Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.PDFB GIÁO DCăVĨăĨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINHPHM TH THÚY AN


GII PHÁP X LÝ N XU TI NGÂN HÀNG
TMCP VIT NAM THNHăVNG
LUNăVNăTHCăSăKINHăTTP. H Chí Minh ậ Nmă2013B GIÁO DCăVĨăĨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH


PHM TH THÚY AN

GII PHÁP X LÝ N XU TI NGÂN HÀNG
TMCP VIT NAM THNHăVNG


Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân hàng
Mã s : 60340201

LUNăVN THCăSăKINHăTNgiăhng dn khoa hc
PGS.TS. Trm Th XuơnăHng


TP. H Chí Minh ậ Nmă2013LIăCAMăOAN

Tôi xin cam đoan Lun vn nƠy lƠ sn phm nghiên cu ca tôi, đc thc
hin di s hng dn tn tình ca PGS.TS Trm Th Xuơn Hng. S liu trong
lun vn đc điu tra trung thc vƠ cha đc công b trong bt c công trình
nghiên cu khoa hc nào. Nu phát hin có điu gian di, tôi xin chu hoàn toàn
trách nhim v nghiên cu ca mình.Hc viên


Phm Th Thúy An


MC LC

Trang ph bìa
Liăcamăđoan
Mc lc
Danh mc các t vit tt
Danh mc bng biu
Danh mc hình
Trang
M đu 1

Chngă1:ăTng quan v n xu tiăngơnăhƠngăthngămi 4
1.1. N xu ca ngơn hƠng thng mi 4
1.1.1. Khái nim n xu 4
1.1.2. Phân loi n xu 5
1.1.2.1. Phân loi n ca Ngơn hƠng thng mi 5
1.1.2.2. Phân loi n xu 6
1.1.3. Ch tiêu c bn phn ánh n xu 6
1.1.4. Nguyên nhân dn đn n xu 7
1.1.5. Tác đng ca n xu 10

1.2. X lý n xu ti ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 11
1.2.1. Khái nim x lý n xu 11
1.2.2. ụ ngha ca vic x lý n xu có hiu qu 12
1.2.3. Các nhân t nh hng đn x lý n xu 13
1.2.4. Phng pháp x lý n xu 15
1.2.5. Ch tiêu đánh giá x lý n xu 16
1.3. Kinh nghim x lý n xu ca mt s nc trên th gii và bài hc
kinh nghim cho Vit Nam 17
Kt lun chng 1 23
Chngă2:ăThc trng x lý n xu ti ngân hàng
TMCP Vit Nam ThnhăVng 24
2.1. Tng quan v ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 24
2.1.1. S ra đi 24
2.1.2. Kt qu kinh doanh 26
2.2. Thc trng n xu ti ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 30
2.2.1. D n cho vay khách hàng 30
2.2.2. Thc trng n xu 32
2.3. X lý n xu ti ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 34
2.3.1. Các gii pháp x lý n xu đƣ đc thc hin 34
2.3.2. Quy trình x lý n xu 36

2.3.3. Kt qu x lý n xu 38
2.4. Kho sát các nhân t nh hng đn x lý n xu ti ngân hàng
TMCP Vit Nam Thnh Vng 39
2.5. ánh giá chung v công tác x lý n xu ti ngân hàng
TMCP Vit Nam Thnh Vng 49
Kt lun chng 2 53
Chngă3:ăGii pháp hoàn thin x lý n xu ti ngân hàng
TMCP Vit Nam ThnhăVng 54
3.1. nh hng x lý n xu ca ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 54
3.2. Gii pháp đi vi ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 55
3.2.1. Gii pháp x lý n xu hin ti 55
3.2.2. Gii pháp hn ch n xu phát sinh trong tng lai 57
3.3. Gii pháp đi vi khách hàng vay vn 58
3.4. Gii pháp đi vi Chính ph vƠ Ngơn hƠng NhƠ Nc 60
3.4.1. Gii pháp đi vi Chính ph 60
3.4.2. Gii pháp đi vi Ngơn hƠng NhƠ nc 61
Kt lun chng 3 62
Kt lun 63
Danh mc tài liu tham kho
Ph lc

Ph lc 1: Quyt đnh 493/2005/Q-NHNN
Ph lc 2: Bng câu hi kho sát
Ph lc 3: Kt qu nghiên cu đnh lng
DANH MC CÁC T VIT TT

