Tải bản đầy đủ

giải pháp để nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trường học















 !"#$%&# &'(()*
+(,-(# .$!/(++(( % ( &0
 !1234+(,!(&5&3(66
,789(-(:!(&'!"#$%&1)+(
;5&3(66,789(!( !89(+(8<=
&>(.$&5&.$?0!('@!89(,6(#?56
,7(A(89(-(87(B(/& A&)>(C#+

7DE&F%5(G.$H0$@>(8<# # I(845&
3(66,,J$&F%5( 5&G.$ %@>(B(
A.$(>!89()+(K L=&M!((
)5#N!$%03(O>8!(PO#Q$6P)(89
E&RR !89(L# 7#8$(B ASB((!?!$%03(3K
)GT7 FUGB(>(!(87(#OIS(I
$%PV%5( 5&3(66,789(GW
:8B(G(,!C 89(!5!(3((X !(
 (( %)*+(@>(Y@L(S!( 
!89( A0$ %@U!FUG#G( 3(!84F$G
.$3,!#X5Z,L=&5.$6#
4[O\]87(/87( !&P) !89(!(&5&
((&'I!$%0'!1@ I5&16(!S(
(89
^_$



%$

$
^_$




R(8

$


`
$#>

>

(6

6$
`




7
`


!87

(




%;8





!(
`



`
(

8

$
`






8






>

(6

6!87

(


^^a$

$
R8
b
(>(>

#

$
`
$


`


F

8

$

7

7

>

$($
`






c2>

87

((8

$
R8
b
(>

#.$

!87

(

d



%(

>(

D
ef

(8

$
R>

$(



(8

$
`
(7



!(

!87

(

7
`


>

g>



_
hf87(

(8

$
f

>
`
(7

>

(@
i\

.$
`
(8

$
j$@(8

$



$

(

%!6

(#>

>

(6

6$
`



7
`


!87

(



%



(
`
$





%!7
`
8
b
(

87

(8


F$

!(7

>

(F
b
>




`
$

(
`


8
b
((
`




8


`
#


!87

(

(

%

(

k

767














 !

"

#

$%&%

"'!






"'!



!



$

(
b


6


;klgk!d

(



#

@


`
8
b
(

@



.$



(


#

6


;k$
`


g>



_dE6

#

8

>
`
(7



87(8




$

(7


`
$

$
`




#

(87


b

`
!6



8

($

$
7

>

(




`
$
`
>


;kmkdE6


`





`


>



>
`
(.$

>

(>

(


6

$
`
$>

>

(
b
b!!(.$

@8

$
b
(8(b!!(


.$

($

@
`



b




>



>

((

!

!$%

>

(
b
b


#>

>

(

8

!

8

(>


`



`
6

!($
`



;k

(

8


b
;!

R(

;dE6

#

>



>

(8
b
$7


(

!









(87



(



#$%
b
.$.$

!




>

(8

b!(8

87(

(8
b
(87

7

>!87

(8



F
b
>


() !

"

#

$%&%

"'!


;$%

k





@

$

$

(





#

@

$
) !

*+!

*

d

^#

6

E6




`
d

8
b
(%

$>










`
8%

$(>


87

(D

%

$>







%87

(
`


!

>



!
`


@


@
b
$

$
`
7




E6




`
d

!

$

@%
b
$






`


8>

((
;%R($%
b


$(

g$

$

!>

87

Dg

%

!



$>


!

(7



>

((;$%

$$>

(

#

>

((;%R($%





`


8
b
(k

@



$
`
!(

;!(.$

!

#

!

>

(


(T(87


`
$$
`
!



$8
b
(.$%

((6

8

($%


#

$

@$$


`
8
`
T
`
>b@(87

8
`
$

(

$%

k



$





`







`


@

$k
b
(#n

(8
b
(#7

($%



$%


7
`
$#>

8

$87

($@>
`
$
`
(87







) !

*+!&

&,

-,



^#

6

E6

>


`
%

$

k

6

!8(#

!

(#$





6
`

8

(8



6

(8

(87

8!

$(#

$%#%


E6

>


`




k

6

!8(#

#

87

!

(
(.%/0

1&%



"0

-2$,



**30

"'!

