Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM

NGUYN PHM KIM YN
PHÂN TệCH CÁC YU T NH HNG N QUYT
NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI
NGÂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT
NAM TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHệ MINH

LUN VN THC S KINH T
Thành Ph H Chí Minh- Nm 2013
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCMNGUYN PHM KIM YN
PHÂN TệCH CÁC YU T NH HNG N QUYT
NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI
NGÂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT
NAM TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHệ MINH

CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ S : 60340201


LUN VN THC S KINH T


Ngi hng dn khoa hc
PGS.TS TRN HUY HOÀNG
Thành Ph H Chí Minh- Nm 2013


LI CAM OAN


Tôi xin cam đoan lun vn “Phân tích các yu t nh hng đn quyt
đnh gi tin ca khách hàng cá nhân ti Ngân hàng TMCP u t & Phát
trin Vit Nam trên đa bàn Thành ph H Chí Minh” là công trình nghiên
cu ca riêng tôi, các s liu và kt qu nghiên cu đc th hin trong ni
dung lun vn là hoàn toàn trung thc và cha tng đc công b trong các


công trình nghiên cu khác.


Thành ph H Chí Minh, ngày30 tháng 09 nm 2013
Nguyn Phm Kim YnMC LC
TRANG PH BỊA
LI CAM OAN
MC LC
DANH MC CH VIT TT DANH
MC CÁC BNG BIU DANH MC
CÁC HỊNH V,  TH
PHN M U 1
CHNG 1: C S Lụ LUN V HOT NG HUY NG TIN GI
CA NHTM VÀ QUYT NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
5
1.1 Hot đng huy đng tin gi ca NHTM 5
1.1.1 Khái nim NHTM 5
1.1.2 Khái nim v hot đng huy đng tin gi 6
1.2 Khách hàng cá nhân và quyt đnh gi tin 6
1.2.1 Khách hàng cá nhân 6
1.2.2 Quyt đnh gi tin 7
1.3 Nguyên tc huy đng tin gi 8
1.3.1 Tuân th pháp lut 8
1.3.2 Tho mưn yêu cu kinh doanh vi chi phí thp nht 10
1.3.3 Ngn nga s gim sút bt thng ca ngun tin gi 10
1.4 Các sn phm tin gi ca NHTM 11
1.4.1 Tin gi không k hn 11
1.4.2 Tin gi tit kim không k hn 13
1.4.3 Tin gi tit kim có k hn 13
1.5 Các loi ri ro trong huy đng tin gi 14
1.5.1 Ri ro lưi sut 15
1.5.2 Ri ro thanh khon 15
1.5.3 Ri ro vn ch s hu 15
1.6 Các nhân t nh hng đn huy đng vn ca NHTM 16
1.6.1 Các nghiên cu trc đây 16
1.6.2 Các nhân t nh hng 18
1.7 Kinh nghim ca mt s NHTM trong công tác huy đng tin gi và bài
hc cho BIDV trên đa bàn TPHCM 24
Kt lun chng 1 25
CHNG 2: THC TRNG CÔNG TÁC HUY NG TIN GI TI NH
TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM TRÊN A BÀN TP. HCM
TRONG VÀI NM GN ÂY (GIAI ON 2009 ậ 2012) 26
2.1 S lc Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam 26
2.1.1 Bi cnh thành lp 26
2.1.2 Quy mô và mng li hot đng 27
2.1.3 Tình hình hot đng kinh doanh giai đon 2009 ậ 2012 28
2.2 Tình hình huy đng tin gi ti BIDV trên đa bàn TP. H Chí Minh
30
2.2.1 Các sn phm tin gi dành cho KHCN ti BIDV 30
2.2.2 Tình hình tin gi phân theo loi tin gi ca BIDV trên đa bàn TP.
HCM 38
2.2.3 Tình hình huy đng tin gi phân theo k hn gi ti BIDV trên đa
bàn TP.HCM 41
2.2.4 Tình hình huy đng tin gi ti BIDV đa bàn TP. HCM phân theo
đi tng gi 43
2.3 ánh giá kt qu hot đng huy đng tin gi ti BIDV đa bàn
TP.HCM 43
2.3.1 Nhng thun li và thành qu đt đc. 43
2.3.2 Nhng khó khn tn ti nh hng đn công tác huy đng tin gi 44
2.3.3 Nhng nguyên nhân dn đn khó khn tn ti trong huy đng tin
gi 45
Kt lun chng 2 47
CHNG 3: PHÂN TệCH CÁC YU T NH HNG N QUYT NH
GI TIN CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI BIDV A BÀN TP.HCM 48
3.1 Phng pháp nghiên cu và cách thc thc hin 48