1. DN : Doanh nghip
2. KH : Khách hàng
3. LN : Li nhun
4. NHNN : Ngơn hƠng NhƠ nc
5. NHTM : Ngơn hƠng thng mi
6. TCTD : T chc tín dng
7. TMCP : Thng mi c phn
8. TS : Tài sn
9. TSB : Tài sn bo đm
10. VPBank: Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng

DANH MC BNG BIU
Trang
Bng 2.1 : Mt s ch tiêu tài chính ti VPBank 2010-2013 26
Bng 2.2 : D n cho vay khách hàng ti VPBank 2010-2013 30
Bng 2.3 : N xu ti VPBank 2010-2013 32
Bng 2.4 : Các nhân t nh hng đn x lý n xu 40
Bng 2. 5 : H s Cronbach Alpha ca các thành phn thang đo 43
Bng 2.6 : Kt qu KMO and Bartlett's Test 45
Bng 2.7 : Component Score Coefficient Matrix 46
Bng 2.8 : Phơn tích phng sai ANOVA 48
Bng 2.9 : Kt qu hi quy 48
Biu đ 2.1: Mt s ch tiêu tài chính ti VPBank 2010-2013 26
Biu đ 2.2: D n cho vay khách hàng ti VPBank 2010-2013 30
Biu đ 2.3: N xu ti VPBank 2010-2013 32DANH MC HÌNH
Trang
Hình 2.1: Mô hình nghiên cu đ xut 42
Hình 2.2: Mô hình nghiên cu hiu chnh 41


M U
1. Tính cp thit caăđ tài
t trong bi cnh hin nay, n xu đang tr thƠnh vn đ nóng bng vƠ nhc
nhi, n xu tn ti vƠ gia tng đƣ lƠm ách tc dòng chu chuyn vn trong nn kinh
t, tc đ tng trng tín dng b thu hp khin hot đng sn xut ca nn kinh t
đình tr, tc đ tng trng kinh t chm chp, nh hng xu ti quá trình xơy
dng vƠ phát trin đt nc, an sinh xƣ hi. Vì vy, x lỦ n xu đang lƠ mt nhim
v cp bách không ch vi bn thơn các t chc tín dng mƠ còn ca c toƠn b h
thng ngơn hƠng vƠ nn kinh t.
Ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng, x lỦ n xu lƠ vn đ luôn
đc quan tâm và chú trng hƠng đu. Thi gian qua, x lỦ n xu ti ngơn hƠng
TMCP Vit Nam Thnh Vng đƣ đt đc nhiu kt qu đáng ghi nhn, tuy nhiên
vn còn nhiu nguyên nhơn khin x lỦ n xu cha đt đc kt qu ti u, đc
bit trong giai đon 2010 ậ 2012, n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh
Vng có xu hng gia tng.
Nhm lƠm rõ thc trng n xu vƠ thc trng x lỦ n xu ti ngơn hƠng
TMCP Vit Nam Thnh Vng trong giai đon 2010 ậ 2012, đng thi góp phn
giúp vic x lỦ n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng đt kt qu tt
hn trong giai đon tip theo, tác gi la chn đ tƠi nghiên cu “Gii pháp x lỦ n
xu ti Ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng ”.
2. Mc tiêu nghiên cu
H thng hóa, tng hp vƠ phơn tích nhng vn đ lỦ lun liên quan đn n
xu vƠ x lỦ n xu ti NHTM.
Phơn tích, đánh giá thc trng n xu vƠ thc trng x lỦ n xu ti ngơn hƠng
TMCP Vit Nam Thnh Vng giai đon 2010 ậ 2012.2


 xut các gii pháp kh thi nhm hoƠn thin công tác x lỦ n xu ti ngơn
hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng.
3. iătng và phm vi nghiên cu
i tng nghiên cu:
Nhng vn đ lỦ lun vƠ thc tin v x lỦ n xu ti Ngơn hƠng TMCP Vit
Nam Thnh Vng.
Phm vi nghiên cu:
 V ni dung
+ C s lỦ lun v x lỦ n xu ti NHTM.
+ Thc trng x lỦ n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng.
+ Gii pháp hoƠn thin x lỦ n xu có hiu qu ti ngơn hƠng TMCP Vit
Nam Thnh Vng.
 D liu nghiên cu: nghiên cu thu thp d liu liên quan đn n xu vƠ x
lỦ n xu ti Ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng giai đon 2010 ậ 2013.
4. Phngăphápănghiên cu
Nghiên cu đnh tính: tng hp, phơn tích, so sánh các d liu liên quan đn
ni dung đ tƠi nghiên cu.
Nghiên cu đnh lng: phân tích h s Cronbach Alpha kt hp vi phơn tích
nhơn t khám phá vƠ hi quy tuyn tính bi đ kho sát các nhơn t nh hng đn
x lỦ n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh Vng.
5. ụănghaăkhoaăhc và thc tin caăđ tài
H thng hóa, tng hp vƠ phơn tích nhng vn đ lỦ lun liên quan đn n
xu vƠ x lỦ n xu ti NHTM.3