*4

5

/#

14



 !"#$%&'(
E6,,3.$&3(o&1(4@M!?TF%5(
 !=@A:'M$3p(# 6,;!(*M
@qFUG#$> G$( '$6,E6,,@A
6(@7%06(()(89
E6,# 0A([)FUGd
;kmkdE6,A =&Gr(.$3(G(
W)$G3(Q!!(.$@1-(8!(&T,o$ G
&3((!?!$%03(st #33( !,I(G5
@u(?Av!()/
(!?,! 0A([)FUG/,8<o$[
!(*(89 !(AG(S(8<!$%0#3 $%
.$&8<o, @u(?B(v!(o$!+FUG)
I(GTS(9,G( (( %$G3(88C(/A
) FUG:(>!89(FUGq6,;,#6,# <
YwF$%$3!( G#?x)G,# 13(U#&
(+G(S(G8<.$@,@6=!=
E/%+()!87(# 6,o$ #X5)9
3(FUG=(!?6,!C 0A([0B()FUG
!C G(#5!=@qFUG2,-(# 89(F%5(
(894F%5(>!89(6,# )10@( s%#p$
5FUGs%#p5F)88C(6,AGZ&M
5# s%$GG(  @F%5(93(6,s%
$GG(F%5((/6,
E6,# G(#5+s%5!=d
R($S#5G)5!=)GGo$!(6,j5
!=)GGA87444!4
8(#@>(=!9G($Sf!=A5!G($S:(
$%G($SG($S,)*.$3(G# 6,
2G(#5)5!=@G[.$!(:!(B((!?6
,(8<$%y #8<(6,!(#X5)93(
(89 ($/@A6(!=@qFUG (&5 
0B(o%$z
;!(0@?!89(GW6,5 $$s)+(
3K=84({ +s%(89#G($%(@A
@t$(%(0W@6,x'(1)(!?
!$%03()#NG=F$84(p(#<Mop(
0&
R06,E&R87(4B((!?4|# 00.$!(8
84G( % ($7 &7 0@(4
;!(o0A&>!89(/5!=0B(6,(+#3
3(%k$3.$1)}FUG$'}{*# @&
 ($%>Q>!89(
E6,r- 84({G#33(,I(5 L,8!>
/1(Fx&(B(894/5!=0B()
& 87(#
)* +',
-!.+*
;# %$84 G G$(3#~# #N8C(G#G 
)(XFUGk)(X_q88C(gSM_:'$
/(89;0G$(/1=$& 87(&$%=
AG$(
ZAvG(SB((!?6,!$%03(0B()G(
S(GE&R8<$v!(.$!/5(84 (B84
2,# #L(%$84S( NM589(G[ @N1
G(S((v@q(/q# (FUq;r.$3T,# #L(@
$(!(/(X#N1M[p(!(#G(T5
!(1(FxM(A?!(#33(ZAvGL•!(A
/1=$&(MGGZAvG# r(=B(
soM@$%84(7A$G010 ( 1
((+G,(B8<M$%oM3(oMo.$
!(.$!/!=
Z
`
6

>

#

8

>

(!($
`
>

#

.$

!

>

87

(
F$%8

%

8

8

@

.$8

87

.$


`






!


7




`
>





!
`

Z
`
6

>


`


!(


`


6

$
`
7

>

(F
b
>

d

8$%


>

(

8

(87

(8
b
87





(

!(6

@



(


$

D
Z
`
6

>









$
`


6


`
87



87

!(




>

(

(





8

($

(



8

$@

>((

(


$

D!(

#
b
8

$

(

8$%>

#





#

8






8

(6



E

R2

@



!87

(7
`
!>

((#8$.$>




>((











87


`


$8
b
($
`

#

(
`
#$>

$%(

!

