Tải bản đầy đủ

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hồ Chí Minh

iLỜI CAM ĐOAN
u c liu, kt
qu  trong bt k

ng mi s  cho vic thc hin Lu 
c cn trong Luc ch n gc.
Học viên thực hiện Luận văn


Lê khắc Thái


iiLỜI CẢM ƠN

 t Luc
s ng d i h
Ngh TP.HCM.
c hi h
c bing thy bt thi gian hc
tp tng.
i li bin thc Minh Hit
nhiu thng dn
t nghip.


ng th 
n Vi u kip
d liu vit Lu
M u c gn Lung tt c s nhit
   c c       i nhng thi  t
mong nhc nhn.
Lê Khắc Thái
iiiTÓM TẮT


Ng hng  i c phn u t v ph trin Vit N  
 H  (BIDV-HCM) n hng c thnh lp sm nht 
Vit Nam vi chm v ng vn cn ng sch


c  cho vay u t pht trinng, b sung v kinh doanh, xut -
nhp khu, kinh doanh tin t v ng dch v ngn hng. Vi th mnh v
ngun v, tim l-HCM r
cho vay nhm mi nhuy m 
dng trong bi c th ging hong.
o ra nhng ng xn hong sn xut kinh doanh c
doanh nghip vay vn, mt s b chim dng v  n vay khi
n h “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu
tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh” s tp trung
   c qun tr r   ng ti BIDV-HCM    
   bc mt s m v ri ro
ng trong ho n rng,
c, kinh nghim qun tr ca mt s  gii.
Trong kt qu hong kinh doanh c t
 hong vng v ht
 ng trung  
n trung   t  
ra mt s giu qu ng ti BIDV-HCM c th n
gim thiu rng cn phnh 
dc s dng vn du hiu r n
x p th ng, v n xu cn phc
ng v kh n dng, qua rng
c khc phc nhng tn tn tr rn thit.
iv thc trng hon tr rng
t t s ging yu nhm khc phc nhng hn
ch n trng thn ngh c Vit
t s v nhm h tr 
mn tr rng.
n m t lun, lu
Chương 1: Tng quan v rn tr rng trong hong

Chương 2: Thc trng qun tr rng t
trin Vit Nam   
Chường 3: n tr rng t
n Vit nam   
vABSTRACT


Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)  Ho Chi Minh City
Branch is the first established bank in Vietnam. The main function of BIDV is to raise
            
construction, adding up to business capital, import and export, monetary business and
banking services. With the strength of inexpensive capital source and firm financial
potential, BIDV-HCM focus primarily on loan sector for the purpose of profit
maximization. However, promoting credit outstanding balance in the context of national
and international economic decline and crisis has caused negative impact towards business
activities of enterprises making loans, some of which are constituted the capital that results
in their incapability to pay the loan upon due. The thesis “Credit risk management at
Bank for Industry and Development – Ho Chi Minh City Branch” will concentrate in
researching credit risk management at BIDV-HCM and other commercial banks. Through
this study, the author presents some concepts on credit risk in banking activities and the
administrative experience of some national and international banks.
In the business operation of the bank, the author focuses on an analysis of raising
capital, capital mobilization structure, loan activity on an industrial structure, mid and long
term credit outstanding balance, mid and long term outstanding loan, reasons for credit
risks to suggest some solutions to enhance credit efficiency at BIDV-HCM, specifically: in
order to minimize credit risk, it is required to pay attention to and enhance credit appraisal,
supervise and control loan use, discover risk potentials to have timely solutions. To
improve the credit quality, it is necessary to enhance the ability to identify, manage,
monitor and prevent credit risks in bad debts, then dealing with the shortcomings in the
work of credit risk management application is necessary.
Based on the current situation of credit operation and credit risk management
at BIDV, the author proposes some key solutions to handle the shortcomings in
management, while also makes suggestions to the State Bank of Vietnam and BIDV
to support commercial banks in credit risk management operation.
viApart from the introduction and conclusion, this dissertation consists of 3
chapters:
Chapter 1: An overview of credit risj and credit risk management in banking
operation
Chapter 2: The current situation of credit risk management at Bank for Industry
and Development of Vietnam  Ho Chi Minh City Branch
Chapter 3: Solutions to improve the credit risk management operation of banking
sector at Bank for Industry and Development of Vietnam  Ho Chi
Minh City Branch