Phơn tích, đánh giá thc trng n xu vƠ thc trng x lỦ n xu ti ngơn hƠng
TMCP Vit Nam Thnh Vng giai đon 2010 ậ 2012, đ xut các gii pháp kh thi
nhm hoƠn thin công tác x lỦ n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh
Vng.
Góp phn làm phong phú d liu cho các đ tƠi v x lỦ n xu ti NHTM.
6. Kt cu ca lunăvn
NgoƠi phn m đu, kt lun, lun vn gm 3 chng nh sau:
+ Chng 1: Tng quan v x lỦ n xu ti ngơn hƠng thng mi.
+ Chng 2: Thc trng x lỦ n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit Nam Thnh
Vng.
+ Chng 3: Gii pháp hoƠn thin x lỦ n xu ti ngơn hƠng TMCP Vit
Nam Thnh Vng.

4


CHNGă1
TNG QUAN V X LÝ N XU TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI
1.1. N xu ca NgơnăhƠngăthngămi
1.1.1. Khái nim n xu
Bn cht ca kinh doanh tin t chính lƠ “kinh doanh ri ro”, vƠ n xu vì vy
là mt phn tt yu trong hot đng tín dng ngân hàng.
N xu (vit tt là NPL ậNon-performing loans) có th đc thay th bng n
khó đòi (Fofack, 2005), hoc các khon vay có vn đ (Berger and De Young,
1997).
N xu cng có th đc đnh ngha lƠ các khon n không tr đc -
defaulted loans - mà ngân hàng không th thu li t nó (Ernst & Young, 2004).
N xu đc hiu là nhng khon cho vay có th gây tn hi cho các hot
đng tài chính ca các t chc ngân hàng (Berger and De Young, 1997).
Thông thng, các khon vay quá hn gc và lãi trong mt thi gian dài trái
vi các điu khon trong hp đng tín dng đc coi là khon n xu (Bank of
Ghana, 2008).
N xu đc mô t là các khon cho vay quá hn thanh toán ít nht 90 ngày
(Alton and Hazen, 2001; Guy, 2011), là các khon cho vay không thanh toán đy đ
lãi và/hoc gc 90 ngày tr lên (Bexley and Nenninger, 2012).
Ti Vit Nam
Theo Quyt đnh 493/2005/Q-NHNN ca Thng đc ngân hàng NhƠ nc
Vit Nam ngày 22/4/2005 v phân loi n, trích lp và s dng d phòng đ x lý
ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng ca các t chc tín dng, và Quyt đnh
s 18/2007/Q-NHNN ngày 25/4/2007 v vic sa đi, b sung mt s điu ca
quyt đnh 493 thì N xu đc hiu nh sau:5


N xu là nhng khon n đc phân loi vào nhóm 3 (n di tiêu chun),
nhóm 4 (n nghi ng), nhóm 5 (n có kh nng mt vn) quy đnh ti iu 6 hoc
iu 7 ca Quyt đnh này. Theo đó, n xu đc xác đnh da trên 2 yu t: đƣ
quá hn mt phn hoc toàn b gc và/hoc lãi trên 90 ngày và kh nng tr n
đáng lo ngi.
Có th hiu khái quát n xu là nhng khon n mang các đc trng:
+ Khách hàng không thc hin ngha v tr n đi vi ngân hàng khi các cam
kt vi ngơn hƠng đƣ ht hn.
+ Tình hình tài chính ca khách hƠng đang vƠ có chiu hng xu dn đn có
kh nng ngơn hƠng không thu đc c vn gc ln lãi.
+ Tài sn đm bo đc đánh giá lƠ giá tr phát mƣi không đ đ thu hi c
vn gc và lãi.
+ V thi gian là các khon n quá hn trên 90 ngày.
1.1.2. Phân loi n xu
1.1.2.1. Phân loi n caăNgơnăhƠngăthngămi
N đc phân thành 5 nhóm: n đ tiêu chun (Current), n cn chú ý (Other
loans especially mentioned - OLEM), n di tiêu chun (Substandard), n nghi
ng (Doubtful), n có kh nng mt vn (Loss) (Bank of Ghana, 2008).
Mt s nhà nghiên cu lu Ủ rng mt s quc gia s dng tiêu chí đnh lng
ví d nh s ngày quá hn thanh toán, trong khi nhiu quc gia khác da trên tiêu
chí cht lng nh thông tin v tình trng tài chính ca khách hƠng vƠ đánh giá mc
đ thu hi các khon thanh toán trong tng lai đ phân loi n ( Bloem and Gorter,
2001).6