3.1.1 Nghiên cu đnh tính: Tho lun tay đôi. 48
3.1.2 Nghiên cu đnh lng 54
3.1.2.3. Kt qu nhn đc 58
3.2 Phân tích kt qu nhn đc đi vi tng nhân t 64
3.2.1 Lưi sut 64
3.2.2 Phong cách giao dch 65
3.2.3 S thun tin 66
3.2.4 Thng hiu 67
3.2.5 Chính sách chm sóc khách hàng 68
3.2.6 c gii thiu 69
Kt lun chng 3 70
CHNG 4: GII PHÁP GIA TNG HUY NG TIN GI CA KHCN
TI BIDV TRÊN A BÀN TPHCM - KIN NGH 72
4.1 Gii pháp gia tng huy đng tin gi ca KHCN ti BIDV trên đa bàn
TP.HCM 72
4.1.1 Phân nhóm khách hàng nhm đa ra sn phm thích hp 72
4.1.2 Chính sách lưi sut 73
4.1.3 Nâng cao cht lng ca các yu t thuc v con ngi 74
4.1.4 Ci tin nâng cao cht lng sn phm dch v 75
4.1.5 i mi công ngh Ngân hàng nht là khâu thanh toán 76
4.1.6 Tng cng chin lc marketing 77
4.2 Kin ngh 77
Kt lun chng 4 83
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
DANH MC CH VIT TT
CP: Chính ph
KBNN: Kho bc nhà nc
KH: Khách hàng
KHCN: Khách hàng cá nhân
KHDN: Khách hàng Doanh nghip
NHNN: Ngân hàng Nhà nc
NHTM :Ngân hàng thng mi
PGD: Phòng giao dch
TBN: Tây Ban Nha
TCTD: T chc tín dng
TMCP: Thng mi c phn
TPHCM: Thành ph H Chí Minh
TSC: Tài sn c đnh

DANH MC CÁC BNG BIU
Bng 2.1: Kt qu ch tiêu giai đon 2009-2012 31
Bng 2.2: Các sn phm tin gi dành cho KHCN ti BIDV 33
Bng 2.3: S d huy đng ca BIDV phân theo loi tin gi 42
Bng 2.4: Tng quan ca tin gi có kì hn và tin gi thanh toán 44
Bng 2.5: Tin gi có kì hn đn 01 nm và trên 01 nm 45
Bng 3.1: Kt qu tr li 62
Bng 3.2: S lc v mu nghiên cu 63
Bng 3.3: Quan đim ca ngi đc phng vn v sáu gi thuyt 64
Bng 3.4: Kt qu ca 2 nhóm đang gi và cha gi 65
Bng 3.5: Kt qu 4 nhóm 67


DANH MC CÁC HỊNH V,  TH
Hình 3.1: Các nhân t kho sát 59
Biu đ 3.1: Quan đim ca ngi đc phng vn v sáu gi thuyt 65
Biu đ 3.2: Kt qu ca 2 nhóm đã gi và cha gi 66
Biu đ 3.3: Kt qu ca 4 nhóm 67


1

PHN M U
1. LỦ do chn đ tài
Phát trin kinh t là mc tiêu đu tiên ca tt c các nc trên th gii.
Kinh t có phát trin thì mi có điu kin nâng cao mc sng vt cht đng
thi to môi trng cho phép mi ngi đc hng th cuc sng, xóa b
nghèo đói. Mà mun tng trung và phát trin kinh t thì mt trong nhng
yu t quan trng cn phi có là vn.
Ngành ngân hàng đc mnh danh là xng sng ca nn kinh t. Nhng
vài nm gn đây, đc bit là trong nm 2012 va qua, b tác đng xu bi tình
hình kinh t th gii và trong nc, ngành ngân hàng đã bc l nhng đim
yu c bn đó là n xu, tng trng tín dng thp, huy đng tin gi trong
dân khó và phi huy đng vi lãi sut cao v.v…đó cng là nhng bài toán ln
và khó khn đc đt ra vi các Ngân hàng.
Mt trong nhng bài toán khó khn trên là làm sao ng thu hút tin nhàn ri
trong dân, có lng tin huy đng tt, bn vng vi lãi sut hp lỦ, đ trc
mt có th là gi đc th phn và lâu dài là tng đc th phn trong bi cnh
khó khn và cnh tranh gay gt nh hin nay. Vì th, vn đ đt ra  đây là
làm sao nm bt, hiu rõ các yu t, yêu cu ca khách hàng khi quyt đnh
gi tin ti Ngân hàng đ t đó cn c vào tim lc, kh nng riêng ca mình
mà tng Ngân hàng đa ra nhng chin lc, gii pháp hp lỦ nhm tha mãn
yêu cu ca khách hàng.
Hin nay các ngân hàng đang có nhiu chính sách cnh tranh nhau đ thu
hút lng tin nhàn ri trong dân c. Vì vy tôi chn đ tài "Phân tích các
nhân t nh hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng cá nhân ti
Ngân hàng TMCP u t & Phát trin Vit Nam trên đa bàn Thành
ph H Chí Minh". Bài nghiên cu này tác gi mun áp dng nhng c s lý
thuyt, kin thc khoa hc, phn ánh thc t đ xác đnh nhng nhân t tác
2