viiMỤC LỤC


LI C i
LI C ii
T iii
ABSTRACT v
MC LC vii
DANH M VIT TT xi
DANH MNG xii
DANH M xiii
PHN M U 1
CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 4
1.1 Rng c 4
1.1.1  4
1.1.1.1  4
1.1.1.2  4
1.1.2  4
1.1.2.1  4
1.1.2.2  5
1.1.2.3  6
1.2 Qun tr rng ti 7
1.2.1  7
1.2.2  8
1.2.3  8
1.2.3.1  8
1.2.3.2  10
1.2.3.3  14
1.2.4  . 15
1.2.4.1   15
1.2.4.2 
 17
1.3 Kinh nghim qun tr rng ca mt s  19
1.3.1 
 19
viii1.3.2             
Mitsubishi -  20
1.3.3  
Nam 21
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI
NHÁNH HỒ CHÍ MINH 23
2.1 Gii thiu  lc v ngn hg TMCP u tv pht trin Vit Nam  Chi
  23
2.1.1  trnh hnh thnh  pht tri ca Nn hng TMCP u  v Pht
tri Vi Nam 23
2.1.2 
  23
2.1.2.1  23
2.1.2.2  24
2.1.2.3 an 25
2.2 Kt qu hong kinh doanh cn Vit Nam 
 -2012 32
2.2.1  32
2.2.2  34
2.2.2.1  34
2.2.2.2 -  36
2.2.2.3 -  39
2.2.2.4 -  40
2.2.2.5 -  42
2.3 Thc trng rng cn vit nam 
 n 2010-2012 43
2.3.1 Quy m  tc  tng trng tn dng ti Ngn hng TMCP u  v
Pht tri Vi Nam - iai on 2010-2012 43
2.3.2  trng ri ro tn d ti ngn hng TMCP 
Nam   44
2.3.3 Nguynhn pht sinh ri ro tn dng ti ngn hng TMCP  v
Pht tri Vi Nam   48
2.3.3.1 Nghn khch quan 49
2.3.3.2 Nguyn nhn xut pht t khch hng  i c  khch hng. 50
2.3.3.3 Ngh quan. 50
2.4 Thc trng cng tc qun tr ri ro  dng ti ngn hng TMCP u v
pht trin Vit Nam-   51
ix2.4.1   51
2.4.2 
 51
2.4.2.1  52
2.4.2.2  52
2.4.2.3  52
2.4.2.4  52
2.4.2.5 
 53
2.4.3  53
2.4.4  53
2.4.5  my  c qun  ri ro 54
2.4.6 Phn  thm quyn trong hot ng tn d 56
2.4.6.1 Thm quphn q n dng d hnh t puut
tn dng 56
2.4.6.2 Thm quh q  ng d h uyr ro
n dng 57
2.4.7 Cng  qun tr ri ro tn dng 58
2.4.7.1 hng xp hng t ni b 58
2.4.7.2 ng tnh phn mm SIBS 59
2.4.7.3 Qu b c ti k tn d 60
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 63
3.1 ng v qun tr rng ca BIDV   63
3.2   xut gi 66
3.3 Mt s gi   n   n tr r  dng t  
n Vit Nam-   66
3.3.1 
 66
3.3.2  67
3.3.3  70
3.3.4 
 71
3.3.5  
 71
3.3.6  73
x3.3.7 
 74
3.3.8  74
3.3.8.1  74
3.3.8.2  75
3.3.9  75
3.4 Mt s kin ngh 77
3.4.1  77
3.4.2  77
3.4.2.1  . 77
3.4.2.2  78
3.4.2.3  78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
PHỤ LỤC
xiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu
Diễn giải
BCTC

