Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi toán 9 tỉnh Kiên Giang từ năm 2006 đến 2015(có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.5 MB, 47 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2012-2013

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9

Câu Đá
p
án Điểm
Câu 1a
(1,25đ)
- Hàm số y = (m
2
– 2m)x + m
2
– 1 nghịch biến

m
2
– 2m < 0


m(m – 2) < 0>
<<
>
>−
<<−
>
)(
2
0
2
0
02
0
02
0
loai
m
m
m
m
m
m
m
m


0 < m < 2 (1)
- Cắt trục tung :
m

2
– 1 = 3

m =
2
±
(2)
Từ (1) và (2)
⇒ m
0,25


0,25

0,25

0,5
Câu 1b
(1,5đ)
Tìm giá trị nhỏ nhất của :
M = 5x
2
+ y
2
+ z
2

- z – 4x – 2xy – 1
M = x
2
- 2xy + y
2
+ 4x
2
– 4x + 1 + z
2
- z +
4
9
4
1


= (x – y)
2
+ (2x – 1)
2
+
2
2
1−z

4
9
≥ -
4
9

Giá trị nhỏ nhất của M =
4
9
2
1
0
2
1
012
0
===⇔
=−
=−
=−
zyx
z
x
yx0,25

0,5

0,25


0,5
Câu 1c
(1,25đ)
Cho x + y = - 5 và x
2
+ y
2
= 11. Tính x
3

+ y
3

Ta có : x
3
+ y
3
= (x+y)(x
2
+ y
2
– xy) = -5(11 – xy) (1)
Mà x + y = -5

x
2
+ y
2
+2xy = 25


11 + 2xy = 25

xy = 7 (2)
Từ (1) và (2)

x
3
+ y
3

= -5(11- 7) = -20


0,25

0,5

0,5

Câu 2a
(2,0đ)
Rút gọn : A =
()
x
x
xxxx
xxxx

+
−++−
−+++
3
2
1.2:
923
965
22
22ĐK : -3 < x < 3
A =
()()
()()
x
x
x
x
xxxxx
xxxxx

+


−+++−
−++++
3
2
3
3
2:
3.323
3.323

=
()
[
]
()
[]

x
x
xxxxx
xxxxx

+
+++−−
−++++
3
3
2:
.3233
3323

=
x
x
x
x

+

+
3
3
2:
3
3

=

2
1
0,25


0,5


0,5

0,5

0,25
Câu 2b
(2,0đ)
Cho a, b c thỏa mãn :
cbacba ++
=++
1111

Tính giá trị biểu thức Q = (a
27
+ b
27
)(b
41

+ c
41
)(c
2013
+
a
2013
)

Ta có :
cbacba
+
+
=++
1111


ccbaba
1111

+
+
=+

()
()
cbac
ba
ab
ba

++
+−
=
+


(a+b)c(a+b+c) = -ab(a+b)

(a+b)[c(a+b+c) +ab] = 0

(a+b)[c(a+c)+bc +ab] = 0

(a+b)[c(a+c) +b(a+c)] = 0

(a+b)(a+c)(b+c) = 0


−=
−=
−==+
=+
=+
ac
cb
ba
ac
cb
ba
0
0
0

- Thế vào tính được Q = 0


0,25

0,250,5

0,25


0,75

Câu 3a
(2,0đ)

Giải phương trình :
31710
33
=−++ xx

()
3
3
33
31710 =−++ xx

x + 10 + 17 – x + 3.
3
)17)(10( xx −+
.3 = 27
(x+10)(17 – x) = 0
x = -10 , x = 17


0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 3b

2,0đGiải hệ phương trình :

=+
=

+
+
+

1923
2
32
5
5
32
yx
x
y
y
x

(với
5,
2
3
−>> yx )
Đặt
0
5
32
>=
+

m
y
xm +
2
1
=
m
(
)
101012
2
2
=⇔=−⇔=+−⇔ mmmm
(nhận)825321
5
32
=−⇔+=−⇔=
+

yxyx
y
x

Giải hệ
=
=
=+
=−
=+
=−
2
5
1923
1624
1923
82
y
x
yx
yx
yx
yx


0,5


0,5


0,5


0,5

Câu 4
(4,0đ)

Câu a
(1,0đ)(1,25đ)


Câu b
(1,25đ)

a) Chứng minh : KD = CI và EF//AB.
– Cminh ABID, ABCK là hình bình hành

DI = CK (cùng bằng AB)

DI + IK = CK + IK

DK = CI

- C/m : ΔAEB đồng dạng Δ KED (g.g)

KD
AB
EK
AE
=

Δ AFB đồng dạng Δ CFI (g.g)


A
FAB
FC CI
=

Mà KD = CI (cmtrên)

AE AF
EF / /KC
EK FC
=⇒
(Đlí Talet đảo trong Δ AKC)

b) Chứng minh AB
2
= CD. EF.
Ta có : Δ KED đồng dạng ΔAEB (cmtrên)


EB
DE
AB
DK
=


EB
EBDE
A
B

ABDK
+
=
+EB
DB
AB
KCDK
=
+EB
DB
AB
DC
=
(1)
Do EF//DI (theo CMT: EF//KC, I

KC)

Hình 0,5đ0,5
0,25
0,250,5


0,25


0,50,5


0,25

DB DI DB AB
EB EF EB EF

=⇒ =
(2) (Vì DI = AB)
Từ (1) và (2)


EFDCAB
EF
AB
AB
DC
.
2
=⇒=
0,5Câu 5
4,0đ
Câu a
(1,75đ)

Câu b
(075đ)


Câu c
(1,0đ)a) Chứng minh MC + MB = MA ?
- Trên MA lấy D sao cho MD = MB

ΔMBD cân tại M
góc BMD = góc BCA = 60
0
(cùng chắn cung AB)

ΔMBD đều
- Xét ΔMBC và ΔDBA
Ta có :
MB = BD (vì ΔMBD đều)
BC = AB (vì ΔABC đều)
Góc MBC = góc DBA (cùng cộng góc DBC bằng 60
0)

ΔMBC = ΔDBA (c-g-c)

⇒ MC = DA
Mà MB = MD (gt)

MC + MB = MA

b) Xác định vị trí của điểm M để tổng MA + MB +
MC đạt giá trị lớn nhất.

Ta có : MA là dây cung của (O;R)

MA

2R
⇒ MA + MB + MC

4R (không đổi)
Dấu “ = “ xảy ra

MA là đường kính

M là điểm chính giữa của cung BC
c) CMR : MH + MK + MQ =
(
)
23 2'
3
SS
R
+

Ta có
MACMBCMAB
SSS
ACMQBCMKABMH
++=++
2
.
2

.
2
.


AB.(MH + MK + MQ ) = 2 (S + 2S’)
Tính hoặc nói AB là cạnh tam giác đều nội tiếp (O;R)

Hình 0,5đ

0,25


0,5

0,50,5
0,25

0,25
0,250,25

0,25
xO
A
D
C
B
M
H
Q
K
Lưu ý : Học sinh giải cách khác đúng cho trọn số điểm
AB = R
3


MH + MK + MQ =
(
)
R
SS
3
'232 +

0,25

0,25

×