đng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng cá nhân ti các chi nhánh, S
giao dch BIDV trên đa bàn Thành ph H Chí Minh . T kt qu nghiên cu
đó s đ xut nhng gii pháp, kin ngh nhm hoàn thin và phát trin chin
lc huy đng tin gi da trên c s là s tác đng ca các nhân t đn s
la chn Ngân hàng ca khách hàng cá nhân khi quyt đnh gi tin.
2. S cn thit ca đ tài
NHTM đóng vai trò là cu ni gia ngi tha vn và ngi có nhu cu v
vn. Ngun vn đ đáp ng hot đng kinh doanh ca NHTM là ngun vn
huy đng mà quan trng nht là ngun vn huy đng t dân c – đc xem là
ngun vn có tính n đnh cao. NHTM nào có ngun tin gi huy đng cao s
có li th rt ln, thm chí mang yu t quyt đnh trong cuc cnh tranh
khc lit nh hin nay và hn na trong thi gian ti. Trong thi gian qua,
Ngân hàng TMCP u t và phát trin Vit Nam (BIDV) không ngng tng
cng các gii pháp nhm tng ngun tin gi huy đng t phía khách hàng
đc bit là khách hàng cá nhân.
Trong thi k hi nhp vi áp lc cnh tranh cùng vi s có mt ca nhiu
Ngân hàng khin cho công tác huy đng tin gi ca BIDV tr nên càng khó
khn, mà ngun tin gi là mt trong nhng yu t quyt đnh li nhun ca
ngân hàng. Vì vy, BIDV cn phi tìm ra gii pháp tt nht cho mình.
Bên cnh đó, tình hình kinh t cha phc hi nh hin nay đã nh hng đn
hot đng kinh doanh Ngân hàng. Tình trng lm quyn, tham nhng, n xu
đã làm cho uy tín ca ngành Ngân hàng bt đu lung lay. Vì vy, lòng tin ca
ngi dân đi vi h thng Ngân hàng suy gim cng đã tác đng đn lng
tin gi vào h thng Ngân hàng.
- Trc nhng thc trng nn kinh t tôi chn đ tài “Phân tích các yu t nh
hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng cá nhân  Ngân hàng
TMCP u t và Phát trin Vit Nam trên đa bàn Thành ph H Chí
3

Minh” nhm phân tích các nhân t nh hng đn quyt đnh ca khách hàng
cá nhân khi gi tin ti BIDV đa bàn TP.HCM. T đó, đóng góp mt s gii
pháp đ BIDVcó nhng chính sách hp lỦ nhm khai thác đc ti đa ngun
vn nhàn ri trong dân c, góp phn cho hot đng ngân hàng đc n đnh
và phát trin trong thi gian ti.
3 Mc tiêu nghiên cu
Phân tích các yu t nh hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng cá
nhân ti BIDV trên đa bàn TPHCM. T đó, đa ra các gii pháp nhm gia
tng ngun tin gi huy đng ca các chi nhánh, S giao dch ca BIDV trên
đa bàn TPHCM đi vi nhóm khách hàng này.
4 i tng và Phm vi nghiên cu
4.1 Ni dung nghiên cu
Lun vn này nghiên cu các yu t nh hng đn quyt đnh gi tin ca
khách hàng cá nhân ti BIDV trên đa bàn TPHCM.
4.2. Gii hn vùng nghiên cu
 tài này tp trung điu tra, nghiên cu ti BIDV trên đa bàn TPHCM.
4.3. Gii hn thi gian nghiên cu
 tài thu thp s liu phc v cho nghiên cu giai đon nm 2009 - 2012.
4.4 i tng nghiên cu
i tng nghiên cu ca đ tài này là các cá nhân có giao dch gi tin và s
gi tin ti BIDV trên đa bàn TPHCM. i tng này đc la chn theo
phng pháp thun tin.
5 Phng pháp nghiên cu
5.1. Phng pháp thu thp s liu:
- Phng vn trc tip,
- Chn mu tr li bng câu hi thit k

4

5.2. Phng pháp nghiên cu:
- nh tính
- nh lng
6 ụ ngha thc tin ca đ tài
Qua kt qu nghiên cu, mong mun s giúp cho BIDV nhn bit rõ hn đi
tng khách hàng có kh nng gi tin vào ngân hàng. ng thi, giúp cho
BIDV có c s đánh giá, ci tin li vi nhng sn phm, dch v v tin gi
mà ngân hàng đang có nhm huy đng đc ti đa ngun vn nhàn ri trong
nn kinh t. Vì vy, ngi th hng trc tip là các chi nhánh, S giao dch
BIDV trên đa bàn TPHCM nói riêng và các NHTM khác nói chung
- ng thi đáp ng đc nhu cu ca khách hàng ngày càng cao.
- Ngoài ra, đ tài này cng là mt tài liu đ phc v cho công tác nghiên cu
khoa hc.
7 Cu trúc đ tài
Ni dung ca đ tài bao gm 4 chng. C th nh sau:
Chng 1: C S Lụ LUN V HOT NG HUY NG TIN GI
CA NHTM VÀ QUYT NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN
Chng 2: THC TRNG CÔNG TÁC HUY NG TIN GI TI NH
TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM TRểN A BÀN TP HCM
TRONG VÀI NM GN ỂY (GIAI ON 2009 – 2012)
Chng 3: PHÂN TÍCH CÁC YU T NH HNG N QUYT NH
GI TIN CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI BIDV A BÀN
TP.HCM
Chng 4: GII PHÁP THU HÚT TIN GI KHCN TI BIDV TRÊN
A BÀN TP.HCM - KIN NGH