BIDV
i c phn Vit
Nam
CAR
T l n vn
CIC
c Vit
Nam
DNNN
Doanh nghic
DPRR
D i ro
DVKH
Dch v 

Hng qun tr
HSC
Hi s 
IFRS
Chun mc lc t
NHNN
c
NHTM
i

Quynh
QHKH
Quan h 
QLRRTD
Qung
QTTD
Qun tr ng
TMCP
i c phn
VND
ng Vit Nam
WTO
T chi th gii
XHTD
Xp hng


xiiDANH MỤC CÁC BẢNG


  12
Bng 2.1 ng vn t 2010-2012 33
Bng 2.2 ng v 33
Bng 2.3 : Ccu cho vay theo ngnh ca BIDV nm 2010-2012 35
Bng 2.4  ng 2010-2012 36
Bng 2.5   38
Bng 2.6 : T l ng v ng Trung- n 39
Bng 2.7 : T l N  ng 40
Bng 2.8 : T l Li nhu ng 42
Bng 2.9 : Cc ch ti ng ng tn d giai on 2010-2012 43
Bng 2.10 : Ccu n qu hn theo k hn  BIDV  
 2010-2012 44
Bng 2.11 : Phn loi nhm  theo Quy nh s 493 (493/2005/-NHNN) v
trch d phng DPRR c BIDV nm 2010-2012 45
Bng 2.12 : Tnh hn ngoi bng ca BIDV nm 2010-2012 46
Bng 2.13 : Cu n xu theo ngnh ngh BIDV  
nm 2012 47
  59
 g 2010-2012 61
  65

xiii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ


 -2012 37
 -2012 39
  40
  41
Bi 2.5 : T l N  ng 41
Bi 2.6 : T l Li nhu ng 43

 HCM 24
  54
  571PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong hong ct Nam hin nay, nghip v 
nghip v n cm t tru
thu nhn ch yu cnghing phc
tp, tim n ri ro l
 th gic bing bng, suy
ng hong kinh to ra nhng n hong sn
xut kinh doanh ca doanh nghi n hong c

Hong ch yi vi
i Vi hii tho kinh doanh VietAbroader
 ng kt rng 95% ho i Vit
Nam tng. Con s y li nhu
c tng. Li rt l
 rng bing c
th gin ra ht sc phc t
xc s ng rt ln ti
hong kinh doanh cng.
V cp thit ra hii vi m a ri
ng. Nhn thn nhm i
 t i v
mt vic ht sc quan trng.
     n tr r   ng, th    
n Vi 
thin tr rng,
ng h thng xp h ng ni b nh 
dng ca ti n tim cn theo chun mc quc t,
2ng h thu hi nhn dng, qu  x
 o x
n tr rp tn
n mc quc t n tr rn thit.
Vi mong mu nhn din ri ro n
n rn ch trong hong t chc , qun tr ri ro
ng t th
trin Vit Nam-   mt s bi
nhn tr r 
n bn v ch  u “ Quản trị rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ
Chí Minh”.
2. Mục tiêu, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài
 n v qun tr rng trong hot
n mc quc t v qun tr r
c thim thc tin qun tr rng c
git Nam.
c trng qun
tr rng tn Vit Nam  
Minh trong giai n 20010  2012.
 t hp vi vim qun tr ri
ro quc ti vi  xut ra mt s gi qun tr rng ti
n Vit Nam  
Đối tƣợng và phạm vị nghiên cứu
ng: Nhn d
bin tr rng nhm khc phn ch rng ti
n Vit Nam  
Phm vu: Lu gii hn thc hiu v r
3d n t    c t
ng, thc trng qu  xut
u qu  thi
Phƣơng pháp nghiên cứu
 thc hi i vic tng h

