?”
Nông dân (ND): “Có tôi”.
KNV: “Bác cho bit tên c không ?”
ND: “Tên tôi là Nguyn Vn D.”
KNV: “Bác nuôi c hng lâu cha ?”.
ND: “Tôi nuôi c 2 v ri, v u thì cha quen lm! Nuôi cng thy khó,
nhng may c my anh trên Trung tâm có ch cho my chiêu nên cng n. n
 th 2 thì quen hn. Nói chung là cng có ca n ca  ri! (ci)”.
KNV: “Chúc mng bác và mong nhng v sau bác s thu c nhiu thành công
n. Vy qua 2 v nuôi trc bác thy nuôi c hng d nht là khâu gì?”
ND: “Thc n cho chúng nó d. C cá tp mà cho n thôi! Xay nhuyn nhuyn tí
là c. Lâu lâu cho thêm ít men này men kia mà my anh tip th gii thiu cho.
Thy cng dùng c.”
KNV: “Có u gì mà bác thy có nhng cái gì khó khi nuôi không ?”
ND: “Có cái bnh mà nghe my chú nói là sng vòi ó, nó hành ghê quá! Nm nào
ng có mà không bit làm sao c. Ri phi ht ht thc n tha di áy ao lên
a, ngày nào cng làm, mt lm!”.
KNV: “Vâng. Cm n bác D vì nhng kinh nghim mà bác va chia s.”
* Hi thêm mt vài ngi vi ni dung tng t.
* Rút ra nhng u, nhc m ca nuôi c hng.
 i dung chính: “K thut nuôi thng phm c hng”
1. Chun b ao nuôi:
-  sâu mc nc ao trung bình 70 – 80 cm.
- Trong ao tin hành ging li chn c không bò ra ngoài. Li chn c

m xung áy khong 20 cm. (hình1). Li c ging gn b ao, cách b
khong 0,5 – 1,0 m.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c

o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c

o
m
Hình 1. Ao nuôi c hng
-  lp cát dày 1 – 2 cm u xung áy ao.
- Ngun nc ly vào nên c x lý qua Iodine.
- Không cn gây màu nc cho ao.
- n b trí qut nc trong ao. 1 ao din tích di 2.000 m
2
b trì 2 qut nc là
.
* Hi: 1. Iodine là gì? Mua âu? Hng dn s dng Iodine.
2. Li chn có mt li là bao nhiêu?
* Tr li:
1. Iodine là mt loi thuc sát trùng. Nông dân có th mua  các ca hàng thuc
thú ý thy sn ti a phng. Cách s dng:
-  lý nc:
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w

w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w

w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m

Xem Thêm

×