Ti Vit Nam, n đc phân loi theo phng pháp đnh lng vƠ đnh tính,
theo đó n đc phân thành 5 nhóm: n đ tiêu chun, n cn chú ý, n di tiêu
chun, n nghi ng, n có kh nng mt vn.
1.1.2.2. Phân loi n xu
N xu đc phân vào ba nhóm vi kh nng thu hi gim dn:
+ N nhóm 3: n di tiêu chun
+ N nhóm 4: n nghi ng
+ N nhóm 5: n có kh nng mt vn
1.1.3. Ch tiêuăcăbn phn ánh n xu
Tng s n xu: ơy lƠ ch tiêu phn ánh giá tr tuyt đi ca toàn b khon
n xu ca ngân hàng thng mi. Giá tr này càng ln cho thy ngân hàng có ri ro
mt vn càng cao.
T l n xu/ tngădăn: ơy lƠ ch tiêu đánh giá cht lng tín dng ca
NHTM, cho bit có bao nhiêu đng đang b phân loi vào n xu trên 100 đng cho
vay ca ngân hàng. T l này cao vƠ có xu hng tng lên th hin ngơn hƠng đang
gp khó khn trong vic qun lý cht lng các khon cho vay. Ngc li, t l này
thp hn so vi nhng nm trc th hin cht lng các khon tín dng đc ci
thin, hoc có th ngơn hƠng đang có chính sách xóa các khon n xu hay thay đi
cách phân loi n.
Căcu n xu theo nhóm n: Ch tiêu này phn ánh thc t mc đ ri ro
tín dng vƠ nguy c mt vn ca ngân hàng theo tng nhóm n khác nhau. Nu n
nhóm 5 chim t trng càng cao trong tng n xu thì nguy c mt vn ca ngân
hàng càng cao.
7


1.1.4. Nguyên nhân dnăđn n xu
 Nguyên nhân ch quan
Nng lc thanh tra, giám sát, điu hành và qun tr ri ro ca NHTM cha tt
khin cho vic qun lý n ca ngân hàng thiu cht ch và góp phn làm n xu
phát sinh (Berger and De Young, 1997).
Chính sách tín dng ca NHTM không phù hp hoc không đc chp hành
nghiêm túc (Berger and De Young, 1997). Vic cho vay d dàng, thiu kim soát
cng vi nhng bt cp trong vic phân hn mc phê duyt cho vay đi vi các cp
ca NHTM tt yu s dn đn n xu cho ngân hàng.
Công tác thm đnh vƠ đnh giá tài sn bo đm cha hiu qu (Bloem and
Gorter, 2001). iu này khin giá tr tài sn bo đm cho khon vay không đc
xác đnh đúng, thông tin v tài sn bo đm nh thông tin quy hoch, môi trng
xung quanh, tình trng tranh chp… không đc thu thp đy đ dn đn n xu
phát sinh khi khách hàng không có kh nng tr n và tài sn đm bo không đ giá
tr đ thu hi, hoc xy ra s c vi tài sn bo đm trong quá trình khon vay đƣ
đc gii ngân dn đn ngơn hƠng không còn đc quyn qun lý tài sn bo đm
đó na. Vic d báo giá tr tng lai ca tài sn bo đm không sát thc t cng là
nguyên nhân góp phn làm n xu phát sinh.
Công tác kim tra sau cho vay, qun lý và giám sát đi vi tài sn đm bo
cha đc chú trng (Bloem and Gorter, 2001). Vic thiu chú trng trong công tác
kim tra sau cho vay lƠm tng ri ro n xu cho ngân hàng vì nhng du hiu phát
sinh n xu không đc phát hin và khc phc kp thi. Bên cnh đó vic thiu
giám sát và qun lỦ đi vi tài sn đm bo nh vic đnh giá li tài sn bo đm
theo đnh k cha đc tin hành nghiêm túc, không cp nht tình trng tài sn
đúng thc t khin ngân hàng không thu hi đc n trong trng hp tài sn đm
bo xung cp, khách hàng bán tài sn đm bo không thông qua ngân hàng, giá th
trng ca tài sn b st gim nghiêm trng …8