!$%

>

(


`
6

>


/
0
01
2
3
4
5
0
01
2
62*2
0
+
4

$16
4
60
2
+*6
4
3
4
5
Rk

6

!8($
`


6

E

R#

8

>

(





(#

8




.$%



6
`
(8



!
`
>

#

$
`
6



>

>

(!$

(#
b

>
`
E

R_>b



>



!$%

>

(


`
6

$
`



`

>

(>

(>

E

R



6

$(

j8

>

(

(>


`





(q

(!(8

>

(

\>(

8

>

(

6

>

@





`
6

6

$
`


>


/62
0
* +7
4

0
"
2
$81
2

0
!7
4

4
"
8
1
0
+*+1
9
8

:

4
1$11
2
6
4

:
$;
2
7
2
7
:
$1
0
<$1
4

_

(87

E

R



$

(

$87



F
b
>

>(6

($
`

6

$(8

(

F%8

(



!
`
6

87



V%
8

(



!
`
6

#

8

(

$($
`


n

>(
>(!

8

#

#8

#87

($
`
#8



(>

!(

F%8

(



!
`





!
`
6

87




5
0
1
2

0

4
$*
4
=* +7
4

0
"
2
$81
2

0
!7
4

4
"

2

4
*+
0
1
0
1
8
"
8
1
2

2
;
2

2

4

0
!7
4
&$;
0
*
4
$1
4

Z
`
>





$%8
b
(
`
6

>

k

$
`
>

#

8
b
((

!%

$

$>

>

(!7
`


#%



.$



>

6#

>

$>






(

%@

@68



;!($>

>

(

F%>7

>

(#

%
F%#



$

(7



(8
b
(





$%8
b
(
`
.$%



$$
`
>




$6



(

$6

8
b
((

!

7

@!



$!


!8



$
`
$





8

F

$>

(8$#7

$

(6


`
8




b







(6

678


(6,

&*3

0

9#

&%

!

&99"04

&

&*3,4

!

&0


2
(

!/,

& #

9#

"'!

&%

!

&90

2
;!84# 0$@&3( )

U37
!84!o0$g

8<0$@>(1(
+ (8<40$87(&('0$@&)
k!(#N$%-(85 8<37,G5@>(,
=)d( %%k,!1!G(78$%6(G((7T
3k/=$@B( 5$@ @!
1U((89! (4 M

U
,((,8<0$ 5$.$!(!oA#X5
g&%84,7^^!&$

k!$(
!89( u(!(GG(S(4B(.$&@
([(-y!89(#4zT4W=!€$rT,!/G 6(#5(#8<
!(?((BTG(45*!<)87(&>(&
@A6(4 #M(@?945%r
,()FUG&(,!/G(#8$.$3
R8(5p$k-(@,5N1@08<
A6( >@,B( GxY G($#?5$
6•o0$

0$Fx#N!k&$1,j$
*$r!(G !(!0 DL(0$,(o%#%
5+%#R( (9k89((• B(Fks% (!(
!84r(!89(6$3(!S>81!(%*j5$N1,FA%!
!o89(F$% 89(#W#W#Co17$
g&8<(

+$3#!(#4!(!89(-(@
rRB((89+$3#89(1 $3IUWA
G  7( $3$((S!(#4
;/!(!QFA%!89(F$%E4G3&
!Q!C 6&@@,BR0$(A(U,@]#$v
4B(!Q:(@>( #4(A(,W
v($rW!I=!(G$%[;$%@>(
.$#vQ@>(A### 8<
; &!89(0$(dOV(B(/&7>(G(P
O$#L(F(FFA84PD=*

5N1(B(/&
$(;$%{LG3

$N1@>(FA
84$@&p>3## A8C(>!89(F$(
.$
x06('# $,x&()@>(M

;
8(x06('!(>!89(('# 0$@>(=o/
%# 7 (89A0!1#{
;/!(


`
#W G !89(x!
 xr# 0$Qo%Co1(>!89( ;,=v(W!W 
G 7G$q'(BG >(1D
23G.$%)*!89(0$(!~dO\>(8<%Fk%!(
!89(POfA=Fk+(7.$%?P;8(0$

{
%Fk   U>@'( Fk{rFk (#_G
3@{,(8<s$(%!(@$>!89(
g

( %%!o.$6W# Kg!o.$
€K!(')$)B((89r( # [
8<(;I,89(6W(3(8[8<((%A@20$
(,# B(GB@!/>@C(W
(v1# (893&wW/(8<(pG3!89(U,G.$%
oW.$[@>(p<4$[(t'4>!89(
(A(89(
_G 6([%UF$o&&WS('C@ G
3#4&5& %!o(8<$%/,>!89(8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×