Tải bản đầy đủ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bànTPHCM Luận văn thạc sĩ


B GIÁO DCăVÀăÀOăTO
TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINHTRIU QUC PHÚ


CÁC YU T NHăHNGăN QUYTăNH
GI TIN TIT KIM CA KHÁCH HÀNG TI
CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM
TRểNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH
LUNăVNăTHCăSăKINHăT
TP. H Chí Minh - 
B GIÁO DCăVÀăÀOăTO
TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINHTRIU QUC PHÚ


CÁC YU T NHăHNGăN QUYTăNH
GI TIN TIT KIM CA KHÁCH HÀNG TI
CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM
TRểNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINHChuyên ngành : Tài chính  Ngân hàng
 : 60340201


LUNăVNăTHCăSăKINHăT


Ngiăhng dn khoa hc:
PGS. TS. PHMăVNăNNGTP. H Chí Minh - 

LI CAM OAN


u ca riêng tôi. Các s liu, kt qu
nêu trong luc và có ngun gc rõ ràng.

Tác gi lunăvn

TRIU QUC PHÚ

MC LC
TRANGăPHăBỊA
LIăCAMăOAN 3
MCăLC 4
DANHăMCăCÁCăCHăVITăTT 8
DANHăMCăCÁCăBNG 9
DANHăMCăCÁCăHỊNHăV,ăăTH 10
MăU 1
1.  1
2. Mc 1
3.  2
4.  2
5.  3
6.  3
CHNGă 1:ă TNGă QUANă Vă CÁCă YUă Tă NHă HNGă Nă QUYTă
NHăGIăTINăTITăKIMăCAăCÁCăKHÁCHăHÀNGăTIăCÁCăNHTM 4
1.1  4
 4
 5
1.2  5
 5
 6
 8
 9

10
 10
 10
 11
 11
 12
 13
 13

1.2.5.8 Nhóm y 14
 14
 15
 17
1.3  17
 17
 18
 19
 22
1.3. 22
 23
1.3.4.3 23

 25
1.5  28
 28
 30
Ktălunăchngă1 31
CHNGă2:ăTHCăTRNGăCÁCăYUăTăNHăHNGăNăQUYTăNHă
GIăTINă TKă CAă KHÁCHă HÀNGă TIă CÁCă NHTMă VNăă TRểNă Aă BÀN
TP.HCM 32
2.1  32
2.2  33
 33
 34
 37
2.2 37
 38
 39
 39
 40
i 40
 41

 42
 42
2.3 
 43
 43
 44
 44
 49
 49
2.3.3.1 T 49
 51
2. 55
2.3.3.4 Phân tích t- 58
Ktălunăchngă2 60
CHNGă 3:ă GIIă PHÁPă KHUYNă NGHă NHMă GIAă TNGă TÁCă NGă
TệCHăCCăCAăCÁCăYUăTă TÁCă NGă Nă QUYTă NHă GIăTINă
TKăCAăKHÁCHăHÀNGăTIăCÁCăNHTMăVNăTRểNăAăBÀNăTP.HCM 61
3.1 
 61
3.2 

TP.HCM 62
 
 62

  66


 68

 69



 71

 73

74
 75
 77
3.3  78
 78
 80
3.4  81
 81
 82
Ktălunăchngă3 83
KTăLUN 84
TÀIăLIUăTHAMăKHO
PHăLCDANH MC CÁC CH VIT TT

Vitătt Vităđyăđ
NH Ngân hàng
CKH 
CNTT 
 
GTCG 
KKH 
NHNN Ngân hàng 
NHTM Ngân hàng i
NHTMCP Ngân hàng 
TCTD 
TK 
TP.HCM 
VN 

DANH MC CÁC BNG
Bngă1.1ăTómăttăktăquăcácăbƠiănghiênăcuătrcăđơy 25
Bng 1.2 Tóm tt bin, mã hóa, tham s và du k vng mô hình hi quy 30
Bngă 2.1ă Să liuă huyă đngă caă mtă să NHTMă trênă đa bƠnă TP.HCMă tínhă đnă
31/12/2013 35
Bngă2.2ăcăđimămuănghiênăcu 49
Bngă2.3ăKtăquăkimăđnhăCronbachăAlphaălnăthănht 51
Bngă2.4ăKtăquăkimăđnhăCronbachăAlphaăsauăkhiăloiăLIPT5 53
Bngă2.5ăKimăđnhăKMOăbinăđcălp 53
Bngă2.6ăKtăquăkimăđnhăEFAăthangăđoăcácăbinăđcălp 53
Bngă2.7ăKimăđnhăKMOăbinăđcălp 55
Bngă2.8ăKtăquăkimăđnhăEFAăthangăđoăbinăphăthuc 55
Bngă2.9ăKtăquăhiăquy 55
Bngă2.10ăKtăquăhiăquy 56
Bngă2.11ăKtăquăphơnătíchăphngăsaiăAnova 56
Bngă2.12ăTómăttăcácăhăsăhiăquyăchínhăcaămôăhình 57