Cán b ngân hàng thiu đo đc ngh nghip, yu kém v trình đ nghip v
(Rouse, 1989). Nguyên nhân này góp phn làm n xu phát sinh vƠ gia tng do vic
cán b ngân hàng c tình cho vay sai quy đnh nhm thu li ích riêng cho bn thân
hoc vì li ích riêng ca mt nhóm ngi có liên quan. Vic cán b ngân hàng yu
kém v trình đ nghip v th hin qua vic không phát hin ra nhng bt n v tài
chính hay du hiu la đo ca khách hàng hoc cán b ngân hàng thiu am hiu th
trng, thiu thông tin, phơn tích thông tin không đy đ dn đn quyt đnh cho
vay không hp lý.
 Nguyên nhân khách quan
Nguyên nhân t phía khách hàng
Khách hàng vay vn s dng vn vay sai mc đích, thiu thin chí tr n, c ý
la đo, b trn. ơy hƠnh đng có ch ý ca ngi vay, đc tính toán chun b
trc nhm mc đích chim đot tin vay ca ngân hàng. Khách hàng tìm cách làm
gi mo giy t, ch ký, con du, hoc điu chnh các báo cáo tài chính, hay làm
các hóa đn, chng t mua bán khng…đ vay đc vn ca Ngơn hƠng sau đó s
dng tin vay không đúng mc đích, không tr n. Trng hp này không nhiu,
tuy nhiên, khi v vic phát sinh li nh hng ht sc nng n, ngân hàng khó thu
hi đc n, có nguy c b mt vn hoàn toàn hoc ch thu hi đc mt phn, làm
liên quan đn uy tín ca cán b, làm nh hng xu đn các doanh nghip khác.
Khách hàng vay vn thiu nng lc điu hành, qun lý vn không hp lý, kinh
doanh thua l, hàng hóa không tiêu th đc, công n ca khách hàng vay vn
không thu hi đc. Do hn ch v kin thc kinh doanh nên khi lp các phng án
kinh doanh, các d án đu t, doanh nghip đƣ không tính đn nhng bin đng ca
th trng, đa ra nhng phng án kinh doanh không hiu qu, sn phm to ra
không phù hp vi nhu cu th trng, qun lý vn lng lo nên b các đn v khác
chim dng vn quá nhiu, đu t dƠn tri không hiu qu, dn đn lƠm n thua l,
không tr đc n cho ngân hàng.9


Khách hàng gian ln báo cáo tài chính dn đn kt qu thm đnh ca ngân
hàng b sai lch. Nhiu khách hàng vay vn cha tuơn th quy đnh v vic cung
cp báo cáo tài chính trung thc, s liu doanh nghip cung cp cho ngân hàng ch
mang tính hình thc, không phn ánh đúng tình hình tƠi chính hin ti ca doanh
nghip dn đn khi cán b ngân hàng phân tích tài chính ca doanh nghip da trên
s liu do các doanh nghip cung cp thng thiu tính thc t và xác thc.
Nguyênănhơnăliênăquanăđnămôiătrng hotăđng kinh doanh
Nhng bin đi ln v thi tit, khí hu, nh tình trng hn hán, bão lt, dch
bnh (Goldstein and Turner, 1996). Nguyên nhân này nh hng đn hot đng sn
xut kinh doanh, tiêu th hàng hóa ca doanh nghip vay vn, t đó nh hng đn
kh nng tr n ca doanh nghip đi vi khon vay ngân hàng.
Tình hình an ninh, chính tr trong nc, trong khu vc không n đnh (Bloem
and Gorter, 2001). Nguyên nhân này nh hng không tt đn môi trng hot
đng sn xut kinh doanh ca doanh nghip và ca ngân hàng, t đó khin n xu
ngơn hƠng gia tng.
Khng hong hoc suy thoái kinh t, tng trng GDP thp, lm phát tng, lãi
sut th trng tng cao, mt cân bng cán cân thanh toán quc t, t giá hi đoái
bin đng bt thng (Goldstein and Turner, 1996; Fofack, 2005; Bloem and
Gorter, 2001). Nhng bin đng xu v kinh t tác đng không nh đn hiu qu
kinh doanh ca doanh nghip vay vn, gơy khó khn cho doanh nghip trong vic
tr n đúng hn cho ngân hàng, t đó góp phn làm n xu gia tng.
Môi trng pháp lý không thun li, s thay đi và thiu cht ch trong qun
lỦ v mô (Bloem and Gorter, 2001 ). iu này mt mt to ra nhiu k h cho
nhng đi tng xu chim dng vn ngân hàng, mt khác gây tr ngi cho nhiu
doanh nghip trong vic hot đng kinh doanh hiu qu t đó góp phn làm n xu
gia tng.10