5


CHNG 1: C S Lụ LUN V HOT NG HUY NG TIN
GI CA NHTM VÀ QUYT NH GI TIN CA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.1 Hot đng huy đng tin gi ca NHTM
1.1.1 Khái nim NHTM
NHTM là loi ngân hàng giao dch trc tip vi các công ty, xí nghip, t
chc kinh t và cá nhân, bng cách nhân tin gi, tin tit kim, ri s dng
s vn đó đ cho vay, chit khu, cung cp các phng tin thanh toán và
cung ng dch v ngân hàng cho các đi tng nói trên.
NHTM là loi ngân hàng có s lng ln và rt ph bin trong nn kinh t.
S có mt ca NHTM trong hu ht các mt hot đng ca nn kinh t xã hi
đã chng minh rng:  đâu có h thng NHTM phát trin thì  đó s có s
phát trin vi tc đ cao ca nn kinh t- xã hi.
Theo pháp lnh Ngân hàng nm 1990 ca Vit Nam: “Ngân hàng thng mi
là mt t chc kinh doanh tin t mà nghip v thng xuyên và ch yu là
nhn tin gi ca khách hàng vi trách nhim hoàn tr và s dng s tin đó
đ cho vay, chit khu và làm phng tin thanh toán.
Theo Ngh đnh 59/2009/N-CP ngày 16/07/2009: “ Ngân hàng thng mi
là ngân hàng đc thc hin toàn b các hot đng ngân hàng và các hot
đng kinh doanh khác có liên quan vì mc tiêu li nhun theo quy đnh ca
Lut các t chc tín dng và các quy đnh khác ca pháp lut.”
Theo Lut các t chc tín dng nm 2010, NHTM là loi hình ngân hàng
đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh
khác theo quy đnh nhm mc tiêu li nhun.
6

1.1.2 Khái nim v hot đng huy đng tin gi
Hot đng huy đng tin gi là mt phn trong hot đng huy đng vn, mt
trong nhng hot đng ch yu và quan trng nht ca NHTM. ây là hình
thc huy đng vn c đien và mang tính đc thù riêng có ca NHTM. Hot
đng này mang li ngun vn đ ngân hàng có th thc hin các hot đng
kinh doanh khác nh cp tín dng, cung cp các dch v ngân hàng cho khách
hàng. Trong bng cân đi tài sn ca NHTM, nghip v này đc phn ánh
bên phn tài sn N.
1.2 Khách hàng cá nhân và quyt đnh gi tin
1.2.1 Khách hàng cá nhân
Theo quyt đnh ca Thng đc Ngân hàng Nhà Nc s 1160/2004/Q-
NHNN ngày 13 tháng 9 nm 2004 v vic ban hành quy ch v tin gi tit
kim, thì KH CN mà nghiên cu này đang xét đn có th đc đnh ngha là
các khách hàng tha mãn nhng điu kin sau:
i tng gi tin gi tit kim bng đng Vit Nam là các cá nhân Vit
Nam và cá nhân nc ngoài đang sinh sng và hot đng hp pháp ti Vit
Nam, đi tng gi tin gi tit kim bng ngoi t là các cá nhân ngi c
trú.
Cá nhân Vit Nam t đ 18 tui tr lên có nng lc hành vi dân s đy đ
theo quy đnh ca B Lut dân s, cá nhân nc ngoài đang sinh sng và hot
đng hp pháp ti Vit Nam t đ 18 tui tr lên có nng lc hành vi dân s
đy đ theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam đc thc hin các giao dch
liên quan đn tin gi tit kim.
Cá nhân Vit Nam, cá nhân nc ngoài đang sinh sng và hot đng hp
pháp ti Vit Nam t đ 15 tui đn cha đ 18 tui nhng có tài sn riêng đ
đ đm bo vic thc hin ngha v dân s theo quy đnh ca B Lut dân s
thì đc thc hin các giao dch liên quan đn tin gi tit kim.
7

i vi ngi cha thành niên, ngi mt nng lc hành vi dân s, ngi hn
ch nng lc hành vi dân s theo quy đnh ca pháp lut thì ch đc thc
hin các giao dch liên quan đn tin gi tit kim thông qua ngi giám h
hoc ngi đi din theo pháp lut.
1.2.2 Quyt đnh gi tin
Theo lỦ thuyt v hành vi thì quá trình quyt đnh ca khách hàng bao gm
mt s hoc tt c các bc sau, ph thuc vào mc đ quan tâm đn mua
sm ca khách hàng: nhn bit nhu cu, tìm kim thông tin, đánh giá các gii
pháp, chn la ca hàng, mua sm thc s và quá trình sau mua sm.
Gi tin tit kim ti ngân hàng cng ging nh hành đng mua hàng vy.
Cng tri qua các bc nh: hn bit nhu cu s dng tin nhàn ri tm thi
sao cho an toàn và sinh lãi. Sau đó khách hàng có tin nhàn ri s tìm kim
thông tin v các cách s dng ngun tin này ca mình nh mua vàng, d tr
ngoi t, mua chng khoán, đu t buôn bán, cho vay hay gi tit kim…Sau
khi đã có đ thông tin cn thit, khách hàng s tin hành đánh giá các phng
án đu t sinh lãi ca món tin ca mình. Và trong s các phng án đc
nêu ra thì gi tit kim ti ngân hàng là mt phng án an toàn, sinh lãi đáng
đ la chn. Khi đã xác đnh đc phng án đu t là gi tit kim thì khách
hàng tin hành la chn ngân hàng. ây cng chính là bc mà các ngân
hàng chú trng bc nht. Các tiêu chí đánh giá chn la ngân hàng ny ra
trong đu h và bc cui cùng ca quyt đnh gi tin chính là đn ngân
hàng m tài khon tit kim.
Trong bài nghiên cu, quyt đnh gi tin đc hiu nh là s chp thun s
dng mt sn phm huy đng vn ca ngân hàng. Theo đó, ngân hàng nhn
tin ca khách hàng và gi vào tài khon tin gi tit kim ca khách hàng.
S tin này đc xác nhn trên th tit kim. Khách hàng gi tin đc
hng lãi theo quy đnh ca t chc nhn tin gi tit kim và đc bo him
8