DANH MC CÁC HÌNH V,ă TH
Hìnhă1.1ăTinătrìnhămuaăhƠng 23
Hìnhă1.2ăMôăhìnhăhƠnhăviăcaăngiămua 24
Hìnhă1.3ăMôăhìnhăhiăquyănghiênăcu 29
Hìnhă2.1ăTìnhăhìnhăhuyăđngăcaăcácăNHTMVN 36
Hìnhă2.2ăCăcuăhuyăđngăcaăcácăNHTM 37
Hìnhă2.3ăăthăbiuăthăsăchiănhánh,ăphòngăgiaoădchăcaăcácăngơnăhƠng 41
Hìnhă2.4ăQuyătrìnhănghiênăcu 431

MăU
1. LỦădoăchnăđătƠi
NHTM
   
NH


TK NH 
NH.




TK

NHTK


NH

 NH

Các

NH




2. McătiêuănghiênăcuăcaăđătƠi

              TK 
2

NHTM VN 

TK 


TKVN 



i các NHTM VN 
TP.HCM, 
3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu

TK 
CM.

 



 vàTK. 

4. PhngăphápănghiênăcuăcaăđătƠi
Da trên 2 l v này c
nghiên cu 

p và 


h

TKkhách hàng
c.

, 

phi 


3




-.
5. ụănghaăthcătinăcaăđătƠi
TK VN



TK

6. Băccăcaălunăvn
L v gm ba ph chính:

Chng 1: TK
.

Chng 2: T ng TK
TP.HCM.

Chng 3: 
TK các NHTM VN 
TP.HCM.
4

CHNGă1:ăTNG QUAN VăCÁCăYUăTăNHăHNGăNăQUYTă
NHăGIăTIN TITăKIM CA CÁC KHÁCH HÀNG TI CÁC NHTM
1.1 LỦăthuytătngăquanăvădchăvăgiătinătiăNHTM


là n

.









d



              
    






ì 



5



                  
 
cho vay.


  
 



n 

.



ho vay và lãi



trong 1.2.
1.2 TinăgiătităkimătiăNHTM
1.2.1 TK

 




TK 
TTK 
6

NH 
NH 
TK
NH 
1.2

 TK   TK    

TK 
NH
 TK  


1
 
NH  
TK 

 
TK 
 TK 
TK


 TK TK



NH 
 TK  



1
  
 
.
7

NH 
TK  
                
NH TK 

    TK có       


                

TK 
NHTM khác.
TK 


TK 





TK 

TK 
       TK     
TK  



TK     
TK 
8

1.2.3 
TK 

TK 

 tTK -


TK 

 t TK   
TK 

NH TK 
 NH, uy tín NH 

 tTK 

TK 

TK 
hách hàng.
 tTK 
                
TK 
hi
 tTK 


TK 

9

1.2.4 
TK  : 



Tin gi tit kin là tin gi tit kim mà ngi gi tin có th rút
tin theo yêu cu mà không cn báo trc vào bc nào ca t chc
nhn tin gi tit kiTK 
NH 

TK 


Tin gi tit kin là tin gi tit kim mà ngi gi tin ch có th rút
tin sau mn gi tin nhnh theo tha thun vi t chc nhn tin gi tit
kim. KKHTK 

 là các



 

 

tháng 
TK 
TK 


TK 

TK  TK 
10


TK 
TK  TK  TK 


TK  TK TK 
- TK


1.2.5 
1.2.5.1
     






 




1.2.5
        


      
H


11




khách hàng.

- 




1.2.5




 

  

chính sác


u khách hàng
   


1.2.5
               

              
.
12











    




khác. Th











1.2.5



13

 



               




              
 


1.2.5






thông tin gi





1.2.5.




14







Khác



1.2.5.

hình và

 

 


    n,









1.2.5.
               
15











1.2.6 


C
 

- 
- T
- 
- 
- 
- 


- 


 / 
, và
             
 


 / T
C

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×