H thng thông tin cha hoƠn thin (Goldstein and Turner, 1996). iu này
gơy khó khn cho ngơn hƠng t khâu quyt đnh cho vay đn khâu qun lý vn vay
hiu qu, t đó góp phn gây nên tình trng n xu ngơn hƠng gia tng.
1.1.5. Tácăđng ca n xu
 Tácăđng ca n xuăđn hotăđng ca NHTM
N xu hn ch kh nng m rng vƠ tng trng tín dng, kh nng kinh
doanh ca các NHTM, to ra chi phí rt ln cho NHTM (Bloem and Gorter, 2001).
N xu tn ti vƠ gia tng buc các ngân hàng phi tng cng trích lp d phòng
khin vn trong ngân hàng b  đng, không cho vay đc. Ngân hàng khó thu
đc gc và lãi vay t các khon n xu trong khi đó vn phi tr gc và lãi cho
ngun vn huy đng khin ngân hàng d b mt cơn đi thu chi, kh nng thanh
khon gim, li nhun gim sút. Không nhng th, các NHTM còn phi tng chi
phí phát sinh đ x lý các khon n.
N xu ti NHTM cao s nh hng xu đn thng hiu ca ngân hàng, làm
mt lòng tin ca ngi gi tin, dn đn khó gi đc khách hƠng c vƠ thu hút
thêm khách hàng mi, t đó to nên áp lc trong vic huy đng đc ngun vn đ
phc v cho hot đng kinh doanh ca ngân hàng (Bloem and Gorter, 2001).
N xu làm gim li nhun ca NHTM, t đó nh hng đn li tc ca nhà
đu t khin nhƠ đu t hn ch đu t vn vào ngân hàng, t đó NHTM gp khó
khn trong vic huy đng vn (Fofack, 2005).
Nu t trng n xu trong tng d n quá ln có th dn đn nguy c ngơn
hàng b phá sn (Brownbridge, 1998).
 Tácăđng ca n xuăđn các t chc, cá nhân vay vn
N xu buc các NHTM thn trng hn trong các quyt đnh cho vay nh đa
ra các tiêu chun v điu kin cp tín dng cht ch hn so vi các quy đnh hin
hành, dn đn nhiu t chc, cá nhân khó tip cn đc ngun vn cho vay ca11


ngân hàng thng mi. Thiu vn, quá trình duy trì và m rng hot đng sn xut
kinh doanh tr nên khó khn, quá trình sn xut và tiêu th sn phm b ngng tr,
gây tn tht nng n cho các t chc, cá nhân kinh doanh sn xut. i vi nhng
t chc, cá nhân đƣ có n xu, tình hình li cƠng khó khn hn, lƣi chng thêm lãi
nên khó có th tr đc n vay cho ngân hàng (Nguyn Th Hng Nguyên, 2012).
 Tácăđng ca n xuăđn nn kinh t
Theo các chuyên gia phân tích kinh t, n xu nh hng đn s phát trin ca
nn kinh t bi kh nng khai thác vƠ đáp ng vn, dch v ca ngân hàng cho nn
kinh t b gim sút.
N xu ngơn hƠng tng cao d dn đn ri ro trong toàn h thng ngân hàng,
điu này là rt đáng lo ngi. Doanh nghip sn xut kinh doanh khó khn nh hng
đn công vic và tin lng ca ngi lao đng, tht nghip tng, giá c tng, sc
mua ca xã hi gim, nhu cu ca xã hi không đc đáp ng đy đ, nn kinh t b
suy thoái, khó tng trng n đnh và bn vng (Sinkey, 2002).
1.2. X lý n xu tiăNgơnăhƠngăthngămi
1.2.1. Khái nim x lý n xu
Có nhiu khái nim khác nhau v x lý n xu, trên c s phân tích, tng hp
có th khái quát mt s nét chính v khái nim x lý n xu nh sau:
X lý n xu là quá trình t chc hot đng ca ngân hàng thng mi nhm
xây dng và thc thi các chin lc, các bin pháp tác đng đn các khon n xu
vi mc đích thu hi n, và hn ch tn tht cho ngơn hƠng thng mi.
X lý n xu đc thc hin thông qua các công c ph bin nh đòi n, c
cu li các khon n, bán n, thanh lý tài sn th chp, yêu cu bi thng t nhng
ngi có trách nhim liên đi, s dng d phòng ri ro tín dng và các bin pháp tài
tr ri ro tín dng khác.12