theo quy đnh ca pháp lut v bo him tin gi. Ngân hàng nhn tin gi
tit kim ca khách hàng cam kt và có trách nhim hoàn tr đy đ gc và lãi
cho khách hàng khi có nhu cu.
1.3 Nguyên tc huy đng tin gi
1.3.1 Tuân th pháp lut
Các Ngân hàng Thng mi không đc huy đng vn quá nhiu so vi vn
t có nhm đm bo kh nng chi tr v sau.
H s gii hn huy đng vn
Vn t có
H
1
= x 100%
Tng ngun vn huy đng
H s này đc đa ra nhm mc đích gii hn mc huy đng vn ca ngân
hàng, đ tránh tình trng ngân hàng huy đng vn quá nhiu vt quá mc
bo v ca vn t có, làm cho ngân hàng có th mt kh nng chi tr. Theo
Pháp lnh ngân hàng nm 1990, tng ngun vn huy đng ca ngân hàng
thng mi phi bé hn hoc bng 20 ln vn t có. iu đó có ngha rng
H
1
≥ 5%.
Trong đó:
Vn t có ca ngân hàng gm: Vn đu l và qu d tr b sung vn điu l,
Qu đu t phát trin nghip v và Li nhun không chia.
Tng ngun vn huy đng gm: Tin gi không k hn, Tin gi có k hn,
Tin gi tit kim, Phát hành k phiu ngân hàng, chng ch tin gi đ huy
đng vn, các khon gi h và đi thanh toán, Tin gi ca KBNN (nu có).
 góc đ khác, mt s quc gia còn dùng h s này đ bo h các ngân hàng
trong nc đi vi th trng tin gi trong giai đon đu ca hi nhp kinh t
quc t (Theo công vn s 1210/NHNN-CNH ca Ngân hàng Nhà nc, các
chi nhánh Ngân hàng nc ngoài ti Vit Nam đc nhn tin gi VND t
9

các th nhân Vit Nam mà ngân hàng không có quan h tín dng theo t l
trên mc vn đc cp ca chi nhánh vi mc tin gi ti đa và theo l trình
c th/; t ngày 01/01/2007 t l huy đng là 650% vn đc cp, t ngày
01/01/2008 là 800% vn đc cp, t ngày 01/01/2009 là 900% vn đc
cp, t ngày 01/01/2010 là 1000% vn đc cp, và sau ngày 01/01/2011 s
đc đi x quc gia đy đ. Theo ngân hàng Nhà nc, c ch và l trình
trên là nhm thc hin các cam kt v dch v ngân hàng ti biu cam kt v
dch v trong b vn kin gia nhp T chc Thng mi Th gii (WTO)ca
Vit Nam).
Bên cnh đó, các TCTD phi áp dng lãi sut huy đng phù hp vi c ch
qun lý v lãi sut ca Ngân hàng Nhà nc, bi vì lãi sut là mt trong
nhng công c đ Ngân hàng Nhà nc kim soát đc lng tin trong lu
thông, bình n giá c và chng lm phát. Bên cnh đó các NHTM phi có
trách nhim hoàn tr gc lãi cho khách hàng vô điu kin.
NHTM phi tham gia bo him tin gi theo quy đnh hin hành. Bng quy
đnh này, quyn li ca ngi gi tin đc bo v. C th là nu ngân hàng
ni ngi gi tin gi tin b phá sn thì ngi gi tin đc Cty bo him
đn bù mt khon tin nht đnh (c th hin nay là 50 triu đng/ tng tin
gi ca 1 khách hàng).
Hn na, ngân hàng phi gi gìn bí mt s d và hot đng ca tài
khon khách hàng. Nhng không đc che giu các khon tin ln và bt thng
(thc hin các quy đnh ca pháp lnh chng ra tin).
ng thi các ngân hang không đc cnh tranh không lành mnh (đa thông
tin gi, khuyn mãi bt hp pháp…) gây tâm lỦ lo s, mt lòng tin ca ngi
dân đi vi h thng ngân hàng. Mt khi nim tin ca ngi dân không còn,
theo tâm lỦ đám đông, h s rút tin hàng lot gây ra ri ro thanh khon cho
ngân hàng.
10

