Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (7)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.9 KB, 6 trang )

TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ
TỔ TỰ NHIÊN
ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN VẬT LÝ LỚP 9
Năm học 2013 – 2014
Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề
Bài 1: (4 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ (H1)
R
1
= 18Ω ; R
2
= 16Ω. Hiệu điện thế hai đầu U
MN
= 68V.
a) K ngắt. Tìm số chỉ của ampe kế?
b) K đóng, cường độ dòng điện qua điện trở R
2

chỉ bằng một nửa cường độ dòng điện qua R
3
.
Tính R
3
và dòng điện qua R
1
khi đó.
Bài 2: (4 điểm) Ba người chỉ có một chiếc xe đạp cần đi từ A đến B cách nhau S = 20 km trong
thời gian ngắn nhất. Thời gian chuyển động được tính từ lúc xuất phát đến thời điểm cả ba người
cùng một lúc có mặt tại B. Xe đạp chỉ chở được hai người nên một người phải đi bộ. Đầu tiên
người thứ nhất đèo người thứ hai còn người thứ ba đi bộ, đến một vị trí nào đó thì người thứ nhất
để người thứ hai đi bộ tiếp đến B còn mình quay xe lại để đón người thứ ba. Tính thời gian chuyển
động biết vận tốc người đi bộ là v


1
= 4km/h còn vận tốc xe đạp là v
2
= 20 km/h.
Bài 3: (4 điểm) Có hai bóng đèn : Đ
1
ghi (120V – 60W); Đ
2
ghi (120V – 48W). Một biến trở có
giá trị điện trở toàn phần R = 540Ω, gồm hai chốt M, N và một con chạy C. Hai đèn này mắc với
một biến trở và một khóa K như hình vẽ(H2). Hai đầu đoạn mạch AB nối với nguồn điện không
đổi và có hiệu điện thế U = 240V. Biết rằng các đèn sẽ bị cháy nếu công suất hoạt động thực của
mỗi đèn vượt quá công suất định mức của nó 15W.
a) Ban đầu K mở, các đèn có sáng bình thường không?
Tại sao?
b) Sau đó K đóng. Phải dịch chuyển con chạy C đến vị trí nào
thì các đèn sáng bình thường? Hãy tính cường
độ dòng điện qua khóa K khi đó.
Bài 4: (4 điểm) Hai bình giống nhau, chứa 2 lượng nước như nhau. Bình thứ nhất có nhiệt độ t
1
,
bình thứ hai có nhiệt độ t
2
= 2t
1
. Sau khi trộn lẫn với nhau nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 36
0
C. Tìm
nhiệt độ ban đầu của mỗi bình. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với bình và môi trường.
(H2)

(H1)
A
R
3
R
2
R
1
M
N
K
Đ
1
A+
-B
R
Đ
2
M N
C
K
Bài 5: (4 điểm) Có hai gương phẳng G
1
và G
2
đặt vuông góc với nhau và quay mặt phản xạ vào
nhau. Trong góc giữa hai gương có một điểm sáng A và điểm B (H3).
a) Có bao nhiêu ảnh của A qua hai gương?
b) Vẽ tất cả các tia sáng đi từ A đến B?
Giải thích tại sao B không phải là ảnh của A

mặc dù có nhiều tia sáng đi từ A đến cắt nhau tại B.

Hết
(H3)
A
G
1
G
2
B
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 9
Bài 1: (4 điểm) Mỗi ý đúng 2 điểm
a)Khi K ngắt, mạch điện chỉ gồm R
1
và R
2
mắc nối tiếp R
1
+ R
2
= 34Ω 1đ
Số chỉ của ampe kế I
A
=
12
68
2
34
MN
U

A
R
= =

b)Khi K đóng mạch điện gồm (R
1
// R
2
)nt R
1
0,5đ
Vì I
3
=2I
2
nên R
3
=
2
16
2 2
R
=
= 8Ω 0,5đ
R
123
= 23, 33Ω 0,5đ
Dòng điện qua R
1
là I