X lý n xu là mt trong nhng hot đng không th thiu ca ngân hàng
thng mi, góp phn mang li cho ngơn hƠng thng mi s an toàn và hiu qu
trong hot đng kinh doanh.
1.2.2. ụănghaăca vic x lý n xu có hiu qu
 i viăngơnăhƠngăthngămi
N xu có tác đng rt ln đn hot đng kinh doanh ca NHTM do đó vic
x lý n xu có Ủ ngha ht sc quan trng đi vi NHTM. X lý n xu s to ra
mt danh mc cho vay an toàn, hn ch tn tht vƠ tng li nhun cho NHTM, t
đó kích thích các hot đng khác ca ngân hàng phát trin.
X lý n xu hiu qu s khi thông dòng tín dng vƠ xa hn lƠ thúc đy quá
trình tái c cu h thng ngân hàng. Dòng tín dng đc khi thông, hot đng kinh
doanh ca NHTM n đnh, to đc lòng tin đi vi khách hàng và to đc uy tín
cho NHTM trên th trng, nguy c phá sn ca NHTM do n xu gây ra đc loi
b.
 i vi các t chc, cá nhân vay vn
Tip cn đc vn vay ngân hàng, các t chc, cá nhân vay vn có thêm
ngun lc đ phát trin các d án sn xut kinh doanh ca mình. ng thi, ngun
vn t ngơn hƠng cng lƠ ngun tài tr ch yu v tài chính trong vic cu các
doanh nghip thoát khi nguy c phá sn hàng lot.
Ngun vn t NHTM đn đc vi các t chc, cá nhân vay vn, giúp các t
chc cá nhân vay vn có c hi vt qua khó khn, có điu kin đ tip tc duy trì,
m rng, phát trin hot đng sn xut kinh doanh, nơng cao nng lc cnh tranh ti
th trng trong nc cng nh th trng quc t.

13


 i vi nn kinh t
X lý n xu s giúp h thng ngân hàng thoát khi nguy c đ v hàng lot,
doanh nghip tip cn đc ngun vn d dàng, vic tái sn xut đc đy mnh,
tht nghip st gim, an ninh xã hi đc đm bo.
X lý n xu giúp ngun vn trong nn kinh t đc khai thông, các ch th
trong nn kinh t có điu kin tip cn đc ngun vn đ hot đng hiu qu t đó
nn kinh t có kh nng vt qua tình trng suy thoái vƠ tng trng n đnh, bn
vng.
1.2.3. Các nhân t nhăhngăđn x lý n xu
 Nhân t ch quan
Nng lc ca NHTM trong vic x lý n xu th hin  mt s khía cnh nh:
s phù hp, hiu qu ca quy trình, ca ca các gii pháp x lý n xu do NHTM
đ ra. Nu NHTM có nng lc tt trong x lý n xu s thúc đy quá trình x lý n
xu đc thc hin nhanh chóng và hiu qu, ngc li s gây cn tr cho quá trình
x lý n xu.
Ngun lc ca NHTM th hin  chi phí d phòng ri ro tín dng, kinh phí tài
tr cho vic x lý n xu, mc đ chuyên nghip ca đi ng cán b x lý n ca
NHTM Nu NHTM có ngun lc tt trong x lý n xu s thúc đy quá trình x
lý n xu đc thc hin nhanh chóng và hiu qu, ngc li s gây cn tr cho quá
trình x lý n xu.
Mc đ trung thc và quyt tâm ca các NHTM trong vic x lý n xu. Mc
đ trung thc ca NHTM trong x lý n xu th hin  vic cung cp s liu chính
xác v n xu cho NHNN, và quyt tâm x lý n xu ca NHTM th hin  vic
xóa b tình trng s hu chéo, không chu chi phi bi ri ro đo đc, li ích nhóm
trong ngơn hƠng…Khi NHTM cung cp s liu chính xác v các khon n xu và
quyt tâm x lý n xu s h tr tích cc cho quá trình x lý n xu, ngc li khi14