1.3.1 Tho mưn yêu cu kinh doanh vi chi phí thp nht
Mc đích hot đng ca NHTM là vì li nhun, do đó các NHTM phi đm bo
đc hai yêu cu: chi phí thp và quy mô cao ca ngun vn huy đng t tin
gi. Vi chi phí thp và quy mô cao, ngân hàng có đc ngun vn r và đ
ln đ tài tr cho các d án, thông qua câp tín dng, đng thi to ra li
nhun cho mình t chênh lch lãi sut đu vào và đu ra.
 có th cnh tranh đc vi các t chc trung gian tài chính khác, đòi hi
NHTM phi áp dng đa dng hóa lãi sut, phng thc tr lãi, khuyn mãi đ
thu hút KH; đa ra nhiu phng thc huy đng đ hn ch ri ro ( đây là
ri ro thanh khon sinh ra khi ly ngun vn ngn hn cho vay dài hn) và
phù hp vi đc đim hot đng ca ngân hàng.
Do nhu cu ca khách hàng khi gi tin vào ngân hàng không ch là đc an
toàn và hng lãi, mà còn mong mun s dng các dch v ca ngân hàng
(chuyn tin, thu tin h, chi h ) nên NHTM cn kt hp cht ch gia nhn
tin gi vi phát trin dch v ngân hàng. Vi s phát trin ca
dch v ngân hàng s làm tha mãn nhu cu ca khách hàng t đó thu hút
đc lng tin gi ca khách hàng.
1.3.2 Ngn nga s gim sút bt thng ca ngun tin gi
Hot đng ca ngân hàng da vào ch tín. Có tin tng vào s qun lý và kh
nng tr gc và lãi ca ngân hàng thì ngi dân mi gi tin. Vì vy, đ to
ch tín đi vi KH, ngân hàng phi đm bo kh nng thanh toán, đáp ng
kp thi, đy đ nhu cu rút tin trong mi tình hung ca ngi dân. Bên
cnh vic đm bo kh nng thanh khon, ngân hàng cn nm bt kp thi
nhng tin đn tht thit trên th trng v hot đng kinh doanh ngân hàng, đ
có cách dp tt và ng phó nhanh chóng, hp lỦ. Nu không, ngi dân s có
tâm lỦ hoang mang, dn đn rút tin hàng lot. ây cng là ni ám nh ca
các NHTM, bi l ngun vn huy đng đã đc chuy hóa thành nhiu dng
11

khác nhau, vi nhiu k hn khác nhau,  nhiu ni khác nhau trong nn kinh
t. Tt c ngun vn y, không th ngay lp tc thu hi đ đáp ng cho nhu
cu rút tin quá ln ca mt s rút tin hàng lot đc. Và vì th, thiu ht
thanh khon tm thi là điu không th tránh khi. Ngân hàng có th s dng
các phng án đáp ng nhu cu thanh khon tm thi nh vay qua đêm các
NHTM khác, vay tái cp vn… Quan trng hn là s hoang mang này lan
truyn rt nhanh trong dân chúng, ch cn mt chi nhánh ngân hàng không kp
thi đáp ng nhu cu rút tin đt xut ca ngi dân, s hoang mang này
càng tng gp bi, và tin đn tht thit ban đu càng đc cng c. Theo hiu
ng domino, các ngân hàng TMCP khác cng cùng chung cnh ng nu
không có bin pháp x lỦ kp thi. Và nu Ngân hàng Nhà nc không có
nhng đng thái kp thi thì c h thng ngân hàng s gp khó khn thc s.
1.4 Các sn phm tin gi ca NHTM
1.4.1 Tin gi không k hn
Là loi tin gi mà ngi gi đc s dng mt cách ch đng và linh hot
không b ràng buc v mt thi gian, là hình thc huy đng vn ca NHTM
bng cách m cho khách hàng tài khon gi là tài khon tin gi thanh toán.
Tài khon này m cho các đi tng khách hàng, cá nhân hoc t chc, có
nhu cu thc hin thanh toán qua ngân hàng đ thc hin các khon chi tr v
mua bán hàng hoá, dch v, nhu cu nhn chuyn tin vào tài khon, nh nhn
tin lng hàng tháng, nhn chuyn tin t nc ngoài hoc t cá nhân khác
trong nc. Loi tin gi này có đc đim:
- ây là tin ca doanh nghip hoc cá nhân gi vào ngân hàng đ nh ngân
hàng gi và thanh toán h. Trong phm vi s d cho phép, các nhu cu chi
tr ca doanh nghip và cá nhân đu đc ngân hàng thc hin. Các khon
12