1
= 2,9A. 0,5đ
Bài 2: (4 điểm)
Gọi thời gian cần tìm là t, t
1
là thời gian đi bộ của người thứ ba. Ta có quãng đường
người thứ ba đã đi gồm đoạn đi bộ và đoạn đi xe đạp. 1đ
S = 20 = v
1
t
1
+ v
2
(t – t
1
) = 4t
1
+ 20(t – t
1
) (1)
Gọi C là vị trí người thứ hai xuống xe để đi bộ, D là vị trí người thứ ba lên xe để
đi tiếp đến B. Xét người đi xe đạp: Tổng quãng đường người này đi được là: 1đ
20t = AC + CD + DB
Mà DB = AC = AB – CB = s – v
1
t
1
0,5đ
AD = CB = v
1

t
1
Nên CD =AB – AD – CB = s – 2v
1
t
1
0,5đ
Vậy 20t + 2(s – 2v
1
t
1
) + s – 2v
1
t
1
= 3s – 4v
1
t
1
= 60 – 16t
1
(1) 1đ
A
D
C
B
Từ (1) và (2) ta được t = 2h
Bài 3: (4 điểm)
a) + Cường độ dòng điện định mức và điện trở mỗi đèn là:
I

đm1
= 0,5A ; R
1
= 240Ω 1đ
I
đm2
= 0,4A ; R
2
= 300Ω
+ Cường độ dòng điện qua mỗi đèn I =
1 2
4
9
U
A
R R
=
+

Vậy I
đm2
< I < I
đm1
nên đèn Đ
1
sáng mờ hơn mức bình thường, đèn Đ
2

sáng hơn mức bình thường. 0,5đ
+ Hiệu điện thế, công suất và cường độ dòng điện qua mỗi đèn là: 1đ

1
1
1
320
1280
3
47,41
4
27
9
U V
P W
I A

=


⇒ = ≈


=2
2
2
400
1600
3

59,26
4
27
9
U V
P W
I A

=


⇒ = ≈


=


Vì P
1
< P
đm1
và P
2
– P
đm2
< 15W nên không có đèn nào bị cháy 0,5đ
b) + Đặt x là giá trị điện trở của đoạn MC trên biến trở
Để các đèn sáng bình thường thì U
MC
= U

CN
= 120V 1đ
Hay
1 2
1 2
. .( )
300
( )
R x R R x
x
R x R R x

= ⇒ = Ω
+ + +
+ Khi đó cường độ dòng điện qua Khóa K là: I
K
= I
đm1
– I
đm2
= 0,1A 1 đ
Bài 4: (4 điểm)
Gọi t là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt
Bình nước có nhiệt độ t
1
thu nhiệt: Q
1
= m
1
c

1
(t – t
1
) 1đ
Bình nước có nhiệt độ t
2
tỏa nhiệt: Q
2
= m
2
c
2
(t
2
– t )
Khi có cân bằng nhiệt Q
1
= Q
2

m
1
c
1
(t – t
1
) = m
2
c
2

(t
2
– t ) 1đ
Với m
1
= m
2
; c
1
= c
2

Nên (t – t
1
) = (t
2
– t )
0
1 2 1
1
3 2 2.36
24
2 2 3 3
t t t t
t t
+
⇒ = = ⇒ = = =

Và t
2

= 2t
1
= 48
0
C
Bài 5: (4 điểm)
a)Có 3 ảnh (hình vẽ 1,5 điểm)
b)Có 4 tia và nói 4 cách truyền + Truyền thẳng từ A đến B
+ A G
1
B
+ A G
1
G
2
B
+ A G
2
B
Vẽ đúng đường đi của các tia (2 điểm)
Giải thích (0,5 điểm)
Ảnh phải là giao của các tia trong cùng một chùm. Bốn tia đi từ A B thuộc 4 chùm tia truyền
theo 4 cách khác nhau nên giao điểm B của chúng không phải là ảnh của A.
Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
Hết
Người ra đề + đáp án Ban giám hiệu
GV Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Hảo Vũ Thị Hồng Thắm


×