- Tng h n, chun mc qun tr rn
quc t Basel I,II; t ng v n bn c
u.
- Thng h liu thc t v ho
dng, hong qun tr rng tn
Vit Nam  
- Tng hu c qua h th

quc t
3. Bố cục luận văn
n m t lun, lu
Chương 1: Tng quan v rn tr rng trong hong

Chương 2: Thc trng qun tr rng t
trin Vit Nam   
Chường 3: n tr rn dng t
n Vit nam   
4CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng
1.1.1 Rủi ro
1.1.1.1 Khái niệm về rủi ro
Trong cuc sng sn xung s
c bt ng, ng c, nhng bt ng
y gn rn nh
tc mt thit hi, tn th vt cht ht
ng n do nhc ch 
1.1.1.2 Rủi ro trong hoạt động ngân hàng
Ri ro trong hong bin c i khi xy
ra dn s tn tht v n ci nhun thc t so vi d
kin hoc phi b t kho  c mt nghip
v nh.
R t yu t     i tr
c h  hn ch s xut hin ci do

n ri ro trong hong ng
.
- Nhc v c qun tr c
- c v 
1.1.2 Rủi ro tín dụng
1.1.2.1 Khái niệm
 i, quan h s dng vn ln nhau gia ch th kinh t
i ch th kinh t . Xu ch
c ng bng tin gia
 th kinh
5t c vn bng ti dng trong
mt thi gian nhnh theo tha thu vn gc
 n h
Ri r
biu hic t qua vi c n hoc tr n 

Rc gi i ro mt kh  i ro sai hn.
1.1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng
Các nhân tố thuộc về ngân hàng
-  c ngh nghip c ng
-  qun tr rng c
+ ng
+  dng
+ ng
Các nhân tố thuộc về khách hàng
 dng v
 dng vng;
s dng vn ngn h n c 
th n vic qun tr rng ca NHTM.
Các nhân tố thuộc về môi trường
- ng kinh t i
-  
-   n t ni l   mang li l  n hn cho 
i lc s d
bng sn m to, ng xn h th
lai.
-  n tng xut
nhp khu, n kh ng kinh doanh ngoi
hi ci ln v t  ng nh
6 
ng s l p v qung
i hi cn kinh t b n, ri
ro t ng rt lc l ng
bn t b mm kh  n n vay ngoi t.
- 
- o h
1.1.2.3 Tác động của rủi ro tín dụng
Rn ti song song vy
vic hn ch rn mc ti thii v
t ni dung quan trng, chim khong 60-
ho ng rt ln
n.
Qun tr rt trong nhng v trc
s c bic ca h th gi
c rng s u bt l y
 
Đối với ngân hàng
- Gim li nhun
- Gim kh 
- Gi
- 
Đối với khách hàng:
c hn xut ca doanh nghip.
  n vt lt trong h
a doanh nghip s 
 lp b ti tr n
 i, dn vi
d
7Đối với nền kinh tế
c cung cp vn cho doanh nghip, nn
kinh t b . Do mng vn ln nm tn n 
hn, n  v  u qu, m
rn sn xun cho vay ci hong
u qu  kii. Kt qu n xut
n, nn kinh t i b ri lon.
y, rng x m n s
n c ng ca nn kinh t 
vy, qun tr r m ca
n kinh t.
1.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại
1.2.1 Khái niệm
Qun tr rp cn rng m
h    thng nhm nhn dng, ki  m
thiu nhng tn tht, mng ng bt li ca rng .
n tr rng
n ho  qu a, cnh
m hn ch n mc tc kh
c ga khon vay hoc thu gn.
n tr ri ro bao gc: nhn dng ri
ng ri ro, kia r ri ro.
Nhn dng r thng
ng cn dng rng bao g
ng ho hong cng ca
m thc tt c i rng.
c nhi
u hi 
nga r  t 
8 a ri ro mu hi
Ki a rc s d thu
c, chi           c gim thiu
nhng tn th  xy ra v
 ri ro: khi rc ht c
nhng tn tht v n, nguc, v  n nhng bin
 rc ch khc
phc rn giao ri ro.
1.2.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM
Vic thit lp h thng qun tr r ng trong ho
nhm m t gi m ri ro hoc tn
th ng  m   c ki  m vi
ngun li thc hin tt quy
n tr rng s i hiu qu c th 
- D   n kp thi ri ro tim n. Vin nhng bin c
 lan
ra phm v rng. Gii quyt hu qu r hn ch t hi v
thu nhp c
- ng chng rc thc hin b o ca