thu bng tin ca doanh nghip và cá nhân đu có th đc nhp vào tin
gi thanh toán theo yêu cu.
- Tin gi không k hn không phi là nhng khon tin đ dành mà là mt
b phn tin đang ch đ thanh toán. Do đó, v mt pháp lỦ khi gi tin
không k hn theo tài khon thanh toán đã th hin mt hp đng mc
nhiên gia khách hàng vi ngân hàng. Trong đó, ngân hàng có trách nhim
thc hin các khon chi tr cho khách hàng mt cách kp thi chính xác
trong phm vi s d.
- Khi gi tin vào tài khon tin gi không k hn, khách hàng có th rút tin
bt k lúc nào và không cn báo trc nên khi ngân hàng s dng làm
ngun vn kinh doanh thì ri ro cao. Do đó, ngân hàng phi d tr nhiu
hn so vi các loi tin gi khác. Chính vì vy, đi vi loi tin gi này
ngân hàng tr lãi sut thp.
- Mc đích ca ngi gi không phi là đ đc hng li tc mà đ đc
ngân hàng cung cp các dch v thanh toán không dùng tin mt. Chính vì
vy, lãi sut không phi là công c đ thu hút ngun vn này, mà công c
chính là dch v mà ngân hàng cung cp kèm theo phi là dch v có nhiu
tin ích, an toàn, nhanh chóng và chính xác. Loi này tuy bin đng thng
xuyên nhng nó vn luôn có mt s d n đnh do s tin gi vào và rút ra
trong mt thi k có th bù tr cho nhau. Vì vy, nu s dng đ làm
ngun vn cho vay s mang li li nhun cao cho ngân hàng.
- Mc dù s d tài khon tin gi thanh toán ca tng khách hàng thng
không ln, nhng do là trung tâm tp trung tin t và cung cp dch v
thanh toán, nên NHTM có s lng khách hàng rt đông làm cho tng s
13

vn huy đng qua tin gi thanh toán ca tt c khách hàng tr nên ln
đáng k.
1.4.2 Tin gi tit kim không k hn
Là tin gi tit kim khách hàng có th gi và rút ra bt c lúc nào mà không
cn báo trc cho ngân hàng. Tin gi này có đc đim đc thit k dành
cho đi tng khách hàng có tin tm thi nhàn ri mun gi ngân hàng vì
mc tiêu an toàn và sinh li nhng không thit lp đc k hoch s dng
tin gi trong tng lai. i vi khách hàng khi chn la hình thc tit kim
này thì mc tiêu an toàn và tin li quan trng hn mc tiêu sinh li.
1.4.3 Tin gi tit kim có k hn
Là loi tin gi mà trong đó có s cam kt gi tin gia khách hàng và ngân
hàng trong mt k hn nht đnh. c đim tin gi này nh sau:
i vi loi tin gi tit kim đnh k, ngi gi có mt s tin nhàn ri
trong thi gian dài, h thng gi theo hình thc này đ đc lãi sut cao.
Ngi gi không đc s dng các hình thc thanh toán đi vi loi tin gi
này song có th th chp đ vay vn nu đc ngân hàng cho phép. Nu cn
chi tiêu, ngi gi phi đn ngân hàng đ rút tin. Tin gi tit kim có k
hn thng đc hng lãi sut c đnh. Tuy nhiên, gia các loi tin gi có
k hn khác nhau lãi sut đc tr s khác nhau. Tin gi có k hn di mt
nm vi thi gian càng lâu, lãi sut s càng cao.
Khác vi tin gi tit kim không k hn, tin gi tit kim đnh k đc thit
k dành cho khách hàng cá nhân có nhu cu gi tin vì mc tiêu an toàn, sinh
li và thit lp đc k hoch s dng tin trong tng lai. i tng khách
hàng ch yu ca loi tin gi này là các cá nhân mun có thu nhp n đnh
và thng xuyên, đáp ng cho vic chi tiêu hàng tháng hoc hàng quỦ. Tin
14

gi tit kim có k hn khác tin gi tit kim không k hn. Tin gi tit
kim không k hn khách hàng có th rút ra bt k lúc nào. i vi tin gi
tit kim đnh k khách hàng ch đc rút tin gi theo đúng k hn đã cam
kt, không đc phép rút tin trc hn. Tuy nhiên, đ khuyn khích và thu
hút khách hàng gi tin ngân hàng cho phép khách hàng đc rút tin gi
trc hn nu có nhu cu, nhng khách hàng ch đc hng lãi sut không
k hn, hoc lãi sut k hn theo thi hn gi thc t.
Mc tiêu quan trng ca khách hàng khi chn la hình thc tin gi này là li
tc có đc theo đnh k. Do đó, lãi sut đóng vai trò quan trng đ thu hút
đc đi tng khách hàng này. Lãi sut tr cho loi tin gi tit kim đnh
k cao hn lãi sut tr cho loi tin gi không k hn.
Tin gi tit kim k hn có th phân chia thành nhiu loi.
Cn c vào thi hn có th chia thành tin gi k hn linh hot t 1-13 tháng
hoc lâu hn.
Cn c vào phng thc tr lãi có th chia thành:
Tin gi k hn lnh lãi đu k.
Tin gi k hn lnh lãi cui k.
Tin gi k hn lnh lãi theo đnh k (tháng hoc quỦ)
1.5 Các loi ri ro trong huy đng tin gi
Vic la chn ngun vn đ đáp ng nhu cu kinh doanh ca ngân hàng
không ch ph thuc vào chi phí ca mi ngun mà còn ph thuc vào ri ro
mà mi ngun tin gi huy đng mang li. Kinh nghim thc t cho thy,
ngun vn huy đng vi chi phí thp thì có th có ri ro cao hn và ngc li.
 đánh giá ri ro ca các loi tin gi huy đng đc, mi ngân hàng cn
15