NHTM không cung cp s liu chính xác v n xu đ tng uy tín trên th trng
hoc không tích cc x lý n xu do liên quan đn s hu chéo, ri ro đo đc, li
ích nhóm… s cn tr quá trình x lý n xu.
 Nhân t khách quan
Nhng c ch, chính sách, quy đnh pháp lut đc ban hƠnh đ x lý n xu.
Nhng h tr, tác đng tích cc t nhng c ch, chính sách, quy đnh pháp lut
đc ban hƠnh đ x lý n xu t phía Chính Ph, ngơn hƠng Trung ng hoc các
c quan có liên quan đn x lý n xu s giúp quá trình x lý n xu đc thc hin
thun li. Trái li, nhng vng mc v c ch, chính sách, v các quy đnh pháp
lut đc ban hành s tác đng cn tr đn quá trình x lý n xu.
Mc đ phát trin và hot đng hiu qu ca các th trng nh: th trng tài
chính, th trng bt đng sn, th trng mua bán n. Khi nhng th trng này
phát trin, hot đng hiu qu s h tr tích cc cho vic x lý n xu, giúp quá
trình x lý n xu đc thc hin d dàng, nhanh chóng và hiu qu hn, ngc li
khi nhng th trng này kém phát trin, hot đng kém hiu qu s cn tr quá
trình x lý n xu.
Ngun lc ca nn kinh t. Ngun lc ca nn kinh t trong x lý n xu th
hin  ngun nhân lc, ngun vn h tr cho vic x lý n xu. X lý n xu s
đc h tr tích cc khi nn kinh t có đ ngun lc đ x lý n xu, ngc li khi
nn kinh t thiu ngun lc đ x lý n xu, quá trình x lý n xu s gp nhiu
khó khn, b cn tr.
Tình trng hin ti ca nn kinh t. Khi xy ra suy thoái kinh t s tác đng
cn tr quá trình x lý n xu vì các t chc, cá nhân vay vn không còn đáp ng
đc kh nng tƠi chính cn thit đ phi hp vi NHTM trong x lý n xu.
Ngc li, khi nn kinh t phc hi, phát trin, x lý n xu s đc h tr tích cc
đ thc hin nhanh chóng và hiu qu.15


S hp tác, đng thun gia khách hàng vay vn và NHTM. S thiu hp tác
t phía khách hàng vay vn khin quá trình x lý n xu ca NHTM mt nhiu thi
gian, chi phí, và không đt hiu qu cao vì phi thông qua nhiu giai đon, nhiu c
quan chc nng có liên quan đ x lý n xu. Ngc li, khi có s hp tác t phía
khách hàng, x lý n xu s đc thc hin nhanh chóng, d dàng và hiu qu hn.
1.2.4. Phng pháp x lý n xu

T phía Chính Ph vƠăNgơnăhƠngăTrungăng
Ban hành nhng ch đo v c ch, chính sách h tr NHTM và DN trong vic
điu chnh k hn n, gia hn n, x lý n, thc hin mua bán n ca DN.
Xây dng và hoàn thin quy đnh v phân loi n, trích lp d phòng ri ro
theo hng cht ch đ phn ánh đy đ thc trng n xu và hn ch n xu gia
tng.
Thành lp công ty, t chc mua bán n đ h tr x lý n xu.
Xây dng và hoàn thin môi trng pháp lý, to điu kin thun li cho công
tác x lý n xu đc tin hành nhanh chóng và trit đ.
n đnh th trng tài chính, cng c nim tin vào th trng tài chính cho nhà
đu t, to ra mt th trng tài chính hiu qu.

T phía các NHTM
NHTM x lý n xu thông qua vic đánh giá li cht lng và kh nng thu
hi ca các khon n đ có bin
pháp x lý thích hp.
Tng cng trích lp và s dng d phòng ri ro đ x lý n xu. Trên c s rà
soát, đánh giá li các khon cp tín dng, NHTM tin hành phân loi n, hch toán
đúng bn cht n xu, trích lp và s dng d phòng ri ro đ x lý các khon n xu
theo quy đnh ca pháp lut.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×