- Qun tr  ra nhng m th ng. T 
 hong c th u qu p vi m ra.
1.2.3 Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng
n ra nhng du hiu r t
chi cho vay ho a x p th sp xu hiu ca ri

Nhóm các dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng
- ng cn ca
9   cung c  t s du hiu quan
trng go chng hoc b t chn
 ng cc bi n tin
g
- ng vay: M m
n n g
khot u d kin.
Nhóm các dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý của khách hàng
- u ca h thng qun tr ho
- H thng qun tr hong v mn tr,
hoc l
- c honh cu hic honh bi

   p l    ng nht;
Thiu n la c  nn ra
p k honh m
- Qu    u hin thi   i
quo, hun
luy   then cht.
- 
- t h n
t b t tin.
Nhóm các dấu hiệu liên quan tới các ưu tiên trong kinh doanh
- Du hiu hi chng hng ln: Doanh nghip b nh bi m
 tr  thuc ct gim li
nhun nhc nhng hng ln.
- Du hiu hi chng sn php: B nh bi mt sn ph
u t 
- S cc ni b dn ti vic tung ra sn
10phm dch v n mc thc t, to
m 
Nhóm các dấu hiệu thuộc vấn đề kỹ thuật thương mại :
-   ng : t  i th hiu; cp nht k
thut mi; mng hoi th cnh tranh.
- Sn phm ci v cao.
- ng biu hin ct gia cha, thay th.
Nhóm các dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính, kế toán:
- Chun b  s lic chm tr

- Nhng kt lun v y: S i
v t l n   n mt gi   
gim ho  i h
con n ng l
- Nhng du hing v  ca
 xung cy c 
c hu.
1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng
Ving rc thc hin t thu thp s li
p ma trn r  quan trng ca ri
vi ta s dng c n sut xut hin ca r
 ca ri ro- M ng ca tn tht, trong  
  ri ro ca mi kho
ng mt s  th  m
ci tr lh s dng
 h tr, b sung trong vi
 ri ro cn vay.
 Mô hình chất lƣợng 6C:
-  ng ph
11vay chp vng hi
p vi nhim v sn xut kinh doanh cng thi
ch s  n i vn
thu th nhiu ngung NHNN, t 
n, t 
- c ct ca
qu 
.
- Thu nhp cc ht, phc ngun tr
n cng tin t p, tin t 
n, hoc tin t 
- Bm tiu ki ng
n th   tr n 
-  u ki      u ki 
ng theo tng thi k t khu vu kin thu
i qua m thn t c
ng thi k.
- King v i trong
lu ng xng
ci vay n c
ch
Vic s dn, song hn ch c
 thung ca ngup, kh  
  ng.
Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & Poor
 chi ti M 
 chc xp hm th gi
t ch n. Kt qu xp hm
c cht cao.
12Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng của công ty Moody và Standard& Poor
Nguồn:quản trị ngân hàng thương mại, PGS.,TS. Trần Huy Hoàng, Đại Học Kinh
tế TP.HCM
p hm cc
t
ng sn xu n tr doanh nghi
Moody's
Standard& Poor
Xếp
hạng
Tình trạng
Xếp
hạng
Tình trạng
Aaa


AAA
  

Aa

AA

A

A

Baa

BBB

Ba
   

BB


B

B

Caa

CCC

Ca
     

CC

C


C



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×