phi đnh lng nhiu chiu hng khác nhau. Ri ro trong huy đng tin gi
bao gm các loi ch yu sau:
1.5.1 Ri ro lưi sut
i vi ngân hàng cha có c cu đu vào - đu ra hp lỦ, ri ro lãi sut tác đng
đn ngân hàng khi ngân hàng áp dng lãi sut c đnh cho các tài khon tin gi
huy đng. Khi lãi sut th trng gim, ngân hàng cho vay vi lãi sut đã gim ca
th trng nhng vn phi tr lãi tin gi  mc c đnh đã cam kt vi khách hàng
t trc. Ngân hàng s b thit hi do trc đó đã huy đng nhng ngun vn dài
hn vi lãi sut cao. Khi lãi sut th trng tng, tng rng mi chuyn s din ra
theo tng quan ngc li ngha là ngân hàng s tang li nhun. Nhng s tht là
ngi gi tin s thy lãi sut mà ngân hàng tr cho h không xng đáng nên h s
rút tin đ đu t vào lnh vc khác có li hn nh kinh doanh chng khoán, đu t
bt đng sn … Nh vy, có th thy ri ro lãi sut thng xut hin  nhng
ngun tin gi vi thi hn dài. Do đó, ngân hàng thng tr lãi tng theo kì hn
gi ch vi các tài khon tit kim có kì hn đn 12 tháng. Các khon tin gi t 12
tháng tr lên li không có lãi sut cao bng kì hn 12 tháng. Vi cách lỦ gii  trên
v ri ro lãi sut thì điu này là hoàn toàn d hiu.
1.5.2 Ri ro thanh khon
Ri ro này liên quan đn s bin đng ca ngun tin gi huy đng ca ngân hàng.
Nó xy ra trong trng hp: nhng tin đn tht thit v ngân hàng ( thng là đi
th ca các ngân hàng vi nhau), tình trng tht nghip gia tng, các doanh nghip
không tiêu th đc hàng hóa … Khi đó, xy ra tình trng rút tin hàng lot ca
khách hàng làm cho lng tin gi ca ngân hàng gim đi, buc ngân hàng phi tìm
kim ngun vn khác có chi phí cao hn đ bù đp.
Thc tin hot đng ngân hàng đã chng minh sc nh hng, đ nguy him cng
nh mc đ thit hi mà nhng tin đn gây ra cho h thng ngân hàng.
1.5.3 Ri ro vn ch s hu
Ri ro xy ra khi ngun ti gi huy đng quá ln so vi vn ch s hu, các nhà
đu t s lo lng đn kh nng hoàn tr ca ngân hàng và có th h s rút tin khi
16

ngân hàng đó. Cng vì l đó mà có s ra đi ca h s gii hn huy đng vn đã
đc nhc đn  mc trên.
1.6 Các nhân t nh hng đn huy đng vn ca NHTM
Cng nh mi hot đng kinh t khác, Ngân hàng mun hot đng đc thì
trc ht phi có vn. Nhng mt hàng kinh doanh ca Ngân hàng rt đc bit
đó là tin t. Thc t các NHTM kinh doanh “quyn s dng vn tin t”. Do
đó nhu cu v vn ca các NHTM là rt ln và vic to lp vn cho Ngân
hàng là mt vn đ quan trng hàng đu trong hot đng kinh doanh ca các
NHTM.  to lp và duy trì đc khi lng vn vi qui mô ln và có tính
n đnh cao thì Ngân hàng phi có chin lc khai thác vn hp lỦ trên c s
tn dng ti đa nhng nhân t tích cc và hn ch nhng nhân t tiu cc nh
hng ti công tác nhn tin gi ca Ngân hàng. C th trong công tác huy
đng tin gi ca các NHTM chu nh hng ca các nhân t sau.
1.6.1 Các nghiên cu trc đây
Hin nay vn cha tìm thy công trình nghiên cu khoa hc nào đc công
b v các nhân t nh hng đn quyt đnh gi tin ca KHCN ti mt ngân
hàng thng mi trên th gii nói chung và Vit Nam nói riêng. Nhng bài
nghiên cu nói v vn đ s chn la ngân hàng, hay s chp nhp ca khách
hàng đi vi mt sn phm hay dch v ca khách hàng thì đã có mt s
nghiên cu đc thc hin trong quá kh.
1.6.1.1 Nghiên cu ca Antoni Garrido Torres, và Pere Arque
Castelles (tháng 8 nm 2006)
Nghiên cu ca Antoni Garrido Torres, và Pere Arque Castelles (tháng 8
nm 2006) vi mc tiêu tìm ra các nhân t tác đng đn s la chn ngân
hàng ca các khách hàng cá nhân ti Tây Ban Nha, và đánh giá xem liu lãi
sut có phi là nhân t quyt đnh quan trng hay không. Theo nghiên cu
này thì s rng khp ca h thng chi nhánh ngân hàng là nhân t